ФOНЕТСКЕ ОДЛИКЕ ВРАЊСКОГ ГОВОРА НА ПРИМЕРУ ЗБИРКЕ ПЕСАМА МЕТЛА ЗА ПО КУЋУ (1993) МИРОСЛАВА ЦЕРЕ МИХАИЛОВИЋА

Authors

  • Милица Михајловић

Keywords:

фонетика, дијалекат, дијалекатска књижевност, врањски говор, Мирослав Цера Михаиловић

Abstract

У раду су анализиране фонетске дијалекатске црте песничког идиома Мирослава Цере Михаиловића на грађи збирке песама Метла за по кућу (1993). У истраживању су регистроване готово све тражене фонетске одлике, као и бројна подударања са појавама забележеним у описима суседних говора, што у потпуности уклапа врањски говор у призренско-тимочку дијалекатску област и потврђује његову припадност најјужнијем типу призренско-јужноморавског дијалекта.

Downloads

Download data is not yet available.

References

МИХАИЛОВИЋ 1993: Михиловић, Мирослав Цера. Метла за по кућу. Нови Сад: Матица српска.

АНДРЕЈЕВИЋ Д, АНДРЕЈЕВИЋ А. 2014: Андрејевић, Даница, Андрејевић, Ана. „Поетска функција дијалекта у поезији Ратка Поповића“. Радмила Жугић (ур.). Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност 1, Лесковац: Лесковачки културни центар, 39–48.

БАРЈАКТАРЕВИЋ 1965: Барјактаревић, Данило. „Фонетске и морфолошке особине врањског говора“. Врањски гласник, књ. 2, 33–58.

БАРЈАКТАРЕВИЋ 1966: Барјактаревић, Данило. „Прешевско-бујановачка говорна зона“. Врањски гласник, књ. 1 , 173–218.

БЕЛИЋ 1999: Белић, Александар. Дијалекти источне и јужне Србије. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

БУГАРСКИ 1995: Бугарски, Ранко. Увод у општу лингвистику. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

ВИДОЕСКИ 1962: Видоески, Божо. Кумановскиот говор. Посебни изданија, књ. 3. Скопје: Институт за македонски јазик.

ЖУГИЋ 2014: Жугић, Радмила. „Дијалекатски творбени елементи у песничком језику Власте Ценића“. Радмила Жугић (ур.). Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност 1, Лесковац: Лесковачки културни центар, 107–114.

ЈОВАНОВИЋ 2011: Јовановић, Бојан. „Јединство подвојених светова“. Славко Гордић, Иван Негришорац (ур.). Поезија Мирослава Цере Михаиловића. Нови Сад: Матица српска, 74–80.

ЈУРИШИЋ 2009: Јуришић, Марина. Говор Горње Пчиње: гласови и облици. Београд: Институт за српски језик САНУ.

КОСТИЋ 2014: Костић, Драгомир. „Књижевност источне и јужне Србије – особеност дијалекатског“. Радмила Жугић (ур.). Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност 1, Лесковац: Лесковачки културни центар, 77–89.

ЛИЛИЋ 2014: Лилић, Драган. „Дијалекатска фразеологија у делу Мана Лужничћи Драгослава Манића Форског“. Радмила Жугић (ур.). Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност 1, Лесковац: Лесковачки културни центар, 125–133.

МИЛАНОВИЋ 2008: Милановић, Александар. „Напомене о дијалектима у српској књижевности“. Драгослав Михаиловић и др. (ур.). Дијалекти и српска књижевност. Врање: Књижевна заједница „Борисав Станковић“, 41–52.

МИЛАНОВИЋ 2011: Милановић, Александар „Врањски говор и књижевни језик у песничком изразу Мирослава Цере Михаиловића“. Славко Гордић, Иван Негришорац (ур.). Поезија Мирослава Цере Михаиловића. Нови Сад : Матица српска, 94–101.

МИХАИЛОВИЋ 2011: Михаиловић, Мирослав Цера. „Клизање низ плајваз“, Славко Гордић, Иван Негришорац (ур.). Поезија Мирослава Цере Михаиловића. Нови Сад : Матица српска, 13–15.

OКУКА 2008: Okuka, Miloš. Srpski dijalekti. Zagreb: Srpsko kulturno društvo Prosvjeta.

СЛАДОЈЕ 2005: Сладоје, Ђорђо. „Мали камен кућу прави“. Антоније Хаџић (ур.). Летопис Матице српске, год. 48, књ. 115, Нови Сад: Матица српска, 584–587.

СТАНКОВИЋ 2018: Станковић, Драгана. Говор врањске деце предшколског и школског узраста – социолингвистички приступ, докторска дисертација.

ТРАЈКОВИЋ 2016: Трајковић, Татјана. „Говор Прешева“. Слободан Ремети (ур.). Српски дијалектолошки зборник. бр. 63, књ. 1, Београд: Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, 277–578.

Downloads

Published

2020-09-10