АНАЛИЗА ГРЕШАКА УЧЕНИКА ИЗ ЛИБИЈЕ У НАСТАВИ СРПСКОГ КАО СТРАНОГ ЈЕЗИКА НА НАРОДНОМ УНИВЕРЗИТЕТУ У КРУШЕВЦУ

Authors

  • Александар М. Новаковић

Keywords:

српски као страни језик, арапски језик, средњи течај, анализа грешака, методика наставе српског као страног језика

Abstract

Предмет овога рада је анализа грешака начињених у тестовима знања ученика
из Либије током средњег течаја српског као страног језика (реализованог 1981. године на
Радничком универзитету у Крушевцу). Циљ рада је идентификовање и класификација
најчешћих грешака говорника арапског језика приликом учења српског језика. Грађу за
истраживање чинило је двадесет и осам тестова, које су ученици решавали након првих
десет лекција. У реализацији истраживања смо користили дескриптивну методу, методу
теоријске анализе са техником анализе архивског садржаја и методу контрастирања. Ста-
тистичка анализа одговора ученика на тесту нам је показала да је од укупно 420 одговора
чак 338 одговора (80,48%) било делимично тачно, 27 одговора (6,43%) у потпуности тачно,
4 одговора (0,95%) нетачно, док ученици нису дали 51 одговор (12,14%). Највише грешака
ученици су начинили на морфолошком нивоу (197), затим на ортографском (110) и, на-
равно, на синтаксичком (35). До грешака је дошло из најмање четири разлога: 1) недовољ-
но савладаног граматичког система српског књижевног језика (с обзиром на чињеницу
да је тест реализован након само десет лекција), 2) утицаја процеса недиференцијације,
односно неразликовања граматичких категорија услед њиховог непостојања у матерњем
(арапском) језику ученика, 3) утицаја супердиференцијације, односно уноса особина из
арапског језика (које српском нису својствене) и 4) појаве хиперкорекције.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ABABNEK 2017: ABABNEH, I. ,,Analysis of written English: The case of female university students in Saudi Arabia”. International Journal of Social Science Studies, 5(4) (2017), 1‒5.

ABU RAS 2015: ABU RASS, R. ,,Challenges face Arab students in writing well-developed paragraphs in English”. English Language Teaching, 8(10) (2015), 49‒59.

ALDERSON I SAR. 1995: ALDERSON, J. C., CLAPHAM, C., WALL, D. (1995). Language test construction and evaluation. Cambridge University Press.

ALTEJAN, BOJARID 2019: ALTHENEYAN, A., BOAYRID, N. ,,Writing Errors Among Arab EFL Learners: A Review of Literature”, International Journal of Linguistics, 11(5) (2019), 319‒329.

ARSIĆ, PERIŠIĆ 2016: АRSIĆ, PERIŠIĆ, O. ,,Аnaliza grešaka u srpskom jeziku kao stranom na primeru italofona”. Srpski kao strani jezik u teoriji i praksi III, 2016, 155–168.

AUON I SAR. 2010: AOUN, E. J., BENMAMOUN, E., CHOUEIRI, L. The Syntax of Arabic. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

BABIĆ 2011: BABIĆ, B. ,,Provera znanja iz gramatike: nivoi A1 i A2 (poređenje ‒ udžbenik Naučimo srpski 1 : testovi”. Prilozi proučavanju jezika, 38 (2011), 159‒186.

BABIĆ 2014: BABIĆ, B. ,,Greške u tvorbi prezentskih oblika na početnim nivoima učenja srpskog jezika kao stranog”. U: Jezici i kulture u vremenu i prostoru III (ur. Snežana Gudurić), Novi Sad: Filozofski fakultet, 2014, 569‒583.

BABIĆ 2015: BABIĆ, B. ,,Greške u tvorbi oblika futura I na početnim nivoima učenja srpskog jezika kao stranog”. U: Jezici i kulture u vremenu i prostoru, IV/2 (ur. Snežana Gudurić, Marija Stefanović). Novi Sad: Filozofski fakultet, 2015, 143‒153.

BABIĆ 2016: BABIĆ, B. Unutarjezičke greške na početnim nivoima učenja srpskog jezika kao stranog, doktorska disertacija. Novi Sad: Filozofski fakultet, 2016.

