ЗООНИМИ У ФУНКЦИЈИ ИНВЕКТИВЕ: ДА ЛИ ЈЕ ЧОВЕК ЧОВЕКУ САМО ВУК?

Authors

  • Јелена Лепојевић

Keywords:

зооним, инвектива, семантичка деривација, полисемија, секундарно значење, руски језик, српски језик

Abstract

Секундарне семантичке реализације именица чија је примарна функција да именују животиње могу се односити како на предмете тако и на лица. Продуктивност секундарних значења која реферишу на лице веома је висока, понајвише када се њима указује на негативне карактеристике.
Овај рад се првенствено бави анализом и класификацијом инвективних секундарних значења забележених под одредницама за зоониме у руским и српским речницима. Резултати истраживања формирани су на основу поређења како секундарних значења тако и самих зоонима код којих су се таква значења развила у руском, односно српском језику. Поред лексичко-семантичких карактеристика, водећи се принципима компаративне анализе, у раду ћемо се осврнути и на творбени аспект, као и на особености развоја вишезначности.
У току истраживања примењиване су традиционалне лингвистичке методе: метода узорковања, лексичко-семантичка, компаративна, дескриптивна метода, квантитативна анализа и, када је грађа то захтевала, анализа речничких дефиниција.

Downloads

Download data is not yet available.

References

APRESJAN 1995: APRESIАN, Iurii Derenikovich. Leksicheskaia semantika, Moskva: Iazyki russkoi kul'tury: Vostochnaia literatura RAN, 1995. [orig.] АПРЕСЯН, Юрий Дереникович. Лексическая семантика, Москва: Языки русской культуры: Восточная литература РАН, 1995.

ASADČAJA 2015: OSADChAIА, Alena Vladimirovna. „Poniatie semanticheskoi derivatsii”, Aktual'nye voprosy filologicheskikh nauk, Kazan': Buk, 2015. [orig.] ОСАДЧАЯ, Алена Владимировна. „Понятие семантической деривации”, Актуальные вопросы филологических наук, Казань: Бук, 2015.

BELOŠAPKOVA 1999: BELOSHAPKOVA (red.) Sovremennyi russkii iazyk. Moskva: Azbukovnik, 1999. [orig.] БЕЛОШАПКОВА (ред.) Современный русский язык. Москва: Азбуковник, 1999.

DRAGIĆEVIĆ 2003: DRAGIĆEVIĆ, Rajna. „Mehanizmi nastajanja sekundarnih značenja leksema”, Srpski jezik, VIII/1–2, Beograd: Filološki fakultet, 2003, 221–231. [orig.] ДРАГИЋЕВИЋ, Рајна. „Механизми настајања секундарних значења лексема”, Српски језик, VIII/1–2, Београд Филолошки факултет, 2003, 221–231.

DRAGIĆEVIĆ 2010: DRAGIĆEVIĆ, Rajna. Leksikologija srpskog jezika, Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika, 2010. [orig.] ДРАГИЋЕВИЋ, Рајна. Лексикологија српског језика, Београд: Завод за издавање уџбеника, 2010.

DRAGIĆEVIĆ 2018: DRAGIĆEVIĆ, Rajna. „Semantička derivacija”, Srpski jezik, XXIII, Beograd: Filološki fakultet, 2018, 169–177. [orig.] ДРАГИЋЕВИЋ, Рајна. „Семантичка деривација”, Српски језик, XXIII, Београд: Филолошки факултет, 2018, 169–177.

GORTAN PREMK 2004: GORTAN PREMK, Darinka. Polisemija i organizacija leksičkog sistema u srpskom jeziku, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2004. [orig.] ГОРТАН ПРЕМК, Даринка. Полисемија и организација лексичког система у српском језику, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2004.

GORTAN PREMK 2014: GORTAN PREMK, Darinka. „Definisanje u srpskoj leksikografiji”, Savremena srpska leksikografija u teoriji i praksi, Beograd: Filološki fakultet, 2014, 131–139. [orig.] ГОРТАН ПРЕМК, Даринка. „Дефинисање у српској лексикографији”, Савремена српска лексикографија у теорији и пракси, Београд: Филолошки факултет, 2014, 131–139.

MATIJAŠEVIĆ 2019: MATIJAŠEVIĆ, Jelka. Derivatološko-leksikološka istraživanja ruskog i srpskog jezika. Novi Sad: Filozofski fakultet, 2019. [orig.] МАТИЈАШЕВИЋ, Јелка. Дериватолошко-лексиколошка истраживања руског и српског језика. Нови Сад: Филозофски факултет, 2019.

