LIHNIDOS ИЛИ ГРАД КОЈИ СВЕТЛИ НА ГОРИ

Authors

  • Милена Станковић

Keywords:

Охрид, Јунг, архетип, Центар Света, симбол, светлост, камен

Abstract

У овом раду бавимо се поетиком топоса града Охрида у македонској поезији 20. века. Неке од најзначајнијих одлика књижевног топоса Охрида у македонском песничком дискурсу прошлог века, тумачићемо на корпусу одабраних текстова: Св. Наум Михаила Ренџова (1936), Охрид Христа Попсимова (1916–1989), Охридска куќа Љиљане Чаловске (1920–1997), Самуилова тврдина Србе Ивановског (1928–2014), Во цркватa Свети Климент Љупчета Стојменског (1931–2007) и Наши фрески Милована Стефановског (1952). Песничке текстове посматраћемо у контексту библијске симболике и Јунгове теорије архетипова и колективно несвесног, уз позивање на теорију хијерофаније Мирча Елијадеа.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BIHALJI MERIN 1986: BIHALJI MERIN, Oto (ur.). Mala enciklopedija Prosveta. Četvrto izdanje. Knj. III. Beograd: Prosveta, 1986. [orig.] БИХАЉИ МЕРИН, Ото (ур.). Мала енциклопедија Просвета. Четврто издање. Књ. III. Београд: Просвета, 1986.

Biblija ili Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta. Preveo Stari zavjet Đura Daničić, Novi zavjet preveo Vuk Stef. Karadžić. Beograd: Britansko i inostrano biblijsko društvo, 1992. [orig.] Библија или Свето писмо Старога и Новога завјета. Превео Стари завјет Ђура Даничић, Нови завјет превео Вук Стеф. Караџић. Београд: Британско и инострано библијско друштво, 1992.

ČASNI 2015: ČASNI, Danijel. „Krist kao utjelovljeni Logos“. Kairos. Knj. 9, Sv. 2 (2015): str.177-188.

DONAT 1989: DONAT, Branimir (ur.). Filozofski rječnik. Treće dopunjeno izdanje. Zagreb: Nakladni zavod Matice srpske, 1989.

ELIJADE 2003: ELIJADE, Mirča. Sveto i profano. Sremski Karlovci – Novi Sad: Izadavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2003. [orig.] ЕЛИЈАДЕ, Мирча. Свето и профано. Сремски Карловци - Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића.

ЕLIJADE 2016: EЛИЈАДЕ, Mirča. Struktura simbola. <https://polja.rs/wp-content/uploads/2016/10/Polja-152-6-9.pdf>. 12. 03. 2021.

ЈUNG 1984: JUNG, Karl Gustav. Psihologija i alkemija. Zagreb: Naprijed, 1984.

JUNG 1996: JUNG, Кarl Gustav. Aion. Beograd: Atos, 1996.

JUNG 2003: JUNG, Karl Gustav. Arhetipovi i kolektivno nesvesno. Beograd: Atos, 2003.

KUZMAN 2010: KUZMAN, Pasko i Elizabeta DIMITROVA. Ohrid. Ohrid: Dante – Macedonia Prima, 2010. [orig.] КУЗМАН, Паско и Елизабета ДИМИТРОВА. Охрид. Охрид: Данте - Macedonia Prima, 2010.

PANOV 1985: PANOV, Branko. „Ohrid i ohridskata oblast vo prvite vekovi na slovenskata kolonizacija (VI—VIII век)“. Srednovekovna Makedonija. Tom 3. Skopje: Misla, 1985, стр. 651-658. [orig.] ПАНОВ, Бранко. „Охрид и охридската област во првите векови по словенската колонизација (VI—VIII век)“. Средновековна Македонија. Од македонската средновековна историја. Том 3. Скопје: Мисла, 1985, стр. 651-658.

RAKIĆ 1991: RAKIĆ, Radomir. Biblijski rečnik. Drugo dopunjeno izdanje. Beograd: Savremena administracija, 1991. [orig.] РАКИЋ, Радомир Ракић. Библијски речник. Друго допуњено издање. Београд: Савремена администрација, 1991.

STANOJKOVIĆ 2010: STANOJKOVIĆ, Nikica i Nebojša PETROVIĆ. „Pogledi na religiju u teorijama psihologa prve polovine XX veka“. Religija i tolerancija. Knj. 8, sv. 14 (2010): str. 271-288. [orig.] СТАНОЈКОВИЋ, Никица и Небојша ПЕТРОВИЋ. „Погледи на религију у теоријама психолога прве половине XX века“. Религија и толеранција. Књ. 8, св. 14 (2010): стр. 271-288.

TADIĆ 1996: TADIĆ, Ivan. „Kaos, logos i suvremena kozmologija“. Crkva u svijetu. Knj. 31, sv. 2 (1996): str. 118-129.

TREBEŠJANIN 2006: TREBEŠJANIN, Žarko. „Arehtipovi i kolektivno nesvesno, Beograd, Atos, 2003“. Psihijatrija danas. Knj. 38, sv. 1 (2006): str. 105-107.

VUJAKLIJA 1980: VUJAКLIJA, Milan. Rečnik stranih reči i izraza. Beograd: Prosveta, 1960.

ZLATANOVIĆ 2001: ZlATANOVIĆ, Ljubiša. Jung, jastvo i individuacija. Niš: Studentski informativno-izdavački centar, 2001. [orig.] ЗЛАТАНОВИЋ, Љубиша. Јунг, јаство и индивидуација. Ниш: Студентски информативно-издавачки центар, 2001.

PANDEV 2016: PANDEV, Dimitar i Slave Đorđo DIMOSKI. Dojdi vo Ohrid: Antologija na pesni za Ohrid. Ohrid: Grafoden, 2016. [orig.] ПАНДЕВ, Димитар и Славе Ђорђо ДИМОСКИ. Дојди во Охрид: Антологија на песни за Охрид. Охрид: Графоден, 2016.

Downloads

Published

2021-06-16