О ПРИВРЕМЕНОСТИ СЕКУНДАРНОГ ПРЕДИКАТА У ЕНГЛЕСКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Authors

  • Тиана Тошић Лојаница

Keywords:

предикатски атрибут, секундарни предикат, компаративно истраживање, привремени атрибут, актуелни квалификатив

Abstract

У раду се компаративним приступом разматрају семантичка својства предикатског атрибута у српском, односно дескриптивног секундарног предиката у енглеском добијеног брисањем копуле који се налази у саставу граматичког предиката. Иако се теоријско-методолошки приступ овој језичкој појави умногоме разликује у српском и енглеском језику, неоспорна је чињеница да се предикатски атрибут и дескриптивни секундарни предикат могу сматрати структурним и значeњским еквивалентима. Тако се, на пример, секундарни предикат у оба језика типично реализује придевом или придевском синтагмом која означава привремена својства субјекта или објекта управне клаузе, односно својства која се манифестују током реализације глаголске радње. На основу анализе корпуса енглеског и српског језика, у раду се указује на могућност појаве придева којима се означавају трајне особине, као и на непрецизност самих појмова „привре-
мено“ и „трајно“ уз закључак да једна група изузетака има специфичну семантичку вредност, док се друга група изузетака може објаснити идејом контекстуалне варијабилности (Огава 2001). У закључку се разматрају термини прихваћени у англистичкој и србистичкој литератури и предлаже се њихова реинтерпретација.

Downloads

Download data is not yet available.

References

АРТС 1992: Aarts, Bas. Small clauses in English: the nonverbal types. Berlin and New York: Mouton de Gruyter.

БАБИЋ 2004: Бабић, Миланка. „О предикатском апозитиву“. Живот и дјело академика Јована Вуковића, Зборник радова са научног скупа. Подгорица: Редакција Монографије Пива и Пивљани, 151–163.

ВИНКЛЕР 1997: Winkler, Susanne. Focus and Secondary Predication. Berlin, New York: Mouton de Gruyter.

ГРИН 1973: Green, Georgia. “A syntactic syncretism in English and French.” Issues in Linguistics: Papers in Honor of Henry and Renée Kahane. Urbana, IL: University of Illinois Press, 257–278.

ДЕРОСИ 1971–1972: Derossi, Zlata. „Predikatni atribut“. Jezik, XIX/1, Zagreb, 26–32.

ЈЕГЕР 1999: Jäger, Gerhard. “Stage levels, states, and the semantics of the copula”. ZAS Papers in Linguistics 14, 65–94.

КАРЛСОН 1980: Carlson, Gregory. Reference to kinds in English. London. New York: Garland Publishing Inc <http://semanticsarchive.net/Archive/jk3NzRlY/carlson.diss.pdf > 25.11.2018.

КОВАЧЕВИЋ 1988: Kovačević, Мiloš. Uzročno semantičko polje. Sarajevo: Svjetlost.

КОВАЧЕВИЋ 2005: Ковачевић, Милош. „Тотални граматички промашај.“Српски језик X/1-2, Београд, 781–823.

КРАЦЕР 1995: Kratzer, Angelika. “Stage-level and individual-level predicates.” Carlson i Pelletier (Eds.) The Generic Book. Amherst: University of Massachusetts, 125–175.

ОГАВА 2001: Ogawa, Yoshiki. “The stage/individual distinction and (in)alienable possession.” Language, 77(1), 1–25.

ПИПЕР И КЛАЈН 2013: Пипер, Предраг и Иван Клајн. Нормативна граматика српског језика. Нови Сад: Матица српска.

РАПОПОРТ 1993: Rapoport, Tova R. “Verbs in depictives and resultatives.” J. Pustejovsky (Ed.), Semantics and the Lexicon. Dordrecht: Kluwer, 163–184.

СИМИЋ И ЈОВАНОВИЋ 2002: Симић, Радоје и Јелена Јовановић. Српска синтакса I/II. Београд - Никшић - Подгорица: Филолошки факултет у Београду - Научно друштво за неговање и проучавање српског језика Београд - Филозофски факултет у Никшићу - Црногорски универзитет у Подгорици – Јасен.

СИМПСОН 2005: Simpson, Jane. “Depictives in English and Warlpiri.”Himmelmann i Schultze-Berndt (Eds.), Secondary Predication and Adverbial Modification. Oxford: Oxford University Press, 69–106.

СТАНОЈЧИЋ И ПОПОВИЋ 1999: Станојчић, Живојин и Љубомир Поповић. Граматика српскога језика: уџбеник за I,II,III и IV разред средње школе. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

СТЕВАНОВИЋ 1974: Стевановић, Михаило. Савемени српскохрватски језик: 2, Синтакса. Београд: Научна књига.

СТЕВАНОВИЋ 1962: Stevanović, Mihailo. Gramatika srpskohrvatskog jezika. Cetinje.

СУБОТИЋ И ПЕТРОВИЋ 2000: Љиљана Суботић и Владислава Петровић. „Апозитивни и/или предикативни атрибут (дијахроно-синхрони аспект) - терминолошко-појмовна разматрања.“ Јужнословенски филолог, 56, бр. 3-4, 1141–1160.

ТОШИЋ 2013: Тошић, Тиана. „Предикативни атрибут наспрам малих клауза“. М. Ковачевић (ур.) Српски језик, књижевност, уметност: Традиција и иновација у савременом српском језику, Књига 1, 339–349. Крагујевац: ФИЛУМ. ISBN: 978-86-85991-52-3.

ТОШИЋ ЛОЈАНИЦА 2018: Тошић Лојаница, Тиана. Мале клаузе у енглеском и српском језику. Необјављена докторска дисертација.

ШУЛЦЕ-БЕРНТ И ХИМЕЛМАН 2004: Schultze-Berndt, Eva and Nikolaus Himmelmann. “Depictive Secondary Predicates in Cross-Linguistic

Perspective.” Linguistic Typology, 8, 59–131.

: Joseph Heller (2004) Catch 22, London: Vintage.

Д: Иво Андрић (1981) На Дрини ћуприја, Београд: Нолит.

ДС: Меша Селимовић (2000) Дервиш и смрт, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

МБ: Tony Parsons (1999) Man and Boy, London: Harpers Collins Publishers.

Ф: Robert Harris (1993) Fatherland, London: Arrow Books.

ХБ: Vladislav Bajac (2012) Hamam Balkanija, Beograd: Arhipelag.

Downloads

Published

2020-09-10