САГЛАСЈЕ ЈЕЗИКА И ДУХОВНОСТИ – О ИСТРАЖИВАЊИМА ЈЕЗИКА У ЧАСОПИСУ ЦРКВЕНЕ СТУДИЈЕ

Authors

  • Јелена М. Стошић

Keywords:

часопис Црквене студије, језичка истраживања, библиографија

Abstract

У раду се разматрају радови чији су се аутори бавили језичким истраживањима
а издати су у часопису Црквене студије. У уводном делу рада дати су основни подаци о
овом часопису, затим следи кратак преглед језичких истраживања, док се на крају рада
налази библиографија свих радова објављених у Црквеним студијама који се баве језиком.

Downloads

Download data is not yet available.

References

CRNOGORAC, Vesna i Snežana Bojović. „Bibliografija časopisa Crkvene studije”. Crkvene studije 6 (2009): 453–470. [orig.] ЦРНОГОРАЦ, Весна и Снежана Бојовић. „Библиографија часописа Црквене студије”. Црвене студије 6 (2009): 453–470.

GLIŠIĆ, Jelena. „Bibliografija časopisa ’Crkvene studije’ (2004–2019. godina)”. Niš: Centar za crkvene studije – Centar za vizantijsko-slovenske studije Univerziteta u Nišu – Međunarodni centar za pravoslavne studije, 2019. [orig.] ГЛИШИЋ, Јелена. „Библиографија часописа ’Црквене студије’ (2004–2019. година)”. Ниш: Центар за црквене студије – Центар за византијско-словенске студије Универзитета у Нишу – Међународни центар за православне студије, 2019.

GRKOVIĆ-MEJDŽOR, Jasmina. Spisi iz istorijske lingvistike. Sremski Karlovci – Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2007. [orig.] ГРКОВИЋ-МЕЈЏОР, Јасмина. Списи из историјске лингвистике. Сремски Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2007.

KONČAREVIĆ, Ksenija. „Slavistička ispitivanja u teolingvistici: istraživački problemi i rezultati”. Crkvene studije 8 (2011): 187–213. [orig.] КОНЧАРЕВИЋ, Ксенија. „Славистичка испитивања у теолингвистици: истраживачки проблеми и резултати”. Црквене студије 8 (2011): 187–213.

MILANOVIĆ, Aleksandar. „Neka savremena terminološka rešenja u istoriji srpskog književnog jezika”. Srpski jezik 8/1-2 (2003): 631–635. [orig.] МИЛАНОВИЋ, Александар. „Нека савремена терминолошка решења у историји српског кнјижевног језика”. Српски језик 8/1-2 (2003): 631–635.

MLADENOVIĆ, Aleksandar. Slavenosrpski jezik. studije i članci. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada, 1989. [orig.] МЛАДЕНОВИЋ, Александар. Славеносрпски језик. Студије и чланци. Нови Сад: Књижевна заједница Новог Сада, 1989.

RANKOVIĆ, Zoran. „Niški odlomak mineja za oktobar (14. vek)”. Crkvene studije 7 (2010): 239–244. [orig.] Ранковић, Зоран. „Нишки одломак минеја за октобар (14. век)”. Црквене студије 7 (2010): 239–244.

STOŠIĆ, Jelena. „Centar za vizantijsko-slovenske studije”. Godišnjak za srpski jezik 19 (2021): 357–364. [orig.] СТОШИЋ, Јелена. „Центар за византијско-словенске студије”. Годишњак за српски језик 19 (2021): 357–364.

STOŠIĆ, Jelena. Katalog rukopisne i starije štampane knjige Biblioteke „Sveti vladika Nikolaj”. Niš: Centar za crkvene studije – Ogranak SANU u Nišu – Univerzitetska biblioteka „Nikola Tesla”, 2021. [orig.] СТОШИЋ, Јелена. Каталог рукописне и старије штампане књиге Библиотеке „Свети владика Николај”. Ниш: Центар за црквене студије – Огранак САНУ у Нишу – Универзитетска библиотека „Никола Тесла”, 2021.

Teolingvistička proučavanja slovenskih jezika. Jasmina Grković-Mejdžor i Ksenija Končarević (ur.). Srpska akademija nauka i umetnosti: Odeljenje jezika i kjniževnosti, Beograd, 2013. [orig.] Теолингвистичка проучавања словенских језика. Јасмина Грковић-Мејџор и Ксенија Кончаревић (ур.). Српска академија наука и уметности: Одељење језика и књижевности. Београд, 2013.

Teolingvistika: međunarodni tematski zbornik radova. Beograd: Pravoslavni bogoslovski fakultet – Institut za teološka istraživanja, 2012, 482–495. [orig.] Теолингвистика: међународни тематски зборник радова. Београд: Православни богословски факултет ‒ Институт за теолошка истраживања, 2012, 482‒495.

TOLSTOJ, Nikita. „Odnos starog srpskog knjiškog (pisanog) jezika prema starom slovenskom jeziku”. U: Studije i članci iz istorije srpskog književnog jezika. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva – Vukova zadužbina, Novi Sad: Matica srpska, 2004, 148–156. [orig.] ТОЛСТОЈ, Никита. „Однос старог српског књишког (писаног) језика према старом словенском језику”. У: Студије и чланци из историје српског књижевног језика. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства – Вукова задужбина, Нови Сад: Матица српска, 2004, 148–156.

Downloads

Published

2023-05-12

Issue

Section

ТЕМАТ O КЊИЖЕВНИМ ЧАСОПИСИМА / CHAPTER ABOUT LITERARY MAGAZINES