АНАЛИЗА ГРЕШАКА ПРИ ПРЕВОЂЕЊУ ПРАВНИХ ТЕКОВИНА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Authors

  • Ана Павловић

DOI:

https://doi.org/10.46630/phm.14.2022.31

Keywords:

анализа превода, Европска унија, европске интеграције, одлике правног језика, стандардизација правног превода, правне тековине Европске уније

Abstract

Будући да је Европска унија међународна заједница која се састоји од 27 држава чланица и има 24 званична језика, многи аутори наглашавају да је превођење предуслов демократије. Са друге стране, окосница права Европске уније огледа се у правним тековинама, које обухватају корпус правних аката ЕУ и садрже преко 190.000 страница. Дакле, како би се одређена земља придружила Европској унији, неопходно је да преведе све њене тековине, што може представљати озбиљан подухват с обзиром на различите правне културе и одлике правног језика. Самим тим, овај рад настао је као жеља да се овај сложен процес детаљно сагледа. С обзиром на то да се преводилачки процес у Србији одвија у Министарству за европске интеграције, сам корпус од 200 преводилачких страна потекао је из ове институције. На самом корпусу је, пре свега, извршена квантитативна анализа како би се дошло до најчешћих преводилачких грешака, што нас је довело до грешака условљених природом и стилом енглеског и српског правног језика. Ове стилске одлике махом се тичу употребе актива и пасива, модалних глагола и архаизама. Самим тим, даљом квалитативном анализом грешака у овом раду не указује се само на пропусте преводилаца, већ и на разлоге из којих се овакве грешке могу јавити. На крају, саме грешке се посматрају кроз призму актуелних и релевантних тумачења лингвиста, уз могуће начине за бољу стандардизацију процеса превода.

Downloads

Download data is not yet available.

References

AMON 2006: AMMON, Ulrich. „Language conflicts in the European Union: On Finding a Politically Acceptable and Practicable Solution for EU Institutions that Satisfies Diverging Interestsˮ. International Journal of Applied Linguistics, knj. 16, sv. 3 (2006): str. 319–338. https://doi.org/10.1111/j.1473–4192.2006.00121.x

BAJČIĆ 2018: BAJČIĆ, Мartina. „The Role of EU Legal English in Shaping EU Legal Cultureˮ. International Journal of Language & Law, knj. 7 (2018): str. 8–24. https://doi.org/10.14762/jll.2018.008

BAJČIĆ, DOBRIĆ-BASANAŽE 2016: BAJČIĆ, Martina i Katja DOBRIĆ-BASANAŽE. Towards the Professionalization of Legal Translators and Court Interpreters in the EU. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2016.

BIL 2014: BIEL, Łucja. Lost in the Eurofog: the Textual Fit of Translated Law. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2014.

ČAO 2007: CHAO, Deborah. Translating Law. Bristol: Multilingual Matters, 2007.

ĆORIĆ 2017: ĆORIĆ, Dragana. „Značaj jezika za pravoˮ. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, knj. 51, sv. 4 (2017): str. 1573–1587. [orig.] ЋОРИЋ, Драгана. „Значај језика за правоˮ. Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, књ. 51, св. 4 (2017): стр. 1573–1587. https://doi.org/ 10.5937/zrpfns51–16431

DINAN 2014: DINAN, Desmond. Europe Recast: A History of European Union. Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2014.

