АНАЛИЗА И КЛАСИФИКАЦИЈА ГРЕШАКА СТУДЕНАТА ИЗ РУСИЈЕ НА ПОЧЕТНОМ НИВОУ УЧЕЊА СРПСКОГ ЈЕЗИКА КАО СТРАНОГ

Authors

  • Александар Новаковић
  • Емилија Јовић

DOI:

https://doi.org/10.46630/phm.14.2022.24

Keywords:

анализа грешака, интерлингвалне и интралигнвалне грешке, српски као страни језик

Abstract

Предмет овога рада је анализа и класификација грешака на почетном нивоу учења српског језика као страног. Као грађа за истраживање коришћени су завршни тестови ученика из Русије који су четири академске године похађали наставу српског језика у Центру за српски као страни и нематерњи језик при Филозофском факултету у Нишу. У раду су коришћене дескриптивна метода, метода теоријске анализе и метода компарације. Резултати су показали да је највећи број забележених грешака интралингвалне природе – начињене су и на морфолошком и на синтаксичком и на ортографском нивоу. Грешке интерлингвалне природе забележене су на сва три нивоа, при чему највећи број грешака настаје услед реинтерпретације, а нешто мањи број услед дејства супердиференцијације и недиференцијације.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BABIĆ 2018: BABIĆ, Biljana. ,,Unutarjezičke greške u upotrebi oblika akuzativa u srpskom jeziku kao stranomˮ. Srpski jezik – studije srpske i slovenske, XXII (2018): 583–600. [orig.] БАБИЋ, Биљана. ,,Унутарјезичке грешке у употреби облика акузатива у српском језику као страномˮ. Српски језик – студије српске и словенске, XXII (2018): 583–600.

ĐORĐEVIĆ 2017: ĐORĐEVIĆ, Кristina. ,,Analiza grešaka slovačkih maternjih govornika na početnom nivou učenja srpskog jezika kao stranogˮ. Studia Balkanica Bohemo-Slovaca VII, Brno: Moravské zemské muzeum Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy university, 2017: 691–697. [orig.] ЂОРЂЕВИЋ, Кристина. ,,Анализа грешака словачких матерњих говорника на почетном нивоу учења српског језика као страногˮ. Studia Balkanica Bohemo-Slovaca VII, Brno: Moravské zemské muzeum Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy university, 2017: 691–697.

ZELJIĆ 2018: ZELJIĆ, Goran. ,,Prefiksoidi i srodni strani formanti u pravopisnim rečnicima srpskog jezikaˮ. Naučni sastanak slavista u Vukove dane (ur. Jelica Jokanović-Mihajlov, Ana Кrečmer, Aleksandar Milanović, Dragana Mršević-Radović, Živojin Stanojčić, Slobodan Pavlović, Galina Tjapko), 47/1 (2018), 373–387. [orig.] ЗЕЉИЋ, Горан. ,,Префиксоиди и сродни страни форманти у правописним речницима српског језикаˮ. Научни састанак слависта у Вукове дане (ур. Јелица Јокановић-Михајлов, Ана Кречмер, Александар Милановић, Драгана Мршевић-Радовић, Живојин Станојчић, Слободан Павловић, Галина Тјапко), 47/1 (2018), 373–387.

IVIĆ 1958: IVIĆ, Milka. ,,Sistem predloških konstrukcija u srpskohrvatskom jeziku”. Južnoslovenski filolog, XXII (1958): 141–166. [orig.] ИВИЋ, Милка. ,,Систем предлошких конструкција у српскохрватском језику”. Јужнословенски филолог, XXII (1958): 141–166.

KOVAČEVIĆ 2012: КOVAČEVIĆ, Milloš. ,,Sintaksičkom konverzijom i semantički uslovljen vezani red riječi u savremenom srpskom jezikuˮ. Srpski jezik, književnost, umetnost, knj. 1, Strukturne karakteristike srpskog jezika, urednik Miloš Кovačević, Кragujevac: FILUM, 2012, 41–53. [orig.] КОВАЧЕВИЋ, Миллош. ,,Синтаксичком конверзијом и семантички условљен везани ред ријечи у савременом српском језикуˮ. Српски језик, књижевност, уметност, књ. 1, Структурне карактеристике српског језика, уредник Милош Ковачевић, Крагујевац: ФИЛУМ, 2012, 41–53.

