ПЕРИОДИЗАЦИЈА СЛОВЕНАЧКЕ КЊИЖЕВНОСТИ XX ВЕКА У ИСТОРИЈАМА КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКО ПОДРУЧЈЕ

Authors

  • Стефан Симоновић

DOI:

https://doi.org/10.46630/phm.14.2022.05

Keywords:

словеначка књижевност ХХ века, периодизација, Станко Јанеж, Антон Слодњак, Јоже Погачник, Франц Задравец, Марија Митровић, јужнословенска компаратистика

Abstract

Имајући у виду тезу да историје књижевности као најрелевантније и најобухватније синтезе о развоју књижевности (ре)конструишу књижевну прошлост и/или садашњост, у раду настојимо да утврдимо начела периодизације и укажемо на главне мене у развоју словеначке литературе ХХ века. Корпус сачињавају историје словеначке књижевности Станка Јанежа (1959), Антона Слодњака (1972), Јожа Погачника и Франца Задравеца (1973), те књижевноисторијски преглед Марије Митровић (1995). У раду ћемо се осврнути и на српско-словеначки културни дијалог у оквирима социјалистичке Југославије.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

KOVAČ 2012: KOVAČ, Zvonko. „Kanonski tekstovi i interkulturni pisci ‵u regiji‵”. U: Velimir Visković (ur.). Sarajevske sveske, 37/38 (2012): 130–136.

<http://www.sveske.ba/files/brojevi/Sarajevske%20sveske%2037-38%20small.pdf> 26. 10. 2021.

JUGOSLOVENSKI KNJIŽEVNI LEKSIKON 1984: Jugoslovenski književni leksikon. Drugo dopunjeno izdanje. Ur. Živan Milisavac. Novi Sad: Matica srpska, 1984.

STRSOGLAVEC 2012: STRSOGLAVEC, Đurđa. „Južna slavistika u Ljubljani”. U: Velimir Visković (ur.). Sarajevske sveske, 32/33 (2012): 131–134.

<http://www.sveske.ba/files/brojevi/Sarajevske%20sveske%2032-33%20small.pdf> 26. 10. 2021.

TUTNJEVIĆ 2011: TUTNJEVIĆ, Staniša. „Počeci i razvojni put slovenačke književnosti”. Razmeđa književnih tokova na Slovenskom Jugu. Beograd: Službeni glasnik, 2011, str. 96–119. [orig.] ТУТЊЕВИЋ, Славиша. „Почеци и развојни пут словеначке књижевности”. Размеђа књижевних токова на Словенском Југу. Београд: Службени гласник, 2011, стр. 96–119.

Извори

JANEŽ 1959: JANEŽ, Stanko. Istorija slovenačke književnosti. Prema drugom slovenačkom prerađenom izdanju u saradnji s Miroslavom Ravbarom. Sarajevo: Izdavačko preduzeće „Veselin Masleša”, 1959.

MITROVIĆ 1995: MITROVIĆ, Marija. Pregled slovenačke književnosti. Novi Sad–Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 1995.

POGAČNIK i ZADRAVEC 1973: POGAČNIK, Jože i Franc Zadravec. Istorija slovenačke književnosti. Prevod Marija Mitrović i Milorad Živančević. Beograd: Nolit, 1973.

SLODNJAK 1972: SLODNJAK, Anton. Istorija slovenačke književnosti. Preveo Milan Rakočević. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1972. [orig.] Слодњак, Антон. Историја словеначке књижевности. Превео Милан Ракочевић. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 1972.

Downloads

Published

2022-06-10

Issue

Section

СТУДИЈЕ И ОГЛЕДИ / STUDIES AND ESSAYS