ЛИКОВНА ПЕРСПЕКТИВА ДЕСАНКИНЕ „ПРОЛЕЋНЕ ПЕСМЕ“

Authors

  • Милош Р. Миловановић

Keywords:

екопоетика, геометрија, иконографија, светлост, исихазам

Abstract

Аутор тумачи стваралаштво Десанке Максимовић у појмовима традиционалне
иконографије која се сматра основом њеног израза. На примеру „Пролећне песме“ је при-
казана геометријска оптика властитог дојма који се намеће у виду естетског мерила што
је такође присутно на иконама. Овај налаз јој наглашава суптилни значај како за иконо-
графију тако и за Десанкино песништво, који није подробно расветљен упркос бројним
истраживањима проблематике. Светлост њеног увида је нестварна успостављајући гео-
метрију која призор чини постојећим, чиме је ступила на траг исихастичког богословља.

Downloads

Download data is not yet available.

References

AMFILOHIJE 1976: AMFILOHIJE, jeromonah. “Isihazam kao osvajanje unutarnjih prostora”. Teološki pogledi, god. 9, br. 3 (1976): str. 145—152 / U: Mitropolit AMFILOHIJE (ur.). Isihazam osvajanje unutarnjih prostora.

Budva: Manastir Podmaine 2010: str. 5—16. [orig.] „Исихазам као освајање унутерњих простора“. Теолошки погледи, год. 9, бр. 3 (1976): стр. 145—152.

ANDRIĆ 2009: ANDRIĆ, Ivo. Еx ponto; Nemiri; Lirika. Zrenjanin: Sezam book, 2009.

ANDRIĆ 2019: ANDRIĆ, Vojislav i Vladimir MIĆIĆ. „Maturski rad Desanke Maksimović“. Nastava matematike, br. 64, god. 3—4 (2019): str. 66—79 [orig.] АНДРИЋ, Војислав и Владимир МИЋИЋ. „Матурски рад Десанке Максимовић“. Настава математике, год. 64, бр. 3—4 (2019): стр. 66—78.

ANDRIĆ 2020: ANDRIĆ, Vojislav. „Desanka Maksimović i matematika“. <https://www.youtube.com/

watch?v=9DAY5oaiLFc>. 16. 5. 2022. [orig.] АНДРИЋ, Војислав. „Десанка Максимовић и математика“. <https://www.youtube.com/watch?v=9DAY5oaiLFc>. 16. 5. 2022.

ANTONOVA 2010: ANTONOVA, Clemena. Space, Time and Presense in the Icon: Seeing the World with the Eyes of God. Farnham: Ashgate Pulishing Ltd., 2010.

AVGUSTIN 2009: AVGUSTIN, Sveti. Ispovesti, preveo Milan Tasić. Beograd: Dereta, 2009.

BAŠLAR 2005: BAŠLAR, Gaston. Poetika prostora, prevela Frida Filipović, Beograd, Čačak: Branko Kukić, Umetničko društvo Gradac, 2005.

BERNE 1961: BERNE, Eric. Transactional Analysis in Psychotherapy: A Systematic Individual and Social Psychiatry. New York: Grove Press, 1961.

BLEČIC 1971: BLEČIĆ, Milorad R. Desanka Maksimović: život praćen pesmom. Beograd: Slovo ljubve, 1971. [orig.] БЛЕЧИЋ, Милорад Р. Десанка Максимовић: живот праћен песмом. Београд: Слово љубве, 1971.

BIČKOV 2012: BIČKOV, Viktor V. Kratka istorija vizantijske estetike, prevela Nataša Poljak. Beograd: Službeni glasnik, 2012. [orig.] БИЧКОВ, Виктор В. Кратка историја византијске естетике, превела Наташа Пољак. Београд: Службени гласник, 2012.

BOGDANOVIĆ 1924: BOGDANOVIĆ, Milan. „Desanka Maksimović: Pesme. – Izdanje S. B. Cvijanvovića.“, Srpski književni glasnik, knj. 13, br. 4 (16. oktobar 1924): str. 309—311. / U: Velibor Borko SAVIĆ (ur.). Desanka Maksimović: Spomenica o 100-godišnjici rođenja, Valjevo: V. Savić, 1998: str. 142—144.