ĐORĐEVIĆ 2017: ĐORĐEVIĆ, Jasmina. „Translation Techniques Revisited: The Applicability of Existing Solutions in Non-Literary Translationˮ. FACTA UNIVERSITATIS Series: Linguistics and Literature, knj. 50, sv. 1 (2017): str. 35–47. https://doi.org/10.22190/FULL1702035D

ERIĆ-BUKARICA 2018: ERIĆ-BUKARICA, Aleksandra. „Pasivne konstrukcije u pravnim tekstovima na engleskom jeziku i njihovi prevodni ekvivalenti u srpskom jezikuˮ. Prilozi proučavanju jezika, knj. 49 (2018): str. 153–170. [orig.] ЕРИЋ-БУКАРИЦА, Александра. „Пасивне конструкције у правним текстовима на енглеском језику и њихови преводни еквиваленти у српском језикуˮ. Прилози проучавању језика, књ. 49 (2018): стр. 153–170. https://doi.org/10.19090/ppj.2018.49.153–170

ERIĆ-BUKARICA 2020: ERIĆ-BUKARICA, Аleksandra. „Upotreba modalnih glagola u pravnim tekstovima na engleskom i njihovi srpski ekvivalentiˮ. Zbornik za jezike i književnosti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, knj. 9, sv. 9 (2020): str. 73–96. https://doi.org/10.19090/zjik.2020.10

EVROPSKA KOMISIJA 2016: EVROPSKA KOMISIJA. Joint Practical Guide of the European Parliament, the Council and the Commission for Persons Involved in the Drafting of European Union Legislation. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2016. https://doi.org/10.2880/89965

EVROPSKA UNIJA. EU Law – EUR–Lex. https://eur–lex.europa.eu/homepage.html

FENG 2012: FENG, Zhansheng. „On the Stylistic Features of Legal Englishˮ. World Journal of English Language, knj. 2, sv. 2 (2012): str. 29–35. https://doi.org/10.5430/wjel.v2n2p29

GAMBIJER, VAN DORSLAJER 2010: GAMBIER, Yves i Luc Van DOORSLAER (ur.), Handbook of Translation Studies: Volume 1. Amsterdam: John Benjamins Publishing, 20100.

GARNER 1995: GARNER, Bryan. A Dictionary of Modern Legal Usage. New York: Oxford University Press, 1995.

GAZOLA 2006: GAZZOLA, Michele. „Managing Multilingualism in the European Union: Language Policy Evaluation for the European Parliamentˮ. Language Policy, knj. 5, sv. 4 (2006): str. 395–419. https://doi.org/10.1007/s10993–006–9032–5

GENERALNI DIREKTORAT ZA KOMUNIKACIJU EVROPSKE KOMISIJE 2018: GENERALNI DIREKTORAT ZA KOMUNIKACIJU EVROPSKE KOMISIJE. The European Union: What it is and What it Does. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018.

GENERALNI DIREKTORAT ZA PREVOĐENJE 2015a: GENERALNI DIREKTORAT ZA PREVOĐENJE. Translation Quality Guidelines. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015a.

GENERALNI DIREKTORAT ZA PREVOĐENJE 2015b: GENERALNI DIREKTORAT ZA PREVOĐENJE. Tender Specifications: OMNIBUS-15. Translation of European Union Documents. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015b.

GENERALNI DIREKTORAT ZA PREVOĐENJE EVROPSKE KOMISIJE 2018: GENERALNI DIREKTORAT ZA PREVOĐENJE EVROPSKE KOMISIJE. Interpreting and Translating for Europe. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018.

HIKS 1999: HIX, Simon. The Political System of the European Union. Hampshire: Palgrave, 1999.

HORBAČAUSKIJEN, KASPERAVIČIJEN i dr. 2017: HORBAČAUSKIENE, Jolita, Ramune KASPERAVIČIENE i dr. „Translator Training vs Employers’ Expectationsˮ. Journal of Language and Cultural Education, knj. 5, sv. 1 (2017): str. 145–159.

HU, ČENG 2016: HU, Pi-Chan i Le CHENG. „A Study of Legal Translation From the Perspective of Error Analysisˮ. International Journal of Legal Discourse, knj. 1, sv. 1 (2016): str. 235–252. https://doi.org/10.1515/ijld-2016-0007

JANIĆ, STAMENKOVIĆ 2016: JANIĆ, Aleksandra i Dušan STAMENKOVIĆ. „Modalni glagoli must, should, can / morati, trebati, moći u engleskom i srpskom jeziku: opšte karakteristike i izazovi pri prevođenjuˮ. Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, knj. 59, sv. 2 (2016): str. 129–150.

