СОЦИОЛИНГВИСТИЧКИ ПРИСТУП НЕКИМ ФОНЕТСКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА ГОВОРА МЛАДИХ ВРАЊАНАЦА

Authors

  • Драгана Станковић

Keywords:

фонетски дијалектизми, врањски говор, говор младих, социолингвистички приступ

Abstract

Спроведено социолингвистичко истраживање усмерено је на испитивање следећих фонетских карактеристика у говору младих Врањанаца: полугласника, доследног екавизма у одричним облицима глагола јесам, губљења сугласника х и рефлекса -(ј)а од финалног л у наставку радног глаголског придева глаголског придева мушког рода. Наведене језичке варијабле посматрају се у односу на оне друштвене варијабле које су релевантне за језичко понашање деце: узраст, пол, образовање родитеља, место становања, похађање вртића / школе. Имајући у виду интензивно варирање дијалекатских и стандарднојезичких облика под утицајем стандардног језика, својствено говору младих, циљ нашег истраживања је да се опишу одређене фонетске карактеристике и прикажу њихове варијације, а затим да се утврди њихова заступљеност у говору младих Врањанаца и условљеност нејезичким факторима. Анализиране фонетске карактеристике показују варијабилност и висок степен изложености промени, замени стандарднојезичким формама. Највећу стабилност показује губљење сугласника х, а најмању екавски облици несам, неси..., на основу чега се може говорити о даљем правцу развоја фонетског система врањског говора. Нејезички чиниоци, у извесној мери, утичу на употребу фонетских дијалектизама, осим узраста – са узрастом се не смањује фреквенција дијалекатских облика.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ALEKSIĆ, VUKOMANOVIĆ 1966: ALEKSIĆ, Radomir i Slavko VUKOMANOVIĆ. „Osnovne osobine aleksandrovačkog i bruskog govora“. Anali Filološkog fakulteta, VI (1966): str. 291–319. [orig.] АЛЕКСИЋ, Радомир и Славко ВУКОМАНОВИЋ. „Основне особине александровачког и бруског говора“. Анали Филолошког факултета, VI (1966): стр. 291–319.

BARJAKTAREVIĆ 1965: BARJAKTAREVIĆ, Danilo. „Fonetske i morfološke osobine vranjskog govora“. Vranjski glasnik, II (1965): стр. 33–58. [orig.] БАРЈАКТАРЕВИЋ, Данило. „Фонетске и морфолошке особине врањског говора“. Врањски гласник, II (1965): стр. 33–58.

BARJAKTAREVIĆ 1976: BARJAKTAREVIĆ, Danilo. „Južnomoravska govorna zona u svetlu Belićeva ispitivanja i danas“. U: M. Stevanović (ur.), Zbornik radova o Aleksandru Beliću. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / Naučno delo, 1976, str. 321–332. [orig.] БАРЈАКТАРЕВИЋ, Данило. „Јужноморавска говорна зона у светлу Белићева испитивања и данас“. У: М. Стевановић (ур.), Зборник радова о Александру Белићу. Београд: Српска академија наука и уметности / Научно дело, 1976, стр. 321–332.

BELIĆ 1999: BELIĆ, Aleksandar. Dijalekti istočne i južne Srbije. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1999. [orig.] БЕЛИЋ, Александар. Дијалекти источне и јужне Србије. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 1999.

BOGDANOVIĆ 2009: BOGDANOVIĆ, Nedelјko. O leskovačkom govoru. Prilozi poznavanju srpskih narodnih govora 1. Leskovac: Leskovački kulturni centar, 2009. [orig.] БОГДАНОВИЋ, Недељко. О лесковачком говору. Прилози познавању српских народних говора 1. Лесковац: Лесковачки културни центар, 2009.

BOŠNJAKOVIĆ 2009a: BOŠNJAKOVIĆ, Žarko (ur.). Govor Novog Sada. Sveska 1: Fonetske osobine. Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za srpski jezik i lingvistiku, 2009. [orig.] БОШЊАКОВИЋ, Жарко (ур.). Говор Новог Сада. Свеска 1: Фонетске особине. Нови Сад: Филозофски факултет, Одсек за српски језик и лингвистику, 2009.

