МОРФОСИНТАКСИЧКЕ И ПРАГМАТИЧКЕ ОСОБИНЕ ГЛАГОЛА ЛЮБИТЬ(СЯ) И ВОЛЕТИ (СЕ) КАО ЕКСПОНЕНАТА ГЛАГОЛА СА ЗНАЧЕЊЕМ ПОЗИТИВНИХ ОСЕЋАЊА У РУСКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Authors

  • Тијана Балек

Keywords:

позитивна осећања, глаголи любить(ся) и волети (се), морфосинтаксичке особине, валенцијска структура, перформативи, руски и српски језик

Abstract

У раду се сагледавају лексикографске, морфосинтаксичке и прагматичке особине глагола позитивно денотираних осећања у руском и српском језику – любить и волети, као и њихових рефлексивних облика – любиться и волети се у циљу дефинисања категоријалних карактеристика које би у потоњим истраживањима глаголске лексике с истоветним или сличним значењем служиле као демаркациони критеријуми класификацијe материјала. Дакле, упоређују се речничке дефиниције глагола любить(ся) и волети (се), њихов валенцијски и прагматички потенцијал, као и ограничења у употреби, те предлажу одређени маркери који могу представљати поредбену и класификациону матрицу приликом потоње анализе како граматичких деривата посматраних лексема, тако и свих других које спадају у дату лексичко-семантичку групу.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ARSENIJEVIĆ 2006: ARSENIJEVIĆ, Nada. „O glagolima voleti i zaljubiti se”. U: Piper, Predrag (ur.). Kognitivnolingvistička proučavanja srpskog jezika (str. 71–83). Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, 2006. [orig.] АРСЕНИЈЕВИЋ, Нада. „О глаголима волети и заљубити се”. У: Пипер, Предраг (ур.). Когнитивнолингвистичка проучавања српског језика (стр. 71–83). Београд: Српска академија наука и уметности, 2006. BALEK 2018: BALEK, Tijana. „Bazični glagoli emocionalnih odnosa s negativnim

denotativnim značenjem u ruskom i srpskom jeziku (nenavidet : mrzeti; nenavidet drug druga : mrzeti se)”. Filolog, 18 (2018): str. 233–253. [orig.] БАЛЕК, Тијана. „Базични глаголи емоционалних односа с негативним денотативним значењем у руском и српском језику (ненавидеть : мрзети; ненавидеть друг друга : мрзети се)”. Филолог, 18 (2018): стр. 233–253.

BAHTIN 1979: BAHTIN, Mihail Mihajlovič. „Problema rečevih žanrov”. V: Bahtin, Mihail Mihajlovič. Estetika slovesnogo tvorčestva (str. 237–280). Moskva: Iskustvo, 1979. [orig.] БАХТИН, Михаил Михайлович. „Проблема речевых жанров”. В: Бахтин, Михаил Михайлович. Эстетика словесного творчества (стр. 237–280). Москва: Искусство, 1979.

GALJAMOVA 2010: GALJAMOVA, Nurija Šajhrazijevna. „Pervični rečevoj žanr «Objasnenie, priznanie v ljubvi»: lingvokulturologičeski, funkcionalno-pragmatičeski aspekti”. Mir ruskogo slova, 4 (2010): str. 29–35. [orig.] ГАЛЛЯМОВА, Нурия Шайхразиевна. „Первичный речевой жанр «Объяснение, признание в любви»: лингвокультурологический, функционально-прагматический аспекты”. Мир русского слова, 4 (2010): стр. 29–35.

GANS 1995: GANS, Eric. „I love you”. Chronicles of Love & Resentment. 07.10.2020.

GORTAN-PREMK 1971: GORTAN-PREMK, Darinka. Akuzativne sintagme bez predloga u srpskohrvatskom jeziku. Beograd: Institut za srpskohrvatski jezik, 1971. [orig.] ГОРТАН-ПРЕМК, Даринка. Акузативне синтагме без предлога у српскохрватском језику. Београд: Институт за српскохрватски језик, 1971.

MRAZOVIĆ, VUKADINOVIĆ 2009: MRAZOVIĆ, Pavica i Zora VUKADINOVIĆ. Gramatika srpskog jezika za strance. Sremski Karlovci – Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2009.

