ПРОФИЛИСАЊЕ ГОВОРНИКА НА ОСНОВУ ТЕКСТА: НА ПРИМЕРУ ОПРОШТАЈНОГ ПИСМА

Authors

  • Арсеније М. Сретковић

Keywords:

форензичка лингвистика, криминалистика, стилистика, ауторство, опро- штајно писмо, језички маркери

Abstract

У овом раду се применом форензичко-лингвистичке некомпаративне методе
профилисања говорника на основу језичког израза утврђују одлике аутора опроштајног
писма. Два су циља овога истраживања: први, да утврдимо специфичне језичке одлике
текста и други, да на основу добијених резултата укажемо на одлике аутора. Форензичко-
лингвистичка анализа спроведена на опроштајном писму показала је неколико одлика ау-
тора текста: 1) аутор је женског пола старости између педесет и шездесет година; 2) аутор
је исељеник са територије зетско-сјеничког подручја; 3) аутор је скромног образовања; 3)
аутор има оштећен вид; 4) на стилистичком плану аутор има развијену наративност; 5)
писмо је написано у видно емоционалном нестабилном стању што се у језику манифестује
понављањем лексема, појавом лексике увредљивог карактера, фрагментацијом текста, по-
јавом фразеологизама и појавом стилских фигура.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BARJAKTAREVIĆ 1966: BARJAKTAREVIĆ, Danilo. ,,Novopazarsko-sjenički govori’’. Srpski dijalektološki zbornik, knjiga XVI (1966): 1–179. [orig.] БАРЈАКТАРЕВИЋ, Данило. ,,Новопазарско-сјенички говори’’. Српски дијалектолошки зборник, XVI (1966): 1–179.

BEGOVIĆ, BEGOVIĆ 2012: BEGOVIĆ, Džavid. Sandžački rječnik: prilog leksikografiji bosanskog jezika. Autori, Sarajevo, 2012.

BLAGOJEVIĆ 2014: BLAGOJEVIĆ, Nikola. ,,Kako nas odaje jezik?: forenzička lingvistika – problem autorstva ”. Nedogledi: časopis za književnost, god. 2, broj 2, (2014): 54–59.

ĆETKOVIĆ 2014: ĆETKOVIĆ, Sanja. ,,Forenzička lingvistika’’. Analiza diskursa: teorije i metode, Institut za strane jezike, Podgorica, 2014.

GALJAŠINA 2003: GALJAŠINA, Elena. Ustanovlenie fakta predvaritel’noj podgotovki pis’menih i ustnih tekstov. Ekspertno-kriminalističeskii centr ministerstva vnutreniih del rossiiskoj federacii, Moskva, 2003. [orig.] ГАЯАШИНА, Элена. Установление факта предварительной подготовки письмених и устных текстов. Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Российской федераций, Москва, 2003.

GRAČOV 2016: GRAČOV, Mihail. Sudebna lingvističeskaja ekspertiza. Flinta, Moskva, 2016. [orig.] ГРАЧЕВ. Судебно-лингвистическая экспертиза. Флинта, Москва, 2016.

IVIĆ 1994: IVIĆ, Pavle. Srpskohrvatski dijalekti: njihova struktura i razvoj. Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Novi Sad, 1994. [orig.] ИВИЋ, Павле. Српскохрватски дијалекти: њихова структура и развој. Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Нови Сад, 1994.

JOVIČIĆ 2001: JOVIČIĆ, Slobodan. ,,Forenzički aspekti prepoznavanja govornika’’. NTB: Nauka,tehnika, bezbednost: interdisciplinarni časopis, god. 11, br. 1 (2001): 41−60.

JOVANOVIĆ 2013: JOVANOVIĆ, Jelena. Lingvistički i stilistički aspekti proučavanja rečenice. Jasen, Beograd, 2013. [orig.] ЈОВАНОВИЋ, Јелена. Лингвистички и стилистички аспекти проучавања реченице. Јасен, Београд, 2013.