BOŠNJAKOVIĆ 2009b: BOŠNJAKOVIĆ, Žarko. (2009b). „Fonema /h/ u govoru Novog Sada“. U: Ž. Bošnjaković (ur.), Govor Novog Sada. Sveska 1: Fonetske osobine. Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za srpski jezik i lingvistiku, 2009, str. 268–286. [orig.] БОШЊАКОВИЋ, Жарко. „Фонема /х/ у говору Новог Сада“. У: Ж. Бошњаковић (ур.), Говор Новог Сада. Свеска 1: Фонетске особине. Нови Сад: Филозофски факултет, Одсек за српски језик и лингвистику, 2009, стр. 268–286.

BOŠNJAKOVIĆ, KNJIŽAR 2012: BOŠNJAKOVIĆ, Žarko i Ivan KNJIŽAR. „Sociolingvistički pristup nekim morfofonološkim promenama u govoru Bunjevaca Bajmoka i Tavankuta“. Srpski jezik, XVII (2012): str. 503–521. [orig.] БОШЊАКОВИЋ, Жарко и Иван КЊИЖАР. „Социолингвистички приступ неким морфофонолошким променама у говору Буњеваца Бајмока и Таванкута“. Српски језик, XVII (2012): стр. 503–521.

VASIĆ, ŠTRBAC 2011: VASIĆ, Vera i Gordana ŠTRBAC (ur.). Govor Novog Sada. Sveska 2: Morfosintaksičke, leksičke i pragmatičke osobine. Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za srpski jezik i lingvistiku, 2011. [orig.] ВАСИЋ, Вера и Гордана ШТРБАЦ (ур.). Говор Новог Сада. Свеска 2: Морфосинтаксичке, лексичке и прагматичке особине. Нови Сад: Филозофски факултет, Одсек за српски језик и лингвистику, 2011.

VIDOESKI 1998: VIDOESKI, Božo. Dijalektite na makedonskiot jazik. Knj. I. Skopje: MANU, 1998. [orig.] ВИДОЕСКИ, Божо. Дијалектите на македонскиот јазик. Књ. I. Скопје: МАНУ, 1998.

GRKOVIĆ 1968: GRKOVIĆ, Irena. „Neke osobine govora sela Lukova“. Prilozi proučavanju jezika, IV (1968): str. 123–131. [orig.] ГРКОВИЋ, Ирена. „Неке особине говора села Лукова“. Прилози проучавању језика, књ. IV (1968): стр. 123–131.

IVIĆ 2001: IVIĆ, Pavle. Dijalektologija srpskohrvatskog jezika. Celokupna dela Pavla Ivića, tom II. Priredio D. Petrović. Sremski Karlovci, Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2001. [orig.] ИВИЋ, Павле. Дијалектологија српскохрватског језика. Целокупна дела Павла Ивића, том II. Приредио Д. Петровић. Сремски Карловци, Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2001.

IVIĆ 2009: IVIĆ, Pavle. Srpski dijalekti i njihova klasifikacija. Priredio S. Remetić. Sremski Karlovci, Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2009. [orig.] ИВИЋ, Павле. Српски дијалекти и њихова класификација. Приредио С. Реметић. Сремски Карловци, Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2009.

JOVANOVIĆ 2003: JOVANOVIĆ, Miodrag. „Sudbina nekadašnjih poluglasnika u jakom položaju u govorima Crne Gore, Srbije i Makedonije“. Srpski jezik, VIII/1-2 (2003): str. 291–301. [orig.] ЈОВАНОВИЋ, Миодраг. „Судбина некадашњих полугласника у јаком положају у говорима Црне Горе, Србије и Македоније“. Српски језик, VIII/1-2 (2003): стр. 291–301.

JOVIĆ 1968: JOVIĆ, Dušan. „Trstenički govor“. Srpski dijalektološki zbornik, XVII (1968): str. 1–240. [orig.] ЈОВИЋ, Душан. „Трстенички говор“. Српски дијалектолошки зборник, XVII (1968): стр. 1–240.

