ЗБИРАЈТЕ СЕ МОМЕ И ДЕВОЈКЕ: СРПСКИ СВАДБЕНИ ОБИЧАЈИ ВЕЗАНИ ЗА ЗБОРЊАК – ТЕРЕНСКА ИСТРАЖИВАЊA У БЕЛОМ ТИМОКУ

Authors

  • Зоја Карановић

Keywords:

теренски рад, Бели Тимок, свадба, обред, зборњак, кићење зборњака, певање зборњаку, плаћање зборњака, кићење сватова цвећем са зборњака, ломљење зборњака

Abstract

Предмет истраживања у овом раду представљају сегменти свадбених обичаја у Белом Тимоку који се везују за обредне и магијске радње, као и песме које су певане око главног свадбеног хлеба који се на истраживаном терену назива зборњак/зборник, у суседним областима и шире, на српском терену, познат је и под називом саборник, саборњак, соборњак. Ови називи одговарају поменутом ритуалном објекту и његовим функцијама, будући да се током свадбе око зборњака, вршећи различите радње, окупљају чланови заједнице који у њој учествују. Свадба у Тимоку зборњаком почиње, кад га у петак меси комшиница коју домаћица позива да то учини, а завршава се, односно „растура“ ломљењем зборњака и у кувањем попаре од тог хлеба, коју онда кусају прво младенци, а затим и остали присутни млађи чланови заједнице, момци и девојке. У основи главна функција овог ритуалног хлеба је интегративна – радњама око њега потврђује се заједништво групе, које је за премодерног човека традиционлне културе услов опстанка, што се у раду и показује.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ANTONIJEVIĆ 1971: ANTONIJEVIĆ, Dragoslav. „Aleksinačko Pomoravlje“. Srpski etnografski zbornik, br. 83, Beograd: SANU, 1971. [orig.] Антонијевић, Драгослав. „Алексиначко Поморавље.“ Српски етнографски зборник, бр. 83, Београд: САНУ, 1971.

BOGDANOVIĆ 2010: BOGDANOVIĆ, Nedeljko. „Motivaciona osnova tvorbe reči u vezi sa hlebom“. Tradicionalna estetska kultura. Hleb. Prir. Dragan Žunić. Niš: Centar za naučna istraživanja SANU i Univerziteta u Nišu, 2010, 249–254. [orig.] Богдановић, Недељко. „Мотивациона основа творбе речи у вези са хлебом“. Традиционална естетска култура. Хлеб. прир. Драган Жунић. Ниш: Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу, 2010, 249–254.

GERBRAN, ŠEVALIJE 2004: Gheerbrant, Alain и Chevalier, Jean. „Kolač“. Rečnik simbola. Novi Sad: Stilos, 2004, 274.

GRBIĆ 1909: GRBIĆ, Savatije. „Srpski narodni običaji iz Sreza Boljevačkog“. Srpski etnografski zbornik, knj. XIV, Beograd: SANU, 1909. [orig.] Грбић, Саватије. „Српски народни обичаји из Среза Бољевачког“. Српски етнографски зборник, књ. XIV. Београд: САНУ, 1909.

GURA 1995: GURA, Aleksandar. „Venok svadbenji“. Slavjanske drevnosti. Еtnolingvističeskij slovar v pjati tomah: Ur. N. I. Tolstogo. T. 1. Moskva: Institut slavnovedenija RAN, 1995, 321–325. [orig.] Гура, Александар. „Венок свадебный.“ Славянские древности. Этнолингвистический словарь в пяти томах: : ур. Н. И. Толстого, т. 1. Москва: Институт славноведения РАН: 1995, 321–325.

GURA 2006: GURA, Aleksandar. „Sotnošenije i vzaimodejstvie akcionalnogo i verbalnogo kodov svadbenogo obrjada“. Slavjanskij i balkanskij folklor. Moskva: Indrik, 2006, 268–279. [orig.] Гура, Александар. „Соотношение и взаимодействие акционального и вербального кодов свадебного обряда.“ Славянский и балканский фольклор. Москва: Индрик, 2006, 268–279.