BABIĆ 2016a: BABIĆ, B. ,,Greške u tvorbi oblika participa aktiva na početnim nivoima učenja srpskog kao stranog”. U: Srpski kao strani jezik u teoriji i praksi III (ur. Vesna Krajišnik). Beograd: Filološki fakultet, Centar za srpski kao strani jezik, 2016, 143‒154. [orig.] БАБИЋ, Б. ,,Грешке у творби облика партиципа актива на почетним нивоима учења српског као страног”. У: Српски као страни језик у теорији и пракси III (ур. Весна Крајишник). Београд: Филолошки факултет, Центар за српски као страни језик, 2016, 143‒154.

BABIĆ 2016b: BABIĆ, B. Greške u upotrebi oblika lokativa na početnim nivoima učenja srpskog jezika kao stranog. U: Teme jezikoslovne u srbistici kroz dijahroniju i sinhroniju (ur. Jasmina Dražić, Isidora Bjelaković, Dejan Sredojević). Novi Sad: Filozofski fakultet, 2016, 703‒726.

BABIĆ 2017: BABIĆ, B. ,,Greške u upotrebi oblika genitiva na početnim nivoima učenja srpskog jezika kao stranog”. U: Jezici i kulture u vremenu i prostoru, VI (ur. Snežana Gudurić, Marija Stefanović). Novi Sad: Filozofski fakultet, 2017, 363‒377.

BABIĆ 2018: BABIĆ, B. ,,Unutarjezičke greške u upotrebi oblika akuzativa u srpskom jeziku kao stranom”. Srpski jezik – studije srpske i slovenske, XXII (2018), 583–600. [orig.] БАБИЋ, Б. ,,Унутарјезичке грешке у употреби облика акузатива у српском језику као страном”. Српски језик – студије српске и словенске, XXII (2018), 583–600.

BABIĆ 2020: BABIĆ, B. ,,Najfrekventnije unutarjezičke greške u upotrebi padežnih oblika imenica u srpskom jeziku kao stranom”. U: Srpski jezik kao strani u teoriji i praksi IV (ur. Vesna Krajišnik), Beograd: Filološki fakultet, 2020, 47‒60. [orig.] БАБИЋ, Б. ,,Најфреквентније унутарјезичке грешке у употреби падежних облика именица у српском језику као страном”. У: Српски језик као страни у теорији и пракси IV (ур. Весна Крајишник), Београд: Филолошки факултет, 2020, 47‒60.

BEJTSON 2003: BATESON, M. C. Arabic language handbook. Washington, D. C.: Georgetown University Press, 2003.

BENEMUN 2000: BENMAMOUN, E. The feature structure of functional categories: a comparative study of Arabic dialects. New York, Oxford: Oxford University Press, 2000.

BOGDANOVIĆ 1984: BOGDANOVIĆ, B. (1984). ,,Analiza grešaka slušalaca pri izradiprvog testa na početnom tečaju srpskohrvatskog jezika za strance”. U: Okrugli sto „Srpskohrvatski jezik kao straniˮ, Institut za strane jezike, Beograd, 1984, 70‒74.

BONDŽIĆ 2014: BONDŽIĆ, D. ,,Školovanje studenata iz zemalja u razvoju kao deo spoljne politike Jugoslavije 1950-1961”. Annales. Series historia et sociologia, 24(4) (2014), 637‒648.

ĐORĐEVIĆ 2017: ĐORĐEVIĆ, K. ,,Analiza grešaka slovačkih maternjih govornika na početnom nivou učenja srpskog jezika kao stranog”. Studia Balkanica Bohemo-Slovaca VII, Brno: Moravské zemské muzeum Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy university (2017), 691–697.

FRENDŽI 2011: FRANGIEH, B. (2011). Arabic for Life: A Textbook for Beginning Arabic. New Haven and London: Yale University Press.

HALUPKA-REŠETAR 2001: HALUPKA-REŠETAR, Sabina. Rečenični fokus u engleskom i srpskom jeziku. Edicija E-disertacija, knjiga 1, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2001.

HAMADALEH, TUŠEJ 1998: HAMADALLAH, R., TUSHYEH, H. ,,A contrastive analysis of English and Arabic in relativization”. Papers and Studies in Contrastive Linguistics, 34 (1998), 141‒151.

IGAB, TARAD 2019: IGAAB ZAINAB, K., TARRAD, I. ,,Pronouns in English and Arabic: A Contrastive Study”. English Language and Literature Studies, 9 (2019), 53‒69.

