НАЗИВИ БИЉАКА У МИКРОТОПОНИМИЈИ БУЏАКА – СЕМАНТИЧКО-ТВОРБЕНИ АСПЕКТ

Authors

  • Сандра Савић

Keywords:

Буџак, микротопоними, фитоними, семантичка анализа, творбена анализа

Abstract

У раду се са семантичко-творбеног аспекта анализирају микротопними који су изведени од назива биљака, односно лексеме које су мотивисане фитонимом. Грађа броји око 360 (од укупно 3170) микротопонима који су ексцерпирани из Микротопонимије Буџака Ј. Динића. Циљ рада је да се укаже на функцију коју имају фитоними приликом именовања локалитета, али и да се утврди заступљеност појединих творбених модела.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BOGDANOVIĆ 1998: BOGDANOVIĆ, Nedeljko. „Opšte i posebno u fitonimiji”. Prilozi iz fitolingvistike II (1998): str. 32–39. [orig.] БОГДАНОВИЋ, Недељко. „Опште и посебно у фитонимији”. Прилози из фитолингвистике II (1998): стр. 32–39.

BOGDANOVIĆ 2004: BOGDANOVIĆ, Nedeljko. „Sufiksalna derivacija fitonima i fitonimima motivisanih reči”. Prilozi iz fitolingvistike IV (2004): str. 5–11. [orig.] БОГДАНОВИЋ, Недељко. „Суфиксална деривација фитонима и фитонимима мотивисаних речи”. Прилози из фитолингвистике IV (2004): стр. 5–11.

BOGDANOVIĆ 2005: BOGDANOVIĆ, Nedeljko. „Mikrotoponimija Svrljiga”. Onomatološki prilozi XVIII (2005): str. 39–180. [orig.] БОГДАНОВИЋ, Недељко. „Микротопонимија Сврљига”. Ономатолшки прилози XVIII (2005): стр. 39–180.

BOGDANOVIĆ 2008a: BOGDANOVIĆ, Nedeljko. „Zemljopisna i njoj srodna leksika jugoistočne Srbije”. Srpski dijalektološki zbornik LV (2008): str. 429–518. [orig.]. БОГДАНОВИЋ, Недељко. „Земљописна и њој сродна лексика југоисточне Србије“. Српски дијалектолошки зборник LV (2008): стр. 429–518.

BOGDANOVIĆ 2008b: BOGDANOVIĆ, Nedeljko. „Vezane lekseme u fitonimiji”. Južnoslovenski filolog LXIV (2008): str. 15–19. [orig.] БОГДАНОВИЋ, Недељко. „Везане лексеме у фитонимији”. Јужнословенски филолог LXIV (2008): стр. 15–19.

BOŠNJAKOVIĆ 2000: BOŠNJAKOVIĆ, Žarko. „Fitonimi u mikrotoponimiji Srema“. Prilozi iz fitolingvistike (2000): str. 22–29. [orig.] БОШЊАКОВИЋ, Жарко. „Фитоними у микротопонимији Срема”. Прилози из фитолингвистике III (2000): стр. 22–29.

VELJKOVIĆ 1996: VELJKOVIĆ, Dragana. „Toponimi fitonimskog porekla u timočkom govoru”. Prilozi iz fitolingvistike I (1996): str. 77–86. [orig.] ВЕЉКОВИЋ, Драгана. „Топоними фитонимског порекла у тимочком говору”. Прилози из фитолингвистике I (1996): стр. 77–86.

DINIĆ 2004: DINIĆ, Jakša. „Onomastika Zaglavka”. Onomatološki prilozi XVII (2004): str. 5–404. [orig.] ДИНИЋ, Јакша. „Ономастика Заглавка”. Ономатолшки прилози XVII (2004): стр. 5–404.

DINIĆ 2008: DINIĆ, Jakša. Timočki dijalekatski rečnik. Beograd: Institut za srpski jezik SANU, 2008. [orig.] ДИНИЋ, Јакша. Тимочки дијалекатски речник. Београд: Институт за српски језик САНУ, 2008.

ŽUGIĆ 2014: ŽUGIĆ, Radmila. Mikrotoponimija donjeg sliva Jablanice (semantičko-tvorbeni aspekt). Beograd: Institut za srpski jezik SANU, 2014. [orig.] ЖУГИЋ, Радмила. Жугић. Микротопонимја доњег слива Јабланице (семантичко-творбени аспект). Београд: Институт за српски језик САНУ, 2014.

