НАЧИНИ УМЕТНИЧКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ МУШКОГ ИДЕНТИТЕТА У ПРИПОВЕТКАМА БОРИСАВА СТАНКОВИЋА

Authors

  • Јелена Стојковић Стојанов

DOI:

https://doi.org/10.46630/phm.14.2022.08

Keywords:

мушки идентитет, приповетке Борисава Станковића, нормативни и алтернативни модели идентитета, конструкција идентитета

Abstract

У раду се указује на појам и схватање идентитета. Рад нуди потенцијалну класификацију мушког идентитета. Представљање мушког идентитета остварено је преко пожељног модела и одступања од пожељног модела мушког идентитета. Таквој категоризацији одговара подела на нормативни и алтернативни модел. Мушки ликови се посматрају кроз улоге које се остварују на плану приватног и јавног патријархата. Изградња мушких ликова у приповеткама Борисава Станковића остварена је преко широког дијапазона мотива. Праћење техника, начина изградње и заступљености мотива у функцији је ближег одређења различитости мушког идентитета. Анализа одабраних карактерних особина мушких ликова указује на постојање различитих идентитета који се могу груписати око нормативног идентитета и алтернативних идентитета. Сагледавање мушких ликова и њихова међусобна компарација вршена је у циљу приказивања могућих начина изградње мушког идентитета у приповеткама Борисава Станковића.

Downloads

Download data is not yet available.

References

AHMETAGIĆ 2010: AHMETAGIĆ, Jasmina. ,,Treba – glagol zlostavljanja: Gazda Mladen Bore Stankovića“. Književna istorija, god. 42, br. 142, 2010, str. 537- 547. [orig.] Ахметагић, Јасмина. „Треба – глагол злостављања: Газда Младен Боре Станковића“, Књижевна историја, год. 42, бр. 142, 2010. године, стр. 537–547.

BURDJE 2001: BURDJE, Pjer. Vladavina muškaraca. Podgorica: CID, Univerzitet Crne Gore, 2001.

ČOLAK 2008: ČOLAK, Bojan. ,,Stereotipne predstave o muškom identitetu i književno delo Borisava Stankovića. Književna istorija. LX, 2008, broj 136, Institut za književnost i umetnost, 2008, str. 485-500. [orig.] Чолак, Бојан. 2008. ,,Стереотипне представе о мушком идентитету и књижевно дело Борисава Станковића“. Књижевна историја, LX, 2008, број 136, Институт за књижевност и уметност, 2008, стр. 485-500.

DERETIĆ 1981: DERETIĆ, Jovan. Srpski roman 1800-1950. Beograd: Nolit, 1981. [orig.] Деретић, Јован. Српски роман 1800-1950. Београд: Нолит, 1981.

GRUJIĆ 2015: GRUJIĆ, Marija. Rod i kultura fragmentarnosti: Nečista krv i Gazda Mladen Borisava Stankovića. Beograd: Institut za književnosti i umetnost, 2015. [orig.] Грујић, Марија. Род и култура фрагментарности: Нечиста крв и Газда Младен Борисава Станковића. Београд: Институт за књижевност и уметност, 2015.

HRISTOVA 2012: HRISTOVA, Ina. ,,Nečista krv Borisava Stankovića: Žanrovska i stilska obeležja“. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik. Knjiga 60, sveska 3, Novi Sad: Matica srpska, 2012, str. 637-647. [orig.] Христова, Ина. 2012. ,,Нечиста крв Борисава Станковића: Жанровска и стилска обележја“. Зборник Матице српске за књижевност и језик. Књига 60, свеска 3. Нови Сад: Матица српска, 2012, стр. 637-647.

JOVIČIĆ 1976: JOVIČIĆ, Vladimir. Umetnost Borisava Stankovića. Beograd: Književna misao. 1976. [orig.] Јовичић, Владимир. 1976. Уметност Борисава Станковића. Београд: Књижевна мисао. 1976.