GURA 2011: GURA, Aleksandar. „Soroka“. Slavjanskie drevnosti. Еtnolingvističeskij slovar v pjati tomah: T. 1.Ur .N. I. Tolstogo. Moskva: Institut slavnovedenija RAN, 1995, 125–128. [orig.] Гура, Александар. „Сорока“, Славянские древности. Этнолингвистический словарь в пяти томах, т. 1. Ур. Н. И. Толстого, Москва: Институт славноведения РАН, 125–128.

DETELIĆ 1996: DETELIĆ, Mirjana. Urok i nevesta, poetika epske formule. Beograd: SANU i Univerzitet u Kragujevcu, 1996. [orig.] Детелић, Мирјана. Урок и невеста, поетика епске формуле. Београд: САНУ и Универзитет у Крагујевцу, 1996.

ĐORĐEVIĆ 1934: ĐORĐEVIĆ, Vera. „O svatovskoj pogači u okolini Skoplja. Momkov kolač“. Glasnik etnografskog muzeja IX, 1934, 58–63. [orig.] Ђорђевић, Вера. „O сватовској погачи у околини Скопља. Момков колач.“ Гласник етнографског музеја IX, 1934, 58–63.

ĐORĐEVIĆ 1958: ĐORĐEVIĆ, Dragutin. „Život i običaji narodni u Leskovačkoj Moravi“. Srpski etnografski zbornik, knj. LXI, Beograd: SANU, 1953. [orig.] Ђорђевић Драгутин. „Живот и обичаји народни у Лесковачкој Морави“. Српски етнографски зборник, књ. LXX, Београд: САНУ, 1958.

ĐORĐEVIĆ 1953: ĐORĐEVIĆ, Tihomir. „Veštica i vila u našem narodnom verovanju i predanju“. Srpski etnografski zbornik LXI, Beograd: SANU, 1953. [orig.] Ђорђевић, Тихомир. „Вештица и вила у нашем народном веровању и предању“. Српски етнографски зборник LXI, Београд: САНУ,1953.

ŽUGIĆ 2013: ŽUGIĆ, Radmila. Mikrotoponomija gornjeg sliva Jablanice (semantičko-tvorbeni aspekt). Beograd: Institut za srpski jezik SANU, 2013. [orig.] Жугић, Радмила. Микротопонимија горњег слива Јабланице (семантичко-творбени аспект). Београд: Институт за српски језик САНУ, 2013.

IVANOV 1976: IVANOV, Vjačeslav. Očerki po istorij semitiki v SSSR. Moskva: Nauka, 1976. [orig.] Иванов, Вячесла́в. Очерки по истории семитики в СССР. Москва: Наука, 1976.

JAKOBSON 1966: Jakobson, Roman. Lingvisitka i poetika, prev. D. Pervaz, T. Bekić, V. Vuletić, S. Marić, R. Bugarski: Nolit, Beograd, 1966.

JELISIĆ 2007: JELISIĆ R. R. (postavio i održava). Srpske izvorne pesme. Etnomuzikološki odsek Muzičke škole „Mokranjac“. Beograd (0.8 MB, mp3), Bujanovac. <http://www.izvornepesme.org/rec/30/218_30_1.mp3> [orig.] Јелесић Р. Р. (поставио и одржава). Српске изворне песме. Етномузиколошки одсек Музичке школе „Мокрањац“: Београд (0.8 MB, mp3), Бујановац.<http://www.izvornepesme.org/rec/30/218_30_1.mp3>

JOVANOVIĆ 2010: JOVANOVIĆ, Bojan. „Оbedni o obredni hleb”. Tradicionalna estetska kultura. Hleb. Prir. Dragan Žunić. Niš: Centar za naučna istraživanja SANU i Univerziteta u Nišu, 97–106. [orig.] Јовановић, Бојан. „Обедни и обредни хлеб“. Традиционална естетска култура. Хлеб. Прир. Драган Жунић. Ниш: Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу, 97–106.

KARANOVIĆ 1992: KARANOVIĆ, Zoja. „Svadba i dar, ili dijalog koji traje“. Poetika dara i darivanja u jugoslovenskim književnostima. Ur. M. Radović. Sombor: Dometi, 1992, 116–149. [orig.] Карановић, Зоја. „Свадба и дар, или дијалог који траје“. Поетика дара и даривања у југословенским књижевностима, ур. М. Радовић. Сомбор: Домети, 1992, 116–149.

