КЊИЖЕВНИ ПОЧЕЦИ АНЂЕЛКА КРСТИЋА

Authors

  • Љубинка П. Цекић

Keywords:

Анђелко Крстић, приповетке, периодика, часопис, Цариградски гласник, Српски књижевни гласник

Abstract

Предмет рада су књижевни почеци Анђелка Крстића, у првом реду уско везани
за часопис Српски књижевни гласник, конкретно за прву серију Српског књижевног гласни-
ка. Иако је Крстић своја прва остварења објављивао у многобројним часописима и листо-
вима, наша пажња усмерена је најпре на Цариградски гласник, а потом фокус стављамо на
период када се Анђелко Крстић афирмише као писац, тачније када књижевна критика пре-
познаје вредности његовог дела, што се дешава у тренуцима када Крстић објављује своје
четири приповетке у Српском књижевном гласнику: Вечито дужни (1911), Сеоски писмоно-
ша (1912), Печалбарова жена (1913), Покојни Алија, лулар (1914). Радом најпре покушава-
мо да истакнемо важност Цариградског гласника, а потом и Српског књижевног гласника
за Анђелка Крстића, посебно анализирајући његове четири приповетке објављене у овом
часопису српске модерне.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BEČEJSKI 2006: BEČEJSKI, Mirjana. „Pečalbarstvo kao opsednuta tema Anđelka Krstića u romanu Trajan”. Baština: glasnik. Priština: Institut za proučavanje kultura Srba, Crnogoraca, Hrvata i Muslimana, sv. 20, str. 45–59. [orig.] БЕЧЕЈСКИ, Мирјана. „Печалбарство као опседнута тема Анђелка Крстића у роману Трајан”. Баштина: гласник. Приштина: Институт за проучавање културе Срба, Црногораца, Хрвата и Муслимана, св. 20, стр. 45–59.

VOJINOVIĆ 2005: VOJINOVIĆ, Staniša. Srpski književni glasnik. 1920 – 1941: bibliografija nove serije. Urednici dr Miorag Maticki i dr Mato Pižurica. Novi Sad: Beograd: Matica srpska: Institut za književnost i umetnost, 2005. [orig.] ВОЈИНОВИЋ, Станиша. Српски књижевни гласник: 1920 – 1941: библиографија нове серије. Уредници др Миодраг Матицки и др Мато Пижурица. Нови Сад: Београд : Матица српска: Институт за књижевност и уметност, 2005.

ĐORĐEVIĆ 1982: ĐORĐEVIĆ, Ljubica. Bibliografija Srpskog književnog glasnika. Beograd: Narodna biblioteka Srbije, 1982. [orig.] ЂОРЂЕВИЋ, Љубица. Библиографија Српског књиженог гласника. Београд: Народна библиотека Србије, 1982.

KOSTIĆ 1981: KOSTIĆ, Konstantin. Književno delo Anđelka Krstića. Ur. Petar Sarić. Priština: Jedinstvo, 1981. [orig.] КОСТИЋ, Константин. Књижевно дело Анђелка Крстића. Ур. Петар Сарић. Приштина: Јединство, 1981.

KRSTIĆ 2000: KRSTIĆ, Anđelko. Sećanja. Ur. Predrag Palavestra, prir. Dr Vladimir Cvetanović. Beograd: Institut za književnost i umetnost, 2000. [orig.] КРСТИЋ, Анђелко. Сећања. Ур. Предраг Палавестра, прир. др Владимир Цветановић. Београд: Институт за књижевност и уметност, 2000.

KRSTIĆ 1911a: KRSTIĆ, Anđelko. „Večito dužni”. Srpski književni glasnik. Urednik Jovan Skerlić, vlasnik Bogdan Popović. Beograd: Nova štamparija „Davidović”, Knjiga 26, sveska 8, 1911, str. 577–585. [orig.] КРСТИЋ, Анђелко. „Вечито дужни”. Српски књижевни гласник. Уредник Јован Скерлић, власник Богдан Поповић. Београд: Нова штампарија „Давидовић”, Књига 26, свеска 8, 1911, стр. 577–585.

KRSTIĆ 1911b: KRSTIĆ, Anđelko. „Večito dužni”. Srpski književni glasnik. Urednik Jovan Skerlić, vlasnik Bogdan Popović. Beograd: Nova štamparija „Davidović”, Knjiga 26, sveska 9, 1911, str. 657–664. [orig.] КРСТИЋ, Анђелко. „Вечито дужни”. Српски књижевни гласник. Уредник Јован Скерлић, власник Богдан Поповић. Београд: Нова штампарија „Давидовић”, Књига 26, свеска 9, 1911, стр. 657–664.

