БЕЛИЋЕВИ ПОГЛЕДИ НА ПРИРОДУ ЕКСПИРАТОРНОГ АКЦЕНТА ИЗ ДАНАШЊЕ ПЕРСПЕКТИВЕ

Authors

  • Александра Лончар Раичевић
  • Нина Судимац

Keywords:

Александар Белић, експираторни акценат, призрен- ско-тимочки говори, данашња персектива, експериментална фонетика

Abstract

Рад представља осврт на погледе Александра Белића о природи експираторног акцента у призренско-тимочкој дијалекатској области, чији су теоријски ставови снажно обележили српску лингвистику двадесетог века. Белићеви описи осветљени су из данашње перспективе, те се у овом раду износе резултати истраживања која смо обавили на призренско-
тимочком терену, у призренско-јужноморавској, сврљишко-заплањској и тимочкој-лужничкој регији и који су засновани на методама експерименталне фонетике. Данас, после више од сто десет година од настајања дијалектолошке студије Александра Белића Дијалекти источне и јужне Србије, у призренско-тимочким говорима у целини може се приметити и
изсвесна еволуција у погледу природе експираторног акцента која се може тумачити и односом између дијалекта и стандарда.

Downloads

Download data is not yet available.

References

БЕЛИЋ 1905: Белић, Александар. Дијалекти источне и јужне србије, Српски дијалектолошки зборник I, Београд: Српска краљевска академија наука.

БОГДАНОВИЋ 1979: Богдановић, Недељко. Говори Бучума и Белог Потока. СДЗб XXV, Београд.

БОГДАНОВИЋ 1987: Богдановић, Недељко. Говор Алексиначког Поморавља, Српски дијалектолошки зборник, XXXIII, Београд: Српска академија наука и уметности и Институт за српскохрватски језик САНУ, 7–302.

БРОЗОВИЋ И ИВИЋ 1988: Brozović, Dalibor I Pavle ivić. Jezik srpskohrvatski/hrvatskosrpski, hrvatski ili srpski. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod „Miroslav Krleža”.

БРОХ 1903: Brosh, Olaf . Die Dialekte de sudlichsten Serbiens, Wien.

ВУКАДИНОВИЋ 1996: Вукадиновић, Вилотије. Говор Црне Траве и Власине, СДЗб, XLII, Београд.

ИВИЋ 1956: Ивић, Павле. Дијалектологија српскохрватског језика, Увод и штокавско наречје, Нови Сад: Матица српска.

ИВИЋ 1985: Ивић, Павле. Дијалектологија српскохрватског језика: Увод и штокавско наречје. Друго издање. Нови Сад: Матица српска.

ИВИЋ 1994: Ивић, Павле. Дијалектолошка проучавања говора призренско-тимочке зоне, у: Говори призренско-тимочке области и суседних дијалеката, Зборник радова са научног скупа (Ниша Бања, јуна 1992), Ниш: Филозофски факултет у Нишу – Институт за српски језик САНУ, Београд - Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу, 55–71.

ЛОНЧАР РАИЧЕВИЋ И СУДИМАЦ 2017а: Лончар Раичевић, Александра и Нина Судимац. Акустички опис нагласка у говорима призренско-јужноморавског дијалекта, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LX/2, Нови Сад, 209–225.

ЛОНЧАР РАИЧЕВИЋ И СУДИМАЦ 2017б: Loncar Raicevic, Aleksandra i Nina Sudimac. ACOUSTIC PARAMETERS OF SPEECH AS FORENSIC

MARKERS FOR SPEAKERS OF PRIZREN-TIMOK DIALECT, Tematic conference proceedings of international significance ARCHIBALD REISS DAYS, Tom I, Volume I, Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade.

ЛОНЧАР РАИЧЕВИЋ И СУДИМАЦ 2018: Лончар Раичевић, Александра и Нина Судимац. Акустички опис нагласка у говорима тимочко-лужничког дијалекта. Philologia Mediana, X/10. Ниш: Филозоски факултет, Универзитет у Нишу, 423–439.

МАРКОВИЋ 2000: Марковић, Јордана. Говор Заплања, Српски дијалектолошки зборник, XLVII, Београд: Српска академија наука и уметности и Иститут за српски језик САНУ.

МАРКОВИЋ 2008: Марковић, Јордана. Прозодијски систем(и) призренско-тимочких говора, Зборник Института за српски језик САНУ, посвећено др Драгу Ћупићу, Београд, 293–297.

МИЛОРАДОВИЋ 2014: Софија Милорадовић. Узуални стандрад у урбаним центрима на косвоско-ресавском и призренско-тимочком говорном подручју. Зборник Института за српски језик САНУ 2: Српски језик и актуелна питањајезичке политике, 143–150.

ПАУНОВИЋ 2003: Paunović, Tatjana. Fonetsko- fonološka interferencija srpskog jezika u percepciji i produkciji engleskih vokala. Doktorska disertacija. Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu, 2003.

ПЕТРОВИЋ 2001: Петровић, Драгољуб. Дијалектолошка истраживања Александра Белића (Поводом изласка из штампе његових Сабраних дела), Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, XLIV/1-2, Нови

Сад, 237–245.

ПЕЦО 1989: Peco, Asim. Pregled srpskohrvatskih dijalekata. Četvrto izdanje. Beograd: Naučna knjiga.

РЕМЕТИЋ 2016: Реметић, Слободан. Александар Белић и српска дијалектологија. Александар Белић – 110 година од појаве Српског дијалектолошког зборника. Зборник радова са истоименог научног скупа, прир. Јордана

Марковић, Ниш, Филозофски факултет, 2016, 17–26.

ЋИРИЋ 1983: Ћирић, Љубисав. Говор Лужнице, СДЗб XXIX, Београд: Српска академија наука и уметности и Институт за српскохрватски језик САНУ.

ЋИРИЋ 1999: Ћирић, Љубисав. Говори Понишавља, СДЗб XLVI, Београд: Српска академија наука и уметности и Институт за српскохрватски језик САНУ.

Downloads

Published

2020-09-10