TОДОРОВА СУБОТА (ТОДОРОВДАН) У МАЛОМ КРЧИМИРУ: ТРАДИЦИЈА И РЕВИВАЛИЗАМ

Authors

  • Смиљана Ђорђевић Белић
  • Данијела Поповић Николић

Keywords:

Тодорова субота/Тодоровдан, обред, обичај, институционализација, фолклоризам, ретрадиционализација, ревивализам, постсоцијализам

Abstract

У раду су представљени резултати истраживања обележавања Тодорове суботе (Тодоровдана) у Малом Крчимиру (Заплање, југоисточна Србија). Након прегледа досадашњих проучавања обреда Тодорица у балканском контексту и реконструкције ритуала сачињеног на основу расположивих студија и етнографске грађе, ауторке пружају слику ове ритуалне праксе, истраживане у оквирима традицијске културе Заплања. Анализирају се уочене промене (редукција ритуалних слојева, система табуа и сл.) и констатује да се у актуелном тренутку прослава Тодоровдана позиционира на размеђи ритуала и манифестације институционализованог типа. Други део студије доноси коментарисане транскрипте теренских разговора који илуструју емско вишегласје. Емски полилог, који некада има и полемички карактер, концентрише се око неколико тематских језгара: интерпретација континуитета и ревивализма, питање „права“ на традицију, носталгична сећања на прошлост и увођење релације некад / сад. У теоријско-аналитичком сегменту прилога обредно-обичајна пракса везана за обележавање Тодоровдана посматра се у контексту „преговарања око аутентичности“, у контексту сличних пракси „новог таласа“ фолклоризма (уз шири осврт на проблем ретрадиционализације у постсоцијалистичкој Србији), те у оквирима њеног значења и значаја с обзиром на специфичности демографске слике Заплања (доминација социјално-интегративних функција у условима изразите депопулације). Коначно, у закључном се делу поставља питање о одрживости праксе, те о могућностима и консеквенцама њеног евентуалног укључивања у систем заштите нематеријалног културног наслеђа.

Downloads

Download data is not yet available.

References

AGAPKINA 2002: Агапкина, Татьяна А. Мифопоэтические основы славянского народного календаря. Весенне-летний цикл. Москва: Индрик, 2002.

ANTONIJEVIĆ 1971: Antonijević, Dragoslav. Aleksinačko Pomoravlje. Srpski etnografski zbornik LXXXIII. Život i običaji narodni 35, 1971. [orig.] Антонијевић, Драгослав. Алексиначко Поморавље. Српски етнографски зборник LXXXIII. Живот и обичаји народни 35 (1971): 1–270.

ANTONIJEVIĆ 1982: Antonijević, Dragoslav. Obredi i običaji balkanskih stočara. Beograd: SANU, Balkanološki institut, 1982. [orig.] Антонијевић, Драгослав. Обреди и обичаји балканских сточара. Београд: САНУ, Балканолошки институт, 1982.

BENOVSKA-SBKOVA 1999: Беновска-Събкова, Милена. Оброците в Северозападна България: вид религиозно поведение в постсоциалистическо време. Българска етнология 1–2, 1999: 70–84.

BENOVSKA-SBKOVA 2001: Беновска-Събкова, Милена. Политически преход и всекидневна култура. Софи: АИ „Проф. Марин Дринов“, 2001.

BENOVSKA-SBKOVA 2013: Беновска-Събкова, Милена. Mъченици и герои: политика на паметта и преоткриване на православието в постсъветска Русия. Българският ХХ век. Колективна памет и национална идентичност. Ред. А. Лулева. София: Гутенберг, 2013, 249–274.

VUJANIĆ 2011: Vujanić. Milica et al. Rečnik srpskoga jezika. Novi Sad: Matica srpska, 2011. [orig.] Вујанић, Милица et al. Речник српскога језика. Нови Сад: Матица српска, 2011.

