БАРОК: ОД СВИЈЕТА КАО ИЛУЗИЈЕ ДО СИМУЛАЦИЈЕ И СИМУЛАКРУМА

Authors

  • Радана Лукајић

Keywords:

ренесанса, барок, референцијална илузија, покрет, декор, симулација, симулакрум, реформација, контрареформација, инструментализација умјетности

Abstract

У раду који слиједи, покушали смо да представимо барок као естетски правац, али и као одређену осјећајност која је изњедрила самосвојну барокну визију свијета. Након што смо се осврнули на историјско-културолошке услове у којима настаје, покушали смо да, на сажет начин, истакнемо најзначајније проблематике везане за дефинисање барока, а потом смо издвојили најбитније, општеприхваћене одлике овог правца, важеће за готово све врсте умјетничког израза, са одређеним оградама када је ријеч о барокној музици чији изражајни медијум излази из оквира наших компетенција за подробнији аналитички приступ. По питању појединих проблематика које смо покушали расвијетлити, тежиште смо ставили на француски барок, те за дефинисање барока и његових специфичних умјетничких израза и социјалних феномена користили смо се углавном, али не искључиво, дефиницијама француских теоретичара ове области. С друге стране, увели смо и појам интерполације барока у свакодневни живот тог доба, који ће довести до специфичних социјалних епифеномена који почивају на деликатном односу између референцијалног и његовог одсуства: с тим у вези, увели смо појмове симулације и симулакрума, а као методолошко-теоретски оквир за разматрање тих појмова послужила су нам размишљања Жана Бодријара (Jean Baudrillard). Тема инструментализације барока од стране контрареформације у потпуности је третирана у складу са бодријаровском аргументацијом.

Downloads

Download data is not yet available.

References

AGAMBEN 2005: AGAMBEN, Giorgio. Profanazioni. Firenze: Nottetempo, 2005.

BODRIJAR 1991: BODRIJAR, Žan. Simulakrumi i simulacija. Prevod s francuskog Frida Filipović. Novi Sad: Svetovi, 1991.

BURKHART 2006: BURKHART, Jakob. Čičerone. Uvod u uživanje u umetničkim delima Italije. S nemačkog prevela Olga Kostrešević. Novi Sad – Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2006.

ELIJADE 2008: ELIADE, Mircea. Le sacré et le profane. Paris: Gallimard (Folio), 2008.

ELIJADE 1957: ELIADE, Mircea. Mythes, rêves et mystères. Paris: Gallimard (Folio), 1957.

FIMAROLI 1990: FUMAROLI, Marc. « Sous le signe de Protée. 1954−1630 ». In MESNARD, Jean (sous la direction). Précis de littérature française du XVIIe siècle. Paris: PUF, 1990 (str. 21−108).

HOLLIER 1993: HOLLIER, Denis (sous la direction). De la littérature française. Paris : Bordas, 1993.

KUTI 2000: COUTY, Daniel (sous la direction). Histoire de la littérature française. Paris: Larousse – Bordas, 2000.

POPOVIĆ 2016: POPOVIĆ, Diana. Poetika Apolinerovog kaligrama. Novi Sad – Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2016. [orig.] Поповић, Диана. Поетика Аполинеровог калиграма. Нови Сад – Сремски Карловци: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2016.

PULE 1979: POULET, Georges. Les métamorphoses du cercle. Paris: Flammarion, 1979.

RIŠE 1998: RICHÉ, Pierre et al. Histoire universelle. Du Moyen Âge au siècle des Lumières. Vol. 2. Paris: Larousse, 1998.

RUSE 1998: RUSE, Žan. Književnost baroknog doba u Francuskoj. Kirka i paun. Prevela s francuskog Tamara Valčić Bulić. Novi Sad – Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 1998.

VELFLIN 2000: VELFLIN, Hanjrih. Renesansa i barok. Istraživanje o suštini i nastanku baroknog stila u Italiji. Prevela s nemačkog Branka Rajlić. Novi Sad – Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2000.

VINJ 1997: VIGNES, Jean. « Deuxième partie (1500−1600) ». In JARRETY, Michel (sous la direction). La poésie française du Moyen Âge jusqu’à nos jours. Paris: PUF, 1997 (str. 77−159).

De invocatione, veneratione, et reliquiis sanctorum, et sacris imaginibus. Église catholique, BNF data. https://data.bnf.fr/fr/16718304/eglise_catholique_ de_invocatione__veneratione__et_reliquiis_sanctorum__et_sacris_

imaginibus/, прегледанo дана 03.11.2019.

Marino, A. « Essai d’une définition de la notion de baroque littéraire », Baroque [en ligne] 6, mise en ligne le 15 mars 2013. URL : http://journals.openedition. org/baroque/414 ; DOI : https://doi.org/10.4000/baroque.414, прегледанo

дана 03.11.2019.

Downloads

Published

2021-06-16