КАТЕГОРИЈАЛНА ОБЕЛЕЖЈА ИМЕНИЦА У НЕМАЧКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ И ЊИХОВО ПРЕДСТАВЉАЊЕ У ВИШЕЈЕЗИЧНИМ СТРУЧНИМ РЕЧНИЦИМА

Authors

  • Добрила Бегенишић

Keywords:

одредница у речнику, именице, немачко-српски стручни речници, вишејезични речници, граматика у речницима, корисници речника

Abstract

Предмет овога рада је утврђивање морфолошких карактеристика именица у немачком и српском језику и начина њиховог представљањa у вишејезичним стручним речницима објављеним у другој половини двадесетог века. Урађена је анализа именица у немачком и српском језику, без обзира да ли се ови језици налазе у позицији језика изворника или језика циља. Циљ рада је да се утврди у којој мери се морфолошке категорије рода, броја и падежа нaводе уз именице у немачком и српском језику у вишејезичним стручним речницима с обзиром на ограниченост простора и компликовано устројство речника овог типа због пратећих регистара који су њихов неизоставан саставни део. Добијени резултати посматрају се у контексту потреба корисника стручних речника који углавном немају филолошко образовање, па је стога присуство граматичких информација уз одредницу веома битно за успешно коришћење речника.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BEGENIŠIĆ 2016: BEGENIŠIĆ, Dobrila. Dometi stručne leksikografije nemačkog i srpskog jezika. Beograd: Miroslav, 2016. [orig.] БЕГЕНИШИЋ, Добрила. Домети стручне лексикографије немачког и српског jезика. Београд:

Мирослав, 2016.

VIGAND 1989: Wiegand, H. E. „Der gegenwärtige Status der Lexikographie und ihr Verhältnis zu anderen Disziplinen“. Handbücher zur Sprach- und Kommunikationwissenschaft. Berlin: de Geuyter, 1989: 246-280.

PETRONIJEVIĆ 2002: PETRONIJEVIĆ, Božinka. Nemačko-srpsko-hrvatska leksikografija. Beograd: Filološki fakultet, 2002

PONETEN 1976: Ponten, J. „Das Übersetzungswörterbuch und seine linguistischen Implikationen“.

Probleme der Lexikologie und Lexikographie. Düsseldorf: Schwan, 1976: 200-210.

HAS-CUMKER 2001: HAß-ZUMKEHR, Ulrike. Deutsche Wörterbücher –Brennpunkt von Sprach-und Kulturgeschichte. Berlin: de Guyter, 2001.

ŠIPKA 2006: ŠIPKA, Danko. Osnovi leksikologije i srodnih disciplina. Novi Sad: Matica srpska, 2009.

ABDULI i dr. 1983: ABDULI, Ramiz i dr. Terminološki rečnik iz operacionih istraživanja. Beograd: Fakultet organizacionih nauka, 1983.

ABDULI i dr. 1985: ABDULI, Ramiz i dr. Terminološki rečnik iz operacionih istraživanja. Beograd: Naučna knjiga, 1985.

AVERBAH 1980: AVERBAH, Jurij. Mali šahovski rečnik. Beograd: Šahovski informator, 1980.

AVERBAH 1988: AVERBAH, Jurij. Mali šahovski rečnik. Beograd: Šahovski informator, 1988.

BAJIĆ, DUNĐEROVIĆ i dr. 1973: BAJIĆ, Branislav i Aleksandar DUNĐEROVIĆ, Nikola KERN. Poslovni privredno-tehnički rečnik. Beograd: Privredni pregled, 1973.

BANIĆEVIĆ, POPOVIĆ i dr. 1989: BANIĆEVIĆ, Marta i Magdalena POPOVIĆ, Jelena VULOVIĆ.

Ugostiteljski rečnik. Beograd: Naučna knjiga, 1989.

