БУЛАТОВИЋЕВА ЛОГИКА ФИКЦИЈЕ: МОГУЋИ СВЕТОВИ У РОМАНИМА ХЕРОЈ НА МАГАРЦУ И РАТ ЈЕ БИО БОЉИ МИОДРАГА БУЛАТОВИЋА

Authors

  • Христина Аксентијевић

Keywords:

теорија могућих светова, фикционални свет, нестварне јединке, метафикција, роман, Булатовић

Abstract

Предмет истраживања у овом раду јесте издвајање и анализирање фикционалних светова и ликова који их настањују у наведеним Булатовићевим романима, ослањајући се на основне постулате теорије могућих светова и радове водећих аутора који се баве овом облашћу у науци о књижевности. Тема пружа бројне могућности иновације, јер се бави недовољно истраженим аспектима Булатовићеве прозе, који остају изван фокуса књижевнокритичке литературе. Корпус проучавања чини романескни диптих сачињен од романа Херој на магарцу (1967) и Рат је био бољи (1969) које, у контексту поменуте методолошке основе, сагледавамо као фикционалну целину обухваћену релацијом између једног матичног фикционалног света и његовог текстуалног сукцесора. Основно методолошко усмерење представљају класичне и посткласичне наратолошке студије, са посебним фокусом на когнитивна наратолошка истраживања.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BULATOVIĆ 1967: BULATOVIĆ, Miodrag. Heroj na magarcu. Rijeka, 1967.

BULATOVIĆ 1986: BULATOVIĆ, Miodrag. Rat je bio bolji. Beograd: Beogradski izdvavačko-grafički zavod, 1986.

DANENBERG 2008: DANNENBERG, Hilary P. Coincidence and Counterfactuality, Plotting Time and Space in Narrative Fiction. Lincoln and London: University of Nebraska Press, 2008.

DOLEŽEL 1997: DOLEŽEL, Lubomir. „Mimezis i mogući svetovi”. Reč, br. 30, februar 1997, str. 74– 82.

DOLEŽEL 2008: DOLEŽEL, Lubomir. Heterokosmika. Beograd: Službeni glasnik, 2008.

JEREMIĆ 1978: JEREMIĆ, Ljubiša. Proza novog stila. Beograd: Prosveta, 1978.

JEREMIĆ 1997: JEREMIĆ, Ljubiša. „Miodrag Bulatović, u srpskoj književnosti”. Stvaranje, časopis za književnost i kulturu, LII, BR. 1/5, 1997.

LALIĆ 1968: LALIĆ, Ivan. „Tragom jedne romansijerske dileme”. Letopis Matice srpske, Нови Сад, 1968, str. 338– 343. [orig.] ЛАЛИЋ, Иван. „Трагом једне романсијерске дилеме”. Летопис Матице српске, Нови Сад, 1968, стр. 338– 343.

MARGOLIN 1997: MARGOLIN, Juri. „Jedinke u narativnim svetovima: jedna ontološka perspektiva”. Reč, br. 30, (februar 1997), str. 88– 100.

MIKIĆ 1998: MIKIĆ, Radivoje. „Rat kao karneval. O romanu Heroj na magarcu Miodraga Bulatovića”. Srpski roman i rat, priredio Miodrag Maticki, Naučni skup Despotovac, 1998. [orig.] МИКИЋ, Радивоје. „Рат као карневал. О роману Херој на магарцу Миодрага Булатовића”. Српски роман и рат, приредио Миодраг Матицки, Научни скуп Деспотовац: Библиотека Ресавска школа, 1998.

MILOSAVLJEVIĆ MILIĆ 2016: MILOSAVLJEVIĆ MILIĆ, Snežana. Virtuelni narativ. Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu: Niš, 2016.

PIJANOVIĆ 2001: PIJANOVIĆ, Petar. Poetika groteske: pripovedna umetnost Miodraga Bulatovića. Beograd: Narodna knjiga – Alfa, 2001. [orig.] ПИЈАНОВИЋ, Петар. Поетика гротеске: приповедна уметност Миодрага Булатовића. Београд: Народна књига – Алфа, 2001.

RIBNIKAR 1997: RIBNIKAR, Vladislava. „Mogući svetovi i teorija fikcije”. Reč, br. 30, (februar 1997), str. 69–73.

ŠUKALO 2002: ŠUKALO, Mladen. Odmrzavanje jezika: poetika stranosti u djelu Miodraga Bulatovića. Banja Luka: Grafid, Beograd: Prosveta, 2002. [orig.] ШУКАЛО, Младен. Одмрзавање језика: поетика страности у дјелу Миодрага Булатовића. Бања Лука: Графид, Београд: Просвета, 2002.

TOMIĆ 1998: TOMIĆ, Lidija. „Tipološko određenje romana Rat je bio bolji”. Književnost i jezik, god 46, br.1, 1998, str. 39-45. [orig.] ТОМИЋ, Лидија. „Типолошко одређење романа Рат је био бољи”. Књижевност и језик, год 46, бр.1, 1998, стр. 39–45.

TOMIĆ 2005: TOMIĆ, Lidija. Groteskni svijet Miodraga Bulatovića. Nikšić: Jasen, 2005. [orig.] ТОМИЋ, Лидија. Гротескни свијет Миодрага Булатовића. Никшић: Jасен, 2005.

Downloads

Published

2021-06-16