СЕНЕКИНА ФИЛОСОФИЈА ГНЕВА У ПОЕЗИЈИ ИЛИЈЕ ЦРИЈЕВИЋА

Authors

  • Константин Ађанин

Keywords:

Сенека, поезија, гнев, философија, антика, хришћанство, хуманизам

Abstract

Не изневеривши ни начела античкога наслеђа, које му је као песнику и латинисти епохе хуманизма било непресушно врело, као ни завете хришћанске традиције, којој се као свештено лице окретао, Илија Цријевић је успео да иза себе остави дело које сведочи о намери да уравнотежи ова два традицијска извора. Отишавши корак даље и од антике и од хришћанских завета, но при томе, не одступајући од њих, створивши довољно обиман корпус, а поглавито поетски, који ће нас у овоме раду занимати, а којим се да показати како опстаје линија слеђених традиција, Цријевић је само потврдио своју на другим местима очевидну поетску и уопште уметничку самобитност. Пошавши од Сенеке као узора, који ће му послужити да осведочи своју припадност развојној линији антике, Цријевић се није задржао на неоригиналним и дилетантским имитацијама, као и преузимањима од свога учитеља, већ је философску концепцију гнева, коју је тај учитељ утемељио, дубље сагледао и битно проширио, не осујетивши ни Сенекино ни сопствено дело.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BOJOVIĆ 2003: З. Бојовић, Ренесанса и барок, студије и чланци о дубровачкој књижевности, Филолошки факултет, Народна књига, Београд, 2003.

BOJOVIĆ 2007: З. Бојовић, Књижевност Дубровника, ренесанса и барок, Филолошки факулетет, Београд, Кораци, Крагујевац, 2007.

BOJOVIĆ 2014: З. Бојовић, Историја дубровачке књижевности, Српска књижевна задруга, Београд, 2014.

KERBLER 1915: Iz mladih dana triju humanista Dubrovčana 15. vijeka (Karlo Pavlov Pucić, Ilija Lampričin Crijević i Damjan Paskojev Benešić), Rad JAZU, 206, 1915

KOLENDIĆ 1951: П. Колендић, Крунисање Илије Цријевића у академији Помпонија Лета, Зборник радова књ. X, Институт за проучавање књижевности САН књ. 1, Београд, 1951.

PANTIĆ 1963: М. Пантић, Поетика хуманизма и ренесансе, Просвета, Београд, 1968.

POKRAJAC 2013: Г. Покрајац, Поетика и реторика Илије Цријевића, Студије и расправе Даринке Грабовац, Орфелин, Нови Сад, 2013

POKRAJAC 2016: Г. Покрајац, Античке рефлексије у поетици и поезији дубровачке ренесансе, Орфелин, Нови Сад, 2016.Ž

RAČKI 1872: Iz djela E. L. Crievića Dubrovčanina, Starine, 4, 1872.

SENEKA 2002: Lucije Anej Seneka, O gnevu, Ušće, Beograd, 2002.

ŠALABALIĆ 1971: Летопис Матице српске, књ. 407, св. 3, година 147, Нови Сад, март 1971, О Илији Цријевићу – напомена преводиоца, Aelius Lampridius Cerva – Одабране песме, написала и превела Радмила Шалабалић.

Downloads

Published

2021-06-16