РЕФЛЕКСИЈЕ СТУДЕНАТА АНГЛИСТИКЕ О МОТИВАЦИОНИМ ФАКТОРИМА У УЧЕЊУ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

Authors

  • Радмила Бодрич

Keywords:

мотивација, енглески као страни језик, универзитет- ски ниво, рефлексије, анкетно истраживање

Abstract

Мотивација је један најзначајнијих афективних фактора у настави страних језика. Она представља покретачку снагу за развијање и истрајавање у дугом и сложеном процесу овладавања страним језиком. Има много научних студија у области психологије мотивације које се баве мотивацијом у различитим контекстима учења. Међутим, нема много свео-
бухватних и коначних анализа мотивације у учењу страних језика управо због њене динамичности, ситуационе сложености процеса учења страног језика и широког спектра мотива који модификуjу учениково понашање.
Циљ овог рада је да испита мишљења студената англистике о факторима који утичу на подстицање и одржавање мотивације за учењем енглеског језика током основних студија. Резултати спроведеног анкетног истраживања на узорку од 96 студената треће и четврте године англистике указују да на мотивацију студената утичу различити унутрашњи и спољашњи фактори. Њих треба узети у обзир приликом организације наставног рада због стварања још стимулативнијег окружења као основе за повећавање и одржавање нивоа мотивације и креативности студената.

Downloads

Download data is not yet available.

References

БОДРИЧ 2014: Бодрич, Радмила. „Мотивација за учење енглеског као стра ног језика ван формалног система образовања.” У: ГУДУРИЋ, Снежана и Марија СТЕФАНОВИЋ (ур.). Језици и културе у времену и простору IV/2, Тематски зборник. Нови Сад: Филозофски факултет, 2014: стр. 155-175.

БОДРИЧ, ТАРАБАР 2018: Бодрич, Радмила, Аида Тарабар. „Особине доброг наставника енглеског језика из перспективе студената англистике.” PHILOLOGIA MEDIANA, година 10, број 10. (2018): стр. 603-624.

БОШЊАКОВИЋ 2012: Bošnjaković, Žаrko. „Značaj integrativne i instrumentalne orijentacije pri izboru slovenačkog jezika kao stranog.” Slavistična revija, letnik 60 (2012): 95-104.

БРАУН 2001: Brown, H. Douglas. Teaching by Principles. An Interactive Approach to Language Pedagogy. New York: Longman, 2001.

ДЕРЊЕИ 2000: Dӧrnyei, Zoltán. “Motivation in action: Towards a process-oriented conceptualisation of student motivation.” British Journal of Educational Psychology 70 (2000): pp. 519-538.

ДЕРЊЕИ 2001: Dӧrnyei, Zoltán. Teaching and Researching Motivation. Harlow: Pearson Education Ltd, 2001.

ДЕРЊЕИ 2002: Dӧrnyei, Zoltán (2002). “The Motivational Basis of Language Learning Tasks.” In: Robinson Peter (ed.). Individual Differences and InstructedLanguage Learning. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company (2002):

pp. 137-158.

ДЕРЊЕИ 2009а: Dӧrnyei, Zoltán. “The L2 Motivational Self System.” In: Dӧrnyei, Zoltán, Ema Ushioda (eds.). Motivation, Language Identity and the L2 Self. Bristol: Multilingual Matters (2009): pp. 9-42.

ДЕРЊЕИ 2009б: Dӧrnyei, Zoltán. “Individual Differences: Interplay of Learner Characteristics and Learning Environment.” Language Learning 59 (2009): pp. 230-248.

ДЕРЊЕИ, ОТО 2009: Dӧrnyei, Zoltán, István Ottó. “Motivation in Action: A Process Model of L2 Motivation.” Working Papers in Applied Linguistics 4, Bristol: Multilingual Matters (2009): pp. 43-69.

ДЕРЊЕИ, УШИОДА 2011: Dӧrnyei, Zoltán, Ema Ushioda. Teaching and Researching Motivation. Harlow: Pearson Education Limited, 2011.

ДЕСАЈ, РАЈАН 1985: Deci, Edward, Richard Ryan. Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior. New York: Plenum, 1985.

ГАРДНЕР 1985: Gardner, Robert. Social Psychology and Second Language Learning: The Role of Attitudes and Motivation. London: Edward Arnold, 1985.

ГАРДНЕР, ЛАМБЕРТ 1972: Gardner, Robert, Wallace Lambert. Attitudes and Motivation in Second Language Learning. Rowley, Mass.: Newbury House, 1972.

ГИЛАКЈАНИ, ЛЕОНГ, САБУРИ 2012: Gilakjani, Abbas, Lai-Mei Leong and Narjes Sabouri. “A Study on the Role of Motivation in Foreign Language Learning and Teaching.” International Journal of Modern Education and Computer Science (2012): pp. 9-16.

ЈОВАНОВИЋ 2015: Јовановић, Јелена. Мотивационе технике у настави енглеског као страног језика на основношколском узрасту. Одбрањен мастерски рад. Нови Сад: Филозофски факултет, 2015.

ЛАЈТБАУН, СПАДА 2013: Lightbown, Patsy, Nina Spada. How Languages are Learned. Oxford: Oxford University Press, 2013.

МИШАН 2005: Mishan, Freda. Designing Authenticity into Language Learning Materials. Bristol: Intellect Books, 2005.

МИХАЉЕВИЋ ДЈИГУНОВИЋ 1998: Mihaljević Djigunović, Jelena. Uloga afektivnih faktora u učenju stranog jezika. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1998.

ОЉАЧА 2013: Ољача, Милка. Андрагошка дидактика. Нови Сад: Филозофски факултет, 2013.

ПАВИЧИЋ ТАКАЧ, БЕРКА 2014: Pavičić Takač, Višnja, Nives Berka. “Motivation in foreign language learning: a look at type of school environment as a contextual variable.” Explorations in English Language and Linguistics, 2.2 (2014): pp. 77-103.

ПЕТКОВИЋ 2014: Петковић, Александра. „Мотивација као један од фактора квалитета учења страних језика на нематичним департманима”. У: ДИМИТРИЈЕВИЋ, Бојана (ур.). Наука и савремени универзитет, Том 4, Језик, књижевност, култура. Тематски зборник радова. Ниш: Филозофски факултет, 2014: стр. 206-219.

СТОЈКОВИЋ 2011: Stojković, Marija. “Improving the level of motivation: a survey of different motivational techniques in learning a foreign language.” Теме, Бр. 3 (2011): стр. 767-788.

ТОПАЛОВ 2009: Топалов, Јагода. Мотивација у учењу енглеског језика као изборног предмета студената Филозофског факултета у Новом Саду. Одбрањен магистарски рад. Нови Сад: Филозофски факултет, 2009.

ТОПАЛОВ, РАДИЋ-БОЈАНИЋ 2014: Истраживања афективних фактора у високошколском образовању. Нови Сад: Филозофски факултет, 2014.

УШИОДА 2008: Ushioda, Ema. “Motivation and good language learners.” In: Griffiths, Carol. (ed.). Lessons from Good Language Learners. Cambridge: Cambridge University Press (2008): pp. 19-34.

УШИОДА, ДЕРЊЕИ 2012: Ushioda, Ema, Zoltán Dӧrnyei. “Motivation.” In: Gass, Susan, Alison Mackey (eds.). The Routledge Handbook of Second Language Acquisition. New York: Routledge (2012): pp. 396-409.

Downloads

Published

2020-09-10