ČANAK 2020: ČANAK, Miloš. „Disova „Tamnica“ u tumačenju Miloša Radojčića“. U: Miloš MILOVANOVIĆ (ur.). Miloš Radojčić: okrugli sto. Vrnjačka Banja: Interklima grafika, 2020: str. 77-97. [orig.] ЧАНАК, Милош. „Дисова „Тамница“ у тумачењу Милоша Радојчића“. У: Милош МИЛОВАНОВИЋ (ур.). Милош Радојчић: округли сто. Врњачка Бања: Интерклима графика, 2020: стр. 77—97.

DRUGOVAC 1985: DRUGIVAC, Miodrag. „Srbija u poeziji Desanke Maksimović“. Mostovi: kultura, umetnost, društveni život, god. 17, br. 88 (1985): str. 50—56. [orig.] ДРУГОВАЦ, Миодраг. „Србија у поезији Десанке Максимовић“. Мостови: култура, уметност, друштвени живот, год. 17, бр. 88 (1985): стр. 50—56.

ĐINĐIĆ 1996: ĐINĐIĆ, Zoran, „Srbija je velika tajna“. Vreme: nedeljni list 13. januar 1996: god. 7, br. 273, str. 16—18.

ĐORĐEVIĆ 1998: ĐORĐEVIĆ, Ljubica. Pesničko delo Desanke Maksimović. Beograd: Pešić i sinovi, 1998. [orig.] ЂОРЂЕВИЋ, Љубица. Песничко дело Деснаке Максимовић. Београд: Пешић и синови, 1998.

ELIADE 2015: ELIADE, Mircea. Slike i simboli: ogledi o magisjko-religijskoj simbolici, preveo Dušan Janić. Beograd: Faktum izdavaštvo, 2015.

FELCH 2001: FELCH, Susan M. and Paul J. CONTINO (eds.). Bakhtin and Religion: a Feeling for Faith, Evanston: Northwestern University Press, 2001.

FEMIĆ 2019: FEMIĆ KASAPIS, Jelena. „O ideji askeze iz ugla terminologije“. U: U: Zlatko Matić (ur.). Isihazam u živtu Crkve srpskih i pomorskih zemalja. Beograd, Požarevac: Institut za sistematsko bogoslvlje PBF, Odbor za prosvetu i kulturu EPB, Manastir Tumane, 2019: str. 101—117. [orig.] ФЕМИЋ КАСАПИС, Јелена. „О идеји аскезе из угла терминологије“. У: Златко Матић (ур.). Исихазам у животу Цркве српских и поморских земаља, Београд, Пожаревац: Иниститут за систематско богословље ПБФ, Одбор за просвету и културу ЕПБ, Манастир Тумане, 2019: стр. 101—117.

FLORENSKI 2000: FLORENSKI, Pavle. Smisao idelizma, preveo Ilija Marić. Beograd: Plato 2000. [orig.] ФЛОРЕНСКИ, Павле. Смисао иделаизма, превео Илија Марић. Београд: Плато 2000.

FLORENSKI 2014: FLORENSKI, Pavle. Obrnuta perspektiva, prevela Ljudmila Joksimović. Beograd: Logos, 2014. [orig.] ФЛОРЕНСКИ, Павле. Обрнута перспектива, превела Људмила Јоксимовић. Београд: Логос, 2014.

FIEDORCZUK 2020: FIEDORCZUK, Julia and Gerardo BELTRÁN. Ekopoetyka / Ecopoética / Ecopoetics, Ekologiczna obrona poezji / Una defensa ecológica de la poesía / An ecological “defense of poetry”. Warszawa: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego – Biblioteka Iberyjska, Universytet Warszawski – Instytut Studiow Iberyjskich i Iberoamerykańskich, [2015] 2020.

LALIĆ, Ivan B. O poeziji. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1997.

LAVRENTIJE: LAVRENTIJE, episkop šabačko-valjevski. Velika blagorodna duša. U: Desanka Maksimović. Duhovni zavičaj, Brankovina: Pravoslavna crkvena opština Brankovina, 1993: str. 5—10. / U: Velibor Borko SAVIĆ (ur.). Desanka Maksimović: Spomenica o 100-godišnjici rođenja. Valjevo: V. Savić, 1998: str. 419—421.

LEOPARDI 2013: LEOPARDI, Giacomo. Opere. Torino: Unione tipographica-editrice torinese, De Agostini Libri, 2013.

LOSKI 2003: Loski , Vladimir. Ogled o mističkom bogoslovlju Istočne crkve, preveli hilandarski monasi. Sveta Gora: Hilandar, 2003. [orig.] Лоски , Владимир. Оглед о мистичком богословљу Источне цркве, превели хиландарски монаси. Света гора: Хиландар, 2003.

