ОПИС ЧУДА У „ЖИТИЈУ СВЕТОГ СИМЕОНА“ СВЕТОГА САВЕ И СТЕФАНА ПРВОВЕНЧАНОГ

Authors

  • Сара Немат

Keywords:

чудо, чудотворење, жанр, „Житије Светог Симеона“, Свети Симеон, Свети Сава, Стефан Првовенчани

Abstract

У раду се говори о описима чуда која су се, за време његовог земног битисања, пројавила на Светом Симеону, о свечевим постхумним чудотворењима, али и о њиховој паралели са библијским и ранохришћанским чудима. Корпус за ово истраживање представља „Житије Светог Симеона“ Светога Саве и Стефана Првовенчаног. Утврђено је да описи чуда у „Житију Светог Симеона“ одговарају описима Христових јеванђељских чудотворења, као и описима чуда која су чинили ранохришћански светитељи. Циљ рада је да се идентификују поменути описи чуда, као и да се укаже на њихове паралеле. Радом се указује и на особену структуру описа чуда које се сагледава, осим као подразумевани део композиционе схеме житија, и као поджанр у структури хагиографског текста.

Downloads

Download data is not yet available.

References

AJDAČIĆ 2000: Ajdačić, Dejan. „Čudesno isceljenje opsednutih“. Čudo u slovenskim kulturama, Beograd: Naučno društvo za slovenske umetnosti i kulture, Novi Sad: APIS, 2000. [orig.] Ајдачић, Дејан. „Чудесно исцељење опседнутих“. Чудо у словенским културама, Београд: Научно друштво за словенске уметности и културе, Нови Сад: АПИС, 2000.

AVERINCEV 1982: Averincev, Sergej. Poetika ranovizantijske književnosti. Beograd: Srpska književna zadruga, 1982. [orig.] Аверинцев, Сергеј. Поетика рановизантијске књижевности. Београд: Српска књижевна задруга, 1982.

BAEVA 2000: Baeva, Vihra. „Čudo kao lični mit“. Čudo u slovenskim kulturama, Beograd: Naučno društvo za slovenske umetnosti i kulture, Novi Sad: APIS, 2000. [orig.] Баева, Вихра. „Чудо као лични мит“. Чудо у словенским културама, Београд: Научно друштво за словенске уметности и културе, Нови Сад: АПИС, 2000.

BOJOVIĆ 2014: Bojović, Dragiša. „Poetika čuda“. Zbornik Matice Srpske za književnost i jezik, knj. 62, sv. 3, Novi Sad, 2014. [orig.] Бојовић, Драгиша. „Поетика чуда“. Зборник Матице Српске за књижевност и језик, књ. 62, св. 3, Нови Сад, 2014.

BOJOVIĆ 2009: Bojović, Dragiša. „Niš u književnom delu Stefana Prvovenčanog“. Razvijanje svitka, prilozi iz istorije. Niš: Centar za crkvene studije, Beograd: Ars Libri, 2009, 87–100. str. [orig.] Бојовић, Драгиша. „Ниш у књижевном делу Стефана Првовенчаног“. Развијање свитка, прилози из историје. Ниш: Центар за црквене студије, Београд: Ars Libri, 2009, 87–100. стр.

BOJOVIĆ 2006: Bojović, Dragiša. „Starozavetni obraz krsta“. Crkvene studije, godišnjak Centra za crkvene studije, 3, Niš, 2006, 199–212. str. [orig.] Бојовић, Драгиша. „Старозаветни образ крста“. Црквене студије, годишњак Центра за црквене студије, 3, Ниш, 2006, 199–212. стр.

BULGAKOV 1996: Bulgakov, Sergej. O evanđelskim čudima. Beograd: Logos, 1996. [orig.] Булгаков, Сергеј. О еванђелским чудима. Београд: Логос, 1996.

JUHAS GEORGIEVSKA 1988: Juhas Georgievska, Lјiljana. „Stefan Prvovenčani i njegovo delo“. Žitije Svetog Simeona. Beograd: Prosveta, Srpska književna zadruga, 1988, 9–50. str. [orig.] Јухас Георгиевска, Љиљана. „Стефан Првовенчани и његово дело“. Житије Светог Симеона. Београд: Просвета, Српска књижевна задруга, 1988, 9–50. стр.

KAPSANIS 2004: Kapsanis, Georgije. Krst Hristov i njegov značaj u našem životu. Beograd, 2004. [orig.] Капсанис, Георгије. Крст Христов и његов значај у нашем животу. Београд, 2004.

LARŠE 2008: Larše, Žan Klod. Teologija bolesti. Prev. Radmila Obradović, Niš: Centar za crkvene studije, Beograd: Ars Libri, 2008. [orig.] Ларше, Жан Клод. Теологија болести. Прев. Радмила Обрадовић, Ниш: Центар за црквене студије, Београд: Ars Libri, 2008.

MARINKOVIĆ 2007: Marinković, Radmila. Svetorodna gospoda srpska. Beograd: Čigoja, 2007. [orig.] Маринковић, Радмила. Светородна господа српска. Београд: Чигоја, 2007.

