РУБРИКА „ПОЈМОВНИК” У ЧАСОПИСУ КЊИЖЕВНА ИСТОРИЈА

Authors

  • Снежана М. Милосављевић Милић

Keywords:

часопис Књижевна историја, рубрика „Појмовник”, књижевна терминологија

Abstract

У раду је представљена рубрика „Појмовник”у часопису Књижевна историја. У
уводном делу рада даје се генеза књижевнотеоријских истраживачких пројеката на Инсти-
туту за књижевност и уметност. У средишњем делу рада анализирају се концепција ру-
брике „Појмовник“ и њена тематска и методолошка тежишта, са посебним нагласком на
питања књижевне терминологије. Сачињен је абецедни регистар појмова. У прилогу је би-
блиографија радова објављених у рубрици „Појмовник“ за период 2005–2021.

Downloads

Download data is not yet available.

References

DUŠANIĆ 2012: ДУШАНИЋ, ДУЊА: „Шта је аутофикција?ˮ (Gasparini, Philippe. Autofiction. Paris : Seuil, 2008.) Књижевна историја, (2012), 797–810.

EROR 2002: EROR, GVOZDEN. Genetički vidovi (inter)literarnosti. Beograd: Narodna knjiga, 2002.

EROR 2008: EROR, GVOZDEN. „Од појма до термина – и натраг. Компаратистичка терминологија на прекретници“. Филолошки преглед, ХХХV, 2008, 1-2, 9-37.

ŽIVKOVIĆ 1985: ЖИВКОВИЋ, ДРАГИША (ур). Речник књижевних термина. Београд: Нолит, 1985.

JOVIĆ 2002: ЈОВИЋ, БОЈАН. „Теоријска ниска: зборници пројекта Теорија књижевности београдског Института за књижевност и уметностˮ . Књижевна историја, (2002), 116/117, 149–171.

Downloads

Published

2023-05-12

Issue

Section

ТЕМАТ O КЊИЖЕВНИМ ЧАСОПИСИМА / CHAPTER ABOUT LITERARY MAGAZINES