ЕЛЕМЕНТИ РЕТОРИКЕ У ФУНКЦИЈИ РАЗВИЈАЊА УСМЕНЕ ПРОДУКЦИЈЕ НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ – ПРИМЕР МОДЕРНОГ ГРЧКОГ

Authors

  • Антонина Костић

DOI:

https://doi.org/10.46630/phm.14.2022.25

Keywords:

елементи реторике, беседничке технике, усмена продукција, модерни грчки као страни језик

Abstract

Један од главних циљева наставе страних језика јесте ефикасна комуникација, односно оспособљавање ученика да изрази своје ставове и да уђе у интеракцију са другим говорницима. Постоје многи фактори који утичу на процес стицања говорне компетенције, као и разноврсне стратегије које се могу применити у мотивисању ученика да усвоји знање и усмено се изрази. У овом процесу подршку могу да пруже и беседничке технике, уз помоћ којих ученик или студент може да се на адекватан начин припреми за усмену продукцију на страном језику. Циљ овог рада је да пружи преглед елемената реторике и беседничких техника које могу да се примене приликом развијања усмене продукције на модерном грчком као страном језику. У раду се превасходно пореде ставови које је изнела Дурбаба (2011) о успешном генерисању усмених исказа на страном језику и онога што Нушић (2009) и Аврамовић (2008) наводе као значајно за беседништво. У наставку се представљају беседничке технике у функцији развијања правилне артикулације и акцентуације на А1/А2 нивоу ЗЕОЈ-а а у функцији припреме за аргументовано излагање на Б1/Б2 нивоу ЗЕОЈ-а на модерном грчком језику, са посебним освртом на универзитетску наставу на Катедри за неохеленске студије Филолошког факултета БУ. Додатно, истиче се утицај афективних фактора, као што су трема и мотивација на усмено изражавање, као и значај беседничких техника за излагање наставника страног језика и мотивисање аудиторијума (студената).

Downloads

Download data is not yet available.

References

ANASTASIJADI-SIMEONIDI, MICJAKI, VLECI 2008: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ-ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ, Άννα, ΜΗΤΣΙΑΚΗ, Μαρία, ΒΛΕΤΣΗ, Ελένη. «Φωνητικά, φωνολογικά και μορφολογικά θέματα για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας», Οδηγός επιμόρφωσης ‘Διαπολιτισμική εκπαίδευση και αγωγή. Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο (Γυμνάσιο)’. Θεσσαλονίκη, 159–176, 2008. <https://bit.ly/33K5wBr>. 15. 12. 2021.

ARISTOTEL 1926: ARISTOTLE. Aristotle in 23 Volumes (Vol. 22) translated by J. H. Freese. Harvard University Press: Cambridge and London, 1926.

ARISTOTEL 1987: ARISTOTEL. Retorika 1,2,3. Nezavisna izdanja: Beograd, 1987.

AVRAMOVIĆ 2008: AVRAMOVIĆ, Sima. Rhetorike techne – veština besedništva i javni nastup. Beograd: Službeni glasnik, 2008 [orig.] АВРАМОВИЋ, Сима. Rhetorike techne – вештина беседништва и јавни наступ. Београд: Службени гласник, 2008.

CICERON 1929: CICERO. De Inventione. De Optimo Genere Oratorum. Topica, 1929.

DURBABA 2011: DURBABA, Olivera. Teorija i praksa učenja i nastave stranih jezika. Beograd: Zavod za udžbenike, 2011. [orig.] ДУРБАБА, Оливера. Теорија и пракса учења и наставе страних језика. Београд: Завод за уџбенике, 2011.

EGLEZU 2018: EGGLEZOU, Foteini. “Rhetorical ‘paedeia’ in modern educational settings: From theory to praxis… again“, Rhetoric and Communications E-journal: “Dialogues without borders: strategies of interpersonal and inter-group communication”, Faculty of Philosophy, Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Sofia, Bulgaria, 1–14, 2018. <https://bit.ly/3nI7Xvk>. 23. 12. 2021.

ENOS 2013: ENOS, Theresa. Encyclopedia of rhetoric and composition: Communication from ancient times to the information age. Routledge: London and New York, 2013.

FLEDŽ 2003: FLEGE, Jim. “Assessing constraints on second-language segmental production and perception”, Phonetics and phonology in language comprehension and production: Differences and similarities, 6, 319–355, 2003. <https://bit.ly/3AeI7UU>. 15. 12. 2021. DOI:10.1515/9783110895094.319.

GARDNER 1979: GARDNER, Robert. „Social psychological aspect of second language acquisition“, In H.Giles & J.Clair (Eds.), Language and Social Psychology, Oxford: Blackwell, 193–220, 1979.

