ДЕТЕ-НАРАТОР КАО НАРАТИВНА СТРАТЕГИЈА: ОДЛИКЕ И ФУНКЦИЈЕ (НА ПРИМЕРИМА ЦИКЛУСА ПРИЧА РАНИ ЈАДИ ДАНИЛА КИША И THE HOUSE ON MANGO STREET САНДРЕ СИСНЕРОС)

Authors

  • Сара Мајсторовић

Keywords:

дете-наратор, Данило Киш, Рани јади, Сандра Сиснерос, Кућа у улици Манго

Abstract

Рад истражује појаву детета-наратора као наративне стратегије у делима из две различите књижевне традицие, са циљем да испита да ли искуство детињства пружа довољан основ за поетичке подударности на плану одлика и функција детета-наратора. Доказује се да је културолошка артикулација егзистенцијалне чињенице детињства после Другог светског рата у Европи и Америци условила појаву подударних карактеристика. Приповедачима у циклусима прича Рани јади Данила Киша и Кућа у улици Манго Сандре Сиснерос заједнички су маргинална позиција приповедања у односу на породицу и друштво, семантичка слојевитост нарације, стварање паралелног света са другачијим моралним кодексом, невиност, игра, и критика друштва. Експлицирано је од стране писаца да су у питању наратолошке конструкције а не елементи аутобиографије, због природе својих порука и слободе коју нуди дете-наратор као наративна стратегија.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BAL 2009: BAL, Mieke. Introduction to the Theory of Narrative. Toronto: University of Toronto Press, 2009.

BAJRAK AKILDIZ 2014: BAYRAK AKYILDIZ, Hulya. „Child’s Point of View as Narrative Technique”. Turkish Studies Spring 2014. Academia.edu. 15.09.2020.

VUČKOVIĆ 2019: VUČKOVIĆ, M. Ankica. „‘Tražim puno poštovanje za građane rastom manje’ – pozitivna ontologija detinjstva u kulturi i umetnosti druge polovine 20. veka”. Srpski jezik, književnost, umetnost : zbornik radova sa XIII međunarodnog naučnog skupa održanog na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu (26-27. X 2018). Knj. 2, Bebe. Kragujevac : Filološko-umetnički fakultet, 2019. str. 591− 604. [orig.] ВУЧКОВИЋ, М. Анкица. „‘Тражим пуно поштовање за грађане растом мање’ – позитивна онтологија детињства у култури и уметности друге половине 20. века”. Српски језик, књижевност, уметност : зборник радова са XIII међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (26-27. X 2018). Књ. 2, Бебе. Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет, 2019. стр. 591− 604.

HURST 1990: HURST, Mary Jane. The Voice of the Child in American Literature. Kentucky: The University Press of Kentucky, 1990.

KIŠ 2007: KIŠ, Danilo. Varia. Београд: Просвета, 2007.

MORGADO 2011: MORGADO, Margarida. „The Season of Play: Constructions of the Child in the English Novel”. Children in Culture. London: Palgrave Macmillan, 2011.

PURVS 2002: PURVES, Robin. „Names for Children”. The Yearbook of English Studies 2002. Academia.edu. 20.09.2020.

RADOVANOVIĆ 2006: RADOVANOVIĆ Miroslav. „U svetu Kišove pripovetke : o Ranim jadima D. Kiša”. Književnost : mesečni časopis, knj. 115, br. 1 (2006): str. 122−128. [orig.] РАДОВАНОВИЋ Мирослав. „У свету Кишове приповетке : о Раним јадима Д. Киша”. Књижевност : месечни часопис, књ. 115, бр. 1 (2006): стр. 122−128.

IZGARJAN 2019: IZGARJAN, Aleksandra & Sanja ČUKIĆ. „Borderlands in Sandra

Cisneros’s Short Story Collections The House on Mango Street and Woman Hollering

Creek”. Transnational Americas: Home(s), Borders And Transgressions. 2019. AMERICANA eBooks. 20.09.2020.

SERAFINOF 2007: SERAPHINOFF, Michael. „Through a Child’s Eyes− A Special Role of the Child as Narrator in Macedonian Literature”. Makedonika Online Journal on Macedonian History and Culture 2007. Makedonika. 30.09.2020.

SIMIĆ 2019: SIMIĆ, M. Sara. „Svet odraslih iz perspektive naratora-deteta na primerima romana Život je pred tobom Romena Garija (Emila Ažara) i Limeni doboš Gintera Grasa.” Srpski jezik, književnost, umetnost : zbornik radova sa XIII međunarodnog naučnog skupa održanog na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu (26-27. X 2018). Knj. 2, Bebe. Kragujevac : Filološko-umetnički fakultet, 2019. str. 423− 432. [orig.] СИМИЋ, М. Сара. „Свет одраслих из перспективе наратора-детета на примерима романа Живот је пред тобом Ромена Гарија (Емила Ажара) и Лимени добош Гинтера Граса.” Srpski jezik, književnost, umetnost : zbornik radova sa XIII međunarodnog naučnog skupa održanog na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu (26-27. X 2018). Knj. 2, Bebe. Kragujevac : Filološko-umetnički fakultet, 2019. str. 423− 432.

STAJNMEC 2011: STEINMETZ, Linda. Extremely Young and Incredibly Wise: The Function of Child Narrators in Adult Fiction. <https://portal.education.lu/DesktopModules/EasyDNNNews/DocumentDownload.ashx?portalid=14&moduleid=3717&articleid=6487&documentid=402> 10.09.2020.

FOSTER 2013: FOSTER, Kate. Chinese Literature and the Child, London: Palgrave Macmillan, 2013.

VOL 1991: WALL, Barbara. The Narrator’s Voice: The Dilemma of Children’s Fiction. New York: St. Martin’s Press, 1991.

KIŠ 1970: KIŠ Danilo. Rani jadi, Beograd: Nolit, 1970. [orig.] Киш, Данило. Рани јади, Београд: Нолит, 1970.

SISNEROS 1984: CISNEROS, Sandra. The House on Mango Street, New York: Random House, 1984.

Downloads

Published

2021-06-16