MAKSIMOVIĆ 1920a : MAKSIMOVIĆ, Desanka. „Proletnje pesme: III“. Misao: književno-politički časopis, knj. 3, sv. 13—18, Sveska treća i četvrta (1. i 16. avgust 1920): str. 1128—1129. [orig.] МАКСИМОВИЋ, Десанка. „Пролетње песме: III“. Мисао: књижевно-политички часопис, књ. 3, св. 13—18, Свеска трећа и четврта (1 и 16. август 1920): стр. 1128—1129.

MAKSIMOVIĆ 1920b: MAKSIMOVIĆ, Desanka. „Pokošena livada“. Misao: književno-politički časopis, knj. 2, sv. 6—12, Knjiga četvrta (1. mart 1920): str. 683. [orig.] МАКСИМОВИЋ, Десанка. „Покошена ливада“. Мисао: књижевно-политички часопис, књ. 2, св. 6—12, Књига четврта (1. март 1920): стр. 683.

MAKSIMOVIĆ 1924: MAKSIMOVIĆ, Desnaka. Pesme. Beograd: Izdanje S. B. Cvijanovića, 1924. [orig.] МАКСИМОВИЋ, Десанка. Песме. Београд: Издање С. Б. Цвијановића, 1924.

MAKSIMOVIĆ 1926: MAKSIMOVIĆ, Desnaka. “Zmijske oči”. Književni sever: časopis za književnost, nauku i kulturu, knj. 2, sv. 8 (1926): str. 428—429. [orig.] МАКСИМОВИЋ, Десанка. „Змијске очи“. Књижевни север: часопис за књижевност, науку и културу, књ. 2, св. 8 (1926): стр. 428—429.

MAKSIMOVIĆ 1928: MAKSIMOVIĆ, Desanka. „U polju“. Misao: književno-politički časopis, knj. 27, sv. 201—208, Sveska peta i šesta (juli 1928): str. 307. [orig.] МАКСИМОВИЋ, Десанка. „У пољу“. Мисао: књижевно-политички часопис, књ. 27, св. 201—208, Свеска пета и шеста (јули 1928): стр. 307.

MAKSIMOVIĆ 1930: MAKSIMOVIĆ, Desanka. „Sreća“. Politika 6—9. januar 1930: god. 27, br. 7788, str. 20. [orig.] МАКСИМОВИЋ, Десанка. „Срећа“. Политика 6—9. jануар 1930: год. 27, бр. 7788, стр. 20.

MAKSIMOVIĆ 1936: MAKSIMOVIĆ, Desnaka. „Srnina molitva“. Hrišćanska misao: časopis za hrišćanska i društvena pitanja, god. 2, br. 7—8 (jul—avgust 1936): str. 111. [orig.] МАКСИМОВИЋ, Десанка. „Срнина молитва“. Хришћанска мисао: часопис за хришћанска и друштвена питања, год. 2, бр. 7—8 (јул—август 1936): стр. 111.

MAKSIMOVIĆ 1946а : MAKSIMOVIĆ, Desnaka. „Pesme o ropstvu i oslobođenju: Spomen na ustanak“. Naša književnost, god. 1, knj. 1, sv. 1 (januar 1946): str. 13—14. [orig.] МАКСИМОВИЋ, Деснака. „Песме о ропству и ослобођењу: Спомен на устанак“. Наша књижевност, год. 1, књ. 1, св. 1 (јануар 1946): стр. 13—14.

MAKSIMOVIĆ 1946b: MAKSIMOVIĆ, Desanka. Pesnik i zavičaj: pesme. Beorad: Prosveta, 1946. [orig.] МАКСИМОВИЋ, Десанка. Песник и завичај: песме. Београд: Просвета, 1946.

MAKSIMOVIĆ 1958: MAKSIMOVIĆ, Desanka. „Pročitano sa slikovnice u detinjstvu: Verujem“. Književnost: mesečni časopis, knj. 26, sv. 1—2 (januar-februar 1958): str. 20. [orig.] МАКСИМОВИЋ, Десанка. „Прочитано са сликовнице у детињству: Верујем“. Књижевност: месечни часопис, књ. 26, св. 1—2 (јануар-фебруар 1958): стр. 20.

MAKSIMOVIĆ 1960: MAKSIMOVIĆ, Desanka. „Kako sam pevala o ratu“. Putevi, god. 6, br. 2 (1960): str. 161—162. [orig.] МАКСИМОВИЋ, Десанка. „Како сам певала о рату“. Путеви, год. 6, бр. 2 (1960): стр. 161—162.

