ГЛАГОЛИ СА ПРЕФИКСОМ ПРО- У СРПСКОМ И ЊИХОВИ ПРЕВОДНИ ЕКВИВАЛЕНТИ У ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ

Authors

  • Милица Бацић

Keywords:

префиксација, глаголски вид, акционсарт, српски, ен- глески, транслатологија

Abstract

У раду се бавимо анализом глагола са префиксом про- у српском и њихових преводних еквивалената у енглеском језику. Основни циљеви контрастивног истраживања јесу да испитамо утицај префиксације на промене у глаголском виду (аспекту) и типу глаголске ситуације (акцион-сарту) и установимо преводне еквиваленте у зависности од значења изведених глагола, као и граматичког и лексичког маркирања ових категорија. Анализа заснована на квантитативној и квалитативној методи потврђује да се префиксацијом маркира перфективни вид и тип глаголске ситуације мења из активности у остварења или достигнућа, а да се накнадном суфиксацијом додаје обележје секундарне имперфективности. Различите синтаксичке конструкције, фразни глаголи и глаголске лексеме користе се као еквиваленти при превођењу реченичних контекстуализација ових глагола. Посебно се издвајају они који су полисемични и који граде конструкције директивног кретања са појединим предлошко-падежним комплементима у српском. Испитује се веза између секундарне имперфективности, теличних партикула и историјског презента у превођењу. Резултати истраживања додатно потврђују да постоји комплексна мрежа односа између аспекта и акционсарта у двама језичким системима.

Downloads

Download data is not yet available.

References

БАБИЋ 2002: Babić, Stjepan. Tvorba riječi u hrvatskome književnome jeziku. –3., poboljšano izd. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umetnosti – Nakladni zavod Globus, 2002.

БАХ 1982: Bache, Carl. „Aspect and aktionsart: Towards a semantic distinction“. Journal of Linguistics 18 (1982): 57–72.

БАХ 1997: Bache, Carl. The Study of Aspect, Tense, and Action: Towards a Theory of the Semantics of Grammatical Categories. –2nd, revised ed. Frankfurt am Main: Peter Lang, 1997.

БИНИК 1991: Binnick, Robert I. Time and the Verb: A Guide to Tense and Aspect. New York – Oxford: Oxford University Press, 1991.

ВЕНДЛЕР 1967: Vendler, Zeno. Linguistics in Philosophy. Ithaca – London: Cornell University Press, 1967.

ГЛОЂОВИЋ 2016: Глођовић, Аница. „Нека запажања о префиксима у српском језику“. Српски језик XXI (2016): 325‒341.

ГРИЦКАТ 1966: Грицкат, Ирена. „Префиксација као средство граматичке (чисте) перфектизације (начелна разматрања и савремена српскохрватска грађа)“. Јужнословенски филолог XXVII, 1–2 (1966–1967): 185–223.

ДАЛ 1985: Dahl, Östen. Tense and Aspect Systems. Oxford – New York: Basil Blackwell, 1985.

ЂОРЂЕВИЋ 2004: Đorđević, Radmila. Uvod u kontrastiranje jezika. – 6. izd. Beograd: Filološki fakultet, 2004.

ЂОРЂЕВИЋ 2007: Đorđević, Radmila. Gramatika engleskog jezika. ‒ 4. izd. Beograd: Čigoja štampa, 2007.

КЛАЈН 2002: Клајн, Иван. Творба речи у савременом српском језику. Први део: Слагање и префиксација. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства ‒ Институт за српски језик САНУ, Нови Сад: Матица српска, 2002.

КОМРИ 1976: Comrie, Bernard. Aspect: An Introduction to the Study of Verbal Aspect and Related Problems. Cambridge: Cambridge University Press, 1976.

ЛЕВИН 1993: Levin, Beth. English Verb Classes and Alternations: A Preliminary Investigation. Chicago – London: The University of Chicago Press, 1993.

МИЛИВОЈЕВИЋ 2007: Milivojević, Nataša. „Telične partikule u engleskom i perfektivni prefiksi u srpskom jeziku – glagolski vid ili tip glagolske situacije?“. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду XXXII (2007): 397‒407.

МИЛИВОЈЕВИЋ 2017: Миливојевић, Наташа Р. „О структури и класификација конструкција директивног кретања са глаголима стварања звука у српском језику“. Српски језик XXII (2017): 587‒608.

МРАЗОВИЋ, ВУКАДИНОВИЋ 2009: Mrazović, Pavica i Zora Vukadinović. Gramatika srpskog jezika za strance. ‒ 2. prerađeno i dopunjeno izd. Sremski Karlovci ‒ Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stanojevića, 2009.

НОВАКОВ 2005: Novakov, Predrag. Glagolski vid i tip glagolske situacije u engleskom i srpskom jeziku. Novi Sad: Futura, 2005.

НОВАКОВ 2016: Novakov, Predrag. „Granice značenja: glagolska semantika i glagolski vid“. U Mišić Ilić, Biljana i Vesna Lopičić (ur.), Jezik, književnost, značenje: Jezička istraživanja (31–41). Niš: Filozofski fakultet, 2016.

ПИПЕР, АНТОНИЋ и др. 2005: Пипер, Предраг и Ивана Антонић, Владислава Ружић, Срето Танасић, Људмила Поповић, Бранко Тошовић. Синтакса савременога српског језика: Проста реченица. Београд: Институт за српски језик САНУ ‒ Београдска књига, Нови Сад: Матица српска, 2005.

ПОПОВИЋ 2007: Поповић, Људмила. „Когнитивни приступ опису категорије акционалности у словенским језицима“. Научни скуп слависта у Вукове дане 36, 1 (2007): 37–51.

РИЂАНОВИЋ 1976: Riđanović, Midhat. A Synchronic Study of Verbal Aspect in English and Serbo-Croatian. Cambridge, MASS: Slavica, 1976.

СИМИЋ 2016: Симић, Радоје Д. „Вид и/или аспект – лексичкосемантичка(/е) и/или обличкосемантичка(/е) категорија(/е)?“. ЛИК: Литература и култура 2, 3 (2016): 45–96.

ФОЛИ, ХАРЛИ 2006: Folli, Raffaella and Heidi Harley. “On the licensing of causatives of directed motion: Waltzing Matilda all over”. Studia Linguistica 60, 2 (2003): 121‒155.

ХОПЕР 1982: Hopper, Paul J. (ed.). Tense-Aspect: Between Semantics & Pragmatics. Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins, 1982.

РП: Velikić, Dragan. Ruski prozor: Roman-omnibus. Beograd: Stubovi kulture, 2009.

RW: Velikić, Dragan. The Russian Window: A Novel-Omnibus. Translated by Randall A. Major. Belgrade: Geopolitika, 2010.

Downloads

Published

2020-09-10