GAVRILOVIĆ 1996: Gavrilović, Danijela. Mitološki i socijalni kontekst praznovanja Todorove subote u istočnoj Srbiji. Etno-kulturološki zbornik za proučavanje kulture istočne Srbije i susednih oblasti 2, 1996: 138–141. [orig.] Гавриловић, Данијела. Митолошки и социјални контекст празновања Тодорове суботе у истoчној Србији. Етно-културолошки зборник за проучавање културе источне Србије и суседних области 2 (1996): 138–141.

ĐORĐEVIĆ BELIĆ 2018: Đorđević Belić, Smiljana. Todorovci / todoronci / tudoronci: prilog proučavanju demonologije Srba u Dunavskoj klisuri. Ishodišta 4, 2018: 75–88. [orig.] Ђорђевић Белић, Смиљана. Тодоровци / тодоронци / тудоронци: прилог проучавању демонологије Срба у Дунавској клисури. Исходишта 4 (2018): 75–88.

ZEČEVIĆ 1974: Zečević, Slobodan. Rusalke i todorci u narodnom verovanju istočne Srbije. Glasnik Etnografskog muzeja 37, 1974: 109−139. [orig.] Зечевић, Слободан. Русалке и тодорци у народном веровању источне Србије. Гласник Етнографског музеја 37, 1974: 109−139.

ZEČEVIĆ 1981: Zečević, Slobodan. Mitska bića srpskih predanja. Beograd: Etnografski muzej, 1981.[orig.] Зечевић, Слободан. Митска бића српских предања. Београд: Етнографски музеј, 1981.

JAKOVLJEVIĆ 2012: Jakovljević, Rastko. Tradicionalna muzika i anatomija mreže festivala između jugoslovenske kulturne politike i vernakularnih vrednosti. Muzikologija 12, 2012: 103–120. [orig.] Јаковљевић, Растко. Традиционална музика и анатомија мреже фестивала између југословенске културне политике и вернакуларних вредности. Музикологија 12, 2012: 103–120.

KRSTIĆ 2002: Krstić, Borislav. Narodni život i običaji Klisuraca i Poljadijaca. Temišvar: Savez Srba u Rumuniji, 2002. [orig.] Крстић, Борислав. Народни живот и обичаји Клисураца и Пољадијаца. Темишвар: Савез Срба у Румунији, 2002.

LAJIĆ MIHAJLOVIĆ, GRAŠAR ANĐELKOVIĆ 2017: Lajić Mihajlović, Danka i Jelena Grašar Anđelković. Pola veka Homoljskih motiva : 1968–2017. Miris jorgovana u dolini zlatonosnog Peka. Kučevo : Centar za kulturu „Veljko Dugošević“, 2017. [orig.] Лајић Михајловић, Данка и Јелена Грашар Анђелковић. Пола века Хомољских мотива : 1968–2017. Мирис јоргована у долини златоносног Пека. Кучево : Центар за културу „Вељко Дугошевић“, 2017.

LAJIĆ MIHAJLOVIĆ, ĐORĐEVIĆ BELIĆ 2019: Lajić Mihajlović, Danka i Smiljana Đorđević Belić. Definisanje „tradicionalnog“ u (tradicionalnom) pevanju uz gusle kao NKN: kompetencija nosilaca nasleđa i/ili stručnjaka. Savremena srpska folkloristika VI. Ur. D. Petković i B. Suvajdžić. Beograd, Tršić: Udruženje folklorista Srbije, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“,

Centar za kulturu ,,Vuk Karadžić“ u Loznici, 2019: 225–245. [orig.] Лајић Михајловић, Данка и Смиљана Ђорђевић Белић. Дефинисање

„традиционалног“ у (традиционалном) певању уз гусле као НКН: компетенција носилаца наслеђа и/или стручњака. Савремена српска фолклористика VI. Ур. Д. Петковић и Б. Сувајџић. Београд, Тршић: Удружење фолклориста Србије, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, Центар за културу ,,Вук Караџић“ у Лозници, 2019, 225–245.

LEBEDEV 2007: Лебедев, Сергей Дмитриевич. Религиозный ренессанс как социальная реальность: к демифологизации понятия.

Социологический журнал 2, 2007: 24–36.