BANIĆEVIĆ, POPOVIĆ i dr. 1990: BANIĆEVIĆ, Marta i Magdalena POPOVIĆ, Jelena VULOVIĆ. Ugostiteljski rečnik. Beograd: Naučna knjiga, 1990.

VUKOV 1954: VUKOV, Lazar. Imenik jela i pića. Beograd: Zadruga, 1954.

GAKOVIĆ, BOŽIĆ 1971: GAKOVIĆ, Nikola i Branko BOŽIĆ. Metalurški rečnik. Beograd: Građevinska knjiga, 1971.

ĐORĐEVIĆ i dr. 1966: ĐORĐEVIĆ, Jovan i dr. Mala politička enciklopedija. Beograd: Savremena administracija, 1966.

ĐORĐEVIĆ i dr. 1975: ĐORĐEVIĆ, Jovan i dr. Politička enciklopedija. Beograd: Savremena

administracija, 1975.

ŽIVOJINOVIĆ-JAPANAC 1998: ŽIVOJINOVIĆ-JAPANAC, Dragoljub. Rečnik štamparstva i izdavaštva. Beograd: Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca Srbije, 1998.

JANKOVIĆ, ĐUROVIĆ i dr. 1969: JANKOVIĆ, Margita i Radomir ĐUROVIĆ, Radosav JANKOVIĆ. Ekonomsko-pravni rečnik. Beograd: Međunarodna politika, 1969.

JOVANOVIĆ 1959: JOVANOVIĆ, Aleksandar. Srpskohrvatsko-englesko-nemačko-francuski rečnikprivrednih, komercijalnih, finansijskih, političkih i pravnih izraza. Beograd: Savremena administracija, 1959.

JOVANOVIĆ 1965: JOVANOVIĆ, Toma. Elektrotehnički terminološki rečnik. Beograd: Tehnička knjiga, 1965.

JOVIĆ 1995: JOVIĆ, Vidojko. Geohemijski rečnik. Beograd: Savremena administracija, 1995. [orig.]

ЈОВИЋ, Видојко. Геохемијски речник. Београд: Савремена администрација, 1995.

KNEŽEVIĆ1996: KNEŽEVIĆ, Jasmina. Rečnik železničkih stručnih izraza. Beograd: Želnid, 1996.

KOVENSKI 1980: КОВЕНСКИ, И. И. и др. Петојезични речник термина металургије праха.

Београд: Завод за графичку технику Технолошко-металуршког факултета, 1980.

KOSTIĆ 1956: KOSTIĆ, Aleksandar Đ. Medicinski rečnik. Beograd, Zagreb: Medicinska knjiga, 1956.

KOSTIĆ 1971: KOSTIĆ, Aleksandar Đ. Višjezički medicinski rečnik. Beograd: Medicinska knjiga, 1971.

KOSTIĆ 1976: KOSTIĆ, Aleksandar Đ. Višjezički medicinski rečnik. Beograd: Institut za stručno usavršavanje i specijalizaciju zdravstvenih radnika, 1976.

KOSTIĆ 1987: KOSTIĆ, Aleksandar Đ. Višjezički medicinski rečnik. Beograd: Nolit, 1987.

KOSTIĆ 1996: KOSTIĆ, Aleksandar Đ. Višjezički medicinski rečnik. Beograd: Savremena administracija, 1996.

KOSTIĆ, KOSTIĆ 1991: KOSTIĆ, Veljko i Ljiljana KOSTIĆ. Tehnološki rečnik. Beograd: Privredni pregled, 1991.

KOSTIĆ, KOSTIĆ1995: KOSTIĆ, Veljko i Ljiljana KOSTIĆ. Tehnološki rečnik. Beograd: Grmeč-Privredni pregled, 1995.

MEKIĆ 1991: MEKIĆ, Rahel. Trojezični rečnik sa terminologijom iz tekstilne tehnologije. Novi Sad: Prometej, 1991.