JANG 1986: YOUNG, Dolly. “The relationship between anxiety and foreign language oral proficiency ratings”, Foreign Language Annals, 19(5), 439–445, 1986.

JELAČIĆ-SRBULJ 2007: JELAČIĆ-SRBULJ, Violeta. Rhetorikè téchne: retorička veština kroz retorske vežbe. Retorika i Progymnasmata. Novi Sad: Retorike tehne, 2007.

JOKANOVIĆ-MIHAJLOV 2017: JOKANOVIĆ-MIHAJLOV, Jelica. „Fonetika, fonologija i prozodija srpskog jezika–aktuelno stanje i razvojne perspektive“, Južnoslovenski filolog, 73, 207–228, 2017. [orig.] ЈОKАНОВИЋ-МИХАЈЛОВ, Јелица. „Фонетика, фонологија и прозодија српског језика–актуелно стање и развојне перспективе“, Јужнословенски филолог, 73, 207–228, 2017. DOI: 10.2298/JFI1702009A.

KOSTIĆ 2018: KOSTIĆ, Antonina. „Buni se kao Grk u apsu – studija o motivaciji, stereotipima i predrasudama pri učenju modernog grčkog jezika“, Primenjena lingvistika, 19, Beograd – Novi Sad, 129–140, 2018. [orig.] KОСТИЋ, Антонина. „Буни се као Грк у апсу – студија о мотивацији, стереотипима и предрасудама при учењу модерног грчког језика“, Примењена лингвистика, 19, Београд – Нови Сад, 129–140, 2018. <https://bit.ly/3KsC83C>. 10. 01. 2022. https://doi.org/10.18485/primling.2018.19.11

KOSTIĆ, BAĆIĆ 2019: KOSTIĆ, Antonina, BAĆIĆ, Maja. „Jezička anksioznost: govorna produkcija u nastavi modernog grčkog kao stranog jezika“, Jezici i kulture u vremenu i prostoru, VIII/2, Filozofski fakultet, Novi Sad, 455–468, 2019. [orig.] KОСТИЋ, Антонина, БАЋИЋ, Маја. „Језичка анксиозност: говорна продукција у настави модерног грчког као страног језика“, Језици и културе у времену и простору, VIII/2, Филозофски факултет, Нови Сад, 455–468, 2019. <https://bit.ly/3tLFCIr>. 10. 01. 2022.

KOSTIĆ, STOJIČIĆ 2021: KOSTIĆ, Antonina, STOJIČIĆ, Vojkan. „Stavovi studenata neohelenistike o primeni IКT alata u razvijanju fonološke kompetencije“, Uzdanica – časopis za jezik, književnost i pedagoške nauke, XVIII/2, Jagodina: Fakultet pedagoških nauka (rad prihvaćen za štampu), 2021. [orig.] KОСТИЋ, Антонина, СТОЈИЧИЋ, Војкан. „Ставови студената неохеленистике о примени ИKТ алата у развијању фонолошке компетенције“, Узданица – часопис за језик, књижевност и педагошке науке, XVIII/2, Јагодина: Факултет педагошких наука (рад прихваћен за штампу), 2021.

KRUKS, ŠMIT 1991: CROOKES, Graham, SCHMIDT Richard. „Reopening the research agenda“ Language Learning, 41(4), 469–512, 1991.

KVINTILIJAN 1968: QUINTILIAN. Institutio Oratoria, Book I, VIII, 1968.

MILOJEVIĆ 2011: MILOJEVIĆ, Ivana. Τα κίνητρα των φοιτητών της Φιλολογικής Σχολής του Πανεπιστηµίου του Βελιγραδίου για την εκµάθηση της Νέας Ελληνικής Γλώσσας ως γλώσσας επιλογής. Poster prezentacija na međunarodnom skupu 10o ∆ιεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας. ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Κοµοτηνή, 1–4 Σεπτεµβρίου 2011.

NUŠIĆ 2009: NUŠIĆ, Branislav. Retorika – nauka o besedništvu. Beograd: Čigoja štampa, 2009 [orig.] НУШИЋ, Бранислав. Реторика – наука о беседништву. Београд: Чигоја штампа, 2009.

PATERSON, ZAREFSKI 1983: PATTERSON, J. W., ZAREFSKY, David. Contemporary Debate. Houghton Mifflin, 1983.