NIKOLIĆ 2021: NIKOLIĆ, Jovana. Erotizam u književnom stvaralaštvu Borisava Stankovića. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, 2021. [orig.] Николић, Јована. Еротизам у књижевном стваралаштву Борисава Станковића. Нови Сад: Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет 2021.

ORTEGA I GASET 1998: ORTEGA I GASET, Hose. ,,Naravoučenije: Ne budite uzorni!”. Posmatrač. Beograd: Clio. 1998, str. 43-49.

PEŠIKAN-LJUŠTANOVIĆ 2008: PEŠIKAN LJUŠTANOVIĆ, Ljiljana. ,,Borisav Stanković – između tradicije i modernosti“. Borisav Stanković: Izabrana dela. Sremski Karlovci, Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića. 2008. [orig.] Пешикан-Љуштановић, Љиљана. 2008. ,,Борисав Станковић – између традиције и модерности“ у: Борисав Станковић: Изабрана дела, Сремски Карловци, Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића. 2008.

PETKOVIĆ 1988: PETKOVIĆ, Novica. ,,Sofkin silazak“. Dva srpska romana. Beograd: Narodna knjiga. 1988. [orig.] Петковић, Новица. 1988. ,,Софкин силазак“. Два српска романа. Београд: Народна књига. 1988.

STENFORD FRIDMAN 2005: STENFORD FRIDMAN, Suzan. ,,`Preko` roda: nova geografija identiteta i budućnost feminističke kritike“. Genero. Beograd: Centar za ženske studije. 2005, str. 103-127. [orig.] Стенфорд Фридман, Сузан. „`Преко` рода: нова географија идентитета и будућност феминистичке критике“. Генеро. Београд: Центар за женске студије. 2005, стр. 103-127

STEVANOVIĆ 2014: STEVANOVIĆ, Kristina. Konstrukcija identiteta u književnom delu Rastka Petrovića. Novi Sad. 2014. [orig.] Стевановић, Кристина. Конструкција идентитета у књижевном делу Растка Петровића.Нови Сад. 2014.

ŠMALE 2011: ŠMALE, Volfgang. Istorija muškosti u Evropi (1450-2000). Beograd: Clio, 2011. [orig.] Шмале, Волфганг. Историја мушкости у Европи (1450-2000). Београд: Clio, 2011.

TOMIĆ 2014: TOMIĆ, Svetlana. Realizam i stvarnost, nova tumačenja proze srpskog realizma iz rodne perspektive. Beograd: Alfa univerzitet, Fakultet za strane jezike. 2014. [orig.] Томић, Светлана. Реализам и стварност, нова тумачења прозе српског реализма из родне перспективе. Београд: Алфа универзитет, Факултет за стране језике. 2014.

TOMIĆ 2007: TOMIĆ, Zorica. Muški svet. Beograd: Čigoja štampa. 2007. [orig.] Томић, Зорица. Мушки свет. Београд: Чигоја штампа. 2007.

VUČKOVIĆ 1990: VUČKOVIĆ, Radovan. ,,Pripovedanje o čežnji i rasulu (B. Stanković) “. Moderna srpska proza. Beograd: Prosveta. 1990. [orig.] Вучковић, Радован. ,,Приповедање о чежњи и расулу (Б. Станковић)“. Модерна српска проза. Београд: Просвета. 1990.

Извор

STANKOVIĆ 1988а: STANKOVIĆ, Borisav. Stari dani. Dela Borisava Stankovića, knjiga prva. Beograd: Bigz –Prosveta, 1988. [orig.] Станковић, Борисав. Stari dani. Дела Борисава Станковића, књига прва. Београд: Бигз – Просвета. 1988a.

STANKOVIĆ 1988b: STANKOVIĆ, Borisav. Iz moga kraja. Dela Borisava Stankovića, knjiga druga. Beograd: Bigz –Prosveta, 1988. [orig.] Станковић, Борисав. Из мога краја. Дела Борисава Станковића, књига друга. Београд: Бигз – Просвета. 1988б.

Downloads

Published

2022-06-10

Issue

Section

СТУДИЈЕ И ОГЛЕДИ / STUDIES AND ESSAYS