KAŠIĆ ĐORĐEVIĆ 2009a: KAŠIĆ, Zorka. ,,Zašto je lingvistika postala forenzička veština?’’. Istraživanja u specijalnoj pedagogiji, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd, 2009a: 469-482.

KAŠIĆ ĐORĐEVIĆ 2009b: KAŠIĆ, Zorka. ,,Ostaci automatizma artikulacione baze kao forenzički markeri’’. ETRAN zbornik radova, Vrnjačka banja, AK 4.1 – 1–4, 2009b.

KAŠIĆ, ĐORĐEVIĆ (2010): KAŠIĆ, Zorka. ,,Forensic Linguistics in Criminal Investigation’’. Nauka, bezbednost, policija: časopis Policijske akademije, vol. 15, br. 1, (2010): 111−126.

KOVAČEVIĆ 2012: KOVAČEVIĆ, Miloš. Lingvostilistika književnog teksta. Srpska književna zadruga, Beograd, 2012. [orig.] КОВАЧЕВИЋ, Милош. Лингвостилистика књижевног текста. Српска књижевна задруга, Београд, 2012.

KOVAČEVIĆ 2015: KOVAČEVIĆ, Miloš. Stilistika i gramatika stilskih figura. Jasen, Beograd, 2015. [orig.] КОВАЧЕВИЋ, Милош. Стилистика и граматика стилских фигура. Јасен, Београд, 2015.

LONČAR RAIČEVIĆ, SUDIMAC 2017: LONČAR RAIČEVIĆ, Aleksandra. ACOUSTIC PARAMETERS OF SPEECH AS FORENSIC MARKERS FOR SPEAKERS OF PRIZREN-TIMOK DIALEC. Tematic conference proceedings of international significance ARCHIBALD REISS DAYS, Tom I, Volume I, Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade, 2017: 461–473.

MATEŠIĆ 1982: MATEŠIĆ, Josip. Frazeološki rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Školska knjiga, Zagreb, 1982.

MANOJLOVIĆ, NIKOLIĆ NOVAKOVIĆ (2009): MANOJLOVIĆ, Dragan. ,,Forenzička lingvistika: uporedno pravni i kriminalistički aspekti’’. Strani pravni život, 34/3, (2009): 109–128.

MANOJLOVIĆ, JOVIĆ (2011): MANOJLOVIĆ; Dragan. ,,Forenzička lingvistika i njen značaj u transkripciji elektronski nadziranih i snimljenih razgovora’’. Kriminalističko forenzička istrazivanja: zbornik radova, (2011): 77–87.

MIĆUNOVIĆ 2000: MIĆUNOVIĆ, Ljubo. Rečnik književnih termina: stilske figure i drugi izrazi. Srpska školska knjiga, Beograd, 2000. [orig.] Љубо. Речник књижевних термина: стилске фигуре и други изрази. Српска школска књига, Београд, 2000.

MILOSAVLJEVIĆ 2020: MILOSAVLJEVIĆ, Marija. ,,Forenzičko utvrđivanje identiteta na osnovu glasa’’. Lipar, god. 21, broj 71, (2020): 265–280. [orig.] МИЛОСАВЉЕВИЋ, Марија. ,,Форензичко утврђивање идентитета на основу гласа’’. Липар, год. 21, број 71, (2020): 265–280.

MIlENKOVIĆ 2021: MILENKOVIĆ, Branka. ,,Detecting deception through hedging in Forensic analysis of written statements’’. Srpski jezik: studije srpske i slovenske, broj 26, (2021): 163−180.

NIKOLIĆ NOVAKOVIĆ (2017): NIKOLIĆ NOVAKOVIĆ, Lidija. ,,Forenzička lingvistika: Primena metoda forenzičke lingvistike u kriminalističkim istragama pretnje’’. Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja, Banja Luka, 2017.

