ПРОБЛЕМ КОМИЧНОГ У ТЕОРИЈИ КЊИЖЕВНОСТИ ОД АНТИКЕ ДО РЕНЕСАНСЕ

Authors

  • Мирјана Кртолица

Keywords:

проблем комичног, смех, смешно, комика, коме- дија, антика, средњи век, ренесанса

Abstract

Предмет овог рада је проблем комичног у теорији књижевности од антике до ренесансе. Циљ рада је да се што систематичније представи проблем комичног, који је код теоретичара стварао врло опречна мишљења што је проузроковало немогућност његовог коначног дефинисања. Да бисмо што јасније објаснили проблем комичног у сваком од периода, позивали смо се и на савремене теоретичаре у чијим теоријама о комичном уочавамо рефлексе претходних теорија или њихове развијене тезе. Пажња је усмерена на развојни пут теорија о комичном у антици, средњем веку и ренесанси и на схватање комичног у овим периодима.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Грант, Нил. Историја позоришта. Завод за уџбенике, Београд, 2002.

Јанковић, Владета. Насмејана животиња. Књижевна заједница Новог Сада, Нови Сад, 1987.

Проп, Владимир. Проблем комике и смеха. Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Нови Сад, 2017.

Bahtin, Mihail. Stvaralaštvo Fransoa Rablea i narodna kultura srednjeg veka i renesanse. Nolit, Beograd, 1978.

Bergson, Anri. Smeh. Esej o značenju komičnog. Lopis, Beograd, 1993.

Frajnd, Marta. Dramska iluzija u engleskoj renesansnoj komediji. Institut za književnost i umetnost, Beograd, 1973.

Hobz, Tomas. Levijatan ili materija, oblik i vlast države crkvene i građanske. Gradina, Niš, 1991.

Kurcijus, Ernest Robert. Evropska književnost i latinski srednji vek. SKZ, Beograd, 1985.

Langer, Suzan. „Velike dramske forme: komični ritam“ u Moderna teorija drame. Nolit, Beograd, 1981.

Pantić, Milorad. „Predgovor“ u Poetika humanizmа i renesanse, tom I. Prosveta, Beograd, 1963.

Perišić, Igor. Uvod u teorije smeha. Službeni glasnik, Beograd, 2012.

Solar, Milivoj. Teorija književnosti. Školska knjiga, Zagreb, 1980.

Vidaković, Mihailo. Komično u filmu. Institut za film, Beograd, 1995.

Ženet, Žerar. „Da umreš od smeha“ u Figure V. Svetovi, Novi Sad, 2002.

Aristotel. O delovima životinja; O kretanju životinja; O hodu životinja. Paideia, Beograd, 2011.

Aristotel. O pesničkoj umetnosti. Dereta, Beograd, 2015.

Kvintilijan, Marko Fabije. Obrazovanje govornika. Veselin Masleša, Sarajevo, 1967.

Minturno, Antonio. „Šest vrsta sižea koje izaziva smeh“ u Humanizam i renesansa, tom II. Prosveta, Beograd, 1963.

Platon. Dela: Ijon, Gozba, Fedar, Odbrana Sokratova, Kriton, Fedon, Dereta, Beograd, 2006.

Platon. Država. Dereta, Beograd, 2017.

Platon. Fileb. Rad, Beograd, 1977.

Platon. Zakoni. Dereta, Beograd, 2004.

Downloads

Published

2020-09-10