ZLATANOVIĆ 1998: ZLATANOVIĆ, Momčilo. „Nazivi fitonimskog porekla u toponimiji Poljanice”. Prilozi iz fitolingvistike II (1998): str. 91–96. [orig.] ЗЛАТАНОВИЋ, Момчило. „Називи фитонимског порекла у топонимији Пољанице”. Прилози из фитолингвистике II (1998): 91–96.

JOŠIĆ 2016: JOŠIĆ, Neđo. Voćarska leksika i terminologijia u srpskom jeziku. Beograd: Institut za srpski jezik SANU, 2016. [orig.] ЈОШИЋ, Неђо. Воћарска лексика и терминологија у српском језику. Београд: Институт за српски језик САНУ, 2016.

KLAJN 2003: KLAJN, Ivan. Tvorba reči u srpskom jeziku, II deo – sufiksacija i konverzija. Beograd, 2003. [orig.] КЛАЈН, Иван. Клајн, Творба речи у српском језику, II део – суфиксација и конверзија. Београд, 2003.

MARKOVIĆ 2000: MARKOVIĆ, Jordana. „Nazivi mesta prema biljnom pokrivaču”. Prilozi iz fitolingvistike III (2000): str. 43–50. [orig.] МАРКОВИЋ, Јордана. „Називи места према биљном покривачу”. Прилози из фитолингвистике III (2000): стр. 43–50.

PETROVIĆ SAVIĆ 2017: PETROVIĆ SAVIĆ, Mirjana. „Nazivi biljaka u toponimiji Rađevine. (tvorbeno-semantički aspekt)”. Srpski jezik XXII (2017): str. 571–586. [orig.] ПЕТРОВИЋ САВИЋ, Мирјана. „Називи биљака у топонимији Рађевине (творбено-семантички аспект)”. Српски језик XXII (2017): стр. 571–586.

RADAN 2015: RADAN, Mihaj. „Karaševski toponimi fitonimskog i zoonimskog porekla”. Putevima srpskih idioma – zbornik u čast profesoru Radivoju Mladenoviću (2015): str. 171–180. [orig.] РАДАН, Михај. „Карашевски топоними фитонимског и зоонимског порекла”. Путевима српских идиома – зборник у част проф. Радивоју Младеновићу (2015): стр. 171–180.

SIMONOVIĆ 1959: SIMONOVIĆ, Dragutin. Botanički rečnik. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, 1959. [orig.] СИМОНОВИЋ, Драгутин. Ботанички речник. Београд: Српска академија наука и уметности, 1959.

STEVANOVIĆ 1986: STEVANOVIĆ, Mihailo. Savremeni srpskohrvatski jezik. Beograd: Naučna knjiga, 1986. [orig.] СТЕВАНОВИЋ, Михаило. Савремени српскохрватски језик. Београд: Научна књига, 1986.

ĆIRIĆ 2004: ĆIRIĆ, Ljubisav. „Toponimi fitonimskog porekla Ponišavlja i Pomoravlja – paralela”. Prilozi iz fitolingvistike IV (2004): str. 13–30. [orig.] ЋИРИЋ, Љубисав. „Топоними фитонимског порекла Понишавља и Поморавља – паралела”. Прилози из фитолингвистике IV (2004): стр. 13–30.

ĆIRIĆ 2018: ĆIRIĆ, Ljubisav. Rečnik govora Lužnice. Beograd: Institut za srpski jezik SANU, 2018. [orig.] ЋИРИЋ, Љубисав. Речник говора Лужнице. Београд: Институт за српски језик САНУ, 2018.

CICMIL-REMETIĆ 2000: CICMIL-REMETIĆ, Radmila. „Fitonimi i zoonimi u toponimiji durmitorskog sela Crne Gore”. Južnoslovenski filolog LVI (2000): str. 1371–1380. [orig.] ЦИЦМИЛ-РЕМЕТИЋ, Радмила. „Фитоними и зооними у топонимији дурмиторског села Црне Горе”. Јужнословенски филолог LVI (2000): стр. 1371–1380.

DINIĆ 2015: DINIĆ, Jakša. „Mikrotoponimija Budžaka”. Onomatološki prilozi XXIV (2015): str. 91–193. [orig.] ДИНИЋ, Јакша. „Микротопонимија Буџака“. Ономатолшки прилози XXIV (2015): стр. 91–193.

Downloads

Published

2021-06-16