KARANOVIĆ 2015: KARANOVIĆ, Zoja. „S ljudima umiru pesme: beleške s terena u torlačkim selima oko Belog Timoka“. Savremena srpska folkloristika II. Ur. S. Đorđević, D. Lajić i dr. Beograd: UF Srbije – Institut za književnost, Beograd: UB „Svetozar Marković, 2015, 367–388. [orig.] Карановић, Зоја. „С људима умиру песме: белешке с терена у торлачким селимa око Белог Тимока“. Савремена српска фолклористика II. Ур. С. Ђорђевић, Д. Лајић и др. Београд: УФ Србије–Институт за књижевност, Београд: УБ „Светозар Марковић“, 2015, 367–388.

LORD 1990: Lord, Albert B. Pevač priča I i II. Prev. S. Glišić, Beograd: Idea, 1990.

MALJCEV 1989: MALJCEV, Georgij Ivanovič. Tradicionalnie formuli ruskoj narodnoj neobrjadovoj liriki. Leningrad: Akademija nauk SSSR, Institut ruskoj literaturi, 1989. [orig.] Мальцев, Георгий Иванович. Традиционалньие формулы русской народной необредовой лирики. Ленинград: Академия наук СССР, Институт русской литетатры, 1989.

MARKOVIĆ 2017: MARKOVIĆ, Dušanka. Srpski svadbeni običaji u Vojvodini. Novi Sad: Muzej grada Novog Sada, 2017. [orig.] Марковић, Душанка Српски свадбени обичаји у Војводини. Нови Сад: Музеј града Новог Сада, 2017.

MESARIĆ, MATIJAŠKO 2013: Mesarić Marija i Matijaško, Nada. „Kultura prehrane u Podravini“. Podravski zbornik, br. 39, 2013, 149–163.

MILIĆEVIĆ 1876: MILIĆEVIĆ, Milan Đ. Kneževina Srbija. Beograd: Državna štamparija, 1876. [orig.] Милићевић, Милан Ђ. Кнежевина Србија. Београд: Државна штампарија, 1876.

MIHAILOVIĆ 1971: MIHAILOVIĆ, Sunčica. „Svadbeni običaji u Nišavi“. Glasnik etnografskog muzeja u Beogradu br. 74, 1971, 85–104. [orig.] Михаиловић, Сунчица. „Свадбени обичаји у Нишави“ . Гласник етнографског музеја у Београду бр. 74, 1971, 85–104.

MOS 1982: MOS, Marsel. „Ogled o daru“. Sociologija i antropologija II. Prev. Ana Moralić. Beograd: Prosveta, 1982, 7–222.

POPOVIĆ 2001: POPOVIĆ, Ljudmila. „O prototipskom i stereotipskom načinu konceptualizacije boja u jeziku“. Boje, Kodovi slovenskih kultura. Ur. Dejan Ajdačić. Beograd: Clio, 2001, 14–31. [orig.] Поповић, Људмила. „О прототипском и стереотиском начину концептуализације боја у језику.“ Боје, Кодови словенских култура. Ур. Дејан Ајдачић. Београд: Clio, 2001, 14–31.

RENKAS 2016: RENKAS, Joana. „Hrišćanska simbolika bosiljka u kontekstu teorije kulturne memorije religijskih grupa“. Gora ljiljanova, biljni svet u tradicionalnoj kulturi Srba. Ur. Z. Karanović i J. Dražić. Beograd: Udruženje folklorista Srbije i Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“, 2016, 41–56. [orig.] Ренкас, Јоана. „Хришћанска симболика босиљка у контексту теорије културне меморије религијских група“. Гора љиљанова, биљни света у традиционалној култури Срба, ур. З. Карановић и Ј. Дражић. Београд: Удружење фолклориста Србије и Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, 2016, 41–56.