MILOJEVIĆ 1996: MILOJEVIĆ, Dobrivoje. Leksikon finansijskih tržišta. Beograd: Savremena Administracija. 1996.

MUŠKATOROVIĆ, MOJSILOVIĆ 1992: MUŠKATIROVIĆ, Milica i Radojka MOJSILOVIĆ. Rečnik pivarskih termina. Beograd: Jugoslovensko udruženje pivara, 1992.

NEŠIĆ 1970: NEŠIĆ, Gojko. Rudarski rečnik. Beograd: Rudarski institut, 1970.

PEJOVIĆ 1966: ПЕЈОВИЋ, Тадија. Речник математичких термина. Београд: Завод за уџбенике Социјалистичке републике Србије, 1966.

PERIČIĆ 1985: ПЕРИЧИЋ, Властимир. Вишејезични речник музичких термина. Београд: САНУ, 1985.

PERIČIĆ 1997: ПЕРИЧИЋ, Властимир. Вишејезични речник музичких термина. Београд: САНУ, 1997.

PETRANOVIĆ 1991: PETRANOVĆ, Josip. Višejezični pravno-ekonomski rečnik. Beograd: Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca Srbije, 1991.

POPOVIĆ 1981: POPOVIĆ, Mladen. Rečnik iz grejanja, hlađenja i klimatizacije. Beograd: Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije, 1981.

RADOVČIĆ 1966: RADOVČIĆ, Ante. Rečnik šumarskih izraza. Beograd: Šumarstvo, Organ Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije SR Srbije, 1966.

REJ 1997: REJ, Kenet. Internacionalni rečnik pozorišnih termina. Beograd: Gea, 1997.

RISTIĆ, OBRADOVIĆ i dr. 1961: RISTIĆ, Svetomir i Nikola OBRADOVIĆ, Pavle

VASIĆ. Rečnik tehničkih izraza. Beograd: Tehnička knjiga, 1961.

RISTIĆ, OBRADOVIĆ i dr. 1964: RISTIĆ, Svetomir i Nikola OBRADOVIĆ, Pavle

VASIĆ. Rečnik tehničkih izraza. Beograd: Tehnička knjiga, 1964.

RISTIĆ, OBRADOVIĆ i dr. 1971: RISTIĆ, Svetomir i Nikola OBRADOVIĆ, Pavle VASIĆ. Rečnik tehničkih izraza. Beograd: Tehnička knjiga, 1971.

RADIVOJEVIĆ 1993: RADIVOJEVIĆ, Mirjana. Rečnik za tekstil i kožu. Beograd: Savremena administracija, 1993.

RAŠOVIĆ 1991: RAŠOVIĆ, Miljan. Pojmovnik rečnik elektrotehnike. Beograd: Sfairos, 1991.

STEFANOVIĆ 1980: STEFANOVIĆ, Milutin. Višejezični geodetski rečnik. Beograd: Savez geodetskih inženjera i geometara Jugoslavije, 1980.

TEHNIČKI REČNIK ZA BRANE 1965: Tehnički rečnik za brane, Beograd: Građevinska knjiga, 1965.

TOT 1975: TOT, Rudolf. Terminološki komparativni srpskohrvatsko-nemačko-englesko-mađarski rečnik iz kibernetske informatike. Subotica: Ekonomski fakultet, 1975.

HRISTOVSKI 1994: HRISTOVSKI, Metodija. Eksplozivne materije. Beograd: Vojska, 1994.

ČOBIĆ 1994: ČOBIĆ, Timotej. Višejezički rečnik voća, povrća i začina. Beograd: Prosveta, 1994.

ČOBIĆ 1996: ČOBIĆ, Timotej. Višejezički rečnik poljoprivredne mehanizacije. Novi Sad: Poljoprivredni Fakultet, 1994.

ŠIJAK 2000: ŠIJAK, Milorad. Višejezični dendrološki rečnik. Beograd: Šumarski fakultet, 2000.

Downloads

Published

2021-06-16