RADANOVIĆ 2011: RADANOVIĆ, Sanja. „Jezičke vještine u udžbenicima njemačkog jezika u novom milenijumu“, Stavovi promjena – promjene stavova, Nikšić: Filozofski fakultet, 309–318, 2011. [orig.] РАДАНОВИЋ, Сања. „Језичке вјештине у уџбеницима њемачког језика у новом миленијуму“, Ставови промјена – промјене ставова, Никшић: Филозофски факултет, 309–318, 2011.

STEVANOVIĆ 1975: STEVANOVIĆ, Mihailo. Savremeni srpskohrvatski jezik: uvod, fonetika, morfologija. Beograd: Naučna knjiga, 1975. [orig.] СТЕВАНОВИЋ, Михаило. Савремени српскохрватски језик: увод, фонетика, морфологија. Београд: Научна књига, 1975.

STOJIČIĆ 2013: STOJIČIĆ, Vojkan. „Grčka (ni)je samo sunce i more“, Jezici i kulture u vremenu i prostoru II/1, Novi Sad: Filozofski fakultet, 453–460, 2013. [orig.] СТОЈИЧИЋ, Војкан. „Грчка (ни)је само сунце и море“ Језици и културе у времену и простору II/1, Нови Сад: Филозофски факултет, 453–460, 2013. <https://bit.ly/3GFmHCK>. 05. 01. 2022.

STOJIČIĆ, GOGAS 2012: STOJIČIĆ, Vojkan, GOGAS, Themistocles. “From ‘public sphere’ to the ‘Crowd symbols’. How Serbian students of Greek Language perceive Greek culture”, Approaches and Methods in Second and Foreign Language Teaching, Sarajevo: IBU Publications, 2012, 545–552.

STOJIČIĆ, KOSTIĆ 2021: STOJIČIĆ, Vojkan, KOSTIĆ, Antonina. „Uloga priručnika u razvijanju fonološke kompetencije kod srbofonih govornika modernog grčkog kao stranog jezika“, Кnjiževnost i jezik, 68 (2), Beograd: Društvo za srpski jezik i književnost, 331–342, 2021. [orig.] СТОЈИЧИЋ, Војкан, KОСТИЋ, Антонина. „Улога приручника у развијању фонолошке компетенције код србофоних говорника модерног грчког као страног језика“, Kњижевност и језик, 68 (2), Београд: Друштво за српски језик и књижевност, 331–342, 2021. https://doi.org/10.18485/kij.2021.68.2.6

STOJIČIĆ, MILANOVIĆ 2014: STOJIČIĆ, Vojkan, MILANOVIĆ, Aleksandra. „Produktivne jezičke aktivnosti u nastavi modernog grčkog jezika kao stranog“, Jezici i kulture u vremenu i prostoru III, Novi Sad: Filozofski fakultet, 659–669, 2014. [orig.] СТОЈИЧИЋ, Војкан, МИЛАНОВИЋ, Александра. „Продуктивне језичке активности у настави модерног грчког језика као страног“, Језици и културе у времену и простору III, Нови Сад: Филозофски факултет, 659–669, 2014. <https://bit.ly/32dFW7s>. 16. 12. 2021.

STOJIČIĆ, MUTAVDŽIĆ 2011: STOJIČIĆ, Vojkan, MUTAVDŽIĆ, Predrag. „Motivacija grčkih studenata za učenje savremenog srpskog kao stranog jezika“, Srpski kao strani jezik u teoriji i praksi II, Beograd: Filološki fakultet BU, 2011, 267–280. [orig.] СТОЈИЧИЋ, Војкан, МУТАВЏИЋ, Предраг. „Мотивација грчких студената за учење савременог српског као страног језика“, Српски као страни језик у теорији и пракси II, Београд: Филолошки факултет БУ, 2011, 267–280. <https://bit.ly/34ZpdFT>. 22. 12. 2021.

SUBOTIĆ, SREDOJEVIĆ, BJELAKOVIĆ 2012: SUBOTIĆ, Ljiljana, SREDOJEVIĆ, Dejan, BJELAKOVIĆ, Isidora. Fonetika i fonologija: ortoepska i ortografska norma standardnog srpskog jezika. Novi Sad: Filozofski fakultet, 2012.

ŠAFRANJ 2008: ŠAFRANJ, Jelisaveta. „Usvajanje kulture u nastavi stranog jezika“, Pedagoška stvarnost, 54, 1–2, Novi Sad: UNS, 91–99, 2008.

ŠUMAN 1989: SCHUMANN, Adelheid. “Übungen zum Hörverstehen”, Einführung in die Didaktik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache mit Videobeispielen, Band 1. Hohengehren: Schneider Verlag, S., 201–204, 1989.

Downloads

Published

2022-06-10

Issue

Section

ИСТРАЖИВАЊА / RESEARCH