SAVIĆ GRUJIĆ 2010: SAVIĆ GRUJIĆ, Ana. „Leksika u vezi sa hlebom u timočkom dijalekatskom rečniku Jakše Dinića“. Tradicionalna estetska kultura. Hleb. Prir. Dragan Žunić. Niš: Centar za naučna istraživanja SANU i Univerziteta u Nišu, 2010, 255–258. [orig.] Савић Грујић, Ана. „Лексика у вези са хлебом у тимочком дијалекатском речнику Јакше Динића“. Традиционална естетска култура. Хлеб. Прир. Драган Жунић. Ниш: Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу, 2010, 255–258.

SOFRIĆ 1912: SOFRIĆ, Pavle Niševljanin. Glavnije bilje u narodnom verovanju i pevanju kod Srba. Beograd: Štamparija „Sveti Sava“, 1912. [orig.] Софрић, Павле Нишевљанин. Главније биље у народном веровању и певању код Срба. Бeоград: Штампарија „Свети Сава“, 1912.

STANIĆ 2012: STANIĆ, Danijela. „Funkcija bjele boje u 'Srpskim narodnim pjesmama I' Vuka Stefanovića Karadžića. Književnost i jezik, 3–4, 2012, 281–296. [orig.] Станић, Данијела. „Функција бјеле боје у 'Српским народним пјесмама I' Вука Стефановића Караџића“. Књижевност и језик, 3–4, 2012, 281–296.

STANOJEVIĆ 1929: STANOJEVIĆ, Marinko. „Svadbeni običaji u Timoku“. Zbornik priloga za poznavanje Timočke krajine, br. 1, Zaječar, 1929, 23–79. [orig.] Станојевић, Маринко. „Свадбени обичаји у Тимоку.“ Зборник прилога за познавање Тимочке крајине, бр. 1, Зајечар, 1929, 23–79.

STEPANOVIĆ 2015: STEPANOVIĆ, Željko. „Postverbali s osnovom (-)bor od kontinuanata psl. glagola -*bьrati u srpskom jeziku”. Savremena proučavanja jezika i književnosti VI. Kragujevac: FILUM, 2015, 15–22. [orig.]

Степановић, Жељко. „Поствербали с основом (-)бор од континуаната псл. глагола *BЬRATI у српском језику.“ Савремена проучавања језика и књижевности VI. Крагујевац: ФИЛУМ, 2015, 15–22.

STEFANOVIĆ 2014: STEFANOVIĆ, Mirjana, D. „Posvećujem ove strukove smilja, kovilja i čubra“. Bilje u tradicionalnoj kulturi Srba. Prir. Z. Karanović. Novi Sad: Filozofski fakultet, 63–70. [orig.] Стефановић, Мирјана, Д. „Посвећујем ове струкове смиља, ковиља и чубра.“ Биље у традиционалној култури Срба, прир. З. Карановић. Нови Сад, Филозофски факултет, 63–70.

TARNER 1986: TARNER, Viktor. „Varijacije na temu liminalnosti“. Gradina X, 1986. [orig.] Тарнер, Виктор. „Варијације на тему лиминалности“. Градина X, 1986. 40–56.

TOLSTOJ 1995: TOLSTOJ, Nikita. „Sekundarna funkcija obrednog simbola“. Jezik slovenske kulture. Niš: Prosveta, 1995, 141–160. [orig.] Толстој, Никита. „Секундарна функција обредног симбола“. Језик словенске културе: Ниш: Просвета, 1995, 141–160.

TOPORKOV 2001: TOPORKOV, Andrej L. „Hleb“. Slovenska mitologija. Beograd: Zepter book world. Ur. Svetlana Tolstoj i Ljubinko Radenković, 2001, 562–564. [orig.] Топорков, Андреј Л. „Хлеб“. Словенска митологија, Београд: Zepter book world. Ур. Светлана Толстој и Љубинко Раденковић, 2001, 562–564.

USAČEVA 1995: USAČEVA, Valerija V. „Bazilik“. Slavjanskije drevnosti. Etnolingvističeskij slovarь v pjati tomah. Tom 1. Ur. N. I. Tolstogo. Moskva: Institut slavеnovedenija RAN, 131–133. [orig.] Усачева, Валерия В. „Базилик“. Славянские древности. Этнолингвистический словарь в пяти томах Том 1, ур. Н. И. Толстого Москва: Институт славноведения РАН, 131–133.