JOVIĆ 1979: JOVIĆ, Dušan. „Sociolingvistički faktori jezičkih promena u župskom govoru“. Književnost i jezik, XXVI/2-3 (1979): str. 243–251. [orig.] ЈОВИЋ, Душан. „Социолингвистички фактори језичких промена у жупском говору“. Књижевност и језик, XXVI/2-3 (1979): стр. 243–251.

JURIŠIĆ 2009: JURIŠIĆ, Marina. Govor Gornje Pčinje: glasovi i oblici. Beograd: Institut za srpski jezik SANU, 2009. [orig.] ЈУРИШИЋ, Марина. Говор Горње Пчиње: гласови и облици. Београд: Институт за српски језик САНУ, 2009.

JURIŠIĆ 2014: JURIŠIĆ, Marina. „Sintaksa padeža Gornje Pčinje“. Srpski dijalektološki zbornik, LXI (2014): str. 373–533. [orig.] ЈУРИШИЋ, Марина. „Синтакса падежа Горње Пчиње“. Српски дијалектолошки зборник, LXI (2014): стр. 373–533.

JUTRONIĆ 2010: JUTRONIĆ, Dunja. Spliski govor – od vapora do trajekta. Split: Naklada Bošković, 2010.

MAGNER 1983: MAGNER, Thomas F. „Gradski dijalekti u Jugoslaviji“. Argumenti, 1–2 (1983): str. 187–195

MARINKOVIĆ 1987: MARINKOVIĆ, Javorka. „Osnovna obeležja govora Vranja i okoline“. Zbornik radova, V (1987): str. 53–55. [orig.] МАРИНКОВИЋ, Јаворка. „Основна обележја говора Врања и околине“. Зборник радова, V (1987): стр. 53–55.

MARINKOVIĆ 1994: MARINKOVIĆ, Javorka. „Generacijska diferencijacija kao osnov dijalekatskih razlika u govorima Vranjskog Pomoravlјa“. U: Govori prizrensko-timočke oblasti i susednih dijalekata. Niš: Filozofski fakultet u

Nišu – Institut za srpski jezik SANU Beograd – Centar za naučna istraživanja

SANU i Univerziteta u Nišu, 1994, str. 225–230. [orig.] МАРИНКОВИЋ, Јаворка. „Генерацијска диференцијација као основ дијалекатских разлика у говорима Врањског Поморавља“. У: Говори призренско-тимочке области и суседних дијалеката. Ниш: Филозофски факултет у Нишу – Институт за српски језик САНУ Београд – Центар за научна истраживања САНУ и

Универзитета у Нишу, 1994, стр. 225–230.

MILORADOVIĆ 2015: MILORADOVIĆ, Sofija. „Srpski periferni govori – međujezički uticaji i balkanistički procesi“. Gwary Dziś, VII (2015): str. 71–82. [orig.] МИЛОРАДОВИЋ, Софија. „Српски периферни говори – међујезички утицаји и балканистички процеси“. Gwary Dziś, VII (2015): стр. 71–82.

MLADENOVIĆ 2013: MLADENOVIĆ, Radivoje. „Linearizacija predikatskofraznih enklitika u govorima južnog Kosova i južne Metohije“. Južnoslovenski filolog, LXIX (2013): str. 401–415. [orig.] МЛАДЕНОВИЋ, Радивоје. „Линеаризација предикатскофразних енклитика у говорима јужног Косова и јужне Метохије“. Јужнословенски филолог, LXIX (2013): стр. 401–415.

OKUKA 2008: ОKUKA, Мiloš. Srpski dijalekti. Zagreb: Prosvjeta, 2008.

PAVLOVIĆ 1966: PAVLOVIĆ, Milivoj. „Dijalekatska karakteristika i problemi vranjskog

govora“. Vranjski glasnik, II (1966): str. 303–306. [orig.] ПАВЛОВИЋ, Миливој. „Дијалекатска карактеристика и проблеми врањског говора“. Врањски гласник, II (1966): стр. 303–306.