LURJE 2001: Лурье, Михаил Лазаревич. О феномене наивного сочинительства. Наивная литература: исследования и тексты. Сост. С. Неклюдов. Москва: Московский общественный научный фонд, 2001, 15–28.

LULEVA 2019: Лулева, Ана. Традиция и ре/традиционализация: Калоферското мъжко хоро. Етнологията в променящия се свят. София: AИ „Проф. Марин Дринов“, 2019.

LUKIĆ KRSTANOVIĆ 2010: Lukić Krstanović, Miroslava. Spektakli XX veka: muzika i moć. Beograd: Etnografski institut SANU, 2010. [orig.] Лукић Крстановић, Мирослава. Спектакли XX века: музика и моћ. Београд: LUKIĆ KRSTANOVIĆ 2015: Lukić Krstanović, Miroslava i Dragana Radojičić. Nematerijalno kulturno nasleđe u Srbiji: prakse, znanja i inicijative. Glasnik Etnografskog muzeja 79, 2015: 165–178. [orig.] Лукић Крстановић, Мирослава и Драгана Радојичић. Нематеријално културно наслеђе у Србији: праксе, знања и иницијативе. Гласник Етнографског музеја 79, 2015: 165–178.

LJUBINKOVIĆ 2006: Ljubinković, Nenad. Svoj i tuđ u interakciji na balkanskim prostorima do početka 18. veka. Slika drugog u balkanskim i srednjoevropskim književnostima. Ur. M. Maticki. Beograd: Institut za književnost i umetnost, 2006, str. 77–84. [orig.] Љубинковић, Ненад. Свој и туђ у интеракцији на балканским просторима до почетка 18. века. Слика другог у балканским и средњоевропским књижевностима. Ур. М. Матицки. Београд: Институт за књижевност и уметност, 2006, стр. 77–84.

MEDAR TANJGA i dr 2017: Medar Tanjga, Irena, Jelenka Pandurević i Dragica Panić Kašanski. Nematrijalno kulturno nasljeđe. Teorijski, metodološki i administrativni aspekti. Banja Luka: Filološki fakultet, 2017. [orig.]Медар Тањга, Ирена, Јеленка Пандуревић и Драгица Панић Кашански. Нематријално културно насљеђе. Теоријски, методолошки и административни аспекти. Бања Лука: Филолошки факултет, 2017.

MILOŠEVIĆ 1940: Milošević, Milorad. Sampasi na Babičkoj gori u Zaplanju. Glasnik Etnografskog muzeja 15, 1940: 168–170. [orig.]Милошевић, Милорад. Сампаси на Бабичкој гори у Заплању. Гласник Етнографског музеја 15, 1940: 168–170.

MINAEVA 2009: Минаева, Анна П. До и после литературы. До и после литературы: тексты наивной словесности. Сост. А. П. Минаева. Отв. ред. Е. Жигарина. Москва: РГГУ, 2009.

NEDELJKOVIĆ 1990: Nedeljković, Mile. Godišnji običaji u Srba. Beograd: „Vuk Karadžić“, 1990. [orig.] Недељковић, Миле. Годишњи обичаји у Срба. Београд: „Вук Караџић“, 1990.

NEKLJUDOV 2001: Неклюдов, Сергей Юрьевич. От составителя. Наивная литература: исследования и тексты. Сост. С. Неклюдов. Москва: Московский общественный научный фонд, 2001.

NIKOLIĆ 1910: Nikolić, Vladimir. Iz Lužnice i Nišave. Srpski etnografski zbornik 16, 1910: 1–563. [orig.] Николић, Владимир. Из Лужнице и Нишаве. Српски етнографски зборник 16, 1910: 1–563.

PLOTNJIKOVA 2012: Плотникова, Aна А. Тодорова суббота. Славянские древности: этнолингвический словарь. Том 5. Под общей редакцией Н. И. Толстого. Москва: Международные отношения, 2012, 279–282.

POPOVIĆ NIKOLIĆ 2018: Popović Nikolić, Danijela. Terenska istraživanja usmenog stvaralaštva u Zaplanju. Folkloristika (3/1): 2018, 173‒183. [orig.] Поповић Николић, Данијела. Теренска истраживања усменог стваралаштва у Заплању. Фолклористика (3/1): 2018, 173‒183.

