БИБЛИОГРАФИЈЕ АУТОРСКИХ ПРИЛОГА ИЗ ПЕРИОДИЧНИХ ПУБЛИКАЦИЈА: КА ЛИСТОЛОШКОМ ПРИСТУПУ

Authors

  • Јелена З. Милић

Keywords:

библиографија, листологија, листа, књижевни часописи

Abstract

На примеру два различита библиографска приступа пописаним ауторским при-
лозима из серијских публикација, у раду указујемо на апликативност листолошког присту-
па овој грађи. У уводном делу истраживања пружамо увиде у континуитет интересовања
за библиографију у српској научној традицији, са кратким освртима на њену историју и
теорију, од почетака у Орфелиновом Календару за 1766. годину и Славено-сербском магази-
ну (1768), који су били на граници теоријског и критичког промишљања књижевних дела и
њиховог библиографског пописивања. Затим упућујемо на досадашње теоријске приступе
библиографији у српској науци o књижевности, показујући да они ,,по правилу” нису са
посебном пажњом отварали питање њене рецепције. Након сажетог осврта на листологију
(теорију листе), у последњем сегменту рада анализирамо могућности примене листоло-
шког метода на библиографске листе ауторских прилога из периодичних публикација.

Downloads

Download data is not yet available.

References

VRANEŠ 1997: VRANEŠ, Aleksandra. Srpska bibliografija u periodici 1766–1941. Beograd: Draganić, 1997. [orig.] Вранеш, Александра. Српска библиографија у периодици 1766–1941. Београд: Драганић, 1997.

VRANEŠ 2010: VRANEŠ, Aleksandra. Osnovi teorije i istorije bibliografije. Banjaluka / Beograd: Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske / Filološki fakultet, 2010. [orig.] Вранеш, Александра. Основи теорије и историје библиографије. Бањалука / Београд: Народна и универзитетска библиотека Републике Српске / Филолошки факултет, 2010.

BELKNAP 2000: BELKNAP, Robert. ,,The Literary List: A Survey of its Uses and Deployments”. Literary Imagination, 2.1, (2000), pp 35–54.

BULATOVIĆ 1999: BULATOVIĆ, Branka. ,,Bibliografija Svetlane Velmar-Janković 1952–1999ˮ. Savremena srpska proza. Trstenik, 1999, 31–48. [orig.] Булатовић, Бранка. ,,Библиографија Светлане Велмар-Јанковић 1952–1999ˮ. Савремена српска проза. Трстеник, 1999, 31–48.

GOLUBOVIĆ 2010: GOLUBOVIĆ, Vidosava. ,,Programski časopis i književni žanr Hipnos rada Draincaˮ. Žanrovi u srpskoj periodici. Vesna Matović (ur.). Beograd: Institut za književnost i umetnost, 2010, 199–216. [orig.] Голубовић, Видосава. ,,Програмски часопис и књижевни жанр Хипнос рада Драинцаˮ. Жанрови у српској периодици. Весна Матовић (ур.). Београд: Институт за књижевност и уметност, 2010, 199–216.

ECO 2009: ECO, Umberto. The Infinity of Lists: From Homer to Joyce. Trans. by Alistair McEwen. London: MacLehose Press, 2009.

DOLEŽALOVÁ 2009: DOLEŽALOVÁ, Lucie. ,,Introduction: The Potential and Limitations of Studying Lists”. Lucie Doležalová (ed.). The Charm of a List: From the Sumerians to Computerised Data Processing, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2009, pp 1–8.

ISER 1978: ISER, Wolfgang. The Act of Reading: A Theory of Aesthetic Response, London: Henley, 1978.

KARADŽIĆ 1969: KARADŽIĆ, Vuk. ,,O srpskim kalendarimaˮ. Danica (1826, 1827, 1828, 1829, 1834). Sabrana dela Vuka Karadžića, knj. 8. Prosveta: Beograd, 1969, 239–243. [orig.] Караџић, Вук. ,,О српским календаримаˮ. Даница (1826, 1827, 1828, 1829, 1834). Сабрана дела Вука Караџића, књ. 8. Просвета: Београд, 1969, 239–243.

KOSTIĆ 1979: KOSTIĆ, Đorđe S. ,,Ka izdavanju rukopisne bibliografije Lukijana Mušickogˮ. Arheografski prilozi, 1 (1979), str. 247–257. [orig.] Костић, Ђорђе С. ,,Ка издавању рукописне библиографије Лукијана Мушицкогˮ. Археографски прилози, 1 (1979), стр. 247–257.

LOTMAN 2004: LOTMAN, Jurij. Kultura i eksplozija. Beograd: Narodna knjiga, 2004. [orig.] Лотман, Јуриј. Култура и експлозија. Београд: Народна књига, 2004.

MAINBERGER 2003: MAINBERGER, Sabine. Die Kunst des Aufzählens: Elemente zu einer Poetik des Enumerativen, Berlin: Walter de Gruyter, 2003.