PECO 1989: PECO, Asim. Pregled srpskohrvatskih dijalekata. Beograd: Naučna knjiga, 1989.

PECO 1995: PECO, Asim. „O jednom problemu istorijske fonetike srpskohrvatskog i makedonskog jezika (O sudbini foneme h u tim južnoslovenskim jezicima)“. Makedonski jazik, XL–XLI (1995): str. 419–427. [orig.] ПЕЦО, Асим. „О једном проблему историјске фонетике српскохрватског и македонског језика (О судбини фонеме х у тим јужнословенским језицима)“. Македонски јазик, XL–XLI (1995): стр. 419–427.

RADIĆ 1997: RADIĆ, Prvoslav. „O govoru Gornje Toplice“. Dani srpskog duhovnog preobraženja, IV (1997): str. 55–68. [orig.] РАДИЋ, Првослав. „О говору Горње Топлице“. Дани српског духовног преображења, IV (1997): стр. 55–68.

RADIĆ 2000: RADIĆ, Prvoslav. „O jednoj morfološkoj inovaciji u savremenom srpskom jeziku“. Исследования по славянским языкам, V (2000): str. 283–290. [orig.] РАДИЋ, Првослав. „О једној морфолошкој иновацији у савременом српском језику“. Исследования по славянским языкам, V (2000): стр. 283–290.

RAJIĆ 1980: RAJIĆ, Ljubiša. „Jezik i identitet – položaj korisnika dijalekta u procesu standardizacije govora“. Godišnjak Saveza društava za primenjenu lingvistiku Jugoslavije, IV-V (1980): str. 373–376.

RAJIĆ 2009: RAJIĆ, Ljubiša. „Gradski govori“. U: Ž. Bošnjaković (ur.), Govor Novog Sada. Sveska 1: Fonetske osobine. Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za srpski jezik i lingvistiku, 2009, str. 31–45. [orig.] РАЈИЋ, Љубиша. „Градски говори“. У: Ж. Бошњаковић (ур.), Говор Новог Сада. Свеска 1: Фонетске особине. Нови Сад: Филозофски факултет, Одсек за српски језик и лингвистику, 2009, стр. 31–45.

SIMIĆ 2011: SIMIĆ, Radoje. „O položaju enklitika u odričnim rečenicama“. Naučni sastanak slavista u Vukove dane, XL/3 (2011): str. 5–13. [orig.] СИМИЋ, Радоје. „О положају енклитика у одричним реченицама“. Научни састанак слависта у Вукове дане, XL/3 (2011): стр. 5–13.

STANKOVIĆ 2017: STANKOVIĆ, Dragana. „Future I in the speech of the Vranje's children in preschool and primary school“. Facta Universitatis, Series: Teaching, learning and teacher education, Vol. 1, No 2 (2017): pp. 113–126.

STANKOVIĆ 2018: STANKOVIĆ, Dragana. „Speech of preschool children and elementary school students from Vranje from the standpoint of urban dialectology“. Facta Universitatis, Series: Teaching, learning and teacher education, Vol. 2, No 1 (2018): pp. 059–070.

STANKOVIĆ 2020: STANKOVIĆ, Dragana. „Upotreba padeža u govoru dece predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta iz Vranja – sociolingvistički pristup“. Uzdanica, XVII/2 (2020): str. 49– 64. [orig.] СТАНКОВИЋ, Драгана. „Употреба падежа у говору деце предшколског и основношколског узраста из Врања – социолингвистички приступ“. Узданица, XVII/2 (2020): стр. 49– 64.

STANKOVIĆ 1997: STANKOVIĆ, Stanislav. Gradski vlasotinački govor(i) – sociolingvistički procesi (opšte karakteristike). U: M. Pantić (ur.), Dani srpskog duhovnog preobraženja IV. O srpskim narodnim govorima. Despotovac: Narodna biblioteka „Resavska škola“ / Beograd: Interprint, 1997, str. 167–179. [orig.] СТАНКОВИЋ, Станислав. Градски власотиначки говор(и) – социолингвистички процеси (опште карактеристике). У: М. Пантић (ур.), Дани српског духовног преображења IV. О српским народним говорима. Деспотовац: Народна библиотека „Ресавска школа“ / Београд: Интерпринт, 1997, стр. 167–179.

