КЊИЖЕВНА ПОЛЕМИКА У ДНЕВНОМ ЛИСТУ: СЛУЧАЈ РАДА ДРАИНЦА У ПРАВДИ

Authors

  • Мирјана Д. Бојанић Ћирковић

Keywords:

књижевна полемика, међуратна књижевност, серијска полемика, памфлет, Правда

Abstract

Предмет рада је анализа специфичних жанровских одлика и (кон)текстуалних
околности књижевне полемике на релацији Ујевић – Драинац – Ујевић, вођене у међурат-
ном раздобљу, махом у дневном листу Правда. Узимајући у обзир сву комплексност случаја
ове полемике (серијалност, вишеструку интенционалност; експлицитну и имплицитну по-
етику серијске полемике; статус актера и публике; околности дневног листа и београдског
песничког боемског круга, као и укупну Драинчеву поетику), долазимо до закључка о ви-
шеструко условљеној функционалности књижевне полемике, којој сразмерно доприносе
спецификум актера, тема и стил, али и сама публикација чији је избор, у случају серијске
полемике „приправног” Драинца и ништа мање спремног Ујевића, индикован практичним
разлозима и жељом за публицитетом.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ARHIV Narodne biblioteke „Rade Drainacˮ u Prokuplju

BLAGOJEVIĆ 1930a: Blagojević, Desimir, „Lirska pobuna g. Rada Drainca [Nova knjiga stihova Rada Drainca Banket]ˮ, Pravda, XXVI/15, 18. 1. 1930, str. 4. [orig.] БЛАГОЈЕВИЋ, Десимир, „Лирска побуна г. Рада Драинца [Нова књига стихова Рада Драинца Банкет]ˮ, Правда, XXVI/15, 18. 1. 1930, стр. 4.

BLAGOJEVIĆ 1930b: Blagojević, Desimir, „Za odbranu prave poezije. Odgovor g. J. Radulovićuˮ, Pravda 15. 3. 1930, str. 4. [orig.] БЛАГОЈЕВИЋ, Десимир, „За одбрану праве поезије. Одговор г. Ј. Радуловићуˮ, Правда 15. 3. 1930, стр. 4.

BOJANIĆ ĆIRKOVIĆ 2023: Bojanić Ćirković, Mirjana, „Književne polemike Rada Drainca u kontekstu avangardne književnostiˮ, Славистични четения, Fifteenth International Slavic Studies Conference: Polemics and Choices, Sofia, 2023. (u štampi)

VIDAKOVIĆ PETROV 2010: Vidaković Petrov, Krinka, „Polemika: semantika, diskurs, žanrˮ. U: Žanrovi u srpskoj periodici, zbornik radova. Uredila dr Vesna Matović. Beograd – Novi Sad: Institut za književnost i umetnost – Matica srpska, 2010, 331–351. [orig.] ВИДАКОВИЋ ПЕТРОВ, Кринка, „Полемика: семантика, дискурс, жанрˮ. У: Жанрови у српској периодици, зборник радова. Уредила др Весна Матовић. Београд – Нови Сад: Институт за књижевност и уметност – Матица српска, 2010, 331–351.

GLUŠČEVIĆ 1999: Gluščević, Zoran, „Drainac i Tin ili dva tipa boemijeˮ, Kritičari o Draincu, Beograd: ZUNS, 1999, str. 240–243. [orig.] ГЛУШЧЕВИЋ, Зоран, „Драинац и Тин или два типа боемијеˮ, Критичари о Драинцу, Београд: ЗУНС, 1999, стр. 240–243.

DIGITALNA NARODNA BIBLIOTEKA SRBIJE, https://digitalna.nb.rs/view/URN:NB:RS:SD_297E5B2BA5B6B1AB05C31088275D9858-1930-02-01 [12. 1. 2023]

DRAINAC 1932: Drainac, Rade, „Književnički sukobi: povodom jednog slučajaˮ, Pravda, XXVIII/104, 13, IV 1932, str. 7.

DRAINAC 1983a: Drainac, Rade, „Kad pesnik o pesmama govori (Povodom članaka Tina Ujevića Sumrak poezijeˮ, u: Tešić, Gojko (ur.), Zli volšebnici: polemike i pamfleti u srpskoj književnosti: 1917–1943. Knj. 2, 1930–1933, Beograd – Novi Sad : Slovo ljubve: Beogradska knjiga: Matica srpska, 1983, str. 9–11.

DRAINAC 1983b: Drainac, Rade, „Povodom Sumraka poezije (odgovor splitskom Novom dobu)ˮ, u: Tešić, Gojko (ur.), Zli volšebnici: polemike i pamfleti u srpskoj književnosti: 1917–1943. Knj. 2, 1930–1933, Beograd – Novi Sad : Slovo ljubve: Beogradska knjiga: Matica srpska, 1983, str. 11–13.

DRAINAC 1983c: Drainac, Rade, „Povodom Sumraka poezije (Poslednji odgovor G. Tinu Ujeviću)ˮ, u: Tešić, Gojko (ur.), Zli volšebnici: polemike i pamfleti u srpskoj književnosti: 1917–1943. Knj. 2, 1930–1933, Beograd – Novi Sad : Slovo ljubve: Beogradska knjiga: Matica srpska, 1983, str. 13–15.

DRAINAC 1983d: Drainac, Rade, „Tin Ujević bez maskeˮ, u: Tešić, Gojko (ur.), Zli volšebnici: polemike i pamfleti u srpskoj književnosti: 1917–1943. Knj. 2, 1930–1933, Beograd – Novi Sad : Slovo ljubve: Beogradska knjiga: Matica srpska, 1983, str. 24–34.