MAKSIMOVIĆ 1963: MAKSIMOVIĆ, Desanka. „Usred prirode naučila sam govor nemuštih“. Borba: organ Komunitičke partije Jugoslavije 24. 11. 1963: god. 28, br. 325, str. 10. [orig.] МАКСИМОВИЋ, Десанка. „Усред природе научила сам говор немуштих“. Борба: орган Комунистичке партије Југославије 24. 11. 1963: год. 28, бр. 325, стр. 10.

MAKSIMOVIĆ 1965: MAKSIMOVIĆ, Desanka. „Ja sam voljni rob samoće“. Pobjeda: list Narodnooslobodilačkog fronta Crne Gore i Boke 1. 5. 1965: god. 22, str. 2406—2410. [orig.] МАКСИМОВИЋ, Десанка. „Ја сам вољни роб самоће“. Побједа: лист Народноослободилачког форнта Црне Горе и Боке 1. 5. 1965: год. 22, стр.

—2410.

MAKSIMOVIĆ 1966: MAKSIMOVIĆ, Desanka. Pesme: izbor, Beograd: Srpska književna zadruga, kolo 59, knjiga 397, 1966. [orig.] МАКСИМОВИЋ, Десанка. Песме: избор, Београд: Српска књижевна задруга, коло 59, књига 397, 1966.

MAKSIMOVIĆ 1973: MAKSIMOVIĆ, Desanka. Nemam više vremena. Beograd: Prosveta, 1973. [оrig.] МАКСИМОВИЋ, Деснака. Немам више времена. Просвета, Београд 1973.

MAKSIMOVIĆ 1983: MAKSIMOVIĆ, Desanka. Slovo o ljubavi. Begorad: Srpska književna zadruga, 1983. [оrig.] МАКСИМОВИЋ, Десанка. Слово о љубави. Београд: Српска књижевна задруга, 1983.

MAKSIMOVIĆ 1991: Maksimović , Desanka. Srbija, velika tajna. Saraoci: Dragan Laković, 1991. [orig.] Максимовић , Десанка. Србија, велика тајна. Сараорци: Драган Лаковић, 1991.

MAKSIMOVIĆ 1993: MAKSIMOVIĆ, Desanka, „O Dučiću“. Književnost, god 31, knj. 99, br. 5—6 (1993): str. 577—578. [orig.] МАКСИМОВИЋ, Десанка. „О Дучићу“. Књижевност, год. 31, књ. 99, бр. 5—6 (1993): стр. 577—578.

MANDELBROT 1967: MANDELBROT, Benoît. “How long is the coast of the Britain? Statistical self-similarity and fractional dimension”. Science, vol. 156, no. 3775 (1967): pp. 636—638.

MARIĆ 2006: MARIĆ, Ilija. Na Efeskom putu. Beograd: Plato, 2006. [orig.] МАРИЋ, Илија. На Ефеском путу. Београд: Плато, 2006.

MARINKOVIĆ 1966: MARINKOVIĆ, Antonije. “Za svačiju slavu na svetu ima mesta: raygovor sa Desankom Maksimović”. Bagdala, god. 8, br. 86 (1966): str. 10—11. [orig.] МАРИНКОВИЋ, Антоније. „За свачију славу на свету има места: разговор са Десанком Максимовић“. Багдала, год. 8, бр. 86 (1966): стр. 10—11.

MEDIĆ 2021: MILOVANOVIĆ, Miloš i MEDIĆ-SIMIĆ, Gordana. “Aesthetical criterion in art and science”. Neural Computing and Applications, vol. 33 (2021): pp. 2137—2156.

MILLER 2001: MILLER, Arthur. Einstein, Picasso: Space, Time and the Beauty That Causes Havoc. New York: Basic Books, 2001.

MILOVANOVIĆ 2016: MILOVANOVIĆ, Miloš i Bojan M. TOMIĆ. “Fractality and self-organization in the Orthodox iconography”. Complexity, vol. 21, no. S1 (2016): pp. 55—68.

