АВАНГАРДНА КЊИЖЕВНОСТ КАО СТИЛСКА ФОРМАЦИЈА

Authors

  • Милица Стојиљковић

Keywords:

аванагарда, стилска формација, поетика, периодизација, двадесети век, жанр, Флакер

Abstract

У раду се разматра поетика авангарде као опште појаве у првим деценијама 20. века. Најпре је указано на потребу периодизације како би се позиционирале књижевне и теоријске тенденције, а потом је извршено терминолошко одређење. Авангарда је детермисана као стилска формација у сложеној номенклатури на основу решења Александра Флакера, а специфичности које су карактеристичне за књижевност овог доба показале су се неодвојивим од друштвено-историјског контекста. Промене које су настале након 19. века сматране су деструктивним и бунтовним због тежње ка аутентичности на свим плановима књижевноуметничког текста, али су допринеле томе да авангарда постане један од најинвентивнијих периода у историји књижевности.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ARISTOTEL 2002: ARISTOTEL. O pesničkoj umetnosti. Prev. Miloš N. Đurić. Beograd: Dereta, 2002. [orig.] АРИСТОТЕЛ. О песничкој уметности. Прев. Милош Н. Ђурић. Београд: Дерета, 2002.

BAHTIN 1989: BAHTIN, Mihail. O romanu. Prev. Aleksandar Badnjarević. Beograd: Nolit, 1989. [orig.] БАХТИН, Михаил. О роману. Прев. Александар Бадњаревић. Београд: Нолит, 1989.

BAHTIN 1967: BAHTIN, Mihail. Problemi poetike Dostojevskog. Beograd: Nolit, 1967. [orig.] БАХТИН, Михаил. Проблеми поетике Достојевског. Београд: Нолит, 1967.

BIRGER 1998: BIRGER, Peter. Teorija avangarde. Prev. Zoran Milutinović. Beograd: Narodna knjiga – Alfa, 1998. [orig.] БИРГЕР, Петер. Теорија авангарде. Прев. Зоран Милутиновић. Београд: Народна књига – Алфа, 1998.

FLAKER 2011: FLAKER, Aleksandar. Period, stil, žanr. – 1. izd. Beograd: Službeni glasnik, 2011. [orig.] ФЛАКЕР, Александар. Период, стил, жанр. – 1. изд. Београд: Службени гласник, 2011.

HAMVAŠ 1996: HAMVAŠ, Bela. Teorija romana. Prev. Sava Babić. Beograd: SKC, 1996. [orig.] ХАМВАШ, Бела. Теорија романа. Прев. Сава Бабић. Београд: СКЦ, 1996.

JAUS 1987: JAUS, Hans Robert. Estetika recepcije, izbor studija. Prev. Drinka Gojković. Beograd: Nolit, 1978. [orig.] ЈАУС, Ханс Роберт. Естетика рецепције, избор студија. Прев. Дринка Гојковић. Београд: Нолит, 1978.

LUKAČ 1990: LUKAČ, Đerđ. Teorija romana. – 2. izd. Ur. Abdulah Šarčević. Prev. Kasim Prohić. Sarajevo: Veselin Masleša – Svjetlost, 1990. [orig.] ЛУКАЧ, Ђерђ. Теорија романа. – 2. изд. Ур. Абдулах Шарчевић. Прев. Касим Прохић. Сарајево: Веселин Маслеша – Свјетлост, 1990.

MILUTINOVIĆ 2009: MILUTINOVIĆ, Dejan. „Žanr – pojam, istorija, teorija”. Philologia Mediana, god. 1. br. 1 (2009): str. 11–39. МИЛУТИНОВИЋ, Дејан. „Жанр – појам, историја, теорија”. Philologia Mediana, год. 1, бр. 1 (2009): стр. 11– 39.

PALAVESTRA 1979: PALAVESTRA, Predrag. Kritika i avangarda u modernoj srpskoj književnosti. Književne teme VI. Beograd: Prosveta, 1979. [orig.] ПАЛАВЕСТРА, Предраг. Критика и авангарда у модерној српској књижевности. Књижевне теме VI. Београд: Просвета, 1979.

PETROVIĆ 2008: PETROVIĆ, Predrag. Avangardni roman bez romana. (Poetika kratkog romana srpske avangarde). – 1. izd. Ur. Novica Petković. Beograd: Institut za književnost i umetnost, 2008. [orig.] ПЕТРОВИЋ, Предраг. Авангардни роман без романа. (Поетика кратког романа српске авангарде). – 1. изд. Ур. Новица Петковић. Београд: Институт за књижевност и уметност, 2008.

POPOVIĆ 2007: POPOVIĆ, Tanja. Rečnik književnih termina. – 1. izd. Beograd: Logos Art, 2007. [orig.] ПОПОВИЋ, Тања. Речник књижевних термина. – 1. изд. Београд: Логос Арт, 2007.

TEŠIĆ 1997: TEŠIĆ, Gojko. Avangarda.Teorija I istorija pojma. Beograd: Narodna knjiga, 1997. [orig.] ТЕШИЋ, Гојко. Авангарда.Теорија и историја појма. Београд: Народна књига, 1997.

TORE 2001: TORE, Giljermo. Istorija avangardnih književnosti. Sremski Karlovci – Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2001. [orig.] ТОРЕ, Гиљермо. Историја авангардних књижевности. Сремски Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2001.

VELEK–VOREN 2004: VELEK, Rene i Ostin VOREN. Teorija književnosti. Prev. Aleksandar Spasić i Slobodan Đorđević. – 1. izd. Beograd: Utopija, 2004. [orig.] ВЕЛЕК, Рене и Остин ВОРЕН. Теорија књижевности. Прев. Александар Спасић и Слободан Ђорђевић. – 1. изд. Београд: Утопија, 2004.

VUČKOVIĆ 2011a: VUČKOVIĆ, Radovan. Poetika srpske avangarde (Ekspresionizam). Ur. Gojko Tešić. Beograd: Službeni glasnik, 2011. [orig.] ВУЧКОВИЋ, Радован. Поетика српске авангарде(Експерсионизам). Ур. Гојко Тешић. Београд: Службени гласник, 2011.

VUČKOVIĆ 2011b: VUČKOVIĆ, Radovan. Proza srpske avangarde. Ur. Gojko Tešić. Beograd: Službeni glasnik, 2011. [orig.] ВУЧКОВИЋ, Радован, Проза српске авангарде. Ур. Гојко Тешић. Београд: Службени гласник, 2011.

ŽIVKOVIĆ 1986: ŽIVKOVIĆ, Živan. Izazovi avangarde. Beograd: Novo delo, 1986. [orig.] ЖИВКОВИЋ, Живан. Изазови авангарде. Београд: Ново дело,1986.

ŽMEGAČ 1987: ŽMEGAČ, Viktor. Povijesna poetika romana. Sarajevo: Grafički zavod Hrvatske, 1987. [orig.] ЖМЕГАЧ, Виктор. Повијесна поетика романа. Сарајево: Графички завод Хрватске, 1987.

Downloads

Published

2021-06-16