KRSTIĆ 1912a: KRSTIĆ, Anđelko. „Seoski pismonoša”. Srpski književni glasnik. Urednik Jovan Skerlić, vlasnik Bogdan Popović. Beograd: Nova štamparija „Davidović”, Knjiga 29, sveska 4, 1912, str. 241–246. [orig.] КРСТИЋ, Анђелко. „Сеоски писмоноша”. Српски књижевни гласник. Уредник Јован Скерлић, власник Богдан Поповић. Београд: Нова штампарија „Давидовић”, Књига 29, свеска 4, 1912, стр. 241–246.

KRSTIĆ 1912b: KRSTIĆ, Anđelko. „Seoski pismonoša”. Srpski književni glasnik. Urednik Jovan Skerlić, vlasnik Bogdan Popović. Beograd: Nova štamparija „Davidović”, Knjiga 29, sveska 5, 1912, str. 321–327. [orig.] КРСТИЋ, Анђелко. „Сеоски писмоноша”. Српски књижевни гласник. Уредник Јован Скерлић, власник Богдан Поповић. Београд: Нова штампарија „Давидовић”, Књига 29, свеска 5, 1912, стр. 321–327.

KRSTIĆ 1913a: KRSTIĆ, Anđelko. „Pečalbarova žena”. Srpski književni glasnik. Urednik Jovan Skerlić, vlasnik Bogdan Popović. Beograd: Nova štamparija „Davidović”, Knjiga 30, sveska 10, 1913, str. 721–728. [orig.] КРСТИЋ, Анђелко. „Печалбарова жена”. Српски књижевни гласник. Уредник Јован Скерлић, власник Богдан Поповић. Београд: Нова штампарија „Давидовић”, Књига 30, свеска 10, 1913, стр. 721–728.

KRSTIĆ 1913b: KRSTIĆ, Anđelko. „Pečalbarova žena”. Srpski književni glasnik. Urednik Jovan Skerlić, vlasnik Bogdan Popović. Beograd: Nova štamparija „Davidović”, Knjiga 30, sveska 11, 1913, str. 801–808. [orig.] КРСТИЋ, Анђелко. „Печалбарова жена”. Српски књижевни гласник. Уредник Јован Скерлић, власник Богдан Поповић. Београд: Нова штампарија „Давидовић”, Књига 30, свеска 11, 1913, стр. 801–808.

KRSTIĆ 1914: KRSTIĆ, Anđelko. „Pokojni Alija, lular”. Srpski književni glasnik. Urednik Jovan Skerlić, vlasnik Bogdan Popović. Beograd: Nova štamparija „Davidović”, Knjiga 32, sveska 5, 1914, str. 321–334. [orig.] КРСТИЋ, Анђелко. „Покојни Алија, лулар”. Српски књижевни гласник. Уредник Јован Скерлић, власник Богдан Поповић. Београд: Нова штампарија „Давидовић”, Књига 32, свеска 5, 1914, стр. 321–334.

POPOVIĆ i JOVANOVIĆ 1920: POPOVIĆ, Bogdan i Slobodan Jovanović. „Čitaocima nove serije Srpskog književnog glasnika”. Urednici Bogdan Popović i Slobodan Jovanović. Beograd: Nova štamparija „Davidović”, Knjiga 1, sveska 1, 1920, str. 1–4. [orig.] ПОПОВИЋ, Богдан и Слободан Јовановић. „Читаоцима нове серије Српског књижевног гласника”. Уредници Богдан Поповић и Слободан Јовановић. Београд: Нова штампарија „Давидовић”, Књига 1, свеска 1, стр. 1–4.

RISTIĆ 1954: RISTIĆ, Milivoje. „Anđelko Krstić”, u: A. Krstić. Odabrane pripovetke. Beograd: Rad, 1954, str. 5–19. [orig.] РИСТИЋ, Миливоје. „Анђелко Крстић”, у: А. Крстић. Одабране приповетке. Београд: Рад, 1954, стр. 5–19.

ČOLIĆ 2018: ČOLIĆ, Ljiljana. ’Carigradski glasnik’ - : svetilnik srpstva u vekovnoj tami. Ur. Jelena Davidović Kolarov. Beograd: Zavod za udžbenike, 2018. [orig.] ЧОЛИЋ, Љиљана. ’Цариградски гласник’ – : светилник српства у вековној тами. Ур. Јелена Давидовић Коларов. Београд: Завод за уџбенике, 2018.

Downloads

Published

2023-05-12

Issue

Section

ТЕМАТ O КЊИЖЕВНИМ ЧАСОПИСИМА / CHAPTER ABOUT LITERARY MAGAZINES