РЕКОНСТРУКЦИЈА ГРАМАТИЧКИХ АРХАИЗАМА КАО ЛИНГВОТЕКСТОЛОШКИ ПРОБЛЕМ (НА ГРАЂИ ЊЕГОШЕВОГ ШЋЕПАНА МАЛОГ)

Authors

  • Радмило Маројевић

Keywords:

Петар II Петровић Његош, спјев Шћепан Мали, спјев Горски вијенац, спјев Луча микрокозма

Abstract

У овом раду се разматрају, на грађи Његошевог спјева Шћепан Мали, граматички архаизми у облицима: а) именица, б) придјевских ријечи, личних и односних замјеница и в) глаголских ријечи. У раду се примјењује поредбена интертекстуална анализа с другим Његошевим дјелима (прије свега са спјевовима Горски вијенац и Луча микрокозма), као и с Мажуранићевим спјевом Смрт Смаил‑аге Ченгијића, баладом Жалостна пјесанца о племенитој Асан‑агиници те са староруским спјевом Слово о полку Игореве.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BLAGOVA i dr. 1994/1999: Blagova, Е. i Е. M. Ceytlin, S. Gerodes, L. Pacnerova, M. Bauerova. Staroslavyanskiy slovar’ (po rukopisyam X–XI vekov). Moskva: Russkiy yazyk, 1994. Moskva: Russkiy yazyk, 1999. [orig.] Благова, Э. и Э. М. Цейтлин, С. Геродес, Л. Пацнерова, М. Бауэрова. Старославянский словарь (по рукописям Х–ХI веков). Москва: Русский язык, 1994. Москва: Русский язык, 1999.

LJUBIŠA 1868/2017: Ljubiša, S. (prir.). Gorski vijenac. Historički događaj pri svršetku sedamnaestog vijekа. Sačinio Petar Petrović Njeguš vladika crnogorski. U Zadru, 1868. Budva: Muzeji i galerije Budve – Cetinje: Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević”, 2017.

MAROJEVIĆ 2004: Marojević, Radmilo. „Originalni rukopis Njegoševe pjesme Ko si ti? – Filozof. Ko si ti? – Astronom. / A ko ti? – Pojeta. Čudnovata društva! (kritičko izdanje i pjesnička struktura teksta)”. Studije srpske i slovenske. Serija I: Srpski jezik, knj. IX, br. 1–2 (2004): str. 465–500. [orig.] Маројевић, Радмило. „Оригинални рукопис Његошеве пјесме Ко си ти? – Филозоф. Ко си ти? – Астроном. / А ко ти? – Појета. Чудновата друштва! (критичко издање и пјесничка структура текста)”. Студије српске и словенске. Серија I: Српски језик, књ. IX, бр. 1–2 (2004): стр. 465–500.

MAROJEVIĆ 2005: Marojević, Radmilo (prir.). Petar II Petrović-Njegoš. Gorski vijenac. Podgorica: CID, 2005. [orig.] Маројевић, Радмило (прир.). Пeтaр II Пeтрoвић-Њeгoш. Горски вијенац. Подгорица: ЦИД, 2005.

MAROJEVIĆ 2006: Marojević, Radmilo. „Stih i versološka rekonstrukcija Žalostne pěsance plemenite Asan‑aginice”. Radovi / Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, br. 9 (2006): str. 13–57. [orig.] Маројевић, Радмило. „Стих и версолошка реконструкција Жалостне п5санце племените Асан‑агинице”. Радови / Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци, бр. 9 (2006): стр. 13–57.

MAROJEVIĆ 2007: Marojević, Radmilo. „Senzacionalno otkriće u Petrogradu: Pronađen originalni rukopis Njegoševe pjesme Filozof, astronom, pojeta”. Slovo, god. IV, br. 11 (februar 2007): str. 105–116. [orig.] Маројевић, Радмило. „Сензационално откриће у Петрограду: Пронађен оригинални рукопис Његошеве пјесме Филозоф, астроном, појета”. Слово, год. IV, бр. 11 (фебруар 2007): стр. 105–116.

MAROJEVIĆ 2016: Marojević, Radmilo (prir.). Petar II Petrović-Njegoš. Luča mikrokozma. Podgorica: CID – Cetinje: Narodni muzej Crne Gore, 2016. [orig.] Маројевић, Радмило (прир.). Пeтaр II Пeтрoвић-Њeгoш. Лучa микрoкoзмa. Подгорица: ЦИД – Цетиње: Narodni muzej Crne Gore, 2016.

MAROJEVIĆ 2017: Marojević, Radmilo (prir.). Petar II Petrović‑‑Njegoš. Bilježnica. Podgorica: CID, 2017. [orig.] Маројевић, Радмило (прир.). Пeтaр II Пeтрoвић-Њeгoш. Биљежница. Подгорица: ЦИД, 2017.

MAROJEVIĆ 2018: Marojević, Radmilo (prir.). Petar II Petrović‑Njegoš.

Luča mikrokozma. Gorski vijenac. Šćepan Mali. Nikšić: Budimljansko‑nikšićka eparhija– Beograd: Društvo za negovanje Njegoševog dela, 2018. [orig.] Маројевић, Радмило (прир.). Пeтaр II Пeтрoвић-Њeгoш. Лучa микрoкoзмa. Горски вијенац. Шћепан Мали. Никшић: Будимљанско‑никшићка епархија – Београд: Друштво за неговање Његошевог дела, 2018.

MAROJEVIĆ 2020: Marojević, Radmilo (prir.). Petar II Petrović-Njegoš. Šćepan Mali. Podgorica: CID – Cetinje: Narodni muzej Crne Gore. 2020. [orig.] Маројевић, Радмило (прир.). Пeтaр II Пeтрoвић-Њeгoш. Шћепан Мали. Подгорица: ЦИД – Цетиње: Народни музеј Црне Горе. 2020.

NIKČEVIĆ 2005: Nikčević, Vojislav P. (prir.). Petar II. Petrović Njegoš. Lažni car Šćepan Mali. Cetinje: Institut za crnogorski jezik i jezikoslovlje, 2005. [orig.] Никчевић, Војислав П. (прир.). Петар II. Петровић Његош. Лажни цар Шћепан Мали. Цетиње:

Institut za crnogorski jezik i jezikoslovlje, 2005.

STEVANOVIĆ i dr. 1983: Stevanović, Mihailo i Milica Vujanić, Milan Odavić, Milosav Tešić. Rečnik jezika Petra II Petrovića Njegoša. Knj. I. Beograd: Srpska književna zadruga i dr. 1983. [orig.] Стевановић, Михаило и Милица Вујанић, Милан Одавић, Милосав Тешић. Речник језика Петра II Петровића Његоша. Књ. I. Београд: Српска књижевна задруга и др. 1983.

Downloads

Published

2021-06-16