OLSSON 2008: OLSSON, John, Forensic Linguistics: Second Edition. Continuum International Publishing Group, London, 2008.

PEŠIKAN, MITAR i dr. 2010: PEŠIKAN, Mitar, Jovan Jerković, Mato Pižurica. Pravopis srpskoga jezika. Matica srpska, Novi Sad, 2010. [orig.] Пешикан Митар, Јован Јерковић, Мато Пижурица. Правопис српскога језика. Матица српска, Нови Сад, 2010.

PIPER, ANTONIĆ i dr. 2005: PIPER, Predrag, Ivana Antonić, Vladislava Ružić, Sreto Tanasić, Ljudmila Popović, Branko Tošović. Sintaksa savremenoga srpskog jezika: Prosta rečenica. Institut za srpski jezik SANU, Beogradska knjiga, Matica srpska, 2005. [orig.] ПИПЕР, Предраг, Ивана Антонић, Владислава Ружић, Срето Танасић, Људмила Поповић, Бранко Тошовић. Синтакса савременога српског језика: Проста реченица. Институт за српски језик САНУ, Београдска књига, Матица српска, Београд, 2005.

PROKOPIJEVIĆ 2020: PROKOPIJEVIĆ, Jelena. ,,Utvrđivanje autorstva I. Andrića u spornim tekstovima objavljenim u časopisu Sveske Zadužbine Ive Andrića ’’(brojevi 16 i 17). Prilozi proučavanju jezika, 51, (2020): 207–225.

REDLI 2020: REDLI, Jelena. ,,Forenzičko utvrđivanje dvojnog autorstva u pisanom jeziku izjava i iskaza osumnjičenih i svedoka’'. Jezici i kulture u vremenu i prostoru: tematski zbornik, knj. 9, (2020); 209-222. [orig.] РЕДЛИ, Јелена. ,, Форензичко утврђивање двојног ауторства у писаном језику изјава и исказа осумњичених и сведока’’. Језици и културе у времену и простору: тематски зборник, књ. 9, (2020): 209−222.

SOLAR 1989: SOLAR, Milivoj. Teorija književnosti. Školska knjiga, Zagreb, 1989. [orig.] SOLAR, Milivoj. Teorija književnosti. Školska knjiga, Zagreb, 1989.

ŠKALJIĆ 1966: ŠKALJIĆ, Abdulah. Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku. Svjetlost, Sarajevo, 1966.

TIERSMA 2014: TIERSMA, Piter. ,,Šta je forenzička lingvistika?’’. Bezbednost: časopis unutrašnjeg sekretarijata za unutrašnje poslove NR Srbije, god. 56, br. 2, (2014): 210–216.

VELJOVIĆ 2016: VELJOVIĆ, Bojana. Glagolski sistem govora Tutina, Novog pazara i Sjenice-oblici i upotreba. Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac, 2016. [orig.] ВЕЉОВИЋ, Бојана. Глаголски систем говора Тутина, Новог пазара и Сјенице - облици и употреба. Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 2016.

VUJANIĆ, MILICA i dr. 2007: VUJANIĆ, Milica, Darinka Gortan Premk, Milorad Dešić, Rajna Dragićević, Miroslav Nikolić, Ljiljana Nogo, Vasa Pavković, Nikola Ramić, Rada Stijović, Milica Tešić, Egon Fekete. Rečnik srpskoga jezika. Matica srpska, Novi Sad, 2007. [orig.] ВУЈАНОВИЋ, Милица, Даринка Гоортан Премк, Милорад Дешић, Рајна Драгићевић, Мирослав Николић, Љиљана Ного, Васа Павковић, Никола Рамић, Рада Стијовић, Милица Тешић, Егон Фекете. Речник српскога језика. Матица српска, Нови Сад, 2007.

Downloads

Published

2023-05-12

Issue

Section

ИСТРАЖИВАЊА / RESEARCH