MILOVANOVIĆ 2019: MILOVANOVIĆ, Miloš. „Isihazam i kalendarsko pitanje“. U: Zlatko Matić (ur.). Isihazam u živtu Crkve srpskih i pomorskih zemalja. Beograd, Požarevac: Institut za sistematsko bogoslvlje PBF, Odbor za prosvetu i kulturu EPB, Manastir Tumane, 2019: str. 157—173. [orig.] МИЛОВАНОВИЋ, Милош. „Исихазам и календарско питање“. У: Златко Матић (ур.). Исихазам у животу Цркве српских и поморских земаља, Београд, Пожаревац: Иниститут за систематско богословље ПБФ, Одбор за

просвету и културу ЕПБ, Манастир Тумане, 2019: стр. 157—173.

MILOVANOVIĆ 2020: MILOVANOVIĆ, Miloš. „Ritual naučne igre“. U: Olivera Marković Savić i Nedžib Prašević (ur.). Nauka bez granica III, Sv. 5: Društvo u ogledalu nauke. Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini, 2020: str. 87—109. [orig.] МИЛОВАНОВИЋ, Милош. „Ритуал научне игре“. У: Оливера Марковић Савић и Неџиб Прашевић (ур.). Наука без граница III, Св. 5: Друштво у огледалу науке.

Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2020: стр. 87—109.

Milovanović 2021: Milovanović , Miloš. Pitanje kalendara u svetlosti predanja Srpske pravoslavne crkve. Beograd: Metaphysica, Zlatno runo, 2021. [orig.] Миловановић , Милош. Питање календара у светлости предања Српске православне цркве. Београд: Метафизика, Златно руно, 2021.

MILOVANOVIĆ 2022: MILOVANOVIĆ, Miloš. “Postmodern memory. A study on the aesthetics of Eastern Europe”. In: Boguslaw SZUBA and Tomasz DREWNIAK (eds.). Beauty in Architecture: Harmony of Place. Studies in Philosophy, Culture and Contemporary Societies, vol. 36, Berlin: Peter Lang, 2022: pp. 363—389.

MILOVANOVIĆ 2023: MILOVANOVIĆ, Miloš. „Astralni svet u romanu Monah Kalist Milivoja M. Jovanovića“. Mitološki zbornik (u štampi). [orig.] МИЛОВАНОВИЋ, Милош. „Астрални свет у роману Монах Калист Миливоја М. Јовновића“. Митолошки зборник (у штампи).

MILOVANOVIĆ U PRIPREMI: MILOVANOVIĆ, Miloš, Irena KULETIN ĆULAFIĆ i Nicoletta SAULIG. „Vertical time in arts“. U PRIPREMI.

MRĐENOVIĆ 2015: MRĐENOVIĆ, Tatjana. “Urbani dizajn za pametniju urbanu regeneraciju”. U: Tatjana MRĐENOVIĆ i Aleksandra ĐURIĆ (ur.). Održi grad: dizajn i održivi razvoj za pametnije i ekološki zdrave zajednice, Beograd: Arhitktonski fakultet, 2015, pp. 11—135. [orig.] МРЂЕНОВИЋ, Татјана. „Урбани дизајн за паметнију урбану регенерацију“. У: Татјана МРЂЕНОВИЋ и Александра ЂУРИЋ (ур.). Одржи град: дизајн и одрживи развој за паметније и еколошки здраве заједнице, Београд: Архитектонски факултет,

, стр. 11—135.

NINKOVIĆ 2017: NINKOVIĆ TAŠIĆ, Aleksandra. Zvezdobrojci: Pupin, Tesla, Milanković. Beograd: Agape knjiga, 2017. [orig.] НИНКОВИЋ-Ташић, Александра. Звездобројци: Пупин, Тесла, Миланковић. Београд: Агапе књига, 2017.

NASTASIĆ 2007: NASTASIĆ, Petar. „Pesnička vertikala vremena u poemi Tražim pomilovanje“. U: Ana Ćosić-Vukić (ur.). Zbirka Tražim pomilovanje: zbornik radova. Desankini majski razgovori, knj. 23, Soko Grad, 26—27.

maj 2007, Beograd: Zadužbina „Desanka Maksimović“, 2007: str. 277—289. [orig.] НАСТАСИЋ, Петар. „Песничка вертикала времена у поеми Тражим помиловање“. У: Ана Ћосић-Вукић (ур.). Збирка Тражим помиловање: зборник радова. Десанкини мајски разговори, књ. 23 Соко Град, 26—27. мај 2007, Београд: Задужбина „Десанка Максимовић“, 2007: стр. 277—289.

OVIDIJE 1907: OVIDIJE NASON, Publije. Metamorfoze, preveo Tomislav Maretić. Prevodi grčkih i rimskih klasika, Zagreb: Matica hrvatska, 1907.

