КА ПОЕТИЦИ САВРЕМЕНОГ СРПСКОГ ПУТОПИСА – НАГРАДА „ЉУБОМИР П. НЕНАДОВИЋ” ЗА НАЈБОЉА ПУТОПИСНА ОСТВАРЕЊА

Authors

  • Невена Живановић

Keywords:

путопис, савремена српска књижевност, поетика, Награда „Љубомир П. Ненадовић”

Abstract

У раду је сагледано савремено путописно стваралаштво кроз дела награђена Наградом „Љубомир П. Ненадовић”. Анализирана су дела Долина српских краљева, пролећно путовање 2013. Милисава Савића, Koreja post scriptum Радмиле Гикић Петровић, До Оба и Хуангпуа: путописи Љубомира Симовића, Gle!: bedeker jednog lakomislenog Kanta Ласла Блашковића, Ta mjesta: putopisi Стевана Тонтића и Хиландар и Света Гора између мита и историје: путопис у слици и речи Александра Б. Лаковића. Циљ рада је да кроз анализу награђених књижевних дела оцрта контуре за неку будућу обухватнију поетику савременог српског путописа. Рад покреће питање да ли се може говорити о систематичној поетици савременог путописа из данашње перспективе. Даље проучавање неопходно је проширити увидом у корпус текстова који нису носиоци награде „Љубомир П. Ненадовић”, као и оних који нису објављени као засебне публикације.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BEČANOVIĆ NIKOLIĆ 2011: BEČANOVIĆ NIKOLIĆ, Zorica [i dr.]. Pregledni rečnik komparatističke terminologije u književnosti i kulturi. Novi Sad: Akademska knjiga, 2011. [orig.] БЕЧАНОВИЋ НИКОЛИЋ, Зорица [и др.]. Прегледни речник компаратистичке терминологије у књижевности и култури. Нови Сад: Академска књига, 2011.

DERETIĆ 1996: DERETIĆ, Jovan. Put srpske književnosti: identitet, granice, težnje. Beograd: Srpska književna zadruga, 1996. [orig.] ДЕРЕТИЋ, Јован. Пут српске књижевности: идентитет, границе, тежње. Београд: Српска књижевна задруга, 1996.

LIČ 2019: LEITCH, Stephanie. „Visual Images in Travel Writing”. The Cambridge History of Travel Writing, Cambridge: Cambridge University Press. <https://www.academia.edu/39509692/Visual_Images_in_Travel_Writing>doi: 10.1017/9781316556740.030

MIKIĆ 2016: MIKIĆ, Radivoje. „‘Koreja post scriptum’ Radmile Gikić Petrović, beseda na dodeli nagrade”. Љубини дани: алманах истоимене манифестације и Награде ‘Љубомир П. Ненадовић’, god. 1, broj 1 (2016): 26–28. [orig.] МИКИЋ, Радивоје. „‘Koreja post scriptum’ Радмиле Гикић Петровић, беседа на додели награде”. Љубини дани: алманах истоимене манифестације и Награде ‘Љубомир П. Ненадовић’, год. 1, број 1 (2016): 26–28.

MIKIĆ 2017: MIKIĆ, Radivoje. „Nagrada ‘Ljubomir Nenadović’”. Ljubini dani: almanah istoimene manifestacije i Nagrade ‘Ljubomir P. Nenadović’, god. 2, broj 2 (2017): 14–17. [orig.] МИКИЋ, Радивоје. „Награда ‘Љубомир Ненадовић’”. Љубини дани: алманах истоимене манифестације и Награде ‘Љубомир П. Ненадовић’, год. 2, број 2 (2017): 14–17.

PANTIĆ 2017: PANTIĆ, Mihajlo. „Pesnički putopis Ljubomira Simovića”. Do Oba i Huangpua: putopisi/ Ljubomir Simović – 2. izdanje. Beograd: Tanesi, 2017. [orig.] ПАНТИЋ, Михајло. „Песнички путопис Љубомира Симовића”. До Оба и Хуангпуа: путописи/ Љубомир Симовић – 2. издање. Београд: Танеси, 2017.

PRODANOVIĆ 2016: PRODANOVIĆ, Ostoja. „Putopisna produkcija u godinama 2014–2016”. Ljubini dani: almanah istoimene manifestacije i Nagrade ‘Ljubomir P. Nenadović’, god. 1, broj 1 (2016): 71–81. [orig.] ПРОДАНОВИЋ, Остоја. „Путописна продукција у годинама 2014–2016”. Љубини дани: алманах истоимене манифестације и Награде ‘Љубомир П. Ненадовић’, год. 1, број 1 (2016): 71–81.

VELEK i VOREN 1974: VELEK, Rene i Ostin VOREN. Teorija književnosti – preveli Aleksandar I. Spasić (I, II i III deo), Slobodan Đorđević (IV deo) – 2. izdanje. Beograd: Nolit, 1974.

BLAŠKOVIĆ 2016: BLAŠKOVIĆ, Laslo. Gle!: bedeker jednog lakomislenog Kanta. Beograd: Službeni glasnik, 2016.

GIKIĆ PETROVIĆ 2014: GIKIĆ PETROVIĆ, Radmila. Koreja post scriptum. Sremska Kamenica: Orion spirit, 2014.

LAKOVIĆ 2018: LAKOVIĆ, Aleksandar B. Hilandar i Sveta Gora, između mita i istorije: putopis u slici i reči. Raška: Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje Gradac; Kragujevac: Duhovni lug, 2018. [orig.] ЛАКОВИЋ, Александар Б. Хиландар и Света Гора, између мита и историје: путопис у слици и речи. Рашка: Центар за културу, образовање и информисање Градац; Крагујевац: Духовни луг, 2018.

SAVIĆ 2014: SAVIĆ, Milisav. Dolina srpskih kraljeva: prolećno putovanje 2013. Beograd: Društvo Raška škola, 2014. [orig.] САВИЋ, Милисав. Долина српских краљева: пролећно путовање 2013. Београд: Друштво Рашка школа, 2014.

SIMOVIĆ 2017: SIMOVIĆ, Ljubomir. Do Oba i Huangpua: putopisi – 2. izdanje. Beograd: Tanesi, 2017. [orig.] СИМОВИЋ, Љубомир, До Оба и Хуангпуа: путописи – 2. издање. Београд: Танеси, 2017.

TONTIĆ 2018: TONTIĆ, Stevan. Ta mjesta: putopisi. Novi Sad: Agora, 2018.

Downloads

Published

2021-06-16