ТЕОРИЈА ДРАМЕ ФРАНЦУСКОГ РОМАНТИЗМА: ИЗМЕЂУ РАСИНА И ШЕКСПИРА

Authors

  • Вања Цветковић

Keywords:

теорија драме, драматургија, романтизам, Расин и Шекспир, Предговор Кромвелу, трагедија

Abstract

Овај рад настоји да понуди сажети преглед основних поставки теорије драме француског романтизма која је настала као реакција на класичну трагедију француског 17. века, а истовремено и као продужетак Дидроове теорије о грађанској драми из 18. века. Нова драматургија изложена је у два кључна списа који ће бити основни предмет анализе: Стендалов Расин и Шекспир и Игоов Предговор Кромвелу. Међутим, критички осврт на драмску праксу епохе француског романтизма намеће преиспитивање, а тиме и ново вредновање романтичарских теорија о драми. У том погледу, истраживање ће се позвати на студију Џорџа Стајнера Смрт трагедије како би размотрило стварни домашај теоријског разматрања романтичара. Најпре ћемо изложити стање позоришта, друштва и политике у Француској у одабраном периоду, затим представити романтизам као књижевну револуцију, да бисмо се потом надовезали на теорију драме и њену друштвено-политичку обојеност, те коначно утврдили да ли је драма француског романтизма поетички ближа Расину, представнику класицизма у позоришту, или Шекспиру, новооткривеној инспирацији романтичара.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BIRI 2003: Bury, Mariane. « Racine et Shakespeare dans la bataille romantique : beaucoup de bruit pour rien ». In : Jean Racine 1699-1999, Actes du colloque du tricentenaire (25-30 mai 1999), p. 645-666. Sous la direction de Gilles Declecq et de Michèle Rosellini. Paris : PUF, 2003.

BONI 2001 : Bony, Jacques. Lire le romantisme. Collection « Lire » dirigée par Daniel Bergez. Paris : Nathan/HER, 2001.

BUŽINJSKA 2009: Bužinjska, Ana i Mihail Pavel Markovski. Književne teorije XX veka. S poljskog prevela Ivana Đokić. Beograd: Službeni glasnik, 2009.

DŽAKULA 1978:Džakula, Branko. „Francuska književnost prosvetiteljstva. Prvo razdoblje: od Belovog Pisma o kometi do Perzijskih pisama“, str. 13–43, i „Drugo razdoblje: od Perzijskih pisama do Enciklopedije“, str. 43–109.

Džakula, Branko et al. Francuska književnost II (od 1683. do 1857). Sarajevo–Beograd: Svjetlost–Nolit, 1978.

KOLJEVIĆ 1992: Koljević, Nikola et al. Rečnik književnih termina. Beograd: Nolit, 1992.

LAGARD, MIŠAR 1969 : Lagarde, André et Michard, Laurent. Collection littéraire Lagarde & Michard : XIXe siècle. Paris-Montréal : Bordas, 1970.

LEJO 2005: Leuilliot, Bernard. Introduction in Stendhal. Racine et Shakespeare. Collection Rencontres dirigée par Antonia Fonyi. Paris : Éditions Kimé, 2005.

PAVLOVIĆ 1978: Pavlović, Mihailo. „Francuska književnost romantizma. Drugo razdoblje: od Meditacija do Gospođe Bovari“, str.239-295. U: Džakula, Branko et al. Francuska književnost II (od 1683. do 1857). Sarajevo–Beograd: Svjetlost–Nolit, 1978.

PETI 1968: Petit, Karl. Le Livre d’or du Romantisme. Limbourg : Marabout Université, 1968.

STAJNER 1979: Steiner, George. Smrt tragedije. Prijevod: Giga Gračan. Zagreb: Centar za kulturnu djelatnost Saveza socijalističke omladine Zagreba, 1979.

VUČELJ 2012: Vučelj, Nermin. „Didaktički teatar epohe francuskog prosvetiteljstva“. Filološki pregled, br. 34. Glavni urednik: dr Jelena Novaković. Beograd: Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 2012. [orig.] Вучељ, Нермин. „Дидактички театар епохе француског просветитељства“. Филолошки преглед, бр. 34. Главни уредник: др Јелена Новаковић. Београд: Филолошки факултет Универзитета у Београду, 2012.

IGO 1967: Igo, Viktor. „Predgovor Kromvelu“. Odlomci prevedeni u: Gluščević, Zoran. Romantizam. Cetinje: Obod, 1967.

IGO 2004: Hugo, Victor. Préface de « Cromwell » : drame romantique. Édition présentée, annotée et commentée par Évelyne Amon. Paris : Larousse, Рetits classiques, 2004.

STENDAL 1953: Stendal. Rasin i Šekspir. Preveo Milan Predić. Beograd: Novo pokolenje, 1953. [orig.] Стендал. Расин и Шекспир. Превео Милан Предић. Београд: Ново поколење, 1953.

STENDAL 2005: Stendhal. Racine et Shakespeare. Introduction de Bernard Leuilliot. Collection Rencontres dirigée par Antonia Fonyi. Paris : Éditions Kimé, 2005.

Downloads

Published

2021-06-16