RADINOVIĆ 1992: Radinović, Sanja. Staro dvoglasno pevanje Zaplanja. Neobjavljen magistarski rad. Beograd: Fakultet muzičke umetnosti, 1992. [orig.] Радиновић, Сања. Старо двогласно певање Заплања. Необјављен магистарски рад. Београд: Факултет музичке уметности, 1992.

RADIĆ 2002: Radić, Radmila. Država i verske zajednice 1945–1970. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2002. [orig.] Радић, Радмила. Држава и верске заједнице 1945–1970. Београд: Институт за новију историју Србије, 2002.

RAKOČEVIĆ I RANISAVLJEVIĆ 2019: Rakočević, Selena i Zdravko Ranisavljević. Stručnjaci kao medijatori između Države i nosilaca praksi nematerijalnog kulturnog nasleđa: nominacijski dosije ‘Kolo, tradicionalna narodna igra’. Folkloristika 4/2 (2019): 25–43. [orig.] Ракочевић, Селена и Здравко Ранисављевић. Стручњаци као медијатори између Државе и носилаца пракси нематеријалног културног наслеђа: номинацијски досије ‘Коло, традиционална народна игра’. Фолклористика 4/2, 2019: 25–43.

RADENKOVIĆ 2001a: Radenković, Ljubinko. Todorova subota. Slovenska mitologija. Enciklopedijski rečnik. Ur. Lj. Radenković i S. Tolstoj. Beograd: Zepter Book World, 2001a, 530–533. [orig.] Раденковић, Љубинко. Тодорова субота. Словенска митологија. Енциклопедијски речник. Ур. Љ. Раденковић и С. Толстој. Београд: Zepter Book World, 2001а, 530–533.

RADENKOVIĆ 2001b: Radenković, Ljubinko. Todorci. Slovenska mitologija. Enciklopedijski rečnik. Ur. Lj. Radenković i S. Tolstoj. Beograd: Zepter Book World, 2001b, 533–536. [orig.] Раденковић, Љубинко. Тодорци. Словенска митологија. Енциклопедијски речник. Ур. Љ. Раденковић и С. Толстој. Београд: Zepter Book World, 2001б, 533–536.

SIMONOVIĆ 1982: Simonović, Dragoljub. Zaplanje. Niš, Beograd: Gradina, Narodna knjiga, Etnografski institut SANU, 1982. [orig.]Симоновић, Драгољуб. Заплање. Ниш, Београд: Градина, Народна књига, Етнографски институт САНУ, 1982.

SIKIMIĆ 2001: Sikimić, Biljana. Sveci creva motaju. Kult svetih na Balkanu. Liceum 5, 2001: 39–87. [orig.] Сикимић, Биљана. Свеци црева мотају. Култ светих на Балкану. Лицеум 5 (2001): 39–87.

TOLSTOJ 1995: Tolstoj, Nikita. Jezik slovenske kulture. Niš: Prosveta, 1995. [orig.] Толстој, Никита. Jeзик словенске културе. Ниш: Просвета, 1995.

FILIPOVIĆ 1950: Filipović, Milenko. Trački konjanik u običajima i verovanjima savremenih balkanskih naroda. Novi Sad: Matica srpska, 1950. [orig.] Филиповић, Миленко. Трачки коњаник у обичајима и веровањима савремених балканских народа. Нови Сад: Матица српска, 1950.

HRISTOV 2004: Христов, Петко. Общности и празници. Служби, слави, събори и курбани в южнославянското село през първата половина на ХХ век. София: Българска академия на науките, Етнографски институт с музей, 2004.

CVETANOVIĆ 2013: Cvetanović, Vidoje. Rečnik zaplanjskog govora. Gadžin Han: Narodna biblioteka „Branko Miljković“, 2013. [orig.] Цветановић, Видоје.

Речник заплањског говора. Гаџин Хан: Народна библиотека „Бранко Миљковић“, 2013.