SELIVERSTOVA 1982: SELIVERSTOVA, Olga Nikolaevna. Semantičeskie tipi predikatov. Moskva: Nauka, 1982. [orig.] СЕЛИВЕРСТОВА, Ольга Николаевна. Семантические типы предикатов. Москва: Наука, 1982.

ŠTRBAC 2005: ŠTRBAC, Gordana. „Prilog izradi rečnika valencije glagola emocionalnog sadržaja”. Prilozi proučavanju jezika, 36 (2005): str. 173–196. [orig.] ШТРБАЦ, Гордана. „Прилог изради речника валенције глагола емоционалног садржаја”. Прилози проучавању језика, 36 (2005): стр. 173–196.

ŠTRBAC 2006: ŠTRBAC, Gordana. „O valentnosti glagola emocionalnog sadržaja u srpskom jeziku”. Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, XLIX/2 (2006): str. 73–102. [orig.] ШТРБАЦ, Гордана. „О валентности глагола емоционалног садржаја у српском језику”. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, XLIX/2 (2006): стр. 73–102.

ŠTRBAC 2007: ŠTRBAC, Gordana. „Refleksivna upotreba glagola emocionalnog sadržaja u srpskom jeziku”.Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 32 (2007): str. 341–353. [orig.] ШТРБАЦ, Гордана. „Рефлексивна употреба глагола емоционалног садржаја у српском језику”. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 32 (2007): стр. 341–353.

VASILJEV 1981: VASILJEV, Leonid Mihajlovič. Semantika ruskogo glagola. Moskva: Visšaja škola, 1981. [orig.] ВАСИЛЬЕВ, Леонид Михайлович. Семантика русского глагола. Москва: Высшая школа, 1981.

BJA – KAPOR, Momo. Beleške jedne Ane. [orig.] КАПОР, Момо. Белешке једне Ане. <http://www.antologijasrpskeknjizevnosti.rs> 07.10.2020.

ČERNIŠOV 1957/6: ČERNIŠOV, Vasilij Iljič (red.). Slovar sovremenogo ruskogo literaturnogo jazika. Tom 6. Moskva – Leningrad: Izdatelstvo Akademii Nauk SSSR, 1957. [orig.] ЧЕРНЫШЁВ, Василий Ильич (ред.). Словарь современного русского литературного языка. Том 6. Москва – Ленинград: Издательство Академии Наук СССР, 1957.

JEVGENJEVA 1999: JEVGENJEVA, Anastasija Petrovna (red.). Slovar ruskogo jazika: v 4-h t. Moskva: Ruski jazik – Poligrafresursi, 1999. ЕВГЕНЬЕВА, Анастасия Петровна (ред.). Словарь русского языка: в 4-х т. Москва: Русский язык – Полиграфресурсы, 1999.

KSSJ – Korpus savremenog srpskog jezika na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. [orig.] КССЈ – Корпус савременог српског језика на Математичком факултету Универзитета у Београду. <http://www.kor�-pus.matf.bg.ac.rs/korpus/mainmenu.php> 01.10.2020.

ММ – BULGAKOV, Mihail Afanasjevič. Master i Margarita. [orig.] Булгаков, Михаил Афанасьевич. Мастер и Маргарита.

bulgakov.ru/pdf/Master-i-Margarita.pdf> 07.10.2020.

NIKOLIĆ 2011: NIKOLIĆ, Miroslav (ur.). Rečnik srpskoga jezika. Novi Sad: Matica srpska, 2011. [orig.] НИКОЛИЋ, Мирослав (ур.). Речник српскога језика. Нови Сад: Матица српска, 2011.

NKRJ – Nacionalni korpus ruskogo jazika. [orig.] НКРЯ – Национальный корпус русского языка. <https://ruscorpora.ru/new/search-main.html>01.10.2020.

SKOK 1972/2: SKOK, Petar. Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Knjiga druga K – poni’. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1972.

SKOK 1973/3: SKOK, Petar. Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Knjiga treća poni2 – Ž. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1973.

STEVANOVIĆ, PAVLOVIĆ i dr. 1962/2: STEVANOVIĆ, Mihailo, Milivoj PAVLOVIĆ i dr. Rečnik srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika. Tom 2. Beograd: Institut za srpskohrvatski jezik, 1962. [orig.] СТЕВАНОВИЋ, Михало, Миливој ПАВЛОВИЋ и др. Речник српскохрватског књижевног и народног језика. Том 2. Београд: Институт за српскохрватски језик, 1962.

Downloads

Published

2021-06-16