РАНЕ ПЈЕСНИЧКЕ ЗБИРКЕ ТИНА УЈЕВИЋА

Authors

  • Борис А. Ђорем

Keywords:

Тин Ујевић, Лелек себра, Колајна, поезија, „традиција“ и „модерно“, модерна и авангарда, политика и поетика, историја, културна историја, версификација

Abstract

Намјера нам је да у виду општег погледа назначимо најважније особености првих
двију збирки пјесама Тина Ујевића, Лелек себра из 1920. и Колајна из 1926. године, збирки
које – како поетички и стилски, тако пак и писмом и језиком – заправо подједнако при-
падају и српској и хрватској књижевности у прве три деценије 20. вијека. О томе, као и о
околностима настајања збирки, у наставку ће бити и више ријечи. Поред тога, покушаћемо
пак и да укажемо на учесталост одређених тема и мотива у пјесмама из ових збирки, а, у
вези са посљедње наведеним, и на однос двију књига према „традицији“ и „модерном“, то
јест, према модерни и авангарди.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BOGDANOVIĆ 1963: Bogdanović, Milan. „Tin Ujević. 'Kolajna'“. U: Tin Ujević. Izabrana dela (Priručni Ujević). Prir. Predrag Palavestra. Beograd: Narodna knjiga, 1963, str. 276–279. [orig.] Богдановић, Милан. „Тин Ујевић. 'Колајна'“. У: Тин Ујевић. Изабрана дела (Приручни Ујевић). Прир. Предраг Палавестра. Београд: Народна књига, 1963, стр. 276 – 279.

DELIĆ 2008: Delić, Jovan. O poeziji i poetici srpske moderne. Beograd: Zavod za udžbenike, 2008. [orig.] Делић, Јован. О поезији и поетици српске модерне. Београд: Завод за уџбенике, 2008.

DERETIĆ 1983: Deretić, Jovan. Istorija srpske književnosti. Beograd: Nolit, 2008. [orig.] Деретић, Јован. Историја српске књижевности. Београд: Нолит, 1983.

DORKIN 1993: Dorkin, Mladen. „Tin Ujević u znaku Antuna Gustava Matoša“. U: Nikica Kolumbić (ur.), „Radovi“, zbornik radova Filozofskog fakulteta u Zadru pri Sveučilištu u Splitu, sveska 31, broj 21, 1993, str. 235–242. Zadar: Filozofski fakultet u Zadru pri Sveučilištu u Splitu. https://morepress.unizd.hr/journals/index.php/radovif/article/view/1563/2227. 1. 2. 2023.

FRANGEŠ 1976: Frangeš, Ivo. „Tinova Provansa (O nekim staroeuropskim komponentama rane lirike Tine Ujevića)“. U: Ivo Frangeš (ur.), Croatica, časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, Vol. 7, No. 7–8, 1976, str. 165–186. Zagreb: Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. https://hrcak.srce.hr/file/342050. 1. 2. 2023.

GAJEVIĆ 1988: Gajević, Dragomir. Tin Ujević u jugoslovenskoj književnoj kritici. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske, 1988.

GLIGORIĆ 1963: Gligorić, Velibor. „Poezija Augustina Ujevića“. U: Tin Ujević. Izabrana dela (Priručni Ujević). Prir. Predrag Palavestra. Beograd: Narodna knjiga, 1963, str. 295–301. [orig.] Глигорић, Велибор. „Поезија Аугустина Ујевића“. У: Тин Ујевић. Изабрана дела (Приручни Ујевић). Прир. Предраг Палавестра. Београд: Народна књига, 1963, стр. 295–301.

KONSTANTINOVIĆ 1968: Konstantinović, Radomir. „O ovom izdanju“. U: Tin Ujević. Lelek sebra. Beograd: Prosveta, 1968. [orig.] Константиновић, Радомир. „О овом издању“. У: Тин Ујевић. Лелек себра. Прир. Радомир Константиновић. Београд: Просвета, 1968, 115–117.

