НЕОЛОГИЗАМ „ОНОЦВЕТНОˮ У АРИЉСКОМ АНЂЕЛУ БРАНКА МИЉКОВИЋА

Authors

  • Јелена Младеновић

DOI:

https://doi.org/10.46630/phm.14.2022.02

Keywords:

оноцветно, Бранко Миљковић, празнина, метафизика, неосимболизам, поезија

Abstract

Песма „Ариљски анђеоˮ из збирке Ватра и ништа (1960) Бранка Миљковића још један је песников израз претварања метафизичког у поетско. У њој се огледају сви важни проблеми     Миљковићеве поетике, односно поетике неосимболизма: однос поезије и стварности, брисање         предметности (заборав) и природа песме. У лику анђела (фреска и песничка слика), Миљковић           је пронашао неопходну равнотежу материјалног и духовног. Однос стварности са ове и са оне          стране зида је предуслов схватања Миљковићевог појма празнине, не само као местa рођења          поезије, већ и откривања њеног онтолошког смисла. Имајући у виду лексикографски аспект            песме „Ариљски анђеоˮ, овде посматрамо Миљковићев неологизам „оноцветноˮ као кључни         поетизам у којем се сажима Миљковићев стваралачки принцип повезивања метафизике и     поезије.

Downloads

Download data is not yet available.

References

GOLIJANIN ELEZ 2014: GOLIJANIN ELEZ, Sanja. Ontološki status pesništva i prodor u onostrano kao mišljenje pevanja. U: A. B. Laković (ur.). Branko Miljković. Moć reči: zbornik radova o stvaralaštvu Branka Miljkovića (1934-1961), 88‒116. [orig.] Голијанин Елез, Сања. Онтолошки статус песништва и продор у онострано као мишљење певања. У: А. Б. Лаковић (ур.). Бранко Миљковић. Моћ речи: зборник радова о стваралаштву Бранка Миљковића (1934-1961), 88‒116.

JAKOBSON 1978: JAKOBSON, Roman. Ogledi iz poetike. Beograd: Prosveta.

JEFTIMIJEVIĆ MIHAJLOVIĆ 2012: JEFTIMIJEVIĆ MIHAJLOVIĆ, Marija. Miljković između poezije i mita. Leposavić: Institut za srpsku kulturu Priština/Leposavić. [orig.] Јефтимијевић Михајловић, Марија. Миљковић између поезије и мита. Лепосавић: Институт за српску културу Приштина/Лепосавић.

JOVANOVIĆ 1994: JOVANOVIĆ, Aleksandar. Poezija srpskog neosimbolizma: istorija jedne pesničke osećajnosti. Beograd: „Filip Višnjićˮ. [orig.] Јовановић, Александар. Поезија српског неосимболизма: историја једне песничке осећајности. Београд: „Филип Вишњићˮ.

KOVAČEVIĆ 2000: KOVAČEVIĆ, Miloš. Gramatika i stilistika stilskih figura. Kragujevac: Kantakuzin. [orig.] Ковачевић, Милош. Граматика и стилистика стилских фигура. Крагујевац: Кантакузин.

KOVAČEVIĆ 2012: KOVAČEVIĆ, Miloš. Lingvostilistika književnog teksta. Beograd: SKZ. [orig.] Ковачевић, Милош. Лингвостилистика књижевног текста. Београд: СКЗ.

KOMNENIĆ 1972: KOMNENIĆ, Milan. Predgovor. U: B. Miljković. Vatra i ništa. Sabrana dela Branka Miljkovića. Prir. Dimitrije Milenković i Vice Petrović. Niš: Gradina, 11‒83. [orig.] Комненић, Милан. Предговор. У: Б. Миљковић. Ватра и ништа. Сабрана дела Бранка Миљковића. Прир. Димитрије Миленковић и Вице Петровић. Ниш: Градина, 11‒83.

MAJENOVA 2009: MAJENOVA, Marija Renata. Teorijska poetika. Prev. Biserka Rajčić. Beograd: Službeni glasnik.