ČAJKANOVIĆ 1935: ČAJKANOVIĆ, Veselin. „Bosiljak“. Glasnik etnografskog muzeja u Beogradu, br. 10, 1935, 3–10. [orig.] Чајкановић, Веселин. „Босиљак.“ Гласник етнографског музеја у Београду, бр. 10, 1935, 3–10.

ČAJKANOVIĆ 1994а: ČAJKANOVIĆ, Veselin. „Rečnik srpskih narodnih verovanja o biljkama“. Sabrana dela, knj. IV. Prir. V. Đurić. Beograd: SKZ, BIGZ, Prosveta, Partenon, 1994. [orig.] Чајкановић, Веселин. „Речник српских народних веровања о биљкама“. Сабрана дела, књ. IV. Прир. В. Ђурић, Београд: СКЗ, БИГЗ, Просвета, Партенон, 1994.

ČAJKANOVIĆ 1994b: ČAJKANOVIĆ, Veselin. „Religija i kult drveta i biljaka“. Stara srpska religija i mitologija, Sabrana dela, knj. V. Prir. V. Đurić. Beograd: SKZ, BIGZ, Prosveta, Partenon, 1994. 169–182. [orig.] Чајкановић, Веселин. „Религија и култ дрвета и биљака“. Стара српска религија и митологија, Сабрана дела, књ. V. Прир. В. Ђурић, Београд: СКЗ, БИГЗ, Просвета, Партенон, 1994, 169–182.

ŠORAK 2013: ŠORAK, Marija. „Sedenjka i sedenjkarske pesme u Dobriču“. Glasnik etnografskog muzeja, br. 77, 2013, 207–225. [orig.] Шорак, Марија. „Седењка и седењкарске песме у Добричу“. Гласник етногрфског музеја, бр. 77, 2013, 207–225.

RJAZU: Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika JAZU I-XXIII, Zagreb 1880–1976.

ĐORĐEVIĆ i ZLATANOVIĆ 1990: ĐORĐEVIĆ, Dragutin i Momčilo Zlatanović. Narodne pesme iz Leskovačke oblasti. Beograd: SANU, 1990. [orig.] Ђорђевић, Драгутин и Момчило Златановић. Народне песме из Лесковачке области. Београд: САНУ, 1990.

JOCIĆ i JOCIĆ 1979: JOCIĆ, Života, Radomir Jocić, i dr. Đul devojče. Lirske narodne pesme iz belopalanačkog kraja. Niš: Gradiina, 1979. [orig.] Јоцић, Живота, Радомир Јоцић, и др. Ђул девојче. Лирске народне песме из белопаланачког краја. Ниш: Градина, 1979.

KARADŽIĆ 1852: KARADŽIĆ, Vuk Stefanović. Srpski rječnik istumačen njemačkim i latinskim riječima. Beč: Štamparija Jermenskog manastira, 1852. [orig.] Караџић, Вук Стефановић. Српски рјечник истумачен њемачким и латинскијем ријечима. Беч: Штампарија Јерменског манастира, 1852.

MANOJLOVIĆ 1953: MANOJLOVIĆ, Kosta. Narodne melodije iz istočne Srbije. Beograd: SANU, 1953. [orig.] Манојловић, Коста. Народне мелодије из источне Србије. Београд: САНУ, 1953.

RAJKOVIĆ KOŽELJAC 1978: RAJKOVIĆ KOŽELJAC, Ljubiša. Zdravac mirišljavac. Zaječar: Grafičko izdavačko preduzeće „Zaječar“, 1978. [orig.] РајковићКожељац, Љубиша. Здравац миришљавац. Зајечар: Графичко издавачко

предузеће „Зајечар“, 1978.

STANOJEVIĆ 1903: STANOJEVIĆ, Marinko. „Nekoliko varijanata narodnih pesama

sa Timoka“. Karadžić. List za srpski narodni život, običaje i predanje. Izdaje i

uređuje Tihomir R. Đorđević, br. 2, IV, 1903, 96–108. [orig.] Станојевић, Маринко „Неколико варијаната народних песама са Тимока“. Караџић. Лист за српски народни живот, обичаје и предање. Издаје и уређује Тихомир Р. Ђорђевић. бр. 2, IV, 1903, 96–108.

Downloads

Published

2021-06-16