MILOJEVIĆ 2019: Milojević, Snežana. „Čudo koje zaustavlja zlo na primerima iz stare srpske književnosti“. Vizantijsko-slovenska čtenija II. Ur. Dragiša Bojović, Niš: Centar za vizantijsko-slovenske studije, Međunarodni centar za pravoslavne studije, Centar za crkvene studije, 2019, 283–293. [orig.] Милојевић, Снежана. „Чудо које зауставља зло на примерима из старе српске књижевности“. Византијско-словенска чтенија II. Ур. Драгиша Бојовић, Ниш: Центар за византијско-словенске студије, Међународни центар за православне студије, Центар за црквене студије, 2019, 283–293.

MILOJEVIĆ 2018а: Milojević, Snežana. „Funkcija anđela u opisu stradanja i smrti srpske žitijne književnosti XII i XIII veka“. Crkvene studije god. 15 br. 15, Ur. Dragiša Bojović, Niš: Centar za crkvene studije, 2018. [orig.] Милојевић, Снежана. „Функција анђела у опису страдања и смрти српске житијне књижевности XII и XIII века“. Црквене студије год. 15 бр. 15, Ур. Драгиша Бојовић, Ниш: Центар за црквене студије, 2018.

MILOJEVIĆ 2018b: Milojević, Snežana. „Funkcija snova i viđenja u staroj srpskoj književnosti na primerima opisa stradanja i smrti“. Vizantijsko-slovenska čtenija I. Ur. Dragiša Bojović, Niš: Centar za vizantijsko-slovenske studije, Međunarodni centar za pravoslavne studije, Centar za crkvene studije, 2018, 347–369. [orig.] Милојевић, Снежана. „Функција снова и виђења у старој српској књижевности на примерима описа страдања и смрти“. Византијско-словенска чтенија I. Ур. Драгиша Бојовић, Ниш: Центар за византијско-словенске студије, Међународни центар за православне студије, Центар за црквене студије, 2018, 347–369.

MILOJEVIĆ 2018v: Milojević, Snežana. „Čudo nepropadivosti tela i mirotočenja svetih u srpskoj žitijnoj književnosti“. Philologia Mediana br. 10, Niš, 2018. [orig.] Милојевић, Снежана. „Чудо непропадивости тела и мироточења светих у српској житијној књижевности“. Philologia Mediana бр. 10, Ниш, 2018.

MILOJEVIĆ 2018g: Milojević, Snežana. „Čudo isceljenja u žitijima srpske srednjovekovne književnosti“. Oktoih VIII/9, Podgorica, 2018, 109–122. [orig.] Милојевић, Снежана. „Чудо исцељења у житијима српске средњовековне књижевности“. Октоих VIII/9, Подгорица, 2018, 109–122.

MILOJEVIĆ 2017: Milojević, Snežana. Od premudrih čula. Ogledi o staroj srpskoj književnosti. Niš: Međunarodni centar za pravoslavne studije, 2017. [orig.] Милојевић, Снежана. Од премудрих чула. Огледи о старој српској књижевности. Ниш: Међународни центар за православне студије 2017.

PALAVESTRA 2007: Palavestra, Predrag. Kritičke odlike srpske fantastike. Projekat Rastko, nepaginirano. <http://www.rastko.rs/rastko/delo/11841> 11. 4. 2021. [orig.] Палавестра, Предраг. Критичке одлике српске фантастике. Пројекат Растко. Непагинирано. <http://www.rastko.rs/rastko/delo/11841> 11. 4. 2021.

POPOVIĆ 2006: Popović, Danica. „O nastanku kulta Svetog Simeona“. Pod okriljem svetosti. Kult svetih vladara i relikvija u srednjovekovnoj Srbiji, Beograd: Balkanološki institut SANU, 2006. [orig.] Поповић, Даница. „О настанку култа Светог Симеона“. Под окриљем светости. Култ светих владара и реликвија у средњовековној Србији, Београд: Балканолошки институт САНУ, 2006.

TODOROV 1987: Todorov, Cvetan. Uvod u fantastičku književnost. Beograd: Rad, 1987.[orig.] Тодоров, Цветан. Увод у фантастичну књижевност, Београд: Рад, 1987.

VLADIKA ATANASIJE 1993: Vladika Atanasije, Jevtić. „Božansko i čudesno u srpskoj religioznoj književnosti. Srpski zavičaj, Priština: Jedinstvo, 1993. [orig.] Владика Атанасије, Јевтић. „Божанско и чудесно у српској религиозној књижевности“. Српски завичај, Приштина: Јединство, 1993.

BIBLIJA: Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta. Prev. Đuro Daničić i Vuk Stefanović Karadžić. Beograd: Glas mira, Preporod, 2009. [оrig.] Библија: Свето писмо Старога и Новога завјета. Прев. Ђуро Даничић и Вук Стефановић Караџић. Београд: Глас мира, Препород, 2008.

SVETI SAVA 1986: Sveti Sava. Žitije Svetog Simeona. Beograd: Prosveta, Srpska književna zadruga, 1986. [orig.] Свети Сава. Житије Светог Симеона. Београд: Просвета, Српска књижевна задруга, 1986.

STEFAN PRVOVENČANI 1988: Stefan Prvovenčani. Žitije Svetog Simeona. Beograd: Prosveta, Srpska književna zadruga, 1988. [orig.] Стефан Првовенчани. Житије Светог Симеона. Београд: Просвета, Српска књижевна задруга, 1988.

Downloads

Published

2021-06-16