ЗАМЕНИЧКЕ ПРИСВОЈНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ: ПРАГМАТИЧКИ И СОЦИОЛИНГВИСТИЧКИ ФАКТОРИ УПОТРЕБЕ

Authors

  • Неда Стефановић

DOI:

https://doi.org/10.46630/phm.14.2022.23

Keywords:

српски језик, социjална дистанца / блискост, тематизованост, присвојне конструкције, посесор, посесум

Abstract

Предмет овог рада су две врсте заменичких присвојних конструкција у српском језику, од којих је једна исказана присвојном заменицом, а друга енклитичким обликом личне заменице у дативу (Моја другарица је дипломирала / Другарица ми је дипломирала). Циљ рада био је утврђивање контекстуалних утицаја на склоност говорника ка употреби једног од ових двају облика. Наша хипотеза била је да је тематизованост посесора један од фактора, узимајући у обзир подударност дативске присвојне конструкције са субјекатским дативом, као и да још један од фактора представља социјална блискост између посесора и посесума, а с обзиром на подударност дативске присвојне конструкције са етичким дативом. Спроведен је експеримент са судом граматичности, као и квалитативно истраживање путем интервјуа са фокус-групом. Резултати квантитативног упитника нису потврдили хипотезу, будући да је у свим условима превасходно бирана опција са присвојном заменицом, као неутралнија, премда је примећено давање нижих оцена дативској конструкцији у контексту без топикализације посесора. Резултати интервјуа са фокус-групом, са друге стране, показали су постојање снажних интуиција говорника о утицају тематизованости посесора, као и блискости посесора (када је тематизован) према посесуму. Додатне опсервације испитаника о утицају блискости између говорника и његовог саговорника на одабир конструкције могу представљати и један од разлога за изостанак утицаја поменутих фактора у квантитативном делу истраживања. Резултати истраживања показују да постоји испреплетеност падежних значења која доводи до експресивности дативске конструкције, као и да постоји утицај информацијске структуре на преношење додатних значења осим присвојног.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ANTONIĆ 2004: ANTONIĆ, Ivana. „Sintaksa i semantika dativa”. Južnoslovenski filolog LX (2004): 67-97. [orig.] АНТОНИЋ, Ивана. „Синтакса и семантика датива”. Јужнословенски филолог LX (2004): 67–97.

IVIĆ 2002: IVIĆ, Milka. „Povodom makedonskih konstrukcija tipa Kola na brat mi / Kola od brat mi”. Red reči, Lingvistički ogledi četiri (2002): 75–80.

KOENE, D’HULST 2002: COENE, Martine, Yves D’hulst. From NP to DP Volume 2: The expression of possession in noun phrases. John Benjamin’s Publishing Company, 2002.

MATER et al. 2017: MATHER, Darin M., Stephen W. Jones, Scott Moats. „Improving upon Bogardus: Creating a More Sensitive Social Distance Scale”. Survey Practice, Vol. 10 Issue 4. 2017. https://www.surveypractice.org/article/2770-improving-upon-bogardus-creating-a-more-sensitive-and-dynamic-social-distance-scale 31. 3. 2022.

MILIČEVIĆ 2013: MILIČEVIĆ, Maja. „The possessive dative in Serbian as a valency phenomenon: a preliminary empirical study”. Valentnost reči i izraza: morfosintaksički, semantički i pragmatički aspekti (2013): 349–362.

MILORADOVIĆ 2008: MILORADOVIĆ, Sofija. „Vrode razvernutoy v prostranstve diahronii”. Južnoslovenski filolog LXIV (2008): 227–238. [orig.] МИЛОРАДОВИЋ, Софија. „Вроде развернутой в пространстве диахронии”. Јужнословенски филолог LXIV (2008): 227–238.

MILORADOVIĆ, STANKOVIĆ 2010: MILORADOVIĆ, Sofija, Stanislav Stanković. „O iskazivanju pripadničko-posedničkog odnosa u srpskim narodnim govorima na Kosovu i Metohiji”. Kosovo i Metohija u civilizacijskim tokovima, međunarodni tematski zbornik (2010): 159–174. [orig.] МИЛОРАДОВИЋ, Софија, Станислав Станковић. „О исказивању припадничко-поседничког односа у српским народним говорима на Косову и Метохији”. Косово и Метохија у цивилизацијским токовима, међународни тематски зборник (2010) 159–174.

NIKOLIĆ 1997: NIKOLIĆ, Miroslav. „SMILJKA STOJANOVIĆ, Binarne relacije posesije u engleskom i srpskohrvatskom jeziku. Filološki fakultet Beogradskog univerziteta, Monografija, Knjiga LХХVI, Beograd 1996, 500 str.”. Južnoslovenski filolog LIII (1997): 221–226.

PAJKIN, VAN PETEGEM 2016: PAYKIN, Katia, Marleen Van Peteghem. „External vs. Internal Possesor Structures and Inalienability in Russian”. Russian Linguistics (2003): 329–348.

PENINGTON 2012: PENNINGTON, James Joshua. „The Bosnian-Croatian-Serbian Adnominal Possessive Dative at the Syntax-Pragmatics Interface”. Slavia Centralis, (2012/1): 104–121.

PIPER, ANTONIĆ i dr. 2005: PIPER, Predrag, Ivana Antonić, Vladislava Ružić, Sreto Tanasić, Ljudmila Popović, Branko Tošović. Sintaksa savremenoga srpskog jezika: Prosta rečenica. Institut za srpski jezik SANU, Beogradska knjiga, Matica srpska, 2005. [orig.] ПИПЕР, Предраг, Ивана Антонић, Владислава Ружић, Срето Танасић, Људмила Поповић, Бранко Тошовић. Синтакса савременога српског језика: Проста реченица. Институт за српски језик САНУ, Београдска књига, Матица српска, Београд, 2005.

STANKOVIĆ 2020: STANKOVIĆ, Branimir. Osnovi pragmatike. Filozofski fakultet, Niš, 2020. [orig.] СТАНКОВИЋ, Бранимир. Основи прагматике. Филозофски факултет, Ниш, 2020.

ŠARIĆ 2002: ŠARIĆ, Ljiljana. „On the semantics of the „dative of possession” in the Slavic languages: An analysis on the basis of Russian, Polish, Croatian/Serbian and Slovenian examples”. Glossos, Issue 3 Spring 2002 https://slaviccenters.duke.edu/sites/slaviccenters.duke.edu/files/media_items_files/3saric.original.pdf 31. 3. 2022.

VARK, GALIER 2007: WARK, Colin, John F. Galliher. „Emory Bogardus and the Origins of the Social Distance Scale”. Am Soc 38 (2007): 383–395.

Downloads

Published

2022-06-10

Issue

Section

ИСТРАЖИВАЊА / RESEARCH