KONČAREVIĆ 2004: КONČAREVIĆ, Кsenija. Savremena nastava stranog jezika: sadržaj, organizacija, oblici. Beograd: Slavističko društvo Srbije, 2004. [orig.] КОНЧАРЕВИЋ, Ксенија. Савремена настава страног језика: садржај, организација, облици. Београд: Славистичко друштво Србије, 2004.

MAROJEVIĆ 2011: MAROJEVIĆ, Radmilo. Russkaя grammatika Sopostavitelьnaя grammatika russkogo i serbskogo яzыkov s istoričeskimi kommentariяmi. Tom І. Moskva – Belgrad, 2001. [orig.] МАРОЈЕВИЋ, Радмило. Русская грамматика Сопоставительная грамматика русского и сербского языков с историческими комментариями. Том І. Москва – Белград, 2001.

MILORADOVIĆ 2003: MILORADOVIĆ, Sofija. Upotreba padežnih oblika u govoru Paraćinskog Pomoravlja – balkanistički i etnomigracioni aspekt. Beograd: Etnografski institut SANU, 2003. [orig.] МИЛОРАДОВИЋ, Софија. Употреба падежних облика у говору Параћинског Поморавља – балканистички и етномиграциони аспект. Београд: Етнографски институт САНУ, 2003.

MILOŠEVIĆ 2016: MILOŠEVIĆ, Stefan. ,,Tipologija gramatičkih grešaka ruskih govornika pri usvajanju srpskog jezikaˮ. Srpski kao strani jezik u teoriji i praksi III (2016): 169–180. [orig.] МИЛОШЕВИЋ, Стефан. ,,Типологија граматичких грешака руских говорника при усвајању српског језикаˮ. Српски као страни језик у теорији и пракси III (2016): 169–180.

MITIĆ 2016: MITIĆ, Ivana, Marija. Stefanović. ,,Upotreba predloga u srpskom kao nematernjem jeziku kojim govore učenici albanske nacionalnostiˮ. Ishodišta 2, Radovi sa II međunarodnog naučnog skupa Materijalna i duhovna kultura Srba u multietničkim sredinama i/ili perifernim oblastima održanog na Filozofskom fakultetu u Nišu 16−17. oktobra 2015. godine, Niš, Temišvar: Filozofski fakultet u Nišu i Savez Srba u Rumuniji (Centar za naučna istraživanja i kulturu Srba u Rumuniji), 2016, 95−109. [orig.] МИТИЋ, Ивана, Марија. Стефановић. ,,Употреба предлога у српском као нематерњем језику којим говоре ученици албанске националностиˮ. Исходишта 2, Радови са II међународног научног скупа Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима одржаног на Филозофском факултету у Нишу 16−17. октобра 2015. године, Ниш, Темишвар: Филозофски факултет у Нишу и Савез Срба у Румунији (Центар за научна истраживања и културу Срба у Румунији), 2016, 95−109.

NOVAKOVIĆ 2016: NOVAКOVIĆ, Aleksandar. ,,Hiperkorekcija u govoru učenika i studenata na području prizrensko-timočkog dijalektaˮ. Кnjiževnost i jezik, LXIII/3-4 (2016): 333−350. [orig.] НОВАКОВИЋ, Александар. ,,Хиперкорекција у говору ученика и студената на подручју призренско-тимочког дијалектаˮ. Књижевност и језик, LXIII/3-4 (2016): 333−350.

PIPER 2013: PIPER, Predrag, Ivan Кlajn. Normativna gramatika srpskog jezika. Novi Sad: Matica srpska, 2013. [orig.] ПИПЕР, Предраг, Иван Клајн. Нормативна граматика српског језика. Нови Сад: Матица српска, 2013.