PANOFSKY 1997: PANOFSKY, Erwin. Perspective as a Symbolic Form, translated by Christopher S. Wood. New York: Zone Books, 1997.

PETROV 2007: PETROV, Aleksandar. Sa Bogom ih je troje. U: Ana Ćosić-Vukić (ur.). Zbirka Tražim pomilovanje: zbornik radova. Desankini majski razgovori, knj. 23, Soko Grad, 26—27. maj 2007, Beograd: Zadužbina „Desanka Maksimović“, 2007: str. 5—66. [orig.] ПЕТРОВ; Александар. „Са Богом их је троје“. У: Ана Ћосић-Вукић (ур.). Збирка Тражим помиловање: зборник радова. Десанкини мајски разговори, књ. 23 Соко Град, 26—27. мај 2007, Београд: Задужбина „Десанка Максимовић“, 2007: стр. 5—66.

POPOVIĆ 2012: POPOVIĆ, Radovan. Pesnikinja duše Srbije. Velikani srpske književnosti, Biografije, knj. 8, Beograd: Službeni glasnik, 2009. / U: Desanka MAKSIMOVIĆ. Celokupna dela, Tom 10: Biobibliografija. Beograd: Zadužbina „Desnaka Maksimović“, Službeni glasnik, Zavod za udžbenike, 2012: str. 5—62. [orig.] ПОПОВИЋ, Радован. Песникиња душе Србије. Великани српске књижевности, Биографије, књ. 8, Београд: Службени гласник, 2009.

RADOJČIĆ 1940: Radojčić , Miloš. „O čarobnom svetu našeg srednjevekovnog slikarstva“. Narodna odbrana, god. 10, br. 42—45 (1940): str. 677—678; 693—694; 710—711; 726—727 / Kultura 011: časopis za književnost, umetnost i kulturu, god. 3, br. 5 (januar—april 1997): str. 37—41 [orig.] Радојчић , Милош. „О чаробном свету нашег средњевековног сликарства“. Народна одбрана, год. 10, бр. 42—45 (1940): стр. 677—678; 693—694; 710—711; 726—727.

rakitić 1994: rakitić , Slobodan. Oblici i značenja: eseji. Beograd, Gornji Milanovac: Srpska književna zadruga, BIGZ, Draganić, 1994. [orig.] Ракитић , Слободан. Облици и значења: есеји. Београд, Горњи Милановац: Српска књижевна задруга, БИГЗ, Драганић, 1994.

SAULIG 2023: SAULIG, Nicoletta. “Vertical time: sound and vision”. Kragujevac Journal of Mathematics, vol. 47, no. 7 (2023): pp. 1065—1074.

SCOTTI 1965: SCOTTI, Giacomo. „Nikad se nisam pitala zašto pišem. Jugoslovenski književnici za čitaoce Novog lista: razgovor sa Desankom Maksimović“. Novi list, god. 19, br. 48 (27. 2. 1965): str. 10.

SOURIAU 1949: SOURIAU, Etienne. „Time in the plastic arts“, translated by Matjorie Kupersmith. The Journal of Aesthetics and Art Criticism, vol. 7, no. 4: Special Issue on Aesthetics in France (1949): pp. 294—307.

SPIRIDONOVIĆ 1932: SPIRIDONOVIĆ SAVIĆ, Jela. „Desanka Maksimović: Gozba na livadi“. Život i rad, knj. 10, sv. 60 (februar 1932): str. 299—302. / U: Velibor Borko SAVIĆ (ur.). Desanka Maksimović: Spomenica o 100-godišnjici rođenja, Valjevo: V. Savić, 1998: str. 183—186.

ŠEJKA 1982: ŠEJKA, Leonid. Grad – đubrište – zamak, knj. 2, Beograd: Književne novine.

TUTNJEVIĆ 2020: TUTNJEVIĆ, Staniša. Lirska misaonost Desanke Maksimović. Beograd: Svet knjige, 2020. [orig.] ТУТЊЕВИЋ, Станиша. Лирска мисаоност Десанке Максимовић. Београд: Свет књиге, 2020.

USPENSKI 1979: USPENSKI, Boris. Poetika kompozicije. Semiotika ikone, preveo Novica Petković. Biblioteka Sazvežđa 66, Beograd: Nolit, 1979.

Downloads

Published

2023-05-12

Issue

Section

СТУДИЈЕ И ОГЛЕДИ / STUDIES AND ESSAYS