ПРИМИЈЕЊЕНО КАФКИЈАНСТВО У ДЈЕЛУ УСТА ПУНА ЗЕМЉЕ БРАНИМИРА ШЋЕПАНОВИЋА

Authors

  • Андријана Николић

Keywords:

кафкијанство, отуђеност, усамљеност, прогоњени, смрт, лов, егзистенција

Abstract

Роман Уста пуна земље је универзална прича о људској самоћи и страдању. Приказ је прогоњеног и гонитеља који су у датом моменту, усљед недостатка комуникације, створили кафкијанску атмосферу надреалнога свијета у којем се распадају сви планови у сукобу са (не)видљивом силом која се не може побиједити. У жељи да прикаже људску усамљеност, писац залази у дубље слојеве личности Безименог који је прогоњен. Кроз ретроспекције и интроспекције Безименог читалац урања у свијет апсурда којим је обојена јунакова судбина. Писац је овим романом приказао бесмисао и усамљеност на којима често почива живот, а смисао свакога живота, по њему, започеће и завршиће у тачки из које је започео, враћање мјесту рођења. Концентричним круговима изнијеће нам психолошку увјерљивост и симболику људске судбине над којом се може примијенити кафкијанство у компаративном проучавању ликова, догађаја, простора, осјећања и судбине јунака у роману Процес и Уста пуна земље.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ВИСКОВИЋ, Велимир. ,,Крлежолошки фрагменти.” У: Крлежа између умјетности и идеологије. Загреб: Конзор, 2001.

ВОЛАС, Мартин. „Теорије романа од 1945. до 1960.“ У: Новије теорије приповиједања. Београд: Службени гласник, 2016.

ГЛУШЧЕВИЋ, Зоран. ,,Нагон за истином: искушења и катарза.“ У Најлепше новеле Бранимира Шћепановића (избор и предговор). Београд: Просвета, 2001.

ГРУБАЧИЋ, Слободан. ,,Франц Кафка.” У Портрет књижевног дјела, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 1983.

DONAT, Branimir. „Pristup Procesu Franca Kafke.“ U: Temelji modernog romana, Zagreb: Školska knjiga, 1971.

DRAGOVIĆ-SOSO, Jasna. „Intellectuals and the Collapse of Yugoslavia”: The End of the Yugoslav Writers’ Union. Yugoslavism: in Dejan Djokic, ed. Histories of a Failed Idea 1918-1992. London: Hurst & Company, 2003.pp 268 – 285

ŽMEGAČ, Viktor. „Svijet Franza Kafke“ U: Istina i fikcije , Njemački pripovjedači od Thomasa mana do Guntera Grassa. Zagreb: Znanje, 1982.

ŽMEGAČ, Viktor. ,,Povijesna poetika romana”. Zagreb: grafički zavod Hrvatske, 1987.

IVANOVIĆ, Radomir. „Simbolična povijest o ljudskoj usamljenosti.“U: Ljepota pisanja, Titograd: Pobjeda, 1978: str.93-114.

КАФКА, Франц. „Размишљања о гријеху, нади, патњи и истинском путу.“ приредио и превео Јовица Аћин, Београд: Службени гласник, 2008.

KALEZIĆ - ĐURIČKOVIĆ, Sofija. ,,Poetički portret Branimira Šćepanovića u kontekstu savremene crnogorske proze.” U Croatica et Slavica Iadertina , Zadar: Sveučilište u Zadru, Odjel za kroatistiku i slavistiku, 11/1 2015. str.203 – 210.

KAMI, Alber. ,,Mit o Sizifu”. preveo Nerkez Smailagić, Sarajevo: Veselin Masleša – Svjetlost, 1989.

ЛУКИЋ, Јасмина. ,,Род и миграција у постјугословенској књижевности као транснационалној књижевности.” ( Gender and Migration in Post-Yugoslav Literature as Transnational Literature) У: Реч, 87/33 , 2017: стр.273-292.

МИЛАНОВИЋ, Мирољуб. Пола века ћутања. Пожаревац: Едиција Браничево, 2008.

МИЛОШЕВИЋ, Никола. Негативан јунак. Београд: Вук Караџић, 1965.

МИЛОШЕВИЋ, Никола. „Шћепановићев тамни вилајет.” У: Књижевност и метафизика (зиданица на песку II). Београд: Филип Вишњић, 1996.стр. 180 – 187

NOVAK Prosperov, Slobodan. Povijest hrvatske književnosti. Split: Slobodna Dalmacija, Marijan tisak, 2004.

ПОПОВИЋ, Тања. Речник књижевних термина (друго издање). Београд, Логос Арт/Едиција, 2010.

ПОПОВИЋ, Тања. „Хармс и Гогољ или реалност апсурда.“ У: Потрага за скривеним смислом (компаратистичка читања). Београд: Логос Арт, 2007.

СОЛАР, Миливој. „Парадокси тумачења – Франц Кафка.“ У: Мит о авангарди и мит декаденцији – Аспекти тумачења прозе двадесетог стољећа, Београд: Нолит, 1985.

SVENSEN, LAŠ. Filozofija usamljenosti. Beograd: Geopoetika, 2017.

ТОМОВИЋ, Слободан. „Правни аспект сумњичења у Кафкином роману Процес“. У: Дело – месечни часопис за теорију, критику и поезију, број 5, Београд: Нолит, 1979, стр. 11 – 20.

CHEVALIER, Jean. - Gheerbrant. Alain. Rječnik simbola (mitovi, sni, običaji, geste, oblici, likovi, boje, brojevi). Zagreb: Nakladni zavod MH, 1983.

ШЋЕПАНОВИЋ, Бранимир. Уста пуна земље. Подгорица: Вијести, 2006.

ШЋЕПАНОВИЋ, Бранимир. Оно друго време (изабрана проза, предговор Мило Ломпар). Београд: Српска књижевна задруга, коло CVII књига 721, стр.VII – LXXXIV

Downloads

Published

2021-06-16