BAEVA, VALČINOVA 2009: Baeva, Vihra & Galia Valtchinova, A Women’s Religious Organization in Southern Bulgaria: From Miracle Stories to History. History and Anthropology 20/3, 2009: 317–338.

BERGER 1999: Berger, Peter L. The desecularization of the world: A global overview. The desecularization of the world: Resurgent religion and world politics. Ed. P. L. Berger. Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 1999, 1–18.

BORTOLOTO 2013a: Bortolotto, Chiara. Golema cola cola u Gravini: nematerijalna kulturna baština, kulturno dobro i teritorij između UNESCO-ova diskursa i lokalne baštinske prakse. Proizvodnja baštine: kritičke studije o nematerijalnoj kulturi. Ur. M. Hameršak, I. Pleše i A. Vukušić. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 2013a: 179–201.

BORTOLOTO 2013B: Bortolotto, Chiara. Authenticity: A Non-Criterion for Inscription on the Lists of UNESCO’s Intangible Cultural Heritage Convention. IRCI Meeting on ICH — Evaluating the Inscription Criteria for the Two Lists of UNESCO’s Intangible Cultural Heritage Convention. Tokyo: International Research Centre for Intangible Cultural Heritage in the Asia-Pacific Region (IRCI), 2013б, 73–79.

BOJM 2005: Bojm, Svetlana. Budućnost nostalgije. Beograd: Geopolitika, 2005.

BENDIKS 1997: Bendix, Regina. In Search of Authenticity. The Formation of Folklore Studies. University of Wisconsin Press, 1997.

BOROVIK 2004: Borowik, Irena, Dinka Marinović Jerolimov & Siniša Zrinščak, Religion and patterns of social transformation – or: how to interpret religious changes in post-communism? Religion and patterns of social transformation. Еds. I. Borowik, D. Marinović Jerolimov & S. Zrinščak. Zagreb: Institute for social research, 2004, 9–19.

CERIBAŠIĆ 2003: Ceribašić, Naila. Hrvatsko, seljačko, starinsko i domaće: povjest i etnografi ja javne prakse narodne glazbe u Hrvatskoj. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 2003.

CERIBAŠIĆ 2008: Ceribašić, Naila. Folklor i folklorizam. Predstavljanje tradicijske kulture na sceni i u medijima. Ur. A. Muraj i Z. Vitez. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, Hrvatsko etnološko društvo, 2008, 259−270.

DOBELER 2004: Dobbelaere, Karel. Secularization: An Analysis at Three Levels. Peter Lang, 2004.

DEG 1994: Dégh, Linda. American Folklore and the Mass Media. Indiana University Press, 1994.

GAVRILOVIĆ, ĐORĐEVIĆ 2016: Gavrilović, Ljiljana i Ivan Đorđević. Sjenički sir kao nematerijalno kulturno nasleđe. Antropološki pristup problemu. Eтноантрополошки проблеми 2/4, 2016: 989–1004.

GOG 2006: Gog, Sorin. The construction of the religious space in post-socialist Romania. Journal for the Study of Religions and Ideologies 15, 2006: 37–53.

HAMERŠAK, PLEŠE, VUKUŠIĆ 2013: Hameršak, Marijana, Iva Pleše i Ana-Marija Vukušić (ur.). Proizvodnja baštine: kritičke studije o nematerijalnoj kulturi. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 2013.

HOBSBAUM 1983: Hobsbawm, Eric & Terence Ranger (eds.). The Invention of Tradition. Cambridge University Press, 1983.

HOFMAN 2010: Hofman, Ana. Staging socialist femininity: Gender Politics and Folklore Performance in Serbia. Brill Academic Pub, 2010.

HRISTOV, MANOVA 2007: Hristov, Petko & Tsvetana Manova. The new “old” kurban. A case study. Kurban in the Balkans. Eds. P. Hristov & B. Sikimić. Belgrade: Institute for Balkan Studies SASA, 2007, 209–230.

ILIĆ 2010: Ilić, Marija. Ideologija nostalgije u etnolingvističkom intervjuu. Etno-antropološke sveske 15, 2010: 65–75.