IRIČANIN 1999: IRIČANIN, G. ,,Tipične interferencijske greške u nastavi stranih jezika (srpskog i nemačkog)”. Naučni sastanak slavista u Vukove dane, 28/2 (1999), 227‒233. [orig.] ИРИЧАНИН, Г. ,,Типичне интерференцијске грешке у настави страних језика (српског и немачког)”. Научни састанак слависта у Вукове дане, 28/2 (1999), 227‒233.

JANKOVIĆ 2016: JANKOVIĆ, N. Vrednovanje jezičkih znanja i sposobnosti u nastavi engleskog jezika (doktorska disertacija). Beograd: Filološki fakultet, 2016. [orig.] Јанковић, Н. Вредновање језичких знања и способности у настави енглеског језика (докторска дисертација). Београд: Филолошки факултет, 2016.

JOVNOV 2011: JOVANOV, N. ,,Interferencija grčkog kao L1 u srpski kao L2”. U: Srpski kao strani jezik u teoriji i praksi II (ur. Vesna Krajišnik), Beograd: Filološki fakultet, 2011, 381‒393.

KAN 2006: KHAN, G. M. Arabic Script: Styles, Variants, and Calligraphic Adaptations. New York City and London: Abbeville Press Publishers, 2006.

KLAJN 2005: KLAJN, I. Gramatika srpskog jezika. Beograd: ZUNS, 2005. [orig.] КЛАЈН, И. Граматика српског језика. Београд: ЗУНС, 2005.

KONČAREVIĆ 2004: KONČAREVIĆ, K. Savremena natava ruskog jezika. Beograd: Slavističko društvo Srbije, 2004. [orig.] КОНЧАРЕВИЋ, К. Савремена натава руског језика. Београд: Славистичко друштво Србије, 2004.

KOVAČEVIĆ 2012: КOVAČEVIĆ, M. ,,Sintaksičkom konverzijom i semantički uslovljen vezani red riječi u savremenom srpskom jezikuˮ. Srpski jezik, književnost, umetnost, knj. 1, Strukturne karakteristike srpskog jezika, urednik Miloš Кovačević, Кragujevac: FILUM, 2012, 41–53. [orig.] КОВАЧЕВИЋ, М. ,,Синтаксичком конверзијом и семантички условљен везани ред ријечи у савременом српском језикуˮ. Српски језик, књижевност, уметност, књ. 1, Структурне карактеристике српског језика, уредник Милош Ковачевић, Крагујевац: ФИЛУМ, 2012, 41–53.

KRAJIŠNIK 2016: KRAJIŠNIK, V. ,,Neka pitanja iz metodike nastave srpskog kao stranog jezika”. U: Srpski kao strani jezik u teoriji i praksi III (ur. Vesna Krajišnik). Beograd: Filološki fakultet, Centar za srpski kao strani jezik, 2016, 7‒26. [orig.] КРАЈИШНИК, В. ,,Нека питања из методике наставе српског као страног језика”. У: Српски као страни језик у теорији и пракси III (ур. Весна Крајишник). Београд: Филолошки факултет, Центар за српски као страни језик, 2016, 7‒26.

MIGRACIONI PROFIL 2020: Migraficioni profil Republike Srbije za 2020. godinu. Beograd: Vlada RS. [orig.] Миграфициони профил Републике Србије за 2020. годину. Београд: Влада РС.

MILOŠEVIĆ 2016: MILOŠEVIĆ, S. ,,Tipologija gramatičkih grešaka ruskih govornika pri usvajanju srpskog jezika”. Srpski kao strani jezik u teoriji i praksi III (ur. Vesna Krajišnik), 2016, 169–180. [orig.] МИЛОШЕВИЋ, С. ,,Типологија граматичких грешака руских говорника при усвајању српског језика”. Српски као страни језик у теорији и пракси III (ур. Весна Крајишник), 2016, 169–180.

MILOŠEVIĆ 2017: MILOŠEVIĆ, S. ,,Pravopisne greške ruskih govornika pri usvajanju srpskog jezika”. U: Savremena proučavanja jezika i književnosti, VIII/1 (ur. Miloš Kovačević, Jelena Petković). Kragujevac: FILUM, 2017, 163‒170. [orig.] МИЛОШЕВИЋ, С. ,,Правописне грешке руских говорника при усвајању српског језика”. У: Савремена проучавања језика и књижевности, VIII/1 (ур. Милош Ковачевић, Јелена Петковић). Крагујевац: ФИЛУМ, 2017, 163‒170.

MOHAMED 2016: MOHAMMED, Al-Asbahy. ,,Tenses in Arabic Language”. Global Journal for Research Analysis, 5(6) (2016), 175‒181.