STEVANOVIĆ 1969: STEVANOVIĆ, Vladimir. „Govor Polјanice“. Vranjski glasnik, V (1969): str. 399–422. [orig.] СТЕВАНОВИЋ, Владимир. „Говор Пољанице“. Врањски гласник, V (1969): стр. 399–422.

ТОМА 1998: ТОМА, Пол Луј. Говори Ниша и околних села. Београд: Институт за српски језик САНУ / Ниш: Просвета, 1998. [orig.] ТОМА, Пол Луј. Говори Ниша и околних села. Београд: Институт за српски језик САНУ / Ниш: Просвета, 1998.

TOMIĆ 2007: TOMIĆ, Dina. „Tragovi balkanskog jezičkog saveza u govoru Ostrovice u Vranjskoj kotlini“. Petničke sveske, LXII (2007): str. 196–203.

TRAJKOVIĆ 2013: TRAJKOVIĆ, Tatjana. „Situaciona upotreba standarda kod nosilaca dijalekta“. Godišnjak za srpski jezik, 26/13 (2013): str. 549‒561. [orig.] ТРАЈКОВИЋ, Татјана. „Ситуациона употреба стандарда код носилаца дијалекта“. Годишњак за српски језик, година 26, бр. 13 (2013): стр. 549‒561.

TRAJKOVIĆ 2016a: TRAJKOVIĆ, Tatjana. „Govor Preševa“. Srpski dijalektološki zbornik, LXIII (2016): str. 284–578. [orig.] ТРАЈКОВИЋ, Татјана. „Говор Прешева“. Српски дијалектолошки зборник, LXIII (2016): стр. 284–578.

TRAJKOVIĆ 2016b: TRAJKOVIĆ, Tatjana. „Socio-linguistic research of the dialect of Preševo in the south of Serbia“. Baltistica 51 (2). Vilnus: Universitas Vilnensis, Facultas Philologiae (2016): str. 379–396.

TRAJKOVIĆ 2017: TRAJKOVIĆ, Tatjana. „Niš speech in the light of the newest sociolinguistic research“. Теме – часопис за друштвене науке, XLI (2017): стр. 41–54.

TRAJKOVIĆ 2018a: TRAJKOVIĆ, Tatjana. „Govor Niša kroz prizmu diglosivnosti“. Južnoslovenski filolog, LXXIV/2 (2018): str. 89–108. [orig.] ТРАЈКОВИЋ, Татјана. „Говор Ниша кроз призму диглосивности“. Јужнословенски филолог, LXXIV/2 (2018): стр. 89–108.

TRAJKOVIĆ 2018b: TRAJKOVIĆ, Tatjana. „Govor Preševa u strukturalnoj i varijacionističkoj perspektivi (kao model za dijalektološka predviđanja)“. U: Srpski jezik, književnost, umetnost. Knjiga I: Kurs opšte lingvistike. Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet, 2018: str. 173–181. [orig.] ТРАЈКОВИЋ, Татјана. „Говор Прешева у структуралној и варијационистичкој перспективи (као модел за дијалектолошка предвиђања)“. Српски језик, књижевност, уметност. Књига I: Курс опште лингвистике. Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2018: стр. 173–181

TRAJKOVIĆ, MIHAJLOVIĆ 2020: TRAJKOVIĆ, Tatjana i Milica MIHAJLOVIĆ. „Govor Vranja kroz prizmu diglosivnosti“. Južnoslovenski filolog,

LXXVI/1 (2020): str. 77–105. [orig.] ТРАЈКОВИЋ, Татјана и Милица МИХАЈЛОВИЋ. „Говор Врања кроз призму диглосивности“.

Јужнословенски филолог, LXXVI/1 (2020): стр. 77–105.

Downloads

Published

2021-06-16