О ГРАФИЈИ И ПРАВОПИСУ У ПИСМИМА АХМЕТ-ПАШЕ ХЕРЦЕГОВИЋА

Authors

  • Владимир Поломац

Keywords:

Ахмет-паша Херцеговић, српска средњовековна пис- ма, Дубровник, графија, правопис

Abstract

У раду се истражују најважније графијско-правописне одлике шест оригиналних писама Ахмет-паше Херцеговића Дубровнику насталих крајем XV и почетком XVI века. Истраживање је примарно усмерено на
утврђивање степена присуства најважнијих одлика западне (босанско-хумске) и источне (рашке и ресавске) провенијенције, као и на латинске и османске утицаје на графију и правопис наведених писама. Проведена
анализа упућује на знатан степен варијације како на плану појединачних писама тако и на плану појединачних графијско-правописних одлика. Поређење графије и правописа испитиваних писама са султанским актима
Портине српске канцеларије (посебно са писмима султана Бајазита II) упућује на начелно поклапање у најважнијим одликама, али и на неколико разлика: раздвајање сугласничких скупина посебним знаком унутар или
на крају речи, удвајање графема за вокал /о/ и обележавање вокалног /р/ помоћу полугласничког знака или графеме <а> испред <р>.

Downloads

Download data is not yet available.

References

АТАНАСОВСКИ 1979: Атанасовски, Вељан. Пад Херцеговине. Београд: Народна књига–Историјски институт, 1979.

ЂОРЂИЋ 1991: Ђорђић, Петар. Историја српске ћирилице. 3. издање. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 1991.

КАРАНО-ТВРТКОВИЋ 1840: Карано-Твртковић, Павле. Србскiй споменицы или старе рисовулï, дипломе,

повелï и сношенiя босански, сербски и херцеговачки и дубровачки кралïва, царева, банова, деспота, кнезова, войвода и власте-

лина ... собрани трудом Павла Карано-Тврковића.Част прва. Београд, 1840.

КОСТИЋ 1924: Костић, Мита. Српски језик као дипломатски језик југоисточне Европе XV–XVIII века. Скопље: Штампарија и књиговезница Стара Србија.

ЛУТОВАЦ 2015: Лутовац, Тамара. „Графија и правопис писама турског султана Мурата II Дубровнику“, Савремена проучавања језика и књижевности VI/1, ФИЛУМ: Крагујевац, 2015, стр. 33–41.

ЛУТОВАЦ КАЗНОВАЦ 2019а: Лутовац Казновац, Тамара. Језик писама турских султана Дубровнику. Докторска дисертација у рукопису. ФИЛУМ: Крагујевац, 2019.

ЛУТОВАЦ КАЗНОВАЦ 2019б: Лутовац Казновац, Тамара. „О типовима ортографских норми у писмима турског султана Бајазита II Дубровнику“, Наслеђе, бр. 42, 2019, стр. 223–235.

МИКЛОШИЧ 1858: Miklosich, Fr. Monumenta serbica spectantia historiam Serbiae, Bosnae, Ragusii. Vienna, 1858.

НАКАШ 2010: Nakaš, Lejla. Jezik i grafija krajišničkih pisama. Sarajevo: Slavistički komitet, 2010.

НАКАШ 2015: Nakaš, Lejla. „Portina slavenska kancelarija i njen utjecaj na pisare u prvom stoljeću osmanske uprave u Bosni”, Forum Bosnae, br. 69–70, 2015, str. 1‒19.

ПОЛОМАЦ 2016: Поломац, Владимир. Језик повеља и писама Српске деспотовине. ФИЛУМ: Крагујевац, 2016.

ПОЛОМАЦ 2018: Поломац, Владимир. „Српски као дипломатски језик југоисточне Европе XVI века (на примеру писма Мехмед-паше Соколовића Андрашу Баторију)“, у: Ј. Петковић, В. Поломац (ур.), Српски језик: статус, систем, употреба, ФИЛУМ: Крагујевац, 2018, стр. 639–652.

СТОЈАНОВИЋ 1934: Стојановић, Љубомир. Старе српске повеље и писма. књ. 1. Дубровник и суседи његови. Други део. Београд–Сремски Карловци: Српска краљевска академија, 1934.

ТРУХЕЛКА 1911: Truhelka, Ćiro. „Tursko-slovjenski spomenici dubrovačke arhive”, Glasnik zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, br. XXIII, 1911, str. 1–162.

Downloads

Published

2020-09-10