MUSTAFA 2017: MUSTAFA, A. (2017). ,,Syntactic errors Arab learners commit in writing”. Journal of Language, Linguistics and Literature, 3(1) (2017), 1‒7.

NOVAKOVIĆ 2022: NOVAKOVIĆ, A. (2022). ,,Nastava srpskog kao stranog jezika na Radničkom univerzitetu u Kruševcu”. Srpski kao strani jezik u teoriji i praksi V, zbornik radova sa naučnog skupa (ur. Vesna Krajišnik) (u procesu recenziranja). [orig.] НОВАКОВИЋ, А. (2022). ,,Настава српског као страног језика на Радничком универзитету у Крушевцу”. Српски као страни језик у теорији и пракси V, зборник радова са научног скупа (ур. Весна Крајишник) (у процесу рецензирања).

NOVAKOVIĆ, JOVIĆ 2022: NOVAKOVIĆ, A., JOVIĆ, E. (2022). ,,Analiza i klasifikacija grešaka studenata iz Rusije na početnom nivou učenja srpskog jezika kao stranog”. Philologia Mediana, 14 (2022) 315‒340. [orig.] НОВАКОВИЋ, А., ЈОВИЋ, Е. (2022). ,,Анализа и класификација грешака студената из Русије на почетном нивоу учења српског језика као страног”. Philologia Mediana, 14 (2022), 315‒340.

PIPER, KLAJN 2013: PIPER, P., KLAJN, I. Normativna gramatika srpskog jezika. Novi Sad: Matica srpska, 2013. [orig.] ПИПЕР, П., КЛАЈН, И. Нормативна граматика српског језика. Нови Сад: Матица српска, 2013.

PRAVOPIS 2010: PEŠIKAN, M., JERKOVIĆ, J., PIŽURICA, M. Pravopis srpskoga jezika. Novi Sad: Matica Srpska, 2010. [orig.] ПЕШИКАН, М., ЈЕРКОВИЋ, Ј., ПИЖУРИЦА, М. Правопис српскога језика. Нови Сад: Матица Српска, 2010.

RUSKOVA ĐERMANOVIĆ 2013: RUSKOVA ĐERMANOVIĆ, S. ,,O nekim morfološkim greškama kod studenata srbistike na Univerzitetu u Plovdivu”. U: Srpski jezik, književnost, umetnosti, Knj. I: Tradicija i inovacije u savremenm srpskom jeziku (ur. Miloš Kovačević). Kragujevac: FILUM, 2013, 503‒510. [orig.] РУСКОВА ЂЕРМАНОВИЋ, С. ,,О неким морфолошким грешкама код студената србистике на Универзитету у Пловдиву”. У: Српски језик, књижевност, уметности, Књ. I: Традиција и иновације у савременм српском језику (ур. Милош Ковачевић). Крагујевац: ФИЛУМ, 2013, 503‒510.

SIKIRIĆ I SAR. 1936: SIKIRIĆ, Š., PAŠIĆ, M., HANDŽIĆ, M. Gramatika arapskog jezika: gramatika i vježbnica sa rječnikom. Sarajevo: Državna štamparija, 1936.

ŠOAMI 1993: SHOHAMY, E. The power of tests: The impact of language tests on teaching and learning. Washington, DC: The National Foreign Language Center, 1993.

SUDIMAC 2019: SUDIMAC, N. ,,Najčešće greške prilikom usvajanja srpskog jezika kao stranog kod studenata rumunske nacionalnosti”. Ishodišta 5, Temišvar: Savez Srba u Rumuniji – Centar za naučna istraživanja i kulturu u Rumuniji – Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, 5 (2019), 441–455. [orig.] СУДИМАЦ, Н. ,,Најчешће грешке приликом усвајања српског језика као страног код студената румунске националности”. Исходишта 5, Темишвар: Савез Срба у Румунији – Центар за научна истраживања и културу у Румунији – Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 5 (2019), 441–455.

SUDIMAC 2020: SUDIMAC, N. ,,An analysis of phonetic-phonological and orthographic errors when learning Serbian as a Foreign Language”. Facta Universitatis (Series Linguistics and Literature), 18(1) (2020), 109–118.

TAHA 2013: TAHA, H. ,,Reading and Spelling in Arabic: Linguistic and Orthographic Complexity”. Theory and Practice in Language Studies, 3(5) (2013), 721‒727.

Downloads

Published

2023-05-12

Issue

Section

ИСТРАЖИВАЊА / RESEARCH