KLIKOVAC 2008: KLIKOVAC, Duška. Jezik i moć: ogledi iz sociolingvistike i stilistike. Beograd: Krug, 2008. [orig.] КЛИКОВАЦ, Душка. Језик и моћ: огледи из социолингвистике и стилистике. Београд: Круг, 2008.

KOBI, FILDS i dr. 2014: KOBY, Geoffrey, Paul FIELDS i dr. „Defining Translation Qualityˮ. Revista Tradumàtica, knj. 12 (2014): str. 413–420.

KOLMAN 1997: COLEMAN, Brady. „In Defense of the Passive Voice in Legal Writingˮ. J. Technical Writing and Communication, knj. 27, sv. 2 (1997): str. 191–203. https://doi.org/10.2190/HN2D–AVL9–7XK4–EVVC

KOLTHARD, DŽONSON 2010: COULTHARD, Malcom i Alison JOHNSON (ur.), The Routledge Handbook of Forensic Linguistics. New York: Routledge, 2010.

KRAPIVKINA 2017: KRAPIVKINA, Olga. „Semantics of the Verb Shall in Legal Discourseˮ. Jezikoslovlje, knj. 18, sv. 2 (2017): str. 305–317.

KRISTAL, DEJVI 1969: CRYSTAL, David i Derek DAVY. Investigating English Style. Bloomington: Indiana University Press, 1969.

KUPER 2011: COOPER, Paul Kendal. Is there a Case for the Abolition of ‘shall’ from EU legislation?. Riga: Riga Graduate School of Law, 2011.

KVERK, GRINBAUM i dr. 1985: QUIRK, Randolph, Sydney GREENBAUM i dr. A Comprehensive Grammar of the English Language. Harlow: Longman, 1985.

MATULEVSKA 2017: MATULEWSKA, Aleksandra. „Deontic Modality and Modals in the Language of Contractsˮ. Comparative Legilinguistics, knj. 2 (2017): str. 75–92.

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE 2019a: MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE. Jezičke smernice za pripremu verzije pravnih tekovina Evropske unije na srpskom jeziku. Beograd: Ministarstvo za evropske integracije, 2019a. [orig.] МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ. Језичке смернице за припрему верзије правних тековина Европске уније на српском језику. Београд: Министарство за европске интеграције, 2019а

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE 2019b: MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE. Priručnik za prevođenje pravnih akata Evropske unije. Beograd: Ministarstvo za evropske integracije, 2019b. [orig.] МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ. Приручник за превођење правних аката Европске уније. Београд: Министарство за европске интеграције, 2019b.

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE 2019c: MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE. Uputstva za kontrolu kvaliteta prevoda pravnih tekovina EU. Beograd: Ministarstvo za evropske integracije, 2019c. [orig.] МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ. Упутства за контролу квалитета превода правних тековина ЕУ. Београд: Министарство за европске интеграције, 2019c.

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE. Evronim – višejezična terminološka baza. 27. decembar, 2021, http://prevodjenje.mei.gov.rs/evronim/

NAJDA, VARD 1986: NIDA, Eugene i Jan de WAARD. From One Language to Another: Functional Equivalence in Bible Translating. Nashville: Nelson, 1986.

NELKEN 2004: NELKEN, David. „Using the Concept of Legal Cultureˮ. Australian Journal of Legal Philosophy, knj. 29 (2004): str. 1–26.

NORD 1997: NORD, Christiane. Text Analysis in Translation: Theory, Methodology and Didactic Application of a Model for Translation-oriented Text Analysis. Amsterdam: Rodopi, 1997.

NJUTS 2001: NYUTS, Jan. Epistemic Modality, Language, and Conceptualization: A Cognitivepragmatic Perspective. Amsterdam - Philadelphia: Benjamins, 2001.