PIPER 2002: PIPER, Predrag, Mila Stojnić. Ruski jezik. Beograd: Zavet, 2002. [orig.] ПИПЕР, Предраг, Мила Стојнић. Руски језик. Београд: Завет, 2002.

SUDIMAC 2019: SUDIMAC, Nina. ,,Najčešće greške prilikom usvajanja srpskog jezika kao stranog kod studenata rumunske nacionalnostiˮ. Ishodišta 5, Temišvar: Savez Srba u Rumuniji – Centar za naučna istraživanja i kulturu u Rumuniji – Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, godina 5, broj 5 (2019): 441–455. [orig.] СУДИМАЦ, Нина. ,,Најчешће грешке приликом усвајања српског језика као страног код студената румунске националностиˮ. Исходишта 5, Темишвар: Савез Срба у Румунији – Центар за научна истраживања и културу у Румунији – Филозофски факултет Универзитета у Нишу, година 5, број 5 (2019): 441–455.

ARSIĆ PERIŠIĆ 2016: ARSIĆ, PERIŠIĆ, Olja. ,,Аnaliza grešaka u srpskom jeziku kao stranom na primeru italofonaˮ. Српски као страни језик у теорији и пракси III (2016): 155–168.

BABIĆ 2016: BABIĆ, Biljana. Unutarjezičke greške na početnim nivoima učenja srpskog jezika kao stranog, doktorska disertacija. Novi Sad: Filozofski fakultet, 2016.

BURZAN 1984: BURZAN, Mirjana. Interferencija u predikatu srpskohrvatske rečenice u jeziku učenika mađarske narodnosti, Novi Sad: Filozofski fakultet, Institut za južnoslovenske jezike, 1984.

KORDER 1967: CORDER, Stephen Pit. ,,The Significance of Learners’ Errorsˮ. Error Analysis – Perspectives on Second Language Acquisition, London: Longman, 1967, 19–27.

KAMINS 1983: CUMMINS, Jim. ,,Language proficiency and academic achievementˮ [C]. In J. W. Oller, Jr. (ed.) Issues in language testing research [A]. Rowley, Mass.: Newbury House, 1983.

DALI, BART 1974: DULY, Heidi, Marina Burt. ,,Natural sequences in child second language acquisitionˮ. Language Learning, 24 (1974): 23–40.

FRAJS 1945: FRIES, Charles. Teaching and learning English as a foreign language. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1945.

HALUPKA-REŠETAR 2001: HALUPKA-REŠETAR, Sabina. Rečenični fokus u engleskom i srpskom jeziku. Edicija E-disertacija, knjiga 1, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2001.

DŽEJMS 2013: JAMES, Carl. Errors in language learning and use: Exploring error analysis. Routledge, 2013.

LADO 1957: LADO, Robert. Linguistics acrоss cultures. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1957.

RIČARD 1975: RICHARDS, Jack. ,,A Non-Contrastive Approach to Error Analysisˮ. Error Analysis – Perspectives on Second Language Acquisition, London: Longman, 1975, 172–188.

SELINKER 1969: SELINKER, Larry. ,,lnterlanguageˮ. IRAL, 3 (1969): 114–132.

SUDIMAC 2020: SUDIMAC, Nina. ,,An analysis of phonetic-phonological and orthographic errors when learning Serbian as a Foreign Languageˮ. Facta Universitatis (Series Linguistics and Literature), 18/1 (2020): 109–118.

TOUČ 1986: TOUCHIE, Hanna. ,,Second language learning errors: Their types, causes, and treatmentˮ. JALT jourTnal 8/1 (1986): 75–80.

TOUČ 1983: TOUCHIE, Hanna. Transfer alld related strategies in the acquisition of English relative clauses by adult Arab learners. Unpublished doctoral dessertation, The University of Texas at Austin, 1983.

Downloads

Published

2022-06-10

Issue

Section

ИСТРАЖИВАЊА / RESEARCH