ДИДРООВА ТЕОРИЈА ГРАЂАНСКЕ ДРАМЕ

Authors

  • Милан Јањић

Keywords:

Дидро, грађанска драма, просветитељство, етика, позориште

Abstract

Дени Дидро (Denis Diderot, 1713–1784), истакнути представник француског просветитељства, имао је широко поље књижевно-теоријског делања у 18. веку. Интелектуалну способност и философско умеће, које је изнедрило Енциклопедију (Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, 1751–1771), антироман Фаталиста Жак и његов гос-
подар (Jacques le Fataliste et son maître, 1796), антиклерикалну сатиру Редовница (La Religieuse, 1796), Дидро је употребио и да теоријски размотри драму као књижевну врсту. У овом раду размотриће се Дидроова теорија грађанске драме (« drame bourgeois ») онако како ју је француски просветитељ изнео у списима Разговори о Ванбрачном сину (Entretiens sur le Fils
naturel, 1757) и О драмској поезији (De la poésie dramatique, 1758). Будући да му позориште француског класицизма 17. века није у потпуности уметнички одговарало, иако је многа класицистичка начела у својој теорији усвојио, Дидро је представио нову драмску поетику за позориште 18. века које би, једним делом, у духу античког позоришта, просветитељски деловало на публику, и, другим делом, истицало грађанске вредности за које се он залагао.

Downloads

Download data is not yet available.

References

АРИСТОТЕЛ 1990: Aristotel. O pesničkoj umetnosti. Prev. Miloš N. Đurić. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1990.

БОАЛО 1971: Боало, Никола. Песничка уметност. Прев. Слободан Витановић. У: Поетика Николе Боалоа и француски класицизам. Београд: СКЗ, 1971.

ВЕЛЕК, ВОРЕН 1965: Velek, Rene i Ostin Voren. Teorija književnosti. Prev. Aleksandar I. Spasić i Slobodan Đorđević. Beograd: Nolit, 1965.

ВЕРСИНИ 2000: Versini, Laurent. « Introduction et notes ». In : Diderot, Denis. OEuvres – Esthétique/Théâtre, tome IV. Éd. Laurent Versini. Paris : Robert Laffont, 2000, p. 1061–1078.

ВЕРСИНИ 2014: Versini, Laurent. « Notes ». OEuvres – Correspondance, tome V. Éd. Laurent Versini. Paris : Robert Laffont, 2014, p. 112.

ВИЛСОН 1985: Wilson, Arthur. Diderot, sa vie et son oeuvre. Trad. de l’anglais: Gilles Chahine, Annette Lorenceau, Anne Villelaur. Paris : Laffont/Ramsay, 1985.

ВИТАНОВИЋ 1971: Витановић, Слободан. „Белешке и коментари уз превод Боалоове Песничке уметности“. Поетика Николе Боалоа и француски класицизам. Београд: СКЗ, 1971, стр. 283–311.

ВУЧЕЉ 2012: Вучељ, Нермин. „Дидактички театар епохе француског просветитељства“. Филолошки преглед, XXXIX. Београд: Филолошки факултет, 2012, стр. 165–175.

ГЕНДРИХСОН 1951: Gendrihson, G. N. „Razvitak komedije i romana pre Didroa“. Istorija francuske književnosti od najstarijih vremena do Revolucije 1789. godine. Prev. Milan Kašanin. Beograd: Naučna knjiga, 1951, str. 677–699.

ГЕФ 1910: Gaiffe, Félix. Le Drame en France en XVIIIe siècle. Paris : Armand Colin, 1910.

ДЕРЖАВИН 1951: Deržavin, K. N. „Didro i enciklopedisti“. Istorija francuske književnosti od najstarijih vremena do Revolucije 1789. godine. Prev. Milan Kašanin. Beograd: Naučna knjiga, 1951, str. 699–763.

КОЦЈУБИНСКИ 1951: Kocjubinski, S. P. „Početak raspadanja klasicizma i priprema prosvećenosti“. Istorija francuske književnosti od najstarijih vremena do Revolucije 1789. godine. Prev. Milan Kašanin. Beograd: Naučna knjiga, 1951, str. 545–563.

ЛАНСОН 1964: Lanson, Gustave. Histoire de la littérature française. Paris : Hachette, 1964.

ЛЕПАП 2000: Lepape, Pierre. Diderot. Paris : Flammarion, 2000.

МЕНИЛ 1995: Ménil, Alain. Diderot et le drame. Paris : PUF, 1995.

ПАНТИЋ 1963: Pantić, Miroslav. „Predgovor“. Poetika humanizma i renesanse I. Beograd: Prosveta, 1963, str. 7–149.

ДИДРО 1985: Didro, Deni. „O dramskoj poeziji“. Teorija drame XVIII i XIX vek. Priredio Vladimir Stamenković. Prev. Radmila Miljanić. Beograd: Univerzitet umetnosti, 1985, str. 13–82.

ДИДРО 2000: Diderot, Denis. Entretiens sur le Fils naturel et De la poésie dramatique. In : Diderot, Denis. OEuvres – Esthétique/Théâtre, tome IV. Éd. Laurent Versini. Paris : Robert Laffont, 2000.

ДИДРО 2014: Diderot, Denis. « Lettre à Voltaire ». OEuvres – Correspondance, tome V. Éd. Laurent Versini. Paris : Robert Laffont, 2014, p. 339–340.

Downloads

Published

2020-09-10