RADONJIĆ 2017: RADONJIĆ, Radmila. Engleski modali u pravnim dokumentima Evropske unije i njihovi srpski ekvivalenti. Doktorska disertacija, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu: 2017.

RIJERA 2015: RIERA, Catalina. „Plain English in Legal Language: A Comparative Study of Two UK Acts of Parliamentˮ. Alicante Journal of English Studies, knj 28 (2015): str. 147–163.

STANOJČIĆ, POPOVIĆ 2011: STANOJČIĆ, Živojin i Ljubomir POPOVIĆ. Gramatika srpskog jezika za gimnazije i srednje škole. Beograd: Zavod za udžbenike, 2011. [orig.] СТАНОЈЧИЋ, Живојин и Љубомир ПОПОВИЋ. Граматика српског језика за гимназије и средње школе. Београд: Завод за уџбенике, 2011.

STANOJEVIĆ 2011: STANOJEVIĆ, Maja. „Legal English – Changing Perspectivesˮ. Facta Universitatis. Series: Linguistics and Literature, knj. 9, sv. 1 (2011): str. 65 –75.

STRANDVIK 2013: STRANDVIK, Ingemar. „EU Translation — Legal Translation in Multilingual Lawmakingˮ. Belgrade: The Eleventh International FIT/EULITA Forum: The Life of Interpreters and Translators – Joy and Sorrow?, 2013.

SVOBODA, BIL i dr. 2017: SVOBODA, Tomas, Łucja BIEL i dr. (ur.). Quality aspects in institutional translation. Berlin: Language Science Press, 2017.

ŠARČEVIĆ 1997: ŠARČEVIĆ, Susan. New Approach to Legal Translation. The Hague: Kluwer Law International, 1997.

TAM 1997: TAMM, Ditlev. Roman Law and European Legal History. Djoef Publishing, 1997.

TANASIĆ 2014: TANASIĆ, Sreto. Sintaksa pasiva u savremenom sprskom jeziku. Beograd: Beogradska knjiga, 2014. [orig.] ТАНАСИЋ, Срето. Синтакса пасива у савременом спрском језику. Београд: Београдска књига, 2014.

TRBOJEVIĆ-MILOŠEVIĆ 2004: TRBOJEVIĆ-MILOŠEVIĆ, Ivana. Modalnost, sud, iskaz, epistemička modalnost u engleskom i sprskom jeziku. Beograd: Filološki Fakultet, 2004. [orig.] ТРБОЈЕВИЋ-МИЛОШЕВИЋ, Ивана. Модалност, суд, исказ, епистемичка модалност у енглеском и спрском језику. Београд: Филолошки Факултет, 2004.

VAGNER, KAĆIJAGIDI 2006: WAGNER, Anne i Sophie CACCIAGUIDI (ur.). Legal Language and the Search for Clarity: Practice and Tools. Michigan: Peter Lang Pub Inc, 2006.

VASIĆ, STANKOVIĆ 2018: VASIĆ, Radmila i Marko STANKOVIĆ (ur.). Nomotehničko i pravničko rasuđivanje. Beograd: Program Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 2018. [orig.] ВАСИЋ, Радмила и Марко СТАНКОВИЋ (ур.). Номотехничко и правничко расуђивање. Београд: Програм Уједињених нација за развој у Србији и Правни факултет Универзитета у Београду, 2018.

ZVEKIĆ-DUŠANOVIĆ, REDLI 2019: ZVEKIĆ-DUŠANOVIĆ, Dušanka i Jelena REDLI. „Srpski i mađarski ekvivalenti engleskih pasivnih konstrukcijaˮ. Prilozi proučavanju jezika, knj. 50 (2019): str. 121–147.

Downloads

Published

2022-06-10

Issue

Section

ИСТРАЖИВАЊА / RESEARCH