ДРАМСКИ ЕКСПЕРИМЕНТИ БОРИСЛАВА ПЕКИЋА

Authors

  • Милена Кулић

Keywords:

позориште, аргонаутика, Цинцари, драма, драмски жанрови, драмски експеримент, Стеријино позорје

Abstract

Полазећи од аутопоетичких записа изнетих у есејима „Позориште као исповедаоница. Размишљања поводом драме До виђења друже, до виђења“ и „Позориште као соба за разбијање стакла“, у овом раду ће бити речи о делима Борислава Пекића која су извођена на Стеријином позорју: На лудом белом камену (1972), Цинцари или Корешподенција (1982), Одбрана и последњи дани (1985), Генерали или сродство по оружју (1992) и Златно руно (2001). Драме Борислава Пекића представљају својеврсни наставак романескног опуса, доследно пратећи трендове европског позоришта 20. века. Пекићеви „драмски екперименти“ недовољно су до сада истражени због упућивања рецептивне пажње на обиман прозни опус, остављујући притом нерешене жанровске одреднице појединих драма. Први део рада се бави, најпре, позоришно-драмским експериментима Борислава Пекића и његовом драматуршком поетиком, док је други део рада посвећен комадима који су извођени на Стеријином позорју.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BRĐANIN 2009: Brđanin, Branko. „O greškama ili o datovanju i vrednovanju“. Poetika Borislava Pekića: preplitanje žanrova. Uredili Petar Pijanović i Aleksandar Jerkov, Beograd: Institut za književnost i umetnost, Službeni glasnik, 2009 [orig.] Брђанин, Бранко, „О грешкама или о датовању и вредновању“. Поетика Борислава Пекића: преплитање жанрова. Уредили Петар Пијановић и Александар Јерков, Београд: Институт за књижевност и уметност, Службени гласник, 2009.

DAMJANOV 2006: Damjanov, Sava. Eros i po(r)nos. Beograd: Narodna knjiga, 2006. [orig.] Дамјанов, Сава. Ерос и по(р)нос. Београд: Народна књига, 2006.

ELEKTRONSKI IZVOR: Elektronski izvor: http://www.borislavpekic.com, pristupl�jeno 1. 11. 2017. [orig.] Електонски извор: http://www.borislavpekic.com, приступљено 1. 11. 2017.

FAULER 2009: Fauler, Alister. „Istorijske vrste i žanrovski repertoar“. Teorija dramskih žanrova. Priredio Svetislav Jovanov, Novi Sad: Pozorišni muzej Vojvodine, 2015.[orig.] Фаулер, Алистер. „Историјске врсте и жанровски репертоар“. Теорија драмских жанрова. Приредио Светислав Јованов, Нови Сад: Позоришни музеј Војводине, 2015.

FRAJND 2009: Frajnd, Marta. „Dramski eksperimenti Borislava Pekića“. Poetika Borislava Pekića: preplitanje žanrova. Uredili Petar Pijanović i Aleksandar Jerkov, Beograd: Institut za književnost i umetnost, Službeni glasnik, 2009. [orig.] Фрајнд, Марта. „Драмски експерименти Борислава Пекића“. Поетика Борислава Пекића: преплитање жанрова. Уредили Петар Пијановић и Александар Јерков, Београд: Институт за књижевност и уметност, Службени гласник, 2009.

GLIGORIĆ 1977: Gligorić, Velibor. Biće pozorišta. Novi Sad: Sterijino pozorje, 1977. [orig.] Глигорић, Велибор. Биће позоришта. Нови Сад: Стеријино позорје, 1977.

GORDIĆ 2009: Gordić Petković, Vladislava. „Identitet i farsa: drame Borislava Pekića“. Poetika Borislava Pekića: preplitanje žanrova. Uredili Petar Pijanović i Aleksandar Jerkov, Beograd: Institut za književnost i umetnost, Službeni glasnik, 2009. [orig.] Гордић Петковић, Владислава, „Идентитет и фарса: драме Борислава Пекића“. Поетика Борислава Пекића: преплитање жанрова. Уредили Петар Пијановић и Александар Јерков, Београд: Институт за књижевност и уметност, Службени гласник, 2009.

JOVANOV 2007: JOVANOV, Svetislav. „Gore je dole, ili maska svih maski“. Roboti i sablasti: izbor iz neobjavqenih drama, Solaris, 2007. [orig.] Јованов, Светислав. „Горе је доле, или маска свих маски“. Роботи и сабласти: избор из необјављених драма, Соларис, 2007.

