УМЕТНОСТ – ЗЛОЧИН ИЛИ БОЛЕСТ: ГОЈА И КРЕГЕР У КОМПАРАТИВНОМ ТУМАЧЕЊУ

Authors

  • Сара Арва

Keywords:

Андрић, Ман, Ниче, уметник, уметност, друштво, злочин, болест

Abstract

У раду ће бити тумачена фигура уметника у Андрићевим (1892‒1975) есејима „Разговор са Гојом“ и „Гоја“ и Мановој (Thomas Mann, 1875‒1955) новели „Тонио Крегер“ (Tonio Kröger, 1903). Компаративна анализа биће утемељена на Ничеовим (Nietzsche) филозофским становиштима, а књижевни јунак уметник сагледан као маргинализовани појединац који не успева да се уклопи у друштвене околности свога времена. Нестални идентитет и неутемељена друштвена позиција уметника омогућавају двоструки аспект тумачења – уметник може бити разматран као злочинац, индивидуа која чини преступ не би ли стварала; али и индивидуа са патолошким тенденцијама, која свој душевни немир испољава стваралачким напорима. У оба случаја, исход је исти – књижевни јунаци стварају и настаје уметност као једини облик егзистенције. Ипак, за Гоју и Крегера уметност је амбивалентног усмерења: она је истовремено и сужањство и слобода, и склад и деструкција – што ће такође бити додатно проблематизовано у овом истраживању.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ANDRIĆ 1986: АНДРИЋ, Иво. Знакови поред пута, Сарајево: Свјетлост; Београд: Просвета; Загреб: Младост; Љубљана: Државна заложба Словеније; Скопје: Мисла; Титоград: Побједа, 1986.

ANDRIĆ 2011a: АНДРИЋ, Иво, „Разговор с Гојом“, Гоја. Београд: Службени гласник, стр. 22–41, 2011.

ANDRIĆ 2011b: АНДРИЋ, Иво. „Гоја“, Гоја. Београд: Службени гласник, стр. 8–19, 2011.

ĐURČINOV 1981: ЂУРЧИНОВ, Милан, „Маскирани човек у сумраку“, Дело Иве Андрића у контексту европске књижевности и културе, Београд: Задужбина Иве Андрића, стр. 103–109, 1981.

GLUŠČEVIĆ 1994: ГЛУШЧЕВИЋ, Зоран, „Андрић и Гоја (Записи о Гоји и Разговор са Гојом)“, у: Милослав Шутић, ур., Андрић у светлу естетике, Нови Сад: Светови, Београд: Институт за књижевност и уметност, Задужбина Иве Андрића, стр. 115‒129.

MAN 1980: МАН, Томас. Есеји. прев. Томислав Бекић, Нови Сад: Матица српска, 1980.

MAN 2001: МАН, Томас, „Тонио Крегер“. Изабрана дела. прев. Аница Савић Ребац, Београд: Дерета, стр. 5–86, 2001.

NIČE 2003: НИЧЕ, Фридрих. Воља за моћ. прев. др Душан Стојановић, Београд: Дерета, 2003.

NIČE 2017: НИЧЕ, Фридрих. Сутон идола или Како филозофирати чекићем. прев. Јовица Аћин, Београд: Астролаб, 2017.

DŽOJS 2015: ЏОЈС, Џејмс. Портрет уметника у младости. прев. Петар Ћурчија, Београд: ЛОМ, 2015.

ŠEKSPIR 1963: ШЕКСПИР, Виљем, Забуне – Много буке ни око чега – Сновиђење у ноћ ивањску, прев. Велимир Живојиновић, Београд: Култура, 1963.

KAULI 1977: COWLEY, Malcom. Writers at work, Penguin Books Ltd: Middlesex, England, 1977.

SAVIĆ REBAC 2015: САВИЋ РЕБАЦ, Аница, Дух хеленства, Београд: Службени гласник, 2015.

SIMIĆ 2017: СИМИЋ, Анка, „Андрићева легенда о уметнику: Разговор с Гојом“, Наслеђе: Часопис за књижевност, језик, уметност и културу, Година XIV, Број 36, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2017, стр. 61–68.

STOJANOVIĆ 1997: СТОЈАНОВИЋ, Драган, Парадоксални класик Томас Ман, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 1997.

SUZMAN 2007: SUSSMAN, Adrienne. „Mental Illness and Creativity: A Neurological View of the ’Tortured Artist’“, Stanford Journal of Neuroscience, Volume I, Issue 1, pages 21–24, 2007.

TARTALJA 1979: ТАРТАЉА, Иво, Приповедачева естетика: Прилог познавању Андрићеве поетике, Београд: Нолит, 1979.

Downloads

Published

2021-06-16