JELINČIĆ, ŽUVELA BUŠNJA 2008: Jelinčić, Daniela Angelina i Ana Žuvela Bušnja. Uloga medija u predstavljanju, mijenjanju i kreiranju tradicije. Predstavljanje tradicijske kulture a sceni i u medijima. Ur. A. Muraj i Z.Vitez. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, Hrvatsko etnološko društvo, 2008, 51–63.

KIRŠENBLAT-ŽIMBLET 2013: Kirshenblatt-Gimblett, Barbara. Svjetska baština i kulturna ekonomija. Proizvodnja baštine: kritičke studije o nematerijalnoj kulturi. Ur. M. Hameršak, I. Pleše i A. Vukušić. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 2013: 65–117.

KUTMA 2015: Kuutma, Kristin. From folklore to intangible heritage. A Companion to Heritage Studies. Eds. W. Logan, M. N. Craith & U. Kockel. Wiley – Blackwel, 2015, 41–54.

LAJMGRUBER 2013: Leimgruber, Walter. Švicarska i UNESCO-ova Konvencija o zaštiti nematerijalne kulturne baštine. Proizvodnja baštine: kritičke studije o nematerijalnoj kulturi. Ur. M. Hameršak, I. Pleše i A. Vukušić. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 2013: 121–156.

MIHAJLESKU 2008: Mihăilescu, Vintilă. A New Festival for the New Man: The Socialist Market of Folk Experts during the ‘Singing Romania’ National Festival. Studying Peoples in the People’s Democracies II: Socialist Era Anthropology in South-East Europe. Eds. V. Mihăilescu, I. Iliev & S. Naumović. Berlin: LIT-Verlag, 2008, 55–80.

MIHAJLESKU, ILIEV, NAUMOVIĆ 2008: Mihăilescu, Vintilă, Ilia Iliev & Slobodan Naumović (eds.). Studying Peoples in the People’s Democracies II: Socialist Era Anthropology in South-East Europe. Berlin: LIT-Verlag, 2008.

MURZIN 2008: Murzyn, Monika A. Heritage Transformation in Central and Eastern Europe. The Ashgate Research Companion to Heritage and Identity. Eds. B. Graham & P. Howard. Hampshire: Аshgate, 2008, 315– 341.

MILER 2004: Müller, Olaf. Religiosity in Central and Eastern Europe: Results from the PCE Survey. Religion and patterns of social transformation. Eds. I. Borowik, D. Marinović Jerolimov & S. Zrinščak. Zagreb: Institute for social research, 2004, 61–78.

MURAJ, VITEZ 2008: Muraj, Aleksandra i Zorica Vitez (ur.). Predstavljanje tradicijske kulture na sceni i u medijima. Institut za etnologiju i folkloristiku, Hrvatsko etnološko društvo, 2008.

NAUMOVIĆ 2009: Naumović, Slobodan. Upotreba tradicije u političkom i javnom životu Srbije na kraju dvadesetog i početkom dvadeset prvog veka. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2009.

RADULOVIĆ 2012: Radulović, Lidija. Religija ovde i sada: revitalizacija religije u Srbiji. Beograd: Srpski genealoški centar, 2012.

SMRKE 2004: Smrke, Marjan. Religious Forms of Social Mimicry in a Society in Transition. Religion and patterns of social transformation. Eds. I. Borowik, D. Marinović Jerolimov & S. Zrinščak. Zagreb: Institute for social research. 2004,171–186.

TOMKA 2004: Tomka, Miklós. Comparing countries by their religiosity in Eastern Europe. Religion and patterns of social transformation. Eds. I. Borowik, D. Marinović Jerolimov & S. Zrinščak. Zagreb: Institute for social research. 2004, 49–59.

CICIŠVILI 2013: Tsitsishvili, Nino. Nacionalne ideologije u eri globalnih fuzija: gruzijsko polifono pjevanje kao UNESCO-ovo remek-djelo nematerijalne baštine. Proizvodnja baštine: kritičke studije o nematerijalnoj kulturi. Ur. M. Hameršak, I. Pleše i A. Vukušić. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 2013: 203–232.

Downloads

Published

2021-06-16