MAROJEVIĆ 2005: MAROJEVIĆ, Radmilo. „Tvorba reči u savremenom srpskom jeziku Ivana Klajna (1)”, Srpski jezik 10/1–2, 2005, 685–780. [orig.] МАРОЈЕВИЋ, Радмило. „Творба речи у савременом српском језику Ивана Клајна (1)”, Српски језик 10/1–2, 2005, 685–780.

MASLOVA 2004: MASLOVA, Valentina Avraamovna. Lingvokul'turologiia, Moskva: Akademiia, 2004. [orig.] МАСЛОВА, Валентина Авраамовна. Лингвокультурология, Москва: Академия, 2004.

RANĐELOVIĆ 2012: RANĐELOVIĆ, Ana. „Metaforična značenja zoonima koji se odnose na ljudske osobine”, Naš jezik, XLIII/3–4, Beograd: Institut za srpski jezik SANU, 2012, 89–107. [orig.] РАНЂЕЛОВИЋ, Ана. „Метафорична значења зоонима који се односе на људске особине”, Наш језик, XLIII/3–4, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2012, 89–107.

RISTIĆ 2004: RISTIĆ, Stana. Ekspresivna leksika u srpskom jeziku, Institut za srpski jezik, Beograd, 2004. [orig.] РИСТИЋ, Стана. Експресивна лексика у српском језику, Институт за српски језик, Београд, 2004.

RISTIVOJEVIĆ RAJKOVIĆ 2008: RISTIVOJEVIĆ RAJKOVIĆ, Nataša. „Zoonimska metaforika o muškarcima i ženama”, Philologia, br. 6, Beograd: Filološki fakultet, 2008, 45–52. [orig.] РИСТИВОЈЕВИЋ РАЈКОВИЋ, Наташа. „Зоонимска метафорика о мушкарцима и женама”, Philologia, бр. 6, Београд: Филолошки факултет, 2008, 45–52.

ROZENTALJ, GOLUB i dr 2010: ROZENTAL', D.E, GOLUB, I.B, Telenkova, M.A, Sovremennyi russkii iazyk, Moskva: Airis–press, 2010. [orig.] РОЗЕНТАЛЬ, Д.Э, ГОЛУБ, И.Б, Теленкова, М.А, Современный русский язык, Москва: Айрис–пресс, 2010.

ŠTASNI 2013: ŠTASNI, Gordana. Reči o čoveku (Nominacija čoveka u srpskom jeziku), Novi Sad: Filozofski fakultet, 2013. [org.] ШТАСНИ, Гордана. Речи о човеку (Номинација човека у српском језику), Нови Сад: Филозофски факултет, 2013.

BTSK: Kuznetsov, Sergei Aleksandrovich (gl. red.). Bоlʹshоj tоlkоvyj slоvarʹ russkоgо jazyka. . 25.02.2021.[orig.] Кузнецов, Сергей Александрович (гл. ред.). Большой толковый словарь русского языка. <https://gufo.me/dict/kuznetsov> 25.02.2021.

TSRS: Elistratov, Vladimir Stanislavovich (gl. red.). Tolkovyj slovarʹ russkogo slenga. Moskva: AST-PRESS, 2010. [orig.] Елистратов, Владимир Станиславович (гл. ред.). Толковый словарь русского сленга. Москва: АСТ-ПРЕСС, 2010.

RMS: Rečnik srpskohrvatskoga književnog jezika, Novi Sad: Matica srpska, 1967-1976. [orig.] Речник српскохрватскога књижевног језика, Нови Сад: Матица српска, 1967-1976.

RSANU: Rečnik srpskohrvatskoga književnog i narodnog jezika, I-XVIII, Beograd: Institut za srpski jezik i književnost, 1959-. [orig.] Речник српскохрватскога књижевног и народног језика, I-XVIII, Београд: Институт за српски језик и књижевност, 1959-.

RSJ 2007: Rečnik srpskoga jezika, Novi Sad: Matica srpska, 2007. [orig.] Речник српскога језика, Нови Сад: Матица српска, 2007.

RSŽ: Dragoslav Andrić, Dvosmerni rečnik srpskog žargona, Bookwork, 2005. [orig.] Драгослав Андрић, Двосмерни речник српског жаргона, Bookwork, 2005.

SE: Еfremоva, Tat’iana Fedorovna. Nоvyj slоvarʹ russkоgо jazyka, <https://www.efremоva.infо>. 19.02.2021. [orig.] Ефремова, Татьяна Федоровна. Новый словарь русского языка, <https://www.efremova.info>. 19.02.2021.

Downloads

Published

2021-06-16