АФОРИСТИЧНОСТ МАЛОГ БУКВАРА ЗА ВЕ- ЛИКУ ДЕЦУ МИХАИЛА МАКСИМОВИЋА

Authors

  • Ђорђе Ђурђевић

DOI:

https://doi.org/10.46630/phm.12.2020.35

Keywords:

афоризам, афористика, комика, комички ефекат, критика друштва, просветитељство

Abstract

Мали буквар за велику децу (1792) означен је као прва књига афоризама у српској култури, те се у раду бавимо афористичком поетиком Михаила Максимовића. Осим тога што се у раду износе опште особине афористичког жанра, истражује се веза просветитељства и датог начина уметничког исказивања, те особености Максимовићевог дискурса, начини стварања и фунцкионисања његових афоризама. У основи Максимовећевог афористичког поступка налазе се поређење и метафора, хипербола, елипса, вишезначност, каламбур, иронија и парадокс. Последњи део рада посвећен је недостацима Максимовићеве афористике, који се огледају у експликативности, ауторским коментарима и сл.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BEJKON 2019: BACON, Fransis, The New Organon, https://www.earlymoderntexts.com/assets/pdfs/bacon1620.pdf (31. 07. 2019.).

BIJELIĆ 2014: BIJELIĆ, Divna, Poreklo i teorija aforizama, Novi Sad: DIB, 2014. [orig.] БИЈЕЛИЋ, Дивна, Порекло и теорија афоризма, Нови Сад: ДИБ, 2014.

BOREV 1970: БОРЕВ, Юрий, Комическое: или о том, как смех казнит несовершенство мира, очищает и обновляет человека и утверждает радость бытия, Москва: Искусство, 1970.

GASPAROV 2019: ГАСПAРОВ, Михаил Леoнович, Афори́зм, Большая российская энциклопедия, https://bigenc.ru/literature/text/1841233 (31. 07. 2019.)

IVANOV 2016: ИВАНОВ, Евгений Евгеньевич, Лингвистика афоризма, Могилев: МГУ имени А. А. Кулешова, 2016.

MAKSIMOVIĆ 2003: MAKSIMOVIĆ, Goran, Trijumf smijeha: komično u srpskoj umjetničkoj proziod Dositeja Obradovića do Petra Kočića, Niš: Prosveta, 2003. [orig.] МАКСИМОВИЋ, Горан, Тријумф смијеха: комично у српској умјетничкој прози од Доситеја Обрадовића до Петра Кочића, Ниш: Просвета, 2003.

PERIŠIĆ 2012: PERIŠIĆ, Igor, Uvod u teorije smeha, Beograd: Službeni glasnik, 2012. [orig.] ПЕРИШИЋ, Игор, Увод у теорије смеха, Београд: Службени гласник, 2012.

STEFANOVIĆ 2009: STEFANOVIĆ, Mirjana D, Prva satira u srpskoj književnosti, pogovor u: Maksimović, Mihailo, Mali bukvar za veliku decu, prir. Mirjana D. Stefanović, Beograd: Službeni glasnik, 2009. [orig.] СТЕФАНОВИЋ, Мирјана Д, Прва сатира у српској књижевности, поговор у: Максимовић, Михаило, Мали буквар за велику децу, прир. Мирјана Д. Стефановић, Београд: Службени гласник, 2009.

STOJANOVIĆ 2003: STOJANOVIĆ, Dragan, Ironija i značenje, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2003. [orig.] СТОЈАНОВИЋ, Драган, Иронија и значење, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

ХУИ 2019: HUI, Аdrew, A Theory of the Aphorism: From Confucius to Twitter, Princeton University Press, 2019.

ИЗВОРИ

MAKSIMOVIĆ 2009: MAKSIMOVIĆ, Mirjana, Mali bukvar za veliku decu, prir. Mirjana D. Stefanović, Beograd: Službeni glasnik, 2009. [orig.] МАКСИМОВИЋ, Михаило, Мали буквар за велику децу, прир. Мирјана Д. Стефановић, Београг: Службени гласник, 2009.

Downloads

Published

2020-09-19