ИЗАЗОВИ НАСТАНКА И ОБЈАВЕ КЊИЖЕВНОГ ПРЕВОДА НА ПРИМЕРУ РУБРИКЕ ЈЕЗИЧКИ ВАВИЛОН ЕЛЕКТРОНСКОГ ЧАСОПИСА „БЕЗ ЛИМИТА”

Authors

  • Сања Д. Стевановић

Keywords:

превођење, књижевно превођење, превод, електронски часопис, илустраци- је, мултимедија, Без лимита, Језички Вавилон

Abstract

У раду су представљени изазови настанка и објаве књижевног превода, а на при-
меру рубрике Језички Вавилон електронског часописа „Без лимита”. На почетку рада аутор
представља електронски часопис Филозофског факултета у Нишу „Без лимита”, његово
устројство и функционисање. Велики део рада посвећен је дискусији о значају књижевног
превођења у друштву и личности преводиоца, изазовима књижевног превођења уопште,
а затим и изазовима објаве књижевног превода у једном електронском часопису. Аутор
рада илуструје своје тврдње примерима из рубрике Језички Вавилон, трудећи се да доча-
ра комлексност процеса који почиње тиме што преводилац пошаље свој рад часопису, а
завршава се објављивањем прилога на сајту часописа. Описан је процес комуникације са
аутором и рецензентима, илустација прилога, као и планирање и припремање објава за
сајт часописа и друштвене мреже.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BOŽIĆ 2014: БОЖИЋ, Снежана. Интернет и мултимедија као средства у настави књижевности. Докторска дисертација. Ниш: Филозофски факултет. 2014. стр. 79‒137.

ЕКО 2011: EKO, Umberto. Kazati gotovo istu stvar. Iskustvo prevođenja. Preveli Mirela Radosavljević i Aleksandar Levi. Beograd: Paidea. 2011.

EROR 2001, EROR, Gvozden. „O pojmu književnog hiperteksta”. Књижевна историја, вол. 33, бр. 113‒115, 2001. str. 5‒38.

KREŠIĆ 1958: KREŠIĆ, Stjepan. Prevođenje, prevodioci i kritike prevoda. <https://docplayer.rs/210559918-Prevo%C4%91enje-prevodioci-i-kritike-prijevoda-stjepan-kre%C5%A1i%C4%87.html>. 10. 6. 2022.

MILIĆ 1989: MILIĆ, Novica. „Živeti s prevodiocem (prvih 20 minuta): uvod u raspravu o subjektu prevođenja”. u: Književno prevođenje: teorija i istorija. Zbornik radova. Ur. Krinka Vidaković Petrov. Požarevac: Institut za književnost i umetnost Braničevo‒Požarevac. Književna zajednica Novog Sada, 1989: str. 175‒181. [orig.] МИЛИЋ, Новица. „Живети с преводиоцем (првих 20 минута): увод у расправу о субјекту превођења”. у: Књижевно превођење: теорија и историја. Зборник радова. Ур. Кринка Видаковић Петров. Пожаревац: Институт за књижевност и уметност Браничево‒Пожаревац. Књижевна заједница Новог Сада, 1989: стр. 175‒181.

PAVLOVIĆ: PAVLOVIĆ, Vladimir. Kulturna i civilizacijska misija književnog prevodioca danas. <https://docplayer.rs/210559918-Prevo%C4%91enje-prevodioci-i-kritike-prijevoda-stjepan-kre%C5%A1i%C4%87.html>. 10. 6. 2022.

SIBINOVIĆ 1983: SIBINOVIĆ, Miodrag. O prevođenju. Priručnik za prevodioce i inokorespondente. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1983.

Downloads

Published

2023-05-12

Issue

Section

ТЕМАТ O КЊИЖЕВНИМ ЧАСОПИСИМА / CHAPTER ABOUT LITERARY MAGAZINES