СЛИКЕ С ПУТОВАЊА У ПЕШЧАНИКУ ДАНИЛА КИША

Authors

  • Маша Станишић

Keywords:

појмовна метафора, књига о путовању, идентитетска потрага, Пешчаник, Данило Киш

Abstract

У раду ћемо са когнитивног аспекта, полазећи од појмовне метафоре ЖИВОТ ЈЕ ПУТОВАЊЕ, роман Пешчаник читати као књигу о путовању, а путовање, које је стални мотив епике, сагледати као вид јунакове потраге за изгубљеним сопством. Е. С. је путник који, крећући се светом приче романа, говори о себи, о својим жељама, надама, склоностима, ставовима према животу, о свом интимном свету, страховима, приказујући историјску истину епохе коју су обележили ужаси Другог светског рата. Дестинација Е. С.-а, односно крајње исходиште његовог путовања, креирано је у свести јунака као дуго плутање по таласима вечности чиме је истакнута ахасверска природа јунака и у смрти.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ANTOVIĆ 2007: ANTOVIĆ, Mihajlo. Teorija optimalnosti i teorija metafore u svetlu muzičke i jezičke kompetencije. Doktorska disertacija. Niš: Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, 2007.

BAHTIN 1986: BAHTIN, Mihail. „Jedinstvo hronotopa”. Polja, br. 330–331, godina XXXII (1986): str. 355–357.

BAŠLAR 2005: BAŠLAR, Gaston. Poetika prostora. Beograd: Alef, 2005.

BOJM 2007: BOYM, Svetlana. „Nostalgia and its Discontetnts”. The Hedgehog Review, vol. 9, br. 2 (2007): str. 7–18.

BORM 2013: BORM, Jan. „Određivanje puta: O putopisu, putničkoj književnosti i terminologiji”. Philologia Mediana 5 (2013): str. 607–621.

DELIĆ 1997: DELIĆ, Jovan. Kroz prozu Danila Kiša: ka poetici Kišove proze II. Beograd: BIGZ, 1997. [orig.] ДЕЛИЋ, Јован. Кроз прозу Данила Киша: ка поетици Кишове прозе II. Београд: БИГЗ, 1997.

FRAJ 1981: FRAJ, Nortrop. „Književni arhetipovi”. Polja, br. 265, godina XXVII (1981): str. 126–128.

JERKOV 1991: JERKOV, Aleksandar. Od modernizma do postmoderne: Pripovedač i poetika, priča i smrt. Priština: Jedinstvo; Gornji Milanovac: Dečje novine, 1991.

DIMITRIJEVIĆ 2012: DIMITRIJEVIĆ, Bojana (ur.). Filologija i univerzitet. Niš: Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, 2012. [orig.] ДИМИТРИЈЕВИЋ, Бојана (ур.). Филологија и универзитет. Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2012.

NEDIĆ 2002: NEDIĆ, Marko. „U porodičnom krugu Danila Kiša”, u Osnova i priča: Ogledi o savremenoj srpskoj prozi. Beograd: Filip Višnjić, 2002. [orig.] НЕДИЋ, Марко. „У породичном кругу Данила Киша”, у Основа и прича: Огледи о савременој српској прози. Београд: Филип Вишњић, 2002.

POPOVIĆ 2007: POPOVIĆ, Tanja. Rečnik književnih termina. Beograd: Logos Art, 2007.

SOLAR 2005: SOLAR, Milivoj. Teorija književnosti. Zagreb: Školska knjiga, 2005.

KIŠ 1972: KIŠ, Danilo. Peščanik. Beograd: Prosveta, 1972. [orig.] КИШ, Данило. Пешчаник. Београд: Просвета, 1972.

Downloads

Published

2021-06-16