MAKSIMOVIĆ 1987: MAKSIMOVIĆ, Vojislav. Osnove teorije bibliografije: sa primjerima. Beograd: Narodna biblioteka Srbije, 1987. [orig.] Максимовић, Војислав. Основе теорије библиографије: са примјерима. Београд: Народна библиотека Србије, 1987.

MAKSIMOVIĆ 2012: MAKSIMOVIĆ,Vojislav. Bibliografski i srodni ogledi. Istočno Sarajevo: Matična biblioteka, 2012. [orig.] Максимовић, Војислав. Библиографски и сродни огледи. Источно Сарајево: Матична библиотека, 2012.

MATOVIĆ 2010: MATOVIĆ, Vesna. ,,Žanrovi u periodiciˮ. Žanrovi u srpskoj periodici. Vesna Matović (ur.). Beograd: Institut za književnost i umetnost, 2010, 7–13. [orig.] Матовић, Весна. ,,Жанрови у периодициˮ. Жанрови у српској периодици. Весна Матовић (ур.). Београд: Институт за књижевност и уметност, 2010, 7–13.

MIHAILOVIĆ 1964: MIHAILOVIĆ, Georgije. Srpska bibliografija 18. veka. Beograd: Narodna biblioteka Srbije, 1964. [orig.] Михаиловић, Георгије. Српска библиографија 18. века. Београд: Народна библиотека Србије, 1964.

NOVAKOVIĆ 1869: NOVAKOVIĆ, Stojan. Srpska biblijografija za noviju književnost 1741–1867. Beograd: Srpsko učeno društvo, 1869. [orig.] Новаковић, Стојан. Српска библијографија за новију књижевност 1741–1867. Београд: Српско учено друштво, 1869.

SAMMONS 2020: SAMMONS, Benjamin. The Art and Rhetoric of the Homeric Catalogue. New York: Oxford University Press, 2020.

PANKOVIĆ 1982: PANKOVIĆ, Dušan. Srpske bibliografije 1766–1850. Beograd / Novi Sad: Narodna biblioteka Srbije / Biblioteka Matice srpske, 1982. [orig.] Панковић, Душан. Српске библиографије 1766–1850. Београд / Нови Сад: Народна библиотека Србије / Библиотека Матице српске, 1982.

POPOVIĆ 1977: POPOVIĆ, Bogdan. ,,Književni listoviˮ. Kritički radovi Bogdana Popovića. Srpska književna kritika. Knj. 8. Franjo Grčević (prir.). Novi Sad / Beograd: Matica srpska / Institut za književnost i umetnost, 1977, 124–177. [orig.] Поповић, Богдан. ,,Књижевни листовиˮ. Критички радови Богдана Поповића. Српска књижевна критика. Књ. 8. Фрањо Грчевић (прир.). Нови Сад / Београд: Матица српска / Институт за књижевност и уметност, 1977, 124–177.

TEŠIĆ 1999: TEŠIĆ, Gojko. ,,Bibliografija Rada Drainca 1916–1999ˮ. Kritičari o Draincu. Gojko Tešić (prir.). Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1999, str. 537–605. [orig.] Тешић, Гојко. ,,Библиографија Рада Драинца 1916–1999ˮ. Критичари о Драинцу. Гојко Тешић (прир.). Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 1999, стр. 537–605.

FOUCAULT 1994: FOUCAULT, Michel. The Order of Things. An Archaeology of the Human Sciences. New York: Vintage books, 1994.

HALL 2005: HALL, Dennis. ,,Listomania: The List as Popular Icon”. Studies in Popular Culture 28.1, (Oct. 2005), pp 49–59.

CONTZEN 2018: CONTZEN, Eva von. ,,Experience, Affect, and Literary Listsˮ. Partial Answers: Journal of Literature and the History of Ideas, Volume 16, Number 2 (June 2018,). Johns Hopkins University Press, pp 315–327.

CONTZEN 2021: CONTZEN, Eva von. Theorising Lists in Literature: Towards a Listology. Lists and Catalogues in Ancient Literature and Beyond: Towards a Poetics of Enumeration. Ed. by Rebecca Laemmle, Cédric Scheidegger Laemmle and Katharina Wesselmann. Berlin: de Gruyter, 2021, 35–54.

ĆOSIĆ VUKIĆ I MATOVIĆ 2014: ĆOSIĆ VUKIĆ Ana i Vesna Matović (ur.). Značaj bibliografije periodike za istraživanje književnosti i kulture. Beograd: Institut za književnost i umetnost, 2014. [orig.] Ћосић Вукић Ана и Весна Матовић (ур.). Значај библиографије периодике за истраживање књижевности и културе. Београд: Институт за књижевност и уметност, 2014.

Downloads

Published

2023-05-12

Issue

Section

ТЕМАТ O КЊИЖЕВНИМ ЧАСОПИСИМА / CHAPTER ABOUT LITERARY MAGAZINES