MIKIĆ 2002: MIKIĆ, Radivoje. Orfejev dvojnik: o poeziji i poetici Branka Miljkovića. Beograd: Narodna knjiga‒Alfa. [orig.] Микић, Радивоје. Орфејев двојник: о поезији и поетици Бранка Миљковића. Београд: Народна књига‒Алфа.

NOVAKOVIĆ 1996: NOVAKOVIĆ, Jelena. Poezija kao „patetika umaˮ: Branko Miljković i Pol Valeri. U: N. Petković (ur.). Poezija i poetika Branka Miljkovića. Beograd: Institut za književnost i umetnost ‒ Gadžin Han: Dom kulture „Branko Miljkovićˮ, 49‒77. [orig.] Новаковић, Јелена. Поезија као „патетика умаˮ: Бранко Миљковић и Пол Валери. У: Н. Петковић (ур.). Поезија и поетика Бранка Миљковића. Београд: Институт за књижевност и уметност ‒ Гаџин Хан: Дом културе „Бранко Миљковићˮ, 49‒77.

PETKOVIĆ 1996: PETKOVIĆ, Novica. Inverzija poezije i poetike. U: N. Petković (ur.). Poezija i poetika Branka Miljkovića. Beograd: Institut za književnost i umetnost ‒ Gadžin Han: Dom kulture „Branko Miljkovićˮ, 12‒30. [orig.] Петковић, Новица. Инверзија поезије и поетике. У: Н. Петковић (ур.). Поезија и поетика Бранка Миљковића. Београд: Институт за књижевност и уметност ‒ Гаџин Хан: Дом културе „Бранко Миљковићˮ, 12‒30.

PETROVIĆ 1991: PETROVIĆ, Miodrag. Pesnički svet Branka Miljkovića. Niš: Gradina.

ŠUTIĆ 1996: ŠUTIĆ, Milosav. Arhetip i pesnički doživljaj („Ariljski anđeoˮ Branka Miljkovića). U: N. Petković (ur.). Poezija i poetika Branka Miljkovića. Beograd: Institut za književnost i umetnost ‒ Gadžin Han: Dom kulture „Branko Miljkovićˮ, 123‒146. [orig.] Шутић, Милосав. Архетип и песнички доживљај („Ариљски анђеоˮ Бранка Миљковића). У: Н. Петковић (ур.). Поезија и поетика Бранка Миљковића. Београд: Институт за књижевност и уметност ‒ Гаџин Хан: Дом културе „Бранко Миљковићˮ, 123‒146.

VALERI 2003: VALERI, Pol. Predavanja o poetici. Beograd: NNK Internacional. [orig.] Валери, Пол. Предавања о поетици. Београд : ННК Интернационал.

ŽUNIĆ 2003: ŽUNIĆ, Dragan. Estetika Branka Miljkovića. U: R. Mikić (ur.). Poezija Branka Miljkovića: nova tumačenja. Niš: Prosveta – Gažin Han: Opštinska biblioteka, 292‒305. [orig.] Жунић, Драган. Естетика Бранка Миљковића. У: Р. Микић (ур.). Поезија Бранка Миљковића: нова тумачења. Ниш: Просвета – Гаџин Хан: Општинска библиотека, 292‒305.

ИЗВОРИ

MILJKOVIĆ 2015: MILJKOVIĆ, Branko. Pesme I. Prir. M. Aleksić. Niš: NKC. [orig.] Миљковић, Бранко. Песме I. Прир. М. Алексић. Ниш: НКЦ.

MILJKOVIĆ 2018: MILJKOVIĆ, Branko. Eseji i kritike. Prir. S. Milosavljević Milić. Niš: NKC. [orig.] Миљковић, Бранко. Есеји и критике. Прир. С. Милосављевић Милић. Ниш: НКЦ.

Downloads

Published

2022-06-10

Issue

Section

СТУДИЈЕ И ОГЛЕДИ / STUDIES AND ESSAYS