СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКЕ У УПОТРЕБИ И ЗНАЧЕЊУ ИЗРАЗА И ДРУГИ / И ОСТАЛИ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Authors

  • Ивана З. Митић
  • Неда Н. Стефановић

Keywords:

српски језик, скаларно значење, комплементарна анафора, и други, и остали

Abstract

У овоме раду истражују се сличности и разлике у употреби и интерпретацији израза и други / и остали у српском језику. Будући да се у речницима ова два израза наводе као синоними, а да прелиминарна истраживања показују да израз и други има шири опсег значења од израза и остали, циљ овога рада је да се препозна када су наведени изрази међусобно заменљиви у савременом српском језику, а када нису у потпуности, те какве импликатуре се помоћу њих у таквим контекстима изводе. Истраживање спроведено на материјалу ексцерпираном из Српског мрежног корпуса потврђује да постоје контексти у којима израз и други има значење сви други, те они у којима има значење неки други, док се израз и остали у свим контекстима употребљава са првим наведеним значењем. Резултати показују да су међусобна (не)заменљивост наведених израза и импликатуре које се помоћу њих изводе условљени различитим скаларним карактеристикама ових израза.

Downloads

Download data is not yet available.

References

AKAGI i URSINI 2011: AKAGI Nobuagi, Francesco-Alessio URSINI. ,,The Interpretation of Complement Anaphora: the case of The Others”. Proceedings of Australasian Language Technology Association Workshop. 131−139.

ČEMLA i SING 2014: CHEMLA, Emmanuel, Raj SINGH. ,,Remarks on the Experimental Turn in the Study of Scalar Implicature, Part I”. Language and Linguistics Compass 8/9. 373–386.

DOTLAČIL 2010: DOTLAČIL, Jakub. Anaphora and Distributivity: A study of same, different, reciprocals and others. LOT.

EGUREN i SANČEZ 2004: EGUREN, Luis, Cristina SANCHEZ. ,,Contrast and Addition in Romance: A Case Study in Microvariation”. Contemporary Approaches to Romance Linguistics. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamin’s Publishing Company. 159–176.

MIRIĆ 2016: MIRIĆ, Mirjana. Usvajanje skalarnih implikatura u srpskom jeziku: sintaksički, semantički i pragmatički ugao, doktorska disertacija. Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet. [orig.] MИРИЋ 2016: МИРИЋ, Мирјана. Усвајање скаларних импликатура у српском језику: синтаксички, семантички и прагматички угао, докторска дисертација. Универзитет у Нишу, Филозофски факултет.

MIRIĆ 2018: MIRIĆ, Mirjana. „Distribucija značenja kvantifikatora ’neki’ u srpskom jeziku: korpusna analizaˮ. Teme. Filozofski fakultet, Niš. 839–858. [orig.] МИРИЋ, Мирјана. „Дистрибуција значења квантификатора 'неки' у српском језику: корпусна анализаˮ. Теме. Филозофски факултет, Ниш. 839–858.

MITIĆ 2012: MITIĆ, Ivana. Skalarnost i polarnost prideva u srpskom jeziku. master rad. Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet. [orig.] МИТИЋ 2012: Митић, Ивана, Скаларност и поларност придева у српском језику, мастер рад, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет.

MITIĆ 2013: MITIĆ, Ivana, „Distribucija oslabljenih modifikatora malo i bezmalo i sintagme nemali broj sa negiranim pridevimaˮ. Radovi Filozofskog fakulteta, broj 15. Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Pale. 337–348. [orig.] МИТИЋ 2013: МИТИЋ, Ивана. „Дистрибуција ослабљених модификатора мало и безмало и синтагме немали број са негираним придевимаˮ. Радови Филозофског факултета, број 15. Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву. Пале. 337−348.

MITIĆ 2014: MITIĆ, Ivana, „Kvantitativne modifikacije prideva. Pozitivni i negativni kvantifikatoriˮ. Nasleđe, broj 27. Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu. 127–138. [orig.] МИТИЋ 2014: МИТИЋ, Ивана. „Квантитативне модификације придева. Позитивни и негативни квантификаториˮ. Наслеђе, број 27. Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу. 127−138.

MODJESKA 2003: MODJESKA, Natalia. Resolving Other-Anaphora, PhD Dissertation. University of Edinburgh.

NOUVEN 2001: NOUWEN, Rick. ,,Complement Set Reference”. Information Structure, Discourse Structure and Discourse Semantics. Workshop Proceedings (13th European Summer School in Logic. Language and Information (ESSLLI2001)). 115–128.

„otherˮa: Other. Oxford Learners Dictionaries. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/other_1/ 23. 6. 2022

„otherˮb: Other. Merriam-Webster. https://www.merriam-webster.com/dictionary/other 23. 6. 2022

SIDOROV i GELBUK 1999: SIDOROV, Grigori, Alexander GELBUKH. ,,Demonstrative pronouns as markers of indirect anaphora”. Proc. 2nd International Conference on Cognitive Science and 16th Annual Meeting of the Japanese Cognitive Science Society Joint Conference

ŠMIT, ONEA i dr. 2017: SCHMITT, Viola and Edgar ONEA, Friederike BUCH. ,,Restrictions on complement anaphora”. Proceedings of SALT 27. 212–229.

VUJANIĆ, GORTAN-PREMK i dr: VUJANIĆ, Milica i Darinka GORTAN-PREMK, Milorad DEŠIĆ, Rajna DRAGIĆEVIĆ, Miroslav NIKOLIĆ, Ljiljana NOGO, Vasa PAVKOVIĆ, Nikola RAMIĆ, Rada STIJOVIĆ, Milica RADOVIĆ-TEŠIĆ, Egon FEKETE, Miroslav NIKOLIĆ. Rečnik srpskoga jezika. Novi Sad: Matica srpska. [orig.] ВУЈАНИЋ, ГОРТАН-ПРЕМК и др.: ВУЈАНИЋ, Милица и Даринка ГОРТАН-ПРЕМК, Милорад ДЕШИЋ, Рајна ДРАГИЋЕВИЋ, Мирослав НИКОЛИЋ, Љиљана НОГО, Васа ПАВКОВИЋ, Никола РАМИЋ, Рада СТИЈОВИЋ, Милица РАДОВИЋ-ТЕШИЋ, Егон ФЕКЕТЕ, Мирослав НИКОЛИЋ. Речник српскога језика. Нови Сад: Матица српска.

ZIEM 2005: ZIEM, Alexander. ,,FrameNet, Barsalou Frames and the Case of Associative Anaphora”. Meaning, Frames, and Conceptual Representation, Studies in Language and Cognition 2. 93–112.

ИЗВОРИ

STEVANOVIĆ, MARKOVIĆ i dr. 1999a: STEVANOVIĆ, Mihailo i Svetozar, MARKOVIĆ, Svetozar MATIĆ, Mitar PEŠIKAN, Ljudevit JONKE, Mate HRASTE, Stjepan MUSULIN, Pavle ROGIĆ, Slavko PAVEŠIĆ, Božidar FINKA. Rečnik srpskohrvatskoga književnog jezika, drugo fototipsko izdanje, knjiga prva. Novi Sad / Zagreb: Matica srpska / Matica hrvatska. [orig.] СТЕВАНОВИЋ, МАРКОВИЋ и др: СТЕВАНОВИЋ, Михаило и Светозар МАРКОВИЋ, Светозар МАТИЋ, Митар ПЕШИКАН, Људевит ЈОНКЕ, Мате ХРАСТЕ, Стјепан МУСУЛИН, Павле РОГИЋ, Славко ПАВЕШИЋ, Божидар ФИКНА. Речник српскохрватскога књижевног језика, друго фототипско издање, књига прва. Нови Сад / Загреб: Матица српска / Матица хрватска.

STEVANOVIĆ, MARKOVIĆ i dr. 1999b: STEVANOVIĆ, Mihailo i Svetozar, MARKOVIĆ, Svetozar MATIĆ, Mitar PEŠIKAN. Rečnik srpskohrvatskoga jezika, knjiga četvrta, drugo fototipsko izdanje. Novi Sad: Matica srpska. [orig.] СТЕВАНОВИЋ, МАРКОВИЋ и др: СТЕВАНОВИЋ, Михаило и Светозар МАРКОВИЋ, Светозар МАТИЋ, Митар ПЕШИКАН. Речник српскохрватскога језика, књига четврта, друго фототипско издање. Нови Сад: Матица српска.

ĆOSIĆ 2008: ĆOSIĆ, Pavle. Rečnik sinonima. Beograd: KORNET. [orig.] ЋОСИЋ 2008: ЋОСИЋ, Павле. Речник синонима. Београд: КОРНЕТ.

Српски мрежни корпус 2014: LJUBEŠIĆ, Nikola i Filip KLUBIČKA. Serbian web corpus (srWac). Доступно на: < http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first_form?corpname=srwac;align=>

Downloads

Published

2023-05-12

Issue

Section

ИСТРАЖИВАЊА / RESEARCH