LEŠIĆ 1986: Lešić, Zdenko. Klasici avangarde. Sarajevo: Svjetlost, 1986.

MILATOVIĆ 1975: Milatović, Vuk. „Jadikovka i bunt Tina Ujevića“. U: Tin Ujević. Izabrane pesme. Prir. Vuk Milatović. Beograd: Rad, 1975, 5–21. [orig.] Милатовић, Вук. „Јадиковка и бунт Тина Ујевића“. У: Тин Ујевић. Изабране песме. Прир. Вук Милатовић. Београд: Рад, 1975, 5–21.

PANTIĆ 1997: Pantić, Mihajlo. „Poezija Tina Ujevića: dah u plamenu“. U: Neizgubljeno vreme. Ogledi. Beograd: Službeni glasnik, 51–67. [orig.] Пантић, Михајло. „Поезија Тина Ујевића: дах у пламену“. У: Михајло Пантић. Неизгубљено време. Огледи. Београд: Службени гласник, 51–67.

PAVLETIĆ 1964: Pavletić, Vlatko. „Tin Ujević“. U: Gustav Krklec i Dragutin Tadijanović (ur.), Tin Ujević. Izabrana djela. Knjiga prva. Poezija. Zagreb–Beograd–Sarajevo: Naprijed–Prosveta–Svjetlost, 1964, str. 9–40.

PROSPEROV NOVAK 2003: Prosperov Novak, Slobodan. Povijest hrvatske književnosti I. Zagreb: Global marketing. 2003. https://is.muni.cz/el/1421/podzim2014/SBA205/um/Slobodan_Prosperov_Novak_-_Povijest_hrvatske_knjizevnosti_I.pdf. 1. 2. 2023.

SEKULIĆ 1963: Sekulić, Isidora. „Poezija Augustina Ujevića“. U: Tin Ujević. Izabrana dela (Priručni Ujević). Prir. Predrag Palavestra. Beograd: Narodna knjiga, 1963, str. 267–275. [orig.] Секулић, Исидора. „Поезија Аугустина Ујевића“. У: Тин Ујевић. Изабрана дела (Приручни Ујевић). Прир. Предраг Палавестра. Београд: Народна књига, 1963, стр. 267–275.

UJEVIĆ 1963a: Ujević, Тin. „Mrsko Ja“. U: Tin Ujević. Izabrana dela (Priručni Ujević). Prir. Predrag Palavestra. Beograd: Narodna knjiga, 1963, str. 230–238. [orig.] Ујевић, Тин. „Мрско Ја“. [orig.] У: Тин Ујевић. Изабрана дела (Приручни Ујевић). Прир. Предраг Палавестра. Београд: Народна књига, 1963, стр. 230–238.

UJEVIĆ 1963b: Ujević, Тin. „Iz prepiske“. U: Tin Ujević. Izabrana dela (Priručni Ujević). Prir. Predrag Palavestra. Beograd: Narodna knjiga, 1963, str. 248–263. [orig.] Ујевић, Тин. „Из преписке“. У: Тин Ујевић. Изабрана дела (Приручни Ујевић). Београд: Народна књига, 1963, стр. 248–263.

VUČKOVIĆ 1971: Vučković, Radovan. „Jedinstvo koncepcije 'Leleka sebra' i 'Kolajne''“. U: Radovan Vučković. Književne analize, Sarajevo: Zavod za izdavanje udžbenika, 1971, str. 6–31.

Извори

UJEVIĆ 1920: Ujević, Тin. Lelek sebra. Beograd: S. B. Cvijanović, 1920. [orig.] Ујевић, Тин [Аугустин]. Лелек себра. Београд: С. Б. Цвијановић, 1920.

UJEVIĆ 1926: Ujević, Тin. Kolajna. Beograd: S. B. Cvijanović, 1920. [orig.] Ујевић, Тин. Колајна. Београд: С. Б. Цвијановић, 1926.

Downloads

Published

2023-05-12

Issue

Section

СТУДИЈЕ И ОГЛЕДИ / STUDIES AND ESSAYS