KOLARIĆ 2015: Kolarić, Aleksandra. 60 godina Sterijinog pozorja (dokumentarna građa). Novi Sad: Sterijino pozorje, 2015. [orig.] Коларић, Александра. 60 година Стеријиног позорја (документарна грађа). Нови Сад: Стеријино позорје, 2015.

MARJANOVIĆ 2005: Marjanović, Petar. Mala istorija srpskog pozorišta XIII–XXI. Novi Sad: Pozorišni muzej Vojvodine, 2005. [orig.] Марјановић, Петар. Мала историја српског позоришта XIII–XXI. Нови Сад: Позоришни музеј Војводине, 2005.

MARJANOVIĆ 2006: Marjanović, Petar. Zapisi teatrologa. Novi Sad: Sterijino pozorje, 2006. [orig.] Марјановић, Петар. Записи театролога. Нови Сад: Стеријино позорје, 2006.

MIHAILOVIĆ-MIHIZ 1992: Mihailović-Mihiz, Borislav. Autobiografija o drugome. Beograd, 1992. [orig.] Михајловић-Михиз, Борислав. Аутобиографија о другоме. Београд 1992.

MIOČINOVIĆ 1981: Miočinović, Mirjana. Moderna teorija drame. Priredila Mirjana Miočinović, Beograd, 1981. [orig.] Миочиновић, Мирјана. Модерна теорија драме. Приредила Мирјана Миочиновић, Београд, 1981.

MISAILOVIĆ 1975: Misailović, Milenko. „Andrić – veličina koju treba neprekidno odgonetati“. Scena, br. 2, Novi Sad, 1975. [orig.] Мисаиловић, Миленко. „Андрић – величина коју треба непрекидно одгонетати“. Сцена, бр. 2, Нови Сад 1975.

MUSTEDANAGIĆ 2009: Mustedanagić, Lidija. „Farsična neizvesnost identiteta: izabrane drame“. Poetika Borislava Pekića: preplitanje žanrova. Uredili Petar Pijanović i Aleksandar Jerkov, Beograd: Institut za književnost i umetnost, Službeni glasnik, 2009. [orig.] Мустеданагић, Лидија. „Фарсична неизвесност идентитета: изабране драме“. Поетика Борислава Пекића:

преплитање жанрова. Уредили Петар Пијановић и Александар Јерков, Београд: Институт за књижевност и уметност, Службени гласник, 2009.

PALAVESTRA 1972: Palavestra, Predrag. Posleratna Srpska književnost 1945–1970. Beograd: Prosveta, 1972. [orig.] Палавестра, Предраг. Послератна српска књижевност 1945–1970. Београд: Просвета, 1972.

STOJANOVIĆ 2009: Stojanović, Milena. „Dramsko i pripovedno u kontekstu žanrovske hibridizacije“. Poetika Borislava Pekića: preplitanje žanrova. Uredili Petar Pijanović i Aleksandar Jerkov, Beograd: Institut za književnost i umetnost, Službeni glasnik, 2009. [orig.] Стојановић, Милена. „Драмско и приповедно у контексту жанровске хибридизације“. Поетика Борислава Пекића: преплитање жанрова. Уредили Петар Пијановић и Александар Јерков, Београд: Институт за књижевност и уметност, Службени гласник, 2009.

STOJANOVIĆ 2008: Stojanović, Milena. „Pripovetka – reinterpretacija biblijskog kanona ili predložak za dramu (Čudo u Jabnelu Borislava Pekića)“. 38. naučni skup slavista u Vukove dane, Beograd: Filološki fakultet, 2008. [orig.] Стојановић, Милена. „Приповетка – реинтерпретација библијског канона или предложак за драму (Чудо у Јабнелу Борислава Пекића)“. 2008.

VLADUŠIĆ 2013: Vladušić, Slobodan. „Zašto Pekić ovde i sada?“. Letopis Matice srpske, god. 189, knj. 491, sv. 13, april, Novi Sad, 2013. [orig.] Владушић, Слободан. „Зашто Пекић овде и сада?“. Летопис Матице српске, год. 189, књ. 491, св. 13, април, Нови Сад, 2013. 38. научни скуп слависта у Вукове дане, Београд: Филолошки факултет...

Downloads

Published

2021-06-16