ĐOKOVIĆ 1994: Đoković, Milan, Onaj stari Beograd, Beograd 1994.

JAUS 1978: Jaus, H. R, Estetika recepcije, Beograd: Nolit, 1978.

JEŠIĆ 2013: Ješić, Nedeljko, Cirkus Drainac, Beograd: Službeni glasnik, 2013. [orig.] ЈЕШИЋ, Недељко, Циркус Драинац, Београд: Службени гласник, 2013.

KRLEŽA 1972: Krleža, Miroslav, „Predgovor ’Podravskim motivima’ Krste Hegedušićaˮ, u: Šicel, Miroslav (ur.), Programi i manifesti u hrvatskoj književnosti, Zagreb: Liber, 1972, 248–274.

MILIĆ 1930: Milić, Vladimir, „Književna polemikaˮ, Zeta 1/19, 28. IX 1930, str. 6.

MILUTINOVIĆ 1983a: Milutinović, „Kritičari – „provojatoriˮ, u: Zli volšebnici: polemike i pamfleti u srpskoj književnosti: 1917–1943. Knj. 1, 1917–1929, Beograd – Novi Sad : Slovo ljubve: Beogradska knjiga: Matica srpska, 1983, str. 131–132.

MILUTINOVIĆ 1983b: Milutinović, Никола, „Kritičari – „provojatoriˮ, u: Zli volšebnici: polemike i pamfleti u srpskoj književnosti: 1917–1943. Knj. 1, 1917–1929, Beograd – Novi Sad : Slovo ljubve: Beogradska knjiga: Matica srpska, 1983, str. 133–134.

MLADENOVIĆ 1983: Mladenović, Ranko, „Književni procesi na sudu (Odgovor na članak Jedan skandal)ˮ u: Zli volšebnici: polemike i pamfleti u srpskoj književnosti: 1917–1943. Knj. 1, 1917–1929, Beograd – Novi Sad : Slovo ljubve: Beogradska knjiga: Matica srpska, 1983, str. 129–131.

STAMAĆ 1999: Stamać, Ante. „Polemika Ujević – Drainac kao sučeljenost dviju poetikaˮ, u: G. Tešić (ur.), Kritičari o Draincu, Beograd: ZUNS 1999, str. 502–508. [orig.] СТАМАЋ, Анте. „Полемика Ујевић – Драинац као сучељеност двију поетикаˮ, у: Г. Тешић (ур.), Критичари о Драинцу, Београд: ЗУНС 1999, стр. 502–508.

TEŠIĆ 1983: Tešić, Gojko, „Napomena uz drugu knjiguˮ, u: Zli volšebnici: polemike i pamfleti u srpskoj književnosti: 1917–1943. Knj. 1, 1917–1929, Beograd – Novi Sad : Slovo ljubve: Beogradska knjiga: Matica srpska, 1983, str. 745–748.

TEŠIĆ 1983a: Tešić, Gojko, Zli volšebnici: polemike i pamfleti u srpskoj književnosti: 1917–1943. Knj. 1, 1917–1929, Beograd – Novi Sad : Slovo ljubve: Beogradska knjiga: Matica srpska, 1983.

TEŠIĆ 1983b: Tešić, Gojko, Zli volšebnici: polemike i pamfleti u srpskoj književnosti: 1917–1943. Knj. 2, 1930–1933, Beograd – Novi Sad : Slovo ljubve: Beogradska knjiga: Matica srpska, 1983.

TEŠIĆ 1983a: Tešić, Gojko, Zli volšebnici: polemike i pamfleti u srpskoj književnosti: 1917–1943. Knj. 3, 1934–1943, Beograd – Novi Sad : Slovo ljubve: Beogradska knjiga: Matica srpska, 1983.

UJEVIĆ 1983: Ujević, Tin, „Povodom Sumraka poezije (I): odgovor beogradskoj Pravdiˮ, u: Tešić, Gojko (ur.), Zli volšebnici: polemike i pamfleti u srpskoj književnosti: 1917–1943. Knj. 2, 1930–1933, Beograd – Novi Sad : Slovo ljubve: Beogradska knjiga: Matica srpska, 1983, str. 75–77.

UJEVIĆ 1983: Ujević, Tin, „Povodom Sumraka poezije (II)ˮ, u: Tešić, Gojko (ur.), Zli volšebnici: polemike i pamfleti u srpskoj književnosti: 1917–1943. Knj. 2, 1930–1933, Beograd – Novi Sad : Slovo ljubve: Beogradska knjiga: Matica srpska, 1983, str. 77–80.

UJEVIĆ 1983: Ujević, Tin, „Povodom Sumraka poezije (IV)ˮ, u: Tešić, Gojko (ur.), Zli volšebnici: polemike i pamfleti u srpskoj književnosti: 1917–1943. Knj. 2, 1930–1933, Beograd – Novi Sad : Slovo ljubve: Beogradska knjiga: Matica srpska, 1983, str. 82–84.

CRNJANSKI 1930: Crnjanski, Miloš, „Pravo kritike i pravo klevetanjaˮ, Vreme, XI/3276, 11. II 1931, str. 3.

Downloads

Published

2023-05-12

Issue

Section

ТЕМАТ O КЊИЖЕВНИМ ЧАСОПИСИМА / CHAPTER ABOUT LITERARY MAGAZINES