ВРЕМЕНСКИ ОКВИРИ СТАРОФРАНЦУСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Authors

  • Нермин Вучељ

Keywords:

старофранцуска књижевност, средњи век, периодиза- ција, историја књижевности, књижевна теорија

Abstract

У овом раду се разматра питање временских оквира француске средњовековне књижевности кроз полемичку анализу књижевних историја и теорија у којима је изведена периодизација прве епохе француске књижевности. Историјски средњи век и књижевни средњи век временски се не поклапају, нити су они уопште хомогени унутар себе, први као
друштвена епоха, други као стваралачко доба. У раду су сагледане њихова опозитност и одлике сваког од њих понаособ. Аналитички је образложен овде прихваћен појам старофранцуска књижевност којим су означени књижевни токови и жанровска струјања устаљено већ именовани као француска књижевност средњег века.

Downloads

Download data is not yet available.

References

АДАМ 1972: Adam, Antoine, Georges Lerminier et Édouard Morot–Sir. Littérature française. Des origines à la fin du xviiie siècle. Paris : Larousse, 1972.

АРМАН 1991: Armand, Anne. Itinéraires littéraires – Moyen Age, XVIe siècle. Paris : Hatier, 1991.

БАНАШЕВИЋ 1976: Banašević, Nikola. „Francuska književnost srednjeg veka“. In: Francuska književnost 1, B. Džakula, ur., Beograd–Sarajevo: Svjetlost/Nolit, 1976, 5–97.

БАРБИЈЕ 2009: Barbije, Frederik. Istorija knjige. Prevod Ljiljana Mirković. Beograd: CLIO, 2009.

БЕДИЈЕ, АЗАР 1948: Bédier, Joseph et Paul Hazard. Littérature française. Tome premier. Paris : Librairie Larousse, 1948.

КАСТЕКС, СИРЕР 1956: Castex, Pierre-Georges et Paul Surer. Manuel des études littéraires françaises : Le Moyen Age. Paris : Hachette, 1956.

КОНТАМИН 1991: Contamine, Philippe. « Moyen Age ». In : Encyclopédie de la culture française, éd. B. Willerval, Paris : Eclectis, 1991, 490–491.

ЛАГАРД, МИШАР 2010: Lagarde, André et Laurent Michard. Collection littéraire – Le Moyen Age. Les grands auteurs français. Anthologie et histoire littéraire. Paris : Bordas, 2010.

ЛАНСОН 1912: Lanson, Gustave. Histoire de la littérature française. Paris : Hachette, 1912.

СМИРНОВ 1951: Smirnov, A. A. „Rani srednji vek (1715–1789)“. In: Anisimov, Mokuljski, Smirnov (redaktori), Istorija francuske književnosti od najstarijih vremena do Revolucije 1789. godine. Prevod Milan Kašanin. Beograd: Naučna knjiga, 1951, 5–191.

СМИРНОВ 1946: Смирнов, А. А. «Часть первая. Раннее Средневековье». In : И. И. Анисимов, Мокульсккий, Смирнов, История французской литературы, том 1, С древнейших времен до Революции 1789 г. Академии Наук СССР: Москва – Ленинград, 1946.

ПАЈЕН 1970: Payen, Jean-Charles. Le Moyen Age I, des origines à 1300. Collection Littérature française dirigée par Claude Pichois. Paris : Arthaud, 1970.

ПОАРИОН 1971: Poirion, Daniel. Le Moyen Age II, 1300–1480. Collection Littérature française dirigée par Claude Pichois. Paris : Arthaud, 1971.

ВИАЛА 2014: Viala, Alain. Une histoire brève de la littérature française : Le Moyen Age et la Renaissance. Paris : Presses Universitaires de France, 2014.

ЗИНК 2011: Zink, Michel. Littérature française du Moyen Age. Paris : Quadrige / PUF, 2011.

Downloads

Published

2020-09-10