ЗМИЈА У ПАЗУКУ СРПСКА НАРОДНА ПЕСМА ИЗ СЕЛАЧКА У КРУГУ ВАРИЈАНАТА – ОБРЕД И ПОЕЗИЈА

Authors

  • Зоја Карановић

Keywords:

српска народна лирика, обред, Божић, божићна пес- ма, романса, змија, недра/ пазухо, дар

Abstract

Предмет овог рада је анализа једне драгоцене српске народне песме коју је ауторка текста забележила у Селачкој, у Белом Тимоку, 1998. године, као божићну. Она се у раду доводи у везу с аналогним тематско-мотивским варијантама које је забележио Вук Ст. Караџић (има их укопно четири), мада је за живота објавио само једну, у свом класичном издању, 1841. године, док су остале три публиковане након његове смрти. И све четири песме, упркос сличности с варијантом из Селачка, будући да су изметнуте из обредног контекста, од ње се битно разликују. У чему су те разлике и какве су консеквенце њиховог изметања из обреда, показаће се у овом раду.

Downloads

Download data is not yet available.

References

БОЈАНИН 2005: Бојанин, Станоје. Забаве и светковине у средњовековној Србији. Београд: Историјски инстит – Службени гласник, 2005.

ГУРА 2005: Гура, Александар. Симболика животиња у словенској народној традицији, прев. Људмила Јоксимовић и др. Београд: Бримо – Логос – „Глобосино“ – Александрија, 2005.

ДУЧИЋ 1931: Дучић, Стеван, „Живот и обичаји племена Куча“, Српски етнографски зборник, књ. 48 (1931).

ЂОРЂЕВИЋ 1958: Ђорђевић, Тихомир. „Природа у веровању српског народа“, књ. II, Српски етнографски зборник, књ. 62 (1958), стр. 100–186.

ИВАНОВ, ТОПОРОВ 1965: Иванов, В. В. и Топоров, В. Н. Славянские языковые моделирующие семиотические системы, Москва: Наука, 1965.

ИВАНОВ, ТОПОРОВ 1974: Иванов, В. В. и Топоров, В. Н. Иследования в области славянских древностeй, Moсква: Наука, 1974.

КАРАНОВИЋ 1998: Карановић, Зоја. „Архајски корени и модерна исходишта српске лирско-епске усмене поезије, поезије.“ У: З. Карановић (прир.), Антологија српске лирско-епске усмене поезије. Нови Сад: Светови, 1998, стр. 217–281.

КАРАНОВИЋ 2010: Карановић, Зоја. „О значењима и функцијама једне заборављене побожне песме у српској и словенским културама (могућа интерпретација)“, Састанак слависта у Вукове дане МСЦ, 39/2, 2010, стр. 127–139.

КОСТИЋ 1998: Костић, Софија, Култ змије код Срба. Ужице: Издавачки центар „Кадињача“, 1998.

КРСТИЋ 1984: Krstić, Branislav, Indeks motiva narodnih pesama balkanskih Slovena. Beograd: SANU, 1984.

ЛИХАЧОВ 1972: Лихачов, Д. С. Поетика старе руске књижевности, прев. Д. Богдановић. Београд: СКЗ, 1972.

ЛИЧ 2002: Lič, Edmund. Kultura i komunikacija, prev. B. Hlebec. Beograd: Biblioteka XX vek, 2002.

МЛАДЕНОВИЋ, НЕДИЋ 1973: Младеновић, Живомир и Недић, Владан, „Рукописи народних песама Вукове збирке и њихово издавање“, у Српске народне пјесме из необјављених рукописа Вука Стеф. Караџића, књига прва, Различне женске пјесме, прир. Живомир Младеновић и Владан Недић, Београд: САНУ, 1973.

ПРОП 1990: V. Ja. Prop, Historijski korjeni bajke, prev. V. Flaker. Sarajevo: Svijetlost, 1990.

СИКИМИЋ 2012: Сикимић, Биљана: „Змија у тексту загонетке“, у Гује и акрепи. Мирјана Детелић и Лидија Делић (прир.), Београд: Балканолошки институт САНУ 2012, 149–160.

ТОЛСТОй 1999: Толстой, Я. И. „Диалог-ритуал“, Славянские древности. Этнолингвистический словарь.том II, ред. Н. Толстой, Инст. Славяноведения, Москва, 1999. стр. 88-91.

ТОРЊАНСКИ 2015: Торњански, Светлана: Коледарске и божићне песме у контексту зимских календарских обреда, рукопис докторске дисертације. Нови Сад: Филозофски факултет, 2015. nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/8136/Disertacija9351.pdf?...1..

ЧАЈКАНОВИЋ 1994: Чајкановић, Веселин, „Студије из српске религије и фолколора 1925–1942“ у Сабрана дела, прир. Војислав Ђурић, Београд: СКЗ – БИГЗ – Просвета